3-580/2

3-580/2

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

31 MAART 2004


Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische burgers, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER GALAND

Punt E vervangen als volgt :

« E. Eraan herinnerend dat in Rwanda minstens 800 000 Tutsi's en vele democraten in enkele weken tijd zijn vermoord ».

Nr. 2 VAN DE HEER GALAND

In het beschikkend gedeelte, de woorden « en zich te bezinnen op de lessen die eruit getrokken moeten worden » vervangen door de woorden « en zich te bezinnen op de lessen die eruit getrokken moeten worden, en nodigt de regering uit samen met de VN en de EU te onderzoeken welke schadeloosstelling toegekend moet worden aan de slachtoffers van die misdaad tegen de menselijkheid ».

Pierre GALAND.

Nr. 3 VAN MEVROUW CROMBÉ-BERTON C.S.

Punt A van de consideransen van het voorstel vervangen als volgt :

« A. Herinnerend aan de genocide van 1994 in Rwanda : de moord op onze landgenoten, militairen of burgers; »

Nr. 4 VAN MEVROUW CROMBÉ-BERTON C.S.

Punt C van de consideransen van het voorstel vervangen als volgt :

« C. Herinnerend aan het feit dat de Verenigde Naties en verschillende landen, waaronder België, niet genoeg aandacht hebben besteed aan de signalen die wezen op de voorbereidselen tot de massamoorden; »

Nr. 5 VAN MEVROUW CROMBÉ-BERTON C.S.

Punt D van de consideransen van het voorstel vervangen als volgt :

« D. Tevens herinnerend aan de beslissing om de Belgische VN-troepen terug te trekken na de moord op tien Belgische blauwhelmen, alsook andere VN-troepen, ofschoon iedereen wist dat er moordpartijen aan de gang waren; »

Nr. 6 VAN MEVROUW CROMBÉ-BERTON C.S.

In considerans E van het voorstel de woorden « 700 000 Tutsis » vervangen door de woorden « 800 000 mensen ».

Nr. 7 VAN MEVROUW CROMBÉ-BERTON C.S.

Het laatste lid van het voorstel vervangen als volgt :

« Nodigt de burgers bij de 10e herdenkingsdag van de genocide in Rwanda uit om op het middaguur van 7 april een minuut stilte in acht te nemen en zich te bezinnen op de lessen die uit deze tragische gebeurtenissen moeten worden getrokken opdat die zich nooit meer zullen herhalen. »

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.
François ROELANTS du VIVIER.
Lionel VANDENBERGHE.
Berni COLLAS.
Alain DESTEXHE.

Nº 8 VAN MEVROUW de BETHUNE

In overweging A na « moorden op » het volgende toevoegen : « ... gematigde Hutu's, ... ».

Verantwoording

Niet alleen Tutsi's maar ook heel wat gematigde Hutu's die een vreedzaam etnisch samenleven nastreefden, werden het slachtoffer van de genocide.

Nr. 9 VAN MEVROUW de BETHUNE

Een nieuwe oveweging toe te voegen luidende

« Verwijzende naar de nood aan verzoening in het etnisch nog altijd verdeelde en door de genocide getraumatiseerde land; »

Verantwoording

Tien jaar na de gruweljke genocide is en blijft het land etnisch verdeeld. Zolang circa 85 000 mensen hun proces afwachten en zolang het democratiseringsproces waarbij beide etnische groepen betrokken worden, niet opgestart wordt, zal Rwanda verdeeld blijven.

Nr. 10 VAN MEVROUW de BETHUNE

Een nieuwe overweging na overweging E toevoegen luidende :

« Herinnerend aan alle Rwandeze slachtoffers die na de genocide in de voorbije tien jaar zijn gevallen als gevolg van de etnische tegenstellingen. »

Verantwoording

De voorbije jaren zijn ten gevolge van de genocide en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke ontwrichting vele duizenden onschuldige mensen het slachtoffer geworden van etnische tegenstellingen in Rwanda. Ook deze mensen verdienen onze aandacht.

Nr. 11 VAN MEVROUW de BETHUNE

Het dispositief te vervangen door volgende tekst :

« Nodigt de Belgische bevolking, conform de vraag van Kofi Annan, VN secretaris-generaal, om op 7 april op het middaguur een minuut stilte in acht te nemen bij de tiende herdenkingsdag van de tragische genocide in Rwanda uit respect voor de slachtoffers en de nabestaanden. »

Verantwoording

Kofi Annan heeft recentelijk de wereldbevolking opgeroepen om ter nagedachtenis van de slachtoffers en hun nabestaanden op 7 april 2004 een minuut stilte in acht te nemen. Met deze tekst wenst de indiener ons land laten aansluiten bij deze internationale oproep.

Nr. 12 VAN MEVROUW de BETHUNE

Een nieuw dispositief in te voegen luidende :

« Verzoekt de Belgische regering erbij de VN op aan te dringen om een grondig onderzoek te verrichten naar de oorsprong en de gevolgen van de genocide en haar rol als internationale instelling teneinde lessons learned te kunnen opstellen. »

Verantwoording

De voornaamste taak van de internationale gemeenschap omvat het brengen van gerechtigheid, het achterhalen van de feiten en het spreken van de waarheid. Tot hiertoe heeft de internationale gemeenschap slechts ten dele haar verantwoordelijkheid opgenomen. Daarom moet ons land de nodige inspanningen doen om de internationale gemeenschap haar volle verantwoordelijkheid te laten dragen niet alleen uit respect voor de slachtoffers maar ook om dergelijke genociden te voorkomen.

Nr. 13 VAN MEVROUW de BETHUNE

Een nieuw dispositief in te voegen luidende :

« Verzoekt de Belgische regering de nodige inspanningen op bilateraal en internationaal vlak te doen om het democratisch proces in Rwanda te stimuleren alsook om de rechtsgang jegens misdrijven tegen de menselijkheid die door alle partijen betrokken in het conflict tijdens de genocide en de daaropvolgende periode begaan werden, op een snelle en eerlijke wijze af te handelen, niet alleen uit respect voor de slachtoffers en de nabestaanden, maar ook in de hoop hiermee bij te dragen tot de verzoening. »

Verantwoording

De herdenking van de genocide is een eerbetoon aan de slachtoffers van deze zinloze genocide. Maar onze rol mag zich uiteraard hiertoe niet beperken. België moet zowel in haar bilaterale contacten met de leiders in Rwanda als in haar contacten met de internationale gemeeschap een stimulans geven aan het democratiseringsproces als een conditio sine qua non om tot een werkelijke verzoening tussen de verschillende etnische groepen in Rwanda te komen. Uiteraard heeft een democratiseringsproces maar kans op slagen indien de circa 85 000 mensen die zonder aanklacht of proces worden vastgehouden sinds 1994, een eerlijke en snelle rechtsgang krijgen. Dit is een sterk signaal naar de nabestaanden van de slachtoffers dat er werkelijk recht geschiedt. Het vertrouwen tussen de verschillende etnische groepen kan maar hersteld worden indien men alle misdrijven tegen de menselijkheid opspoort en bestraft. Daarom moet ook het Internationaal Strafgerechtshof voor Rwanda de mogelijkheid krijgen om soldaten van het FPR die zich tijdens de genocide of tijdens de daaropvolgende jaren schuldig gemaakt hebben aan misdrijven tegen de menselijkheid, te vervolgen en te berechten.

Sabine de BETHUNE.

Nr. 14 VAN DE HEER L. VANDENBERGHE

Het dispositief als volgt te vervangen :

« De Senaat,

1. betuigt zijn diepe rouw met alle slachtoffers van de Rwandese genocide;

2. betuigt zijn medeleven met het Rwandese volk en erkent de moeilijkheden waarmee het Rwandese volk vandaag kampt;

3. vraagt de federale regering steun te verlenen aan allen die in Rwanda werken aan gerechtigheid, verzoening en ontwikkeling, voedingsbodem voor vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. »

Verantwoording

Het is onze plicht de tragische gebeurtenissen van de genocide van 1994 in Rwanda te herdenken.

Op 7 april 2004 is het tien jaar geleden dat de hel losbrak. In de 100 dagen nadat het vliegtuig van de president uit de lucht werd geschoten, vielen vele honderdduizenden voor het oog van de internationale gemeenschap. Vandaag kijken we nog steeds met afgrijzen en onbegrip naar wat toen in het Land van de Duizend Heuvels is gebeurd.

Vandaag willen Rwandezen de draad weer opnemen. Samen. Maar de verzoening heeft tijd nodig, en een voedingsbodem. Rwanda heeft nood aan een klimaat van openheid, eerbied en dialoog dat moet toelaten het verleden te verwerken. Verzoening moet hand in hand gaan met verbeterende leefomstandigheden en ontwikkeling. Rwanda heeft op tien jaar tijd belangrijke stappen gezet, maar de weg blijft lang.

Lionel VANDENBERGHE.

Nr. 15 VAN MEVROUW CROMBÉ-BERTON

Het besluit aanvullen als volgt :

« Verzoekt de Belgische regering zich in die context via zijn beleid te blijven inzetten voor rechtvaardigheid en verzoening in Rwanda. »

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

Nr. 16 VAN MEVROUW de BETHUNE

Een nieuwe overweging toe te voegen luidende :

« H. verwijzende naar de nood aan verzoening. »

Verantwoording

Tien jaar na de gruwelijke genocide is en blijft het land etnisch verdeeld. Zolang circa 85 000 mensen hun proces afwachten en zolang het democratiseringsproces waarbij beide etnische groepen betrokken worden, niet opgestart wordt, zal Rwanda verdeeld blijven.

Nr. 17 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief tussen de woorden « midi » en « et » van de Franse tekst het volgende toe te voegen :

« ... uit respect voor alle slachtoffers en uit verbondenheid met de nabestaanden van de vermoorde landgenoten, militairen en burgers, ... »

Sabine de BETHUNE.

Nr. 18 VAN DE HEER DESTEXHE C.S.

In punt E van de consideransen de woorden « de genocide op de Tutsi's en » invoegen tussen de woorden « herinnerend aan » en het woord « minstens ».

Alain DESTEXHE.
Jean CORNIL.
Lionel VANDENBERGHE.
Jean-Marie DEDECKER.
Berni COLLAS.
Pierre GALAND.

Nr. 19 VAN DE HEER COLLAS C.S.

Punt E van de consideransen doen luiden als volgt :

« E. Herinnerend aan de genocide op de Tutsi's en de massamoord op vele Hutu democraten. »

Berni COLLAS.
François ROELANTS DU VIVIER.
Pierre GALAND.