1-648/2

1-648/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

10 NOVEMBER 1998


Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW MERCHIERS C.S.

Art. 2

In dit artikel de woorden « zonder overwegend economische of criminele bedoelingen » vervangen door de woorden « zonder criminele of overwegend economische bedoelingen. »

Nadine MERCHIERS.
Eric PINOIE.
Jean-Marie HAPPART.
Jeanine LEDUC.

Nr. 2 VAN DE HEER HAPPART

Art. 2

Het slot van dit artikel vanaf de woorden « wordt onder het woord ... » vervangen door de woorden « wordt onder de woorden hulp of bijstand aan vreemdelingen verleend ... uit louter humanitaire redenen verstaan « hulp of bijstand verleend uit menslievendheid, dat wil zeggen zonder het oogmerk daardoor enig geldelijk of in geld waardeerbaar voordeel te verkrijgen en zonder economische of illegale bedoelingen ».

Verantwoording

Het is de bedoeling de inhoud van deze interpretatieve teksten te verduidelijken door de goede punten van de beide voorstellen te combineren.

Jean-Marie HAPPART.

Nr. 3 VAN MEVROUW MILQUET

Art. 2

In dit artikel de woorden « menslievend ... bedoelingen » vervangen door de woorden « hulp of bijstand zonder het oogmerk rechtstreeks of onrechtstreeks enig economisch voordeel te verkrijgen en zonder misdadige bedoelingen ».

Joëlle MILQUET.

Nr. 4 VAN DE HEER CALUWÉ EN MEVROUW DE BETHUNE

Art. 2

In dit artikel de woorden « menslievend ... bedoelingen » vervangen door de woorden « menslievend, zonder economische of criminele bedoelingen. Het feit dat de hulp- of bijstands verlener onrechtstreeks een economisch voordeel kan hebben uit de gegeven hulp of bijstand doet geen afbreuk aan de humanitaire overwegingen. »

Ludwig CALUWÉ.
Sabine de BETHUNE.