1-215

1-215

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU MARDI 27 OCTOBRE 1998

VERGADERINGEN VAN DINSDAG 27 OKTOBER 1998

(Vervolg-Suite)

PROJET DE LOI RELATIVE À L'EURO (ÉVOCATION)

Discussion générale

(Article 60 du Règlement)

De voorzitter. ­ We vatten de bespreking aan van het wetsontwerp.

Nous abordons l'examen du projet de loi.

Volgens het Reglement geldt de door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking. (Zie document nr 1-1022/3 van de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden van de Senaat. Zitting 1998-1999.)

Conformément à notre Règlement, le texte adopté par la commission servira de base à notre discussion. (Voir document nº 1-1022/3 de la commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat. Session 1998-1999.)

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

Het woord is aan de rapporteur.

De heer D'Hooghe (CVP), rapporteur. ­ Mijnheer de voorzitter, de tekst die we nu bespreken, is in hoofdzaak een technische uitwerking van de stap die ons land op 1 januari 1999 zal zetten. Samen met tien andere lidstaten van de Europese Unie zal België dan toetreden tot de Economische en Monetaire Unie en de eenheidsmunt, de euro, aannemen. Het juridisch kader is vastgelegd in een aantal Europese regels. De verordeningen van 17 juni 1997 maken duidelijk welke positie de euro zal bekleden en wat de gevolgen van de overstap naar de eenheidsmunt voor de instellingen en de private rechtsverhoudingen zullen zijn. Deze regels hebben immers een rechtstreekse werking in de Belgische rechtsorde.

Alle Europese verplichtingen inzake de euro werden uitvoerig bestudeerd. Een aantal bepalingen van het Belgisch recht moeten nochtans in de aanloop naar een vlotte invoering van de euro en de probleemloze toetreding tot de EMU via een wet aan de nieuwe omstandigheden worden aangepast.

Zowel in de kamer- als in de senaatscommissie beklemtoonde de minister meermaals dat het amalgaam aan technische correcties wellicht niet volledig is. Als er in de loop van de komende maanden nieuwe aanpassingen nodig zijn, dan zullen aanvullende teksten worden ingediend.

Vier belangrijke principes werden gehanteerd bij de redactie van het wetsontwerp. Deze wet slaat alleen op de overgangsperiode waarin de euro en de Belgische frank in girale vorm naast elkaar zullen bestaan.

Naast de bepalingen waarvoor een wetswijziging nodig was, zullen nog koninklijke besluiten nodig zijn om de overgang naar de euro te begeleiden. Deze wet geeft trouwens in sommige aangelegenheden de Koning de mogelijkheid om later nog regelgevend op te treden.

Alleen maatregelen die rechtstreeks in verband staan met de euro worden in de wet opgenomen en de terminologie van de Europese verordeningen wordt overgenomen.

De maatregelen, bepaald in deze wet, moeten de continuïteit verzekeren, de overgang vergemakkelijken, de conformiteit waarborgen en een minimale nauwkeurigheid inzake omrekenen en afronden opleggen.

Na de bespreking in de Kamer werden enkele artikelen gewijzigd en werden, rekening houdend met de recente ontwikkelingen, enkele bepalingen toegevoegd. De Senaat heeft dit ontwerp geëvoceerd.

In de senaatscommissie wezen meerdere leden op het belang van de overgang naar de euro en op de omwenteling die dit zowel voor de particulieren als voor de gehele economie zal teweegbrengen.

Sommige senatoren benadrukten de gevolgen voor de internationale verplichtingen van België en derhalve de belangrijke rol die de Senaat hier te vervullen heeft.

De minister merkte op dat de euro een factor van monetaire stabiliteit zal zijn. Er is zowel de institutionele waarborg gelet op de onafhankelijke positie van de Europese Centrale Bank, als de wil en het vertrouwen van de landen die tot de EMU zullen toetreden.

Enkele commissieleden vreesden dat de hele operatie kostelijk zou zijn voor de kleinere ondernemingen. De particulieren lijken nu immers voldoende beschermd te zijn door de wettelijke waarborg van een kostenvrije operatie, maar als verzachtende omstandigheid ten aanzien van de KMO's haalde de minister aan dat in een overgangsperiode van drie jaren is voorzien voor hun kostenspreiding en dat reeds vanaf 1996 provisies mochten aangelegd worden wat nog eens herhaald is in de circulaire van oktober 1997.

Vóór 1 januari 2002 zal een inventaris worden opgemaakt van alle wettelijke bepalingen die bedragen bevatten. Niet alle wetteksten zullen opnieuw gepubliceerd worden, maar een grote eurowet zal zeker nodig zijn.

Wat de bevoegdheid van de Koning betreft om bepaalde sectoren uit te zonderen van de verplichting van dubbele affichering, deelde de minister mee dat er nog geen sectoren zijn aangewezen.

Naast deze punten, die strikt te maken hebben met voorliggende wettekst, besprak de commissie ter gelegenheid van dit ontwerp samen met de minister de debatten die in de verschillende Europese gremia worden gevoerd over de externe vertegenwoordiging van de eurozone en de verhouding van de eurozone met de Europese Unie van de vijftien lidstaten.

Mijnheer de voorzitter, in afwachting dat de minister hier terug aanwezig is, zal ik nu de elementen toelichten die hij in de commissie heeft aangehaald in verband met de externe vertegenwoordiging van de eurozone. De minister vond dit een fundamentele kwestie, vooral voor de kleinere landen aangezien de eurozone op monetair vlak, dankzij de oprichting van de Europese Centrale Bank, een éénvormig standpunt zal innemen.

Wat het economisch beleid betreft, momenteel een bevoegdheid van respectievelijk de Europese Unie en de Raad van Ministers van de eurozone, is er nood aan een éénvormig standpunt op de diverse fora. De minister is van oordeel dat men hier zowel pragmatisch als standvastig moet zijn. Standvastigheid zal er zijn omdat de ECB, met aan het hoofd een voorzitter aangewezen voor een periode van acht jaar, een zekere stabiliteit zal hebben. De politieke vertegenwoordiging moet dezelfde stabiliteit nastreven omdat er in de praktijk nood is aan een eenvormig standpunt of ten minste aan een zekere gelijklopendheid in de verschillende standpunten als die van verschillende personen afkomstig zijn. Wij hebben immers als gesprekspartner de Verenigde Staten waar de heer Alan Greenspan het woord voert voor de Federal Reserve en waar het politiek standpunt wordt vertolkt door de heer Rubin, secretary of the Treasury.

Het voorstel van minister Viseur heeft tot doel de Europeanen op de verschillende fora een gemeenschappelijk standpunt te laten innemen. Daartoe wordt het standpunt van de Euro 11-zone vóór de vergaderingen op de diverse fora voorbereid met de commissie, op basis van overleg tussen de verschillende ministers. Tijdens de informele vergadering van Ecofin in Wenen is overeengekomen dat de informatie die nodig is voor deze voorbereiding zo snel mogelijk moet worden uitgewisseld. In de zomer van 1998 werd dit reeds in de praktijk gebracht naar aanleiding van de crisis in Rusland. De betrokken ministers willen het systeem van telefonisch overleg, zoals dit is gebruikt tijdens de Russische crisis, verder uitwerken zodat ze vóór de verschillende vergaderingen het in te nemen standpunt kunnen bespreken.

Een ander probleem is de manier waarop een standpunt wordt verwoord. In welke omstandigheden is een gemeenschappelijk standpunt nodig ? In dit verband werden twee gevallen naar voren gebracht : de crisissituaties en de vertegenwoordiging in het buitenland. Alle landen zijn het ermee eens dat het standpunt wordt verwoord door de voorzitter van de eurozone; die is niet tegelijkertijd de voorzitter van Ecofin wanneer hij afkomstig is uit een van de vier landen die geen deel uitmaken van de eurozone. De missies naar het buitenland gebeuren op initiatief van de voorzitter van de eurozone die wordt vergezeld door een lid van de Europese Commissie. Steeds wordt het standpunt van de elf landen van de eurozone vertolkt. Zo is de Oostenrijkse minister van Financiën naar Rusland gereisd namens de elf lidstaten nadat hij zijn collega's had geraadpleegd over het door hen in te nemen standpunt.

Bij een crisis moet onmiddellijk worden gereageerd en is dus een persoon nodig die het politieke standpunt verwoord. Men is het erover eens dat ook in dit geval de voorzitter van de eurozone, na overleg met zijn collega's, het standpunt van de elf moet vertolken.

Vervolgens is er de externe vertegenwoordiging in een aantal internationale fora. De minister heeft in dit verband de G7, het IMF, de G10 en de G22 als voorbeeld aangehaald. Het meest delicate punt is de vertegenwoordiging in de G7. Die is samengesteld uit de zeven voornaamste industrielanden, waaronder drie leden van de eurozone : Frankrijk, Duitsland en Italië. Deze drie leden worden door zes personen vertegenwoordigd : drie ministers en de drie gouverneurs van de respectieve centrale banken. De heer Strauss-Kahn is van mening dat het mogelijk moet zijn om deze zetelverdeling zodanig te wijzigen dat de Europese Centrale Bank en de voorzitter van de eurozone moeten kunnen deelnemen ook al behoort deze laatste niet tot een G7-land. Dit Franse voorstel is interessant omdat het de erkenning van een autonoom standpunt van de eurozone inhoudt. Het moet de invloed van Europa voor de andere zones aanvaardbaar maken. Dat standpunt werd echter niet gedeeld door de gouverneur van de Franse Centrale Bank.

Een tweede forum is het IMF en zijn Interimcomité, dat uit 24 ministers bestaat. Momenteel is noch de Europese Centrale Bank, noch de economische macht die de eurozone vormt, hierin vertegenwoordigd. In de toekomst zou het standpunt van de eurozone in het Interimcomité worden vertolkt door haar voorzitter, terwijl de Europese Centrale Bank het statuut van waarnemer bij het IMF zou hebben. Deze oplossing werd reeds tijdens de recentste vergadering van het Interimcomité toegepast. De voorzitter van de eurozone was een Oostenrijker. Aangezien Oostenrijk deel uitmaakt van de kiesgroep die door België wordt voorgezeten, heeft de Belgische minister eerst in naam van België gesproken, waarna de Oostenrijkse voorzitter zijn plaats heeft ingenomen.

De vertegenwoordiging in de G10 lijkt me van minder belang. Wat zich heeft voorgedaan met betrekking tot de G22 is evenwel opmerkelijk. Dit forum bestaat uit de landen van de G7 en vijftien opkomende landen. In dit forum hebben de vier kleine leden van de G10, waaronder België, een gemeenschappelijke actie ondernomen. Men kan geen forum oprichten los van het IMF; dat zou de werkzaamheden van het IMF op het vlak van de probleemanalyse alleen overdoen. De oplossing van de vier landen bestaat erin deze rol toe te kennen aan het Interimcomité en de eurozone. Aangezien de eurozone de opkomende landen financieel moet steunen, dient ze ook vertegenwoordigd te zijn in dit forum, dat volgens de vier moet verdwijnen.

De heer Strauss-Kahn stelde daarop voor het Interimcomité van het IMF om te vormen tot een vast comité, dat de politieke vleugel van het IMF kan vormen. De Amerikanen hebben erkend dat de G22 moest worden uitgebreid met de vier landen van de G10. Het voorstel tot uitbreiding werd onmiddellijk uitgevoerd.

Er is duidelijk gebleken dat de elf leden van de eurozone op deze vier fora met een gemeenschappelijk standpunt naar voren willen treden. De minister heeft er in naam van België op gewezen dat de voorzitter van de eurozone de meest geschikte persoon is om de elf te vertegenwoordigen. De impact van Europa en de continuïteit moeten immers verzekerd zijn.

Er werd voorgesteld het presidentschap niet toe te kennen op basis van een halfjaarlijkse beurtrol, zoals dat bij Ecofin gebeurt, maar door de verkiezing van een primus inter pares zoals in het Interimcomité van het IMF. Dat betekent dat de voorzitter wordt aangewezen voor een periode van één of meer jaren en dat er eveneens een vice-voorzitter wordt verkozen. Indien de voorzitter afkomstig is uit een land van de eurozone dat geen lid is van de G7, moet de vice-voorzitter minister zijn van een land van de G7, en omgekeerd. Met deze formule wordt de continuïteit verzekerd.

Deze voorstellen zullen op de Europese Top in november worden besproken.

Dat was het meest interessante gedeelte van het debat omdat deze materie nog niet ter sprake was gekomen op andere binnenlandse fora.

Voorts werd er gesproken over het fiscaal beleid en de fiscale harmonisatie. Velen waren de mening toegedaan dat het opstarten van de euro een versnelling in de fiscale harmonisatie zal teweegbrengen. Hoewel de hindernissen tot voor kort onoverkomelijk leken, kan er momenteel een evolutie in positieve zin worden waargenomen. De werkwijze van de groep Monti en van de Europese Commissie levert hoopgevende resultaten op. België is er steeds van uitgegaan dat men zich niet mag toespitsen op een bepaald onderdeel, maar dat iedereen in het bad moet, zodat iedereen wordt ingezeept. Dat betekent dat alle aspecten van de fiscale harmonisatie samen moeten worden bekeken.

Naast de bespreking van de zichtbare ongelijkheden moeten de vennootschapsbelasting, de belasting op het spaargeld en de andere aspecten van de fiscaliteit worden bestudeerd ten einde na te gaan op welke manier er in deze materie vooruitgang kan worden geboekt.

Binnen afzienbare tijd zal de Europese Commissie een eerste interimrapport opstellen met een grondige analyse van de belastingmechanismen in elke lidstaat.

De minister heeft enkele concrete systemen geschetst, zoals de gedragscode, de belasting op het spaargeld en de BTW-dossiers.

De rest van de bespreking werd vooral toegespitst op enkele elementen in de rand van het ontwerp. Aangezien er geen amendementen werden ingediend, werd de tekst integraal goedgekeurd. (Applaus.)

M. le président. ­ Je propose de suspendre nos travaux jusqu'à l'arrivée du ministre.

Ik stel voor de werkzaamheden te onderbreken in afwachting van de komst van de minister.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, en tant que président de commission, j'ai pris l'engagement, vis-à-vis du monde économique et social, que ce texte serait voté au plus tard à la fin du mois d'octobre. Jeudi serait donc pour nous la dernière occasion de le voter. Évidemment, si le ministre n'est pas présent...

M. le président. ­ Le ministre a un empêchement majeur, il nous rejoindra dans quelques instants.

La séance est suspendue.

De vergadering is geschorst.

­ La séance est suspendue à 15 h 15.

De vergadering wordt geschorst om 15.15 uur.

Elle est reprise à 15 h 20.

Ze wordt hervat om 15.20 uur.

M. le président. ­ La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, allereerst wens ik de rapporteur te danken die, ondanks de afwezigheid van de minister, uitvoerig verslag heeft uitgebracht over de discussie in de commissie.

De liberale fractie heeft dit ontwerp geëvoceerd, omdat wij van oordeel zijn dat deze aangelegenheid in de feiten bijzonder nauw verbonden is met de internationale verdragen die ons land heeft ondertekend, om deze reden moet deze materie dan ook in de Senaat worden besproken vóór het ontwerp definitief wordt goedgekeurd.

Wij hebben geen amendementen ingediend omdat het ontwerp in hoofdzaak technische voorwaarden vastlegt die tijdens de overgangsperiode de verhouding tussen de Belgische frank en de euro regelen.

De invoering van de euro zal voor ons land een enorme omwenteling betekenen, alleen al door het numerieke verschil dat de nieuwe munteenheid zal hebben ten opzichte van de Belgische frank. In Duitsland en Nederland zal dat veel minder zijn.

Aangezien de invoering van de euro een grote mentaliteitswijziging en aanpassing zal vereisen, valt het te betreuren dat de overheid niet heeft geopteerd voor een veel eenvoudiger overgangsstelsel. In België moet de privé-persoon voor de euro kiezen tussen 1 januari 1999 en 31 december 2001. Zijn keuze is wel onomkeerbaar.

Door deze keuzemogelijkheid zullen de banken in België het niet gemakkelijk hebben. Op elk ogenblik moeten ze immers nagaan of hun klanten in Belgische frank of in euro werken. Dit is een ingewikkelde manier van werken, zodat fouten niet kunnen worden uitgesloten. In de praktijk moedigen de banken hun klanten nu reeds aan om onmiddellijk naar de euro over te schakelen, omdat dit het werk vergemakkelijkt. Of dit voor de consument een verbetering is, valt echter te betwijfelen.

Waarom het zo ingewikkeld maken als het eenvoudig kan ? In Nederland kan dat blijkbaar wel. Daar is de overgangsregeling veel eenvoudiger, ook voor de banken. In Nederland blijven alle bestaande rekeningen in gulden tot op het einde van de overgangsperiode. Degenen die een eurorekening wensen, moeten hiervoor een nieuwe rekening openen die losstaat van de bestaande rekeningen. Uiteraard kunnen ze transacties doen van de ene rekening naar de andere. Er is dus geen onomkeerbaarheid en ook voor de banken is het duidelijk. Op een nog te bepalen tijdstip zullen op één dag alle rekeningen in gulden naar de euro worden omgezet.

Het Nederlandse systeem is dus veel eenvoudiger zowel voor de consumenten als voor de financiële instellingen. In Nederland moeten de banken niet dagelijks nagaan welke rekeningen in euro zijn.

Ons land heeft gekozen voor een systeem dat de indruk geeft dat een groot deel van de bevolking als eerste in Europa overschakelt naar de euro, maar dit systeem zal voor alle betrokkenen moeilijkheden en in elk geval bijkomende kosten opleveren, terwijl de problemen in ons land reeds groter zullen zijn ingevolge het grotere verschil tussen de waarde van frank en euro. Ik herhaal dat ik het betreur dat de overheid niet voor een eenvoudigere en transparantere oplossing heeft gekozen.

Een ander probleem is de kostprijs van het omschakelen naar de euro voor de kleine en middelgrote ondernemingen. Een studie van het NCMV raamde dat deze kostprijs zou kunnen oplopen tot 2% van de omzet. De winst van heel wat kleine KMO's ligt echter in die orde van grootte, waardoor de kosten van de omschakeling bijzonder zwaar wegen.

Zoals de minister in de commissie heeft beklemtoond, kunnen deze kosten natuurlijk over drie jaar worden gespreid. Maar zelfs als die mogelijkheid openblijft, dan nog moet één derde van een jaarinkomen worden besteed aan de omschakeling van het systeem. Ik vraag me af welke werknemer zou aanvaarden dat zijn loon met één derde per jaar wordt geamputeerd.

Door in te roepen dat die bedrijven de kosten over drie jaar mogen afschrijven, maakt men er zich al te gemakkelijk vanaf. Zelfs gespreid over een periode van drie jaar blijven de kosten aanzienlijk. Zelfs als het maar om 1,75% of 1,5%, van de omzet gaat, dan nog blijft de kost te zwaar. Ik vind dat in deze te weinig aandacht wordt besteed aan de kosten die een omschakeling voor een kleine onderneming met zich brengt. Vooral oudere KMO-bedrijfsleiders zullen er de brui aan geven. Ze zullen de overgangsperiode tot 2002 trachten door te komen en zullen dan de boeken dichtdoen. Een gedeelte van de economische activiteit zal zodoende verdwijnen.

De omschakeling beperkt zich niet tot het vervangen van enkele rekenmachines. Allerhande andere apparatuur dient te worden aangepast. De pc' s moeten worden aangepast, de weegschalen, enzovoorts. Het gaat dus om meer dan de software alleen.

Ik geef toe dat de huidige minister pas is aangetreden lang nadat dit ontwerp reeds in de Kamer werd goedgekeurd. Niettemin betreuren wij dat de regering niet heeft geopteerd voor een meer gebruiks- en consumentvriendelijke oplossing voor de overgang naar de euro.

Verder wordt de hele overgang overwegend bij koninklijk besluit geregeld. Zodoende wordt de parlementaire controle over het gebeuren uitgehold. De minister zal wellicht opwerpen dat de parlementsleden nog steeds een beroep kunnen doen op hun recht tot interpellatie. Maar het ware beter geweest deze maatregelen bij wet te nemen zodat de discussie hierover in het Parlement had kunnen worden gevoerd en de grootste euvels op voorhand hadden kunnen worden weggewerkt.

De VLD-fractie zal voor dit ontwerp stemmen, omdat de technische aspecten ervan haar goedkeuring wegdragen. Wij blijven echter diep ongelukkig over de gevolgde procedure en over de al te ingewikkelde en lange overgangsregeling in België. De overheid heeft een kans gemist om de Belgische consumenten en bedrijven een gebruiksvriendelijk systeem aan te bieden.

M. le président. ­ La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je voudrais à mon tour féliciter le rapporteur pour la qualité de son travail.

J'adhère aux arguments développés par M. Coene en ce qui concerne l'évocation par le Sénat de ce projet de loi. J'établirai un parallèle avec la proposition de loi que nous avons examinée ce matin. L'attribution quasi exclusive de la primauté à la Chambre des projets de loi qui se réfèrent, par une qualification, parfois arbitraire, à l'article 78 de la Constitution est une fois de plus discutable. En effet, même si ce projet s'inscrit dans le cadre de l'article 78 de la Constitution, il découle incontestablement d'une obligation internationale de la Belgique et aurait pu, de ce fait, entamer son cheminement au Sénat. Il y a là matière à réflexion pour l'avenir.

Plutôt que les aspects techniques dont ce projet de loi est l'aboutissement, je me consacrerai à l'examen des perspectives qui s'offrent à nous en matière d'application concrète de l'euro.

L'essentiel du suspense est terminé. Pendant des années, nous nous sommes interrogés quant à savoir si la Belgique ferait partie du peloton de tête. C'est maintenant chose faite.

Le présent projet de loi constitue un maillon d'une suite de décisions qui témoignent, en matière monétaire, d'une très bonne continuité depuis le début des années 80. De 1972 à 1979, il y eut le serpent monétaire qui regroupait une série de monnaies dont le franc belge, autour du Deutsche Mark. Nous avons fait partie du premier système monétaire européen de 1979 à 1998, avec l'alerte dramatique de 1992-1993 qui faillit mettre fin à ce système mais qui fut, heureusement, maîtrisée. Je rappelle également le rattachement au Deutsche Mark en 1990 et, à présent, l'entrée dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire. Tout cela témoigne d'une excellente continuité, malgré le fait que, durant cette longue période, différentes coalitions exercèrent le pouvoir dans notre pays. Sans cette cohérence dans la politique monétaire menée, je n'hésite pas à dire qu'un Deutsche Mark vaudrait aujourd'hui 30 francs belges au lieu des 20,61 francs environ, valeur reprise pour le début du système euro.

À côté de cette remarquable performance monétaire, force est de constater que les aspects macro-économiques et sociaux du pays ne témoignent pas du tout de la même bonne santé. En ces domaines, la politique globale du gouvernement n'est certainement pas une réussite et cela m'inquiète vivement. À certains égards, la Belgique s'apparente à un pays méditerranéen ­ je pense au poids de la dette avec nos 118 % qui constituent cependant un progrès par rapport aux 133 % que nous avons connus ­; à d'autres égards, à un pays scandinave, lorsqu'il s'agit du niveau des prélèvements des pouvoirs publics sur les revenus des contribuables. De nombreuses instances sérieuses s'accordent sur ce point : nous rejoignons la Suède, le Danemark et la Finlande, avec 50 % de prélèvements publics par rapport au PIB.

En ce qui concerne les deux aspects que je viens d'évoquer, notre situation macro-économique n'est guère brillante.

Nous sommes également confrontés à certains problèmes dont la gravité découle directement de notre entrée dans l'Union économique et monétaire. Je pense entre autres au coût du travail et à l'une de ses conséquences, à savoir que nos entreprises pour rester performantes se doivent d'être superproductives. Toute une série d'entre elles éprouvent donc des difficultés et les menaces de fermeture se multiplient. Nous nous trouvons donc confrontés à une armée de chômeurs que nous parvenons à calmer par une indemnisation médiocre, mais, en principe, durable. Bien entendu, là ne réside pas la solution idéale. Selon les auteurs des différentes estimations, le nombre de chômeurs oscille entre 400 000 et un million. Il s'agit-là de gens qui auraient voulu et pu travailler. J'aborderai le problème de la flexibilité dans un moment.

Mme Semer prend la présidence de l'assemblée (article 16.2 du Règlement)

Je souhaite aussi souligner que l'entrée dans l'euro est essentielle pour la Belgique. Il me paraît évident que les avantages sont de loin supérieurs aux inconvénients. Il s'agit d'une union économique et monétaire définitive dont il paraîtrait très difficile de se retirer dès lors qu'on y a adhéré. Cela vaut pour la Belgique comme pour les autres États membres. Il s'agit me semble-t-il d'une étape vers une union politique plus forte à condition que les politiques économiques et sociales soient mieux harmonisées. Pour la Belgique, ce processus va de pair avec le retour à une participation à la politique monétaire qui jusqu'à présent s'est limitée à suivre de près, sans aucune indépendance, les décisions de la Bundesbank . Cela nous permet également de constituer une monnaie de réserve après la phase de mise au point et de confiance à susciter à l'égard de l'euro. Les difficultés résultant de spéculations paraissent impossibles tant la masse monétaire en cause est grande et permet donc peu de spéculations. Il suffit de voir les évolutions différentes des devises scandinaves selon qu'elles sont à l'intérieur ou à l'extérieur de l'euro XI. Il est clair que la Suède et le Danemark ont plus de problèmes que la Finlande par exemple.

L'Union économique et monétaire favorise également la transparence en matière de prix tant pour les consommateurs que pour les investisseurs ou encore pour le commerce extérieur. Il y a par conséquent, en principe, une réduction des coûts à l'échelle d'un grand marché ainsi qu'une compétition accrue.

Étant donné l'historique de certains pays de l'euro XI, je trouve personnellement qu'il est heureux que l'on ait opté pour la stabilité des prix, comme règle de base de la Banque centrale européenne. En effet, certains pays auraient sans cela persévéré dans des politiques qui se sont avérées suicidaires dans le passé. L'Union économique et monétaire permet d'exercer une pression extérieure sur des gouvernements faibles pour qu'ils pratiquent des politiques budgétaires, sociales et économiques saines. C'est bien le cas pour notre pays. Petit détail enfin, l'euro représente également une économie de change pour les voyageurs ­ 23 milliards de francs belges pour notre pays.

Néanmoins, à côté de tous ces avantages, il est tout de même des désavantages qu'il convient de mentionner. Je pense principalement au manque de vision coordonnée en matière de politique économique et sociale ainsi que les désaccords sur le plan politique. Nous assistons à une absence de volontarisme en matière de politiques économique et sociale. Et il faut bien reconnaître que l'Union, au niveau des 11 ­ sans parler des 15 ­, n'est pas véritablement unifiée et ne constitue pas une zone monétaire optimale, notamment en raison du facteur social. Sur le plan social la situation est totalement différente de celle des États-Unis ; cela se vérifie au niveau des législations et des réglementations mais aussi par les aspects culturels ou par la mobilité ou l'absence de celle-ci. On assiste en Europe à une compartimentation en une mosaïque de territoires peu harmonisés et peu susceptibles de communiquer entre eux. C'est là la grande faiblesse de l'Union que nous sommes en train de créer.

Outre ces facteurs inhérents qui ne s'atténueront peut-être qu'avec le temps, il convient de signaler la disparition d'une flexibilité dont disposaient de nombreux gouvernements. La Belgique en a fait usage la dernière fois en 1982, avec la dévaluation de 8,5 %, suivie de quelques ajustements qui furent des non-réévaluations. En pratique, cette flexibilité que la Belgique n'a jamais utilisée depuis une quinzaine d'années mais qui était nécessaire à d'autres pays de l'Union, est donc appelée à disparaître. Cela pose un problème à l'égard d'une politique homogène. Par exemple, s'il est aujourd'hui hautement souhaitable pour des pays comme l'Allemagne, la France et même la Belgique de baisser les taux d'intérêt, pour d'autres pays, en pleine efflorescence comme le Portugal, l'Irlande ou la Finlande, une diminution des taux d'intérêts contribuerait à une aggravation des coûts et à une hausse du coût de la vie. Nous nous trouverons donc confrontés à de nombreux problèmes qui, aujourd'hui, n'apparaissent pas, vu l'enthousiasme avec lequel ­ dans une certaine mesure, à juste titre ­ nous percevons les avantages, en oubliant les inconvénients.

Je passe sous silence le fait que pour l'Allemagne, le seul pays à perdre une partie de sa souveraineté en matière monétaire, à cette occasion, le sacrifice est évidemment plus important que pour les pays qui s'alignaient sur la politique de la Bundesbank .

Quelles sont les conditions du succès de cette troisième phase de l'Union économique et monétaire ? Il convient de se poser la question parce qu'en réalité, toutes les unions économiques et monétaires et particulièrement les harmonisations monétaires n'ont pas toujours été une réussite. En Europe occidentale, nous avons connu l'Union monétaire latine qui a existé sur papier de 1865 à 1926. La mention de cette période ainsi que l'énumération des pays concernés ­ la France, la Belgique, la Suisse, l'Italie et la Grèce ­ suffisent à témoigner qu'aucune harmonisation politique ou économique n'existait à l'époque entre ces pays. En 1926, cette union est morte de sa belle mort et plus personne n'en a parlé.

À côté de cet échec, on peut évidemment citer l'exemple du Zollverein qui est devenu l'empire allemand et où les monnaies se sont unifiées progressivement entre 1838 et 1875 pour déboucher sur le mark. Un autre exemple est celui des États, progressivement seulement unifiés en matière monétaire des États-Unis, lesquels disposaient de dollars différents jusque vers 1865.

Il faut souligner aussi que, parfois, les contraintes d'une monnaie unique sont moins lourdes que celles que nous avons introduites dans l'Union économique et monétaire. J'en veux pour exemple la réussite de l'Union économique belgo-luxembourgeoise qui a connu de 1922 à 1936 et de 1944 à ce jour une monnaie unique avec un minimum d'harmonisation.

Les questions qu'on peut encore se poser sont multiples, la première étant de savoir comment assurer le succès. Il est des aspects qu'il ne faut pas harmoniser et surtout pas européaniser et qui doivent très largement rester, à ce stade, un des rares facteurs d'adaptabilité subsistant à l'égard des gouvernements nationaux : il s'agit de la politique salariale.

À mon sens, ce serait une erreur de vouloir pratiquer une formation salariale uniforme à l'échelon de l'Europe. En effet, les niveaux et les variations de productivité sont différents tout comme la façon dont le travail et l'entreprise sont organisés. En conséquence, il faut garder ce facteur de souplesse et je suis totalement hostile à l'idée de négociations collectives à l'échelon des Quinze pour arriver en théorie à un véritable résultat européen. Nous savons dès à présent combien il est difficile dans une économie aussi petite que l'économie belge, d'arriver à des conventions interprofessionnelles plus ou moins harmonisées. Qu'ils résultent de la décision légale du gouvernement qui impose un taux maximum d'augmentation salariale ­ 5,7 % ou 6,1 % selon la période ­ ou de conventions collectives, négociées de tels accords ne tiennent pas compte des différences de niveau de productivité, ni des différences de variation de productivité, ni des différences de résultats entre secteurs et même, à l'intérieur d'un secteur, entre les entreprises.

Lorsque j'entends des appels en faveur des conventions européennes, cela me fait froid dans le dos, car si elles étaient conclues, l'un des facteurs essentiels de flexibilité dont nous avons besoin, disparaîtrait. Ces facteurs de flexibilité, nous les avons pratiquement tous éliminés et nous en supprimons encore un avec la disparition des flexibilités de parité monétaire entre les différents pays. C'est pourquoi j'estime que ce volet social doit être traité par chacune des nations et, au sein de celles-ci, ressortir au débat sectoriel, voire d'entreprise. Il faut, dans une certaine mesure, accepter que les décisions prises par la Banque centrale européenne ne correspondent pas nécessairement aux souhaits individuels de chaque pays.

Par conséquent, d'autres techniques économiques et sociales devront être mises en oeuvre de façon ponctuelle. Peut-être verrat-on renaître des règlements d'autrefois ? Ainsi, en matière de crédit à la consommation et de vente à tempérament, on a insisté dans le passé sur l'importance des acomptes ou de la durée des prêts. Pour éviter la surchauffe on a, par exemple, interdit les achats à tempérament supérieurs à un certain nombre de mois ou imposé des acomptes minima pour les objets de consommation durables comme les voitures ou les réfrigérateurs.

Peut-être faudra-t-il imaginer de nouveaux instruments pour tenir compte du fait que les taux d'intérêts arrêtés par la Banque centrale européenne ne sont pas nécessairement faits sur mesure pour chaque pays.

Les décisions prises par la Banque centrale européenne ne devront pas être considérées comme un costume de confection, mais plutôt comme un « décrochez-moi ça « et il nous appartiendra de nous installer dans ce costume et d'examiner s'il est confortable. Dans la négative, il conviendra d'ajuster, avec une couturière « maison « , la longueur du pantalon ou la largeur du veston.

Je ne suis nullement convaincu que l'objectif de stabilité des prix, laquelle est essentielle pour la Banque centrale européenne, et de stabilité externe de la monnaie par rapport au dollar, selon la thèse française, sont conciliables. Un débat extrêmement délicat et difficile sera nécessaire à cet égard, monsieur le vice-premier ministre.

Personnellement, je crois qu'il serait erroné de se baser sur une monnaie quelque peu erratique, le dollar, qui fait l'objet d'un benign neglect de la part des autorités américaines quant à sa valeur internationale. En réalité, le commerce extérieur des États-Unis ne représente qu'une fraction limitée de leur PNB. Par contre, dans les pays où l'exportation sur les marchés internationaux tient une place considérable, comme la Belgique où elle représente 60 % du PIB, il était très important pour la compétitivité, de s'intéresser à la parité internationale de la monnaie. La Belgique dépend davantage que les États-Unis de son commerce extérieur, mais, après l'euro, elle n'en sera plus au stade actuel des petits pays de l'Union européenne, comme les Pays-Bas, le Luxembourg ou le Danemark ou nous-mêmes. Nous ne devrons plus nous préoccuper, comme par le passé, autant de la parité du dollar par rapport au nouvel euro. Il serait erroné de vouloir concilier, sur la base de l'expérience passée, deux objectifs qui, à terme, seront incompatibles. De toute façon, le marché tranchera.

Par ailleurs, je tiens encore à souligner un point au sujet duquel je crains que nous n'ayons pas choisi la bonne méthode. En ma qualité de président de la commission des Finances et des Affaires économiques, j'ai participé à des débats au Parlement européen, au sein de la sous-commission monétaire. Il a été demandé au cours des réunions que les représentants de la Banque centrale européenne viennent, chaque mois, faire rapport non seulement devant le comité ad hoc du Parlement européen, mais également devant les parlements nationaux. Ceci représenterait, ne fût-ce qu'au point de vue matériel, une contrainte de fait d'une lourdeur considérable.

J'estime de plus que nous ne devons pas nous diriger dans cette voie, sur le plan des conceptions institutionnelles. En effet, le politique doit, à mon sens, s'imposer une certaine distance. À quoi sert-il d'avoir veillé à l'indépendance des banques centrales nationales si l'on permet ensuite la politisation continue de la gestion de la Banque centrale européenne ? Je crois qu'il y a là une contradiction très nette, qui a été résolue par exemple, de façon correcte aux États-Unis.

Les quatre points ­ des recommandations ­ sur lesquels je viens d'insister ne représentent qu'une partie des aspects auxquels il faudra être attentif. Le chemin ne sera pas facile.

Monsieur le vice-premier ministre, vous connaîtrez des moments difficiles dans les premiers temps du fonctionnement de cette nouvelle unité qu'est l'euro.

Mais, des discussions qui se tiendront au sein du comité de direction de la BCE, naîtra une politique dont je souhaite qu'elle rejoigne le plus vite possible la qualité de la gestion du Federal Reserve System qui, à mon avis, a très bien fonctionné au cours des toutes dernières années. Je pense que c'est en ce sens qu'il faut aller.

Dans le cas spécifique de la Belgique, celle-ci entre dans l'union avec des atouts. Je pense d'abord à la réduction du déficit qui, même si notre dette atteint encore 118 %, est un fait. Il faut maintenir le cap avec le surplus primaire de 6 %.

Ensuite et bien que cet élément soit aléatoire et puisse fondre comme neige au soleil en cas de mauvaise politique, on oublie parfois que la Belgique est un des rares pays européens, après la Suisse, dont les créances sur l'étranger sont très élevées.

Ces créances représentent plus de 20 % de notre produit intérieur brut. Il est clair que peu de pays ont une position aussi enviable. Mais restons prudents, car cette accumulation de créances avait, par exemple, fondu entre 1979 et 1981, en deux ou trois ans, en raison d'une mauvaise politique économique et budgétaire. Soyons donc satisfaits, mais ne croyons pas que la pérennité de cet état de choses puisse être assurée en cas de politique erronée.

La pression européenne est une chance pour la Belgique. Les gouvernements belges ont, en fait, été très rarement à même de prendre d'initiative les bonnes décisions, mais ils les ont prises sous des pressions extérieures sans lesquelles nous serions dans une situation bien plus mauvaise ­ je ne dirai pas la situation d'une république bananière, bien qu'il y en existe de très honorables.

Par conséquent, je considère que le fait que nous soyons encadrés par l'euro et par les contraintes de l'euro XI, est positif. J'ajouterai que nous avons heureusement une population inventive, travailleuse et relativement riche ­ d'où un aspect multiplicateur ­ et des autorités publiques pauvres et à la marge de manoeuvre limitée, ce qui est également non négligeable. Reste à savoir dans quel sens il convient d'employer le terme « pauvres ». De temps à autre en effet, l'on peut se demander si, plutôt que de travailler ensemble à une tâche commune, nous ne nous perdons pas en querelles internes.

Par contre, concernant le chômage, personne ne pourrait dire, en termes de comparaisons internationales, où nous en sommes. Le chômage est, dans une certaine mesure, avec son indemnisation indéterminée dans le temps, la rançon qu'il a bien fallu payer pour la monnaie forte, et l'exigence de la productivité des entreprises a, hélas, entraîné la fermeture de celles qui ne parvenaient pas à augmenter leur productivité d'année en année.

Nous avons aussi le luxe d'une administration riche en personnel. La fédéralisation n'a pas, jusqu'à présent, été un instrument qui aurait fait maigrir, si je puis dire, l'administration fédérale ou freiné les développements au niveau des entités fédérées.

Le rapport du ministère de la Fonction publique sur les effectifs me laisse de plus en plus perplexe. Ainsi, dans le domaine culturel, on en est resté aux chiffres de 1989, car on ne publie plus de chiffres depuis lors. Je m'interroge très sérieusement sur ce qui se passe. Comment se fait-il qu'en ce domaine, personne n'ait de vision globale ? C'est tout à fait incroyable.

J'ai évoqué la taxation excessive. À cet égard, il faudrait permettre à ceux qui gagnent leur vie d'utiliser davantage leurs revenus comme ils le souhaitent. J'ai aussi cité le coût élevé du travail, le manque de flexibilité et l'indexation généralisée, bien que cette dernière ne nous nuise pas tellement à l'heure actuelle en raison de la modération du taux d'inflation. Il convient de mentionner par ailleurs la lenteur de nos décisions politiques. Nos gouvernements sont tous des gouvernements de coalition, de sorte que nous ne parvenons pas à atteindre des résultats comparables à ceux obtenus par des pays sachant mettre en oeuvre des changements significatifs en l'espace de quelques mois.

Quoi qu'il en soit, je pense que nous partons avec d'indéniables atouts, nonobstant la grande faiblesse de nos politiques économique et sociale. J'espère que le gouvernement appelé à entrer en fonction après les élections de juin 1999 sera en mesure de remédier aux handicaps de la société belge. Les gouvernements en place depuis 1982 ont réussi à maintenir le cap en matière de politique monétaire au prix de louables efforts. Il convient à présent d'apporter les corrections requises en matières économique et sociale. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Moens.

De heer Moens (SP). ­ Mevrouw de voorzitter, zoals iedereen weet, bestaat de SP-fractie bijna uitsluitend uit eurofielen. Wij zijn onvoorwaardelijke voorstanders van Europa en de euro. Maar alhoewel wij het wetsontwerp volmondig steunen, blijft er toch wel een zekere scepsis over die verband houdt met het feit dat wij altijd hebben gepleit ­ en het pleit verloren hebben, dat is duidelijk ­ voor de primauteit van de politiek. Wij waren van oordeel dat op Europees niveau eerst de politiek in orde moest zijn en dat daaruit de voor ons eerder technische gevolgen, zoals een eenheidsmunt, moesten voortvloeien en niet omgekeerd. De toelichting bij het wetsontwerp blaakt eigenlijk van optimisme en gaat uit van het pragmatische standpunt dat na de eenmaking van de munt de rest vanzelf wel zal volgen. Toch krijgen we kippenvel als we eraan denken wat het gevolg kan zijn van het feit dat er op Europees vlak inzake economisch, sociaal, fiscaal en monetair beleid nog altijd geen politieke eensgezindheid bestaat.

Ik geef u de volgende drie meest in het oog springende voorbeelden. Er bestaat nog altijd geen eenheid op het vlak van fiscaliteit en deze wordt evenmin in het vooruitzicht gesteld. Het verschil in belang van directe en indirecte belasting, de verschillen in accijns- en BTW-tarieven zullen waarschijnlijk wel kleiner worden, maar even waarschijnlijk zullen er nog altijd vorken blijven bestaan die uiteraard consumptiestromen tussen de verschillende landen zullen veroorzaken. Dergelijke consumptiestromen, en ook geldstromen tengevolge van verschillende roerende belastingen, veroorzaken uiteraard monetaire problemen. Hoe kan de wisselkoers van de munten tegenover de euro in stand worden gehouden als deze consumptie- en geldstromen belangrijk zijn ?

Een ander voorbeeld is de parafiscaliteit. Indien de loonkosten zo ongelijk blijven als nu door de grote verschillen in RSZ-bijdragen, dan zullen de verschillen in productiekost en concurrentiekracht tussen de landen ook enorm groot blijven. Daarover moeten we ons geen illusies maken. Grote concurrentieverschillen betekenen betalingsbalansproblemen en dus pariteitsproblemen.

In de toelichting bij het ontwerp lezen we dat de Europese Centrale Bank de intrestvoeten binnen de perken zal kunnen houden en ik wil dat graag geloven. Indien de schuld van particulieren, vennootschappen en overheid van land tot land zeer verschillend is, kan ik toch niet geloven dat de markt de intrestvoeten niet uit elkaar zal halen en dan worden we met enorme monetaire spanningen geconfronteerd.

De minister blijft optimistisch en ik wil hem daarin graag volgen. Ik hoop dat het pragmatisme zal winnen, omdat we politiek natuurlijk niet klaar zijn om in Europa eensgezind op te treden. Ik hoop dat we vooruitgaan, maar ik vrees dat als we doen wat we nu doen, namelijk de paarden achter de wagen spannen, de paarden misschien op vier voeten zullen afremmen en we uiteindelijk zullen stilstaan of eventueel zelfs achteruitgaan. Ik vraag de minister dan ook dat hij in zijn gesprekken met zijn collega's op Europees niveau er bijzondere aandacht aan schenkt dat we niet alleen technisch monetair, maar ook op macro-economisch terrein naar elkaar moeten toegroeien en daarvoor de nodige inspanningen moeten doen. Ik geloof dat de minister inderdaad de nodige inspanningen levert om politiek tot een eenheid te komen. (Applaus.)

Mme la présidente. ­ La parole est à Mme Willame.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Madame la présidente, mon intervention sera très brève, car je ne voudrais pas retarder les travaux intéressants de cet après-midi.

Deux règlements européens ont été adoptés à la mi-1997, fixant le statut légal de l'euro. Le premier précise les dispositions urgentes pour l'introduction de la monnaie unique et l'autre se rapporte à des dispositions diverses. Ces deux règlements sont entrés en vigueur directement dans les législations des pays participant à la monnaie unique. On a cependant remarqué que quelques éléments de la législation nationale devaient être adaptés. Le projet discuté aujourd'hui, sorte de loi-programme, réunit des modifications législatives relatives à des matières diverses et vise à réaliser ces adaptations.

Les discussions de ce projet de loi à la Chambre ont été importantes. En effet, celui-ci a fait l'objet d'une étude au sein de quatre commissions différentes. Des amendements y ont été déposés par le gouvernement lui-même, afin de suivre les dernières recommandations de la Commission européenne, concernant notamment les frais bancaires. L'avis de l'Institut monétaire européen ainsi que celui du FMI ont été sollicités, et ils ont tous deux été favorables. Le groupe PSC ne jugeait pas nécessaire d'évoquer ce projet de loi-programme au Sénat. Cependant, certains membres de la commission des Finances et des Affaires économiques ont estimé que malgré l'urgence de ce projet, le Sénat devait pouvoir l'analyser, compte tenu de la primauté de notre assemblée en matière d'actes internationaux. Cela ne peut être contesté et le ministre l'a d'ailleurs reconnu explicitement lors d'une de nos réunions. Il est en effet inéluctable que l'introduction de l'euro, monnaie unique, aura des retombées sur la situation financière et monétaire internationale. Il était donc normal que le Sénat se saisisse de ce texte.

M. Moens, vice-président, prend la présidence de l'assemblée

De l'expérience que nous aurons retirée de ces premières adaptations législatives relatives à la monnaie unique, je tiens à formuler un voeu particulier. Le 1er janvier 2002, le régime définitif entrera en vigueur. Il faudra donc reprendre toute une série de dispositions similaires, mais il faudra également prévoir le basculement interne de l'administration qui, pour rappel, continuera à fonctionner sur la base du franc belge jusqu'à la phase définitive. Je souhaite donc, pour permettre au Sénat de garder un droit d'évocation en la matière vu son droit de primauté en matière d'actes internationaux, qu'on ne rappellera jamais assez, que les travaux soient mis en route plus rapidement. Pour ne pas conclure sur une note négative en la matière, il faut savoir que la Belgique est le deuxième pays après l'Allemagne à avoir élaboré un tel texte, le tableau belge n'est donc pas négatif.

Les dispositions contenues dans le présent projet se regroupent en quatre catégories.

La première englobe les dispositions visant à garantir la sécurité juridique, la seconde reprend des dispositions ayant pour objectif de favoriser la transition, la troisième tend à mettre les textes de loi en conformité avec le Traité de Maastricht et le nouvel environnement monétaire et financier ; enfin, la quatrième catégorie relève plus particulièrement des précisions à apporter en ce qui concerne les conversions et arrondis.

Le contenu de la loi, en soi, n'a pas fait l'objet de critiques lors de nos discussions en commission des Finances et des Affaires économiques. Quelques modifications ont été apportées afin de peaufiner le texte. Cette évocation visait principalement à entendre les dernières évolutions en la matière. Dès lors, des sujets divers ont été abordés, notamment, le changement psychologique que constituera le passage à la monnaie unique, le coût de ce passage pour les entreprises, la représentation de l'Europe économique et monétaire au sein des organisations internationales, les impacts de la baisse continue du dollar, la conduite de la politique monétaire et économique et la nécessité évidente de prendre des mesures de coordination infra-européennes en matière de fiscalité directe et indirecte, une fois que l'euro se réalisera.

Je n'entrerai pas dans le détail de tous ces sujets, certes fort intéressants et enrichissants, car cela pourrait durer quelques heures encore. Dès lors, je vous renvoie, pour plus de détails, à l'excellent rapport de M. D'Hooghe et je remercie notre collègue de sa présence attentive et efficace.

M. le président. ­ La parole est à M. Viseur, ministre.

M. Viseur, ministre des Finances. ­ Monsieur le président, je voudrais tout d'abord remercier M. D'Hooghe de son rapport. Malheureusement, je n'ai pu assister à la présentation de celui-ci car j'ai été retenu à la Chambre, mais je suis persuadé que, comme pour le rapport écrit, l'expression a été parfaite et qu'il a bien résumé nos travaux.

À propos de ce projet de loi dont on a, à juste titre, souligné le caractère technique, je voudrais tout d'abord dire que nous pouvons certainement nous réjouir et être convaincus du fait que, grâce à l'euro, l'Europe ­ en tout cas les onze pays qui y participent ­ pose un acte qui restera dans l'histoire et marquera les décennies à venir.

M. Hatry a rappelé que ce n'était pas la première fois dans l'histoire de l'Europe que l'on parlait d'union monétaire. Certaines ont réussi, comme le Zollverein, d'autres ont échoué. La naissance de l'euro est un acte fondateur d'une logique d'intégration qui connaîtra dans les prochaines années une accélération absolument extraordinaire.

Vous avez insisté sur la prééminence du politique en la matière. À mes yeux, la logique qui a été adoptée à travers cette monnaie unique et ce que celle-ci implique pour les onze pays de la zone euro montre le caractère fabuleux de l'accélération du mouvement européen. En effet, l'abandon de sa propre monnaie au profit de l'euro est un acte courageux et difficile, particulièrement pour l'Allemagne. Ce pays, traumatisé par la période qui a immédiatement suivi la première guerre mondiale, avait reconstruit son État et sa participation au concert des nations en se fondant sur le mark. L'abandon de ce dernier restera dans l'histoire la démonstration de la capacité de l'Europe à sacrifier un apanage important de la souveraineté au profit de la construction de notre continent et de la mise sur pied d'une union économique et monétaire. À cet égard, l'acte est extrêmement important et déterminant.

Par ailleurs, les structures mises en place permettent par elles-mêmes de répondre aux objectifs d'une monnaie unique et d'une union économique et monétaire. On n'insistera jamais assez sur ce point : les structures en place assurent un équilibre optimal entre les trois piliers constituant l'essentiel d'une politique économique et monétaire.

En ce qui concerne le pilier monétaire, l'indépendance de la banque est une nécessité absolue ; elle fonde l'efficacité de son action, la position de l'euro par rapport aux autres monnaies, ainsi que le caractère attractif de l'euro pour une série de transactions commerciales internationales.

Sur ce plan, je voudrais m'associer aux propos tenus ce week-end par notre premier ministre qui a réaffirmé combien l'indépendance de la banque était un des pions majeurs de l'action de la zone euro. Toutefois, si ce pilier monétaire existe à travers la BCE, ce n'est pas du tout pour transformer l'ensemble de la politique économique et sociale de notre pays en une politique exclusivement monétaire. Face au pilier monétaire, le pilier économique et social est représenté par la Commission et par le Conseil des ministres de la zone euro.

À cet égard, il est apparu depuis quelques semaines que le contrepoids formé par ce pilier économique et social permettait de dégager les voies de solutions politiques. On ne dirige évidemment pas une zone telle que celle-là en se fondant uniquement sur le pilier monétaire. Parallèlement à ce pilier budgétaire, il est indispensable de déterminer une politique économique et sociale, ce qui relève de la responsabilité du pôle politique.

À la surprise des vieux habitués du fonctionnement de l'Europe, il est immédiatement apparu que l'existence de la zone euro allait nous obliger à harmoniser un certain nombre d'éléments de nos politiques budgétaires ­ c'était inscrit dans le Traité de Maastricht ­ mais également à ajuster certains éléments de nos politiques fiscales. Les progrès réalisés à cet égard et qui devraient aboutir dans le courant de l'année prochaine montrent combien la création de la zone euro a été efficace pour arriver à une politique fiscale qui élimine les concurrences dommageables entre États et qui permette d'envisager, pour les produits de l'épargne, une politique fiscale à la dimension de l'Europe et aussi, sans doute, des pays de l'AELE situées à proximité de la zone euro.

Nous sommes donc en voie de réaliser la construction d'un grand marché dans lequel les éléments dommageables des politiques diversifiées sont, de ce fait, d'ores et déjà réduits et seront éliminés demain.

Pour répondre à vos préoccupations, monsieur le président, je pense que notre optimisme est fondé sur ce retour important du politique dans la gestion économique, mais dans un cadre de stabilité monétaire dans lequel la lutte contre l'inflation est une réalité et une réussite puisque personne ne pense aujourd'hui que nous connaîtrons des dérapages importants dans les années à venir en cette matière.

Par ailleurs, à l'intérieur de cette zone, dès que nous aurons obtenu le retour de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et de l'Irlande dans la zone où se trouvent les taux d'intérêt des pays centraux, nous aurons la capacité de mener une politique concertée de diminution ­ ou en tout cas de maintien ­ des taux d'intérêt à un niveau historiquement bas. Grâce à l'absence d'inflation et à l'existence du grand marché, les différents acteurs économiques pourront ainsi bénéficier d'un développement durable et soutenu.

Ce n'est pas sans raison que, de tous côtés, la zone euro a été considérée ces dernières semaines comme une sorte d'île sauvegardée des tornades qui se déchaînaient en Asie et en Russie et qui risquaient de gagner l'Europe et l'Amérique du Sud par cette voie. Si nous sommes dans une zone de stabilité, c'est d'abord et avant tout grâce à l'euro.

Sur ce plan, nous pouvons aborder les mois à venir avec un réel optimisme par le développement de ce grand marché, avec un certain nombre de convergences politiques.

M. Hatry a raison de dire que nous sommes au début d'une aventure qui comportera certaines difficultés parmi lesquelles les nécessaires ajustements des cycles économiques. Par exemple, la différence entre le cycle économique des pays du centre de l'Europe ­ Allemagne, France, Benelux ­ et celui de l'Irlande peut poser problème.

Par ailleurs, la crise externe entraînera des problèmes pour la partie « exposée » de notre commerce.

Autre problème : la stabilité interne de l'euro est garantie par le Traité de Maastricht, le plan de convergence et le plan de stabilité, mais la fixation de la parité de l'euro par rapport aux autres monnaies sera moins aisée. Un président américain a dit : « C'est notre monnaie, c'est votre problème. « Nous devrons être attentifs à ce que ce principe ne s'applique pas à la parité, entre le dollar et l'euro. La Banque agira, le Conseil des ministres se positionnera, puis le marché fixera nos relations.

À juste titre, M. Hatry considère qu'il serait utopique de vouloir européaniser la totalité de notre politique économique et sociale. D'abord, parce que nous anéantirions les pays du sud. Il est impossible de demander le même standard social, fiscal, économique à la Grèce ­ certes ce pays n'entrera vraisemblablement dans la monnaie commune qu'en 2001 ­, au Portugal ou à l'Espagne. D'ailleurs, les États-Unis n'ont pas une politique totalement unifiée sur les plans économique, social et fiscal au niveau de leurs États.

Il ne faut donc pas tout européaniser mais nous devons rapprocher certains éléments politiques. En ce qui concerne la macro-économie, nous devons harmoniser nos cycles pour éviter de trop grandes turbulences au sein de la même zone. Il faut éviter que des pressions inflationnistes ponctuelles contraignent l'ensemble à subir des taux d'intérêt élevés alors qu'une décélération générale plaiderait plutôt pour un abaissement des taux. Les problèmes de l'Irlande, par exemple, montrent bien la nécessité d'une unification relative de la politique économique.

Il faudra également que nous poursuivions l'effort en matière de politique budgétaire, effort qui a produit ses effets à travers le plan de convergence et que le plan de stabilité traduira demain.

Depuis le sommet de Cardiff, on est bien conscient qu'au cours de la création de cette zone se trouvent deux préoccupations majeures : la croissance et le développement de l'emploi. Je suis persuadé que nous pouvons relever le défi auquel nous sommes confrontés. Il arrive à un moment où l'Europe avait besoin de cette accélération de son unification pour devenir ce qu'elle a l'ambition d'être : une zone de développement économique basée sur le respect d'un certain nombres de valeurs profondément européennes, comme les valeurs sociales.

Je crois donc que le passage à l'euro sera un événement historique qui permettra à l'Europe d'être, à l'avenir, à nouveau un acteur. En effet, je l'ai souvent ressenti lors des assemblées générales du FMI ou de la Banque mondiale, on a souvent souligné que l'Europe était un géant économique et un nain politique. Elle doit devenir un géant politico-économique. Ce sera un test intéressant dans les mois et les années à venir que de comparer la part du commerce mondial qui se fera en euros par rapport à celle qui se fera en dollars. Ces chiffres nous permettront de mesurer à quel point nous constituons une zone de stabilité, et ce non seulement sur le plan interne mais aussi à l'égard d'autres parties du monde.

Je formulerai certaines réflexions sur le texte proprement dit. Comme Mme Willame l'a souligné, s'il s'agit d'un texte technique, l'objet des débats était bien la politique économique et sociale européenne, ce qui s'est d'ailleurs vérifié en commission.

Tout d'abord, je m'adresserai à M. Coene qui, à la fin de son intervention, a évoqué le contrôle parlementaire. Pour ma part, je suis convaincu qu'un texte tel que celui-ci doit habiliter le Roi à agir dans certains cas. En effet, le passage à l'euro entraînera de telles modifications au niveau de notre appareil législatif et réglementaire que nous n'en percevons sans doute qu'une infime partie. Nous pensons que nous sommes parfaitement préparés à ce bouleversement mais un certain nombre d'éléments nouveaux apparaîtront certainement au fil des jours. Je pense qu'il fallait jouer le pragmatisme et la souplesse en cette matière.

Vous avez également insisté à juste titre sur les coûts importants que l'euro entraînera pour les petites et moyennes entreprises, ce qui impliquera une adaptation de leur part. Il ne faut cependant pas oublier que, pour ces PME, le marché s'ouvrira d'un coup, de façon extrêmement importante. Dans un petit pays comme la Belgique, particulièrement exposé vis-à-vis de l'extérieur en raison du caractère de ses échanges, 90 % de ces derniers se feront désormais à travers une seule zone et dans une seule monnaie.

Pour les petites et moyennes entreprises belges, le fait de ne pas devoir intégrer de risques de change permanents et de ne pas avoir à l'égard de certains pays à faire face à une concurrence dommageable par le biais de dévaluations monétaires ­ je pense ici à la dernière dévaluation compétitive italienne ­ est important. Je ne nie pas bien entendu les difficultés techniques et pratiques mais je suis convaincu que nous ouvrons un espace à nos entreprises. C'est comme si demain une entreprise du Connecticut voyait s'ouvrir à elle l'ensemble du marché des États-Unis, sans difficulté, avec la même monnaie. C'est un élément important surtout pour des entreprises qui n'étaient pas habituées à des gestions de change à travers les swaps ou des options.

Pour la population, notamment les personnes âgées, le défi est certes important. Trois années seront bien nécessaires et le Commissariat à l'euro devra multiplier les interventions, les explications et les encouragements pour que chacun accueille l'euro dans sa vie quotidienne sans en être trop traumatisé.

Les expériences que nous avons connues dans le passé comportent des aspects positifs et négatifs. Si en France, le passage au nouveau franc n'a pas été vraiment une réussite puisqu'aujourd'hui on y calcule encore en millions de centimes, par contre, en Grande-Bretagne, le passage de la monnaie au système décimal s'est effectué avec succès grâce à une campagne d'explications précise et permanente. Or, nous disposons encore d'un délai de trois ans pour mener à bien une campagne d'explications efficace.

Je voudrais souligner également que notre système oblige les professionnels à s'inscrire d'emblée dans la logique de l'euro et à franchir tout de suite le pas. La campagne de double affichage et l'apparition de l'euro dans la vie quotidienne dès le 1er janvier prochain constitueront certainement un mode de passage vers l'euro permettant à chaque citoyen d'accepter plus facilement la substitution de l'euro au franc belge.

Chaque pays a choisi son approche en fonction de sa culture et de ses pratiques. En Belgique, après examen avec le Commissariat général à l'euro, il apparaît que notre technique a toutes les chances d'aboutir à un résultat favorable, même si elle présente des difficultés comme c'est d'ailleurs aussi le cas dans d'autres pays.

Au moment où le Traité de Maastricht est intervenu, on ne s'est peut-être pas rendu compte que l'Europe accomplissait un important pas en avant dans l'histoire de sa formation. Il est vrai que l'Europe qui fut si souvent une terre déchirée se trouve maintenant dans une logique où, pour la première fois de son histoire, on accepte de façon aussi volontaire de vivre ensemble et de créer ensemble un espace de vie. Lors de la dernière réunion Écofin, alors que nous discutions des aspects techniques de l'euro, mon collègue et par ailleurs premier ministre, M. Junker se demandait si l'on s'était jamais posé la question de savoir, parmi les coûts et les difficultés liés à l'euro, ce que représente, dans une zone comme l'Europe, un jour de paix, non seulement sur le plan matériel mais aussi sur le plan économique et humain. Et il ajoutait : autour de la table, il n'y a plus l'ombre d'un doute, il n'y a plus l'ombre d'une hésitation, nous avons tous la conviction qu'avec ce que nous avons créé en Europe, l'idée même de la guerre, l'idée même de conflits violents à l'intérieur de cette zone a complètement disparu.

Cela nous éloigne très fort du changement de monnaie mais cela touche au coeur même de notre démarche : en créant l'euro, on a conçu une zone de paix et de prospérité, une zone de développement économique et social où l'emploi devient une base de la réflexion. Cette démarche, qui n'est pas l'apanage d'un gouvernement puisque le processus existe depuis dix à quinze ans, restera dans l'histoire comme l'exemple d'une unification de pays, d'une union de personnes de cultures, d'origines et de niveaux économiques différents, tous animés par une foi unique, celle de créer en Europe cette grande zone, ce grand marché économique et social mais aussi ce grand espace de paix et de stabilité. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Anciaux.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, in de eerste plaats wil ik kort reageren op wat u daarnet zelf hebt gezegd, namelijk dat wij allemaal vanzelfsprekend voor Europa zijn. Precies omdat wij voor Europa zijn, heeft de Volksunie-fractie zich destijds verzet tegen het Verdrag van Maastricht en tegen het Verdrag van Amsterdam. Wij zijn voor de primauteit van de politiek op de economie en dus moet voor ons allereerst de democratie in Europa worden uitgewerkt.

Het wetsontwerp op de euro bevat hoofdzakelijk louter technische bepalingen, waar niemand iets tegen kan hebben. Toch heeft onze collega van de VLD terecht gewezen op de kosten die de omschakeling naar de euro meebrengt voor de kleine zelfstandigen en de ondernemers. Ook ik deel die bekommernis. Een andere bedenking is dat dit ontwerp veel laat regelen via koninklijke en ministeriële besluiten. Er zal dus veel beslist worden zonder voorafgaandelijk debat. Verder vrees ik dat de omschakeling aanleiding zal zijn voor witwasoperaties, zeker wanneer dit niet met de nodige voorzorgen en controlesystemen wordt tegengegaan.

Meer fundamenteel heb ik nog twee bedenkingen, waarop ik hopelijk nog een antwoord van de minister zal krijgen.

Door het wegvallen van de wisselkoersrisico's moeten de basistarieven van de rente op korte termijn eigenlijk overal dezelfde worden, ten einde kapitaalsvlucht te voorkomen. Kapitaalsvlucht zal immers nog steeds aanlokkelijk blijven door het verschil in rentevoeten. Op de voorbije top in Oostenrijk heeft de eerste minister dit probleem reeds aangekaart en pleitte hij voor een basistarifering van de rente. De vraag is of dit ook geldt voor de rente op lange termijn. Die hangt immers veel meer af van de kredietwaardigheid van de landen. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat dit geen kapitaalsvlucht teweegbrengt ?

Bij de behandeling van het ontwerp in de Kamer in juni 1998 verklaarde de minister dat twee zaken essentieel zijn bij de realisatie van het stabiliteitsprogramma van de regering : de herindexering van de belastingsschalen op 1 januari 1999 en de vermindering van de sociale lasten met 18 miljard. Wij weten ondertussen dat de regering deze punten uit haar programma niet in de eerstkomende periode zal realiseren en dat zij voor 1 januari 1999 niet met een concreet plan zal afkomen. Daarmee dreigt er gevaar voor het hele stabiliteitsprogramma, dat onmisbaar is om de euro op een efficiënte manier te introduceren. Wat is de mening van de minister hierover ?

Het zal niemand verbazen dat de Volksunie-fractie globaal positief staat tegenover de Europese eenmaking. Daarom en ook omdat het ontwerp een aantal noodzakelijke en terechte aanpassingen bevat, zullen wij niet tegenstemmen. Omdat wij onze bezwaren tegen de Verdragen van Maastricht en Amsterdam handhaven, lijkt ons de stap naar de goedkeuring van dit ontwerp echter iets te voorbarig. Wij zullen ons bijgevolg bij de stemming over het ontwerp onthouden.

M. le président. ­ La parole est à M. Viseur, ministre.

M. Viseur, ministre des Finances. ­ Monsieur le président, en ce qui concerne les taux d'intérêt et l'incidence des mouvements de capitaux, on peut dire que la mise en place de la zone euro ­ et par conséquent l'application du Traité de Maastricht à ce propos ­ est un total succès. Il a en effet été rappelé à juste titre que dans le pays le plus exposé à la crise russe, à savoir la Finlande, aucun mouvement n'a été remarqué sur le plan de sa monnaie.

La Belgique et l'Italie sont les pays européens dont la dette publique est la plus importante. Or, dans notre pays, personne n'a tenté une opération spéculative à la suite des crises que nous avons traversées. L'Europe a connu une stabilité tout à fait remarquable des taux, aussi bien à court qu'à long termes, ces derniers n'ayant enregistré qu'une faible variation pendant quelques jours, en raison de motifs techniques, lors des événements.

On peut donc dès à présent parler de réussite, mais il conviendra dans les mois et les années à venir de veiller à maintenir le cap.

Quant au pacte de stabilité, nous l'exécutons en fonction des décisions prises en mai. La règle d'or qui doit être retenue par le gouvernement belge et qui figure dans le pacte de croissance, réside dans le surplus primaire de 6 %, qui permet d'assurer à moyen terme une réduction significative de la dette.

C'est dans ce cadre que nous nous inscrivons sur le plan de la politique européenne.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, wat de opening van de markten betreft, heeft de minister op bepaalde punten gelijk. Een heel groot aantal KMO's, bijvoorbeeld kruideniers, bakkers, beenhouwers en restaurateurs, werkt in de dienstensector op de binnenlandse markt waar internationale concurrentie geen rol speelt. Voor hen is er geen opening van de markten. Zij blijven met de conversie zitten.

Wat de parlementaire controle betreft, geven we er de voorkeur aan dat de koninklijke besluiten door het Parlement worden bekrachtigd. Nu dit niet het geval is, is discussie achteraf niet meer mogelijk.

De volgende opmerkingen zijn meer fundamenteel. Ik stip ze nu alleen aan, maar hoop er bij een volgende gelegenheid dieper te kunnen op ingaan.

Ten eerste, ik heb twijfels bij de stelling van de minister dat in het Europa van de euro een harmonisatie van de conjunctuurcycli moet worden bereikt om de stabiliteit in de Unie te waarborgen. Ik geloof daar niet in, ik geloof in het tegendeel, maar ik wens dit debat nu niet te voeren. Ook hier hoop ik in de commissie voor de Financiën dieper te kunnen op ingaan.

Ten tweede, de minister haalt Finland aan als een voorbeeld van het succes van de stabiliteit. Dat is weliswaar correct, maar Finland betaalt hier voor een zware sociale prijs. De werkloosheid is er enorm groot omdat een belangrijk deel van de productie niet meer kan geschieden ingevolge het ontbreken van een afzetmarkt. De Finnen moeten dit proberen te recupereren via een aanpassing van het inkomen.

Ik houd dus een pleidooi voor voorzichtigheid bij al te veel sociale en fiscale harmonisatie, want hierdoor rest er nog slechts één instrument van aanpassing namelijk het nettoloon van de arbeider dat alle gewicht van de aanpassing moet dragen. Aangezien de minister hiervoor heeft gewaarschuwd, geef ik dit slechts ter overweging.

De voorzitter. ­ Daar niemand meer het woord vraagt is de algemene bespreking gesloten.

Plus personne ne demandant la parole la discussion générale est close.

We stemmen later over het geheel van het wetsontwerp.

Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble du projet de loi.