1-145

1-145

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 4 DÉCEMBRE 1997

VERGADERING VAN DONDERDAG 4 DECEMBER 1997

(Vervolg-Suite)

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

ORDRE DES TRAVAUX

De voorzitter. ­ Alvorens over te gaan tot de bespreking van het wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, geef ik het woord aan de heer Verreycken die daarom heeft gevraagd.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mevrouw de voorzitter, ik heb een klein probleem. Het verslag over het wetsontwerp dat wij nu eigenlijk zouden moeten bespreken hebben wij pas vanmiddag op onze banken gevonden. Ik heb dus niet de kans gekregen om het verslag zelfs maar te lezen en ik weet dus niet of ik over deze materie opmerkingen heb. Ik heb evenmin met de fractie kunnen overleggen. Het reglement bepaalt duidelijk dat het commissieverslag ten laatste de dag vóór de bespreking in plenaire vergadering rondgedeeld moet zijn. Is het niet aangewezen om, bij toepassing van het reglement, de bespreking van het ontwerp tot de volgende plenaire vergadering uit te stellen.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mevrouw de voorzitter, ik ben het volkomen eens met deze opmerking en sluit mij aan bij het verzoek van de heer Verreycken, te meer daar het om een zeer belangrijke materie gaat. Men kent toch de bezwaren van het Parlement tegen het systeem van volmachtwetten. Men weet welke belangrijke zaken er op die manier worden doorgesluisd bijna zonder parlementair debat. Onze fractie heeft bijvoorbeeld geen stemgerechtigde leden in de commissies en onze deelname aan de commissiewerkzaamheden is daardoor op zich reeds beperkt. Wanneer we dan merken dat het debat in plenaire vergadering wordt gekarikaturiseerd en er zelfs geen minister aanwezig is, dan moet een Senaat die zichzelf respecteert daartegen protesteren. Ook ik verzoek dus deze bespreking uit te stellen tot er een minister aanwezig is en we de reglementsbepalingen in verband met het ronddelen van de verslagen correct kunnen naleven.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mevrouw de voorzitter, ik sluit mij aan bij de twee vorige sprekers. Aangezien het hier om een « bekrachtigingswet » gaat moet de rol van het Parlement zeker worden gerespecteerd. De parlementsleden moeten de gelegenheid krijgen kennis te nemen van alle elementen van de discussies. Ingevolge de laattijdige ronddeling van het verslag is dit niet haalbaar en is uitstel geboden.

Mme la présidente. ­ La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Madame la présidente, je m'associe totalement à ce qui vient d'être dit. Il est inadmissible que nous découvrions maintenant, en séance plénière, des rapports qui ont été approuvés mardi en commission. Ils auraient pu être expédiés le jour même en soirée afin que nous en disposions dès mercredi matin. Nous aurions alors pu travailler en connaissance de cause. Je sais que le Sénat est surchargé, mais je demande le respect tant du règlement que des membres du Sénat.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Verreycken.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mevrouw de voorzitter, het is geenszins mijn bedoeling enig verwijt te maken aan de diensten voor wie het materieel onmogelijk geweest zou zijn de verslagen tijdig af te werken. Ik vind het evenwel belangrijk dat het reglement wordt nageleefd en dat commissieverslagen dus uiterlijk de dag voor de algemene bespreking worden rondgedeeld. Collega Hatry heeft terecht opgemerkt dat de commissiemedewerkers overbelast zijn. Hen treft geen enkel verwijt. Het is echter wel belangrijk dat de termijnen worden gerespecteerd en dat wij de gelegenheid krijgen de teksten te lezen. Ik dring dus aan op een verdaging van de bespreking.

De voorzitter. ­ Mag ik de leden vragen welke punten van de agenda zij precies willen verdagen ?

La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Madame la présidente, notre demande concerne les points 3, 4 et 5 de notre ordre du jour, à savoir les documents repris sous le numéro 1-775 ­ dont le rapport de Mme Merchiers portant le numéro 1-775/5 ­ et les numéros 776 et 779.

Il s'agit de projets politiques importants que nous aurions dû avoir l'occasion d'examiner. Je ne parle pas seulement au nom des membres de la commission que je préside ou de moi-même, mais de nos autres collègues qui n'ont découvert ces textes qu'à leur arrivée au Sénat.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Verreycken.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mevrouw de voorzitter, vandaag werden vier verslagen rondgedeeld, met name de documenten nummer 785, die betrekking hebben op punt 9 van de agenda van gisteren, de documenten nummer 775, die betrekking hebben op punt 3 van de agenda van vandaag, de documenten nummer 776, betreffende punt 4 van de agenda van vandaag en de documenten aangaande punt 5 van de agenda van vandaag.

Aangezien de rapporteur van punt 9 van de agenda van gisteren aanwezig is, neem ik aan dat er eventueel mondeling verslag kan worden uitgebracht over de bespreking van het voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Belgische buschauffeur Willy Sollie in Wit-Rusland.

Het is niet uitgesloten dat er nopens de programma- en de bekrachtigingswetten fundamentele bezwaren rijzen. Daarom dring ik aan op een verdaging van de punten 3, 4 en 5 van de agenda van vandaag.

De voorzitter. ­ Ik verneem zopas dat het bureau van de Senaat unaniem heeft beslist die agendapunten toch te behandelen tijdens deze openbare vergadering. Ik heb evenwel begrip voor de klachten en de vragen. Ik stel derhalve voor de bespreking pas aan te vatten vlak voor de stemming, zodat de leden alsnog de tijd krijgen de documenten te lezen.

La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Madame la présidente, voici quelques instants, j'ai consulté mon président de groupe qui était présent ce midi à la réunion du bureau. Il m'a confirmé qu'aucun accord n'était intervenu pour abandonner le délai de 24 heures.

Mme la présidente. ­ Je ne suis pas membre du bureau mais ce sont les informations qui m'ont été communiquées. Je précise qu'il s'agit de la réunion de jeudi dernier.

Het woord is aan de heer Verreycken.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mevrouw de voorzitter, er moeten uiteraard punten aan de agenda kunnen worden toegevoegd. Ik ben wel lid van het bureau, maar wij konden vorige week onmogelijk voorzien dat de verslagen van de commissiebesprekingen pas tijdens deze plenaire vergadering zouden worden rondgedeeld. Wij stellen dat vandaag vast. Indien de bespreking over deze ontwerpen niet wordt verdaagd, betekent dat een overtreding van het reglement.

De voorzitter. ­ Ik stel voor dat wij deze punten voorlopig niet bespreken en dat wij daarover een beslissing nemen net voor de stemming.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mevrouw de voorzitter, er valt niet veel te beslissen. Het reglement is nu eenmaal het reglement en dat is bijzonder duidelijk. Aangezien de verslagen niet één dag op voorhand werden rondgedeeld, kunnen wij de bespreking hierover vandaag niet aanvatten. De betreffende punten stonden trouwens « pro memorie » op de agenda vermeld.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Vandenberghe.

De heer Vandenberghe (CVP). ­ Mevrouw de voorzitter, ik steun uw voorstel om de zaak te beslechten voor de stemming.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Verreycken.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Dit lijkt mij niet logisch. Wij kunnen toch niet stemmen over de toepassing van het reglement.

Ik heb nooit de bedoeling gehad een hoop incidenten uit te lokken. Mijn enige bezorgdheid was de gelegenheid te krijgen de teksten te lezen. Als wij straks worden geconfronteerd met een meerderheid die het reglement aan haar laars lapt en ons de bespreking toch door het strot wil duwen, dan is dat allesbehalve een ernstige manier van werken. Zoiets kan de situatie alleen maar verzieken en de bespreking veel snediger en bitsiger maken. Wij moeten aanvaarden dat er een reglement bestaat en dat dit voor iedereen op dezelfde manier geldt. Het reglement bepaalt dat wij de verslagen van de commissiebesprekingen uiterlijk gisteren hadden moeten krijgen om de ontwerpen vandaag te kunnen behandelen. Dat was niet het geval en bijgevolg kunnen wij maar volgende week met de bespreking beginnen, tenzij de Senaat beslist morgen een plenaire vergadering te houden.

De voorzitter. ­ Ik heb begrip voor de naar voren gebrachte argumenten. Ik stel dus voor de betwiste punten voorlopig niet te behandelen.

Het woord is aan de heer Van Hauthem.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mevrouw de voorzitter, ik heb alle begrip voor uw voorstel. Ik stel echter vast dat de spoedbehandeling niet is gevraagd. Is het misschien de bedoeling de stemming af te wachten zodat er voldoende senatoren aanwezig zijn om over een verzoek tot spoedbehandeling te kunnen stemmen? Dat is volgens mij zeker geen oplossing. Ik ben niet op de hoogte van enig verzoek tot spoedbehandeling. Het is bijgevolg duidelijk dat die punten vandaag niet worden behandeld. Als de heer Vandenberghe een spoedbehandeling wil, dan moet hij die nu vragen.

De heer Vandenberghe (CVP). ­ Ik vraag enkel de zaak voor de stemming te behandelen, zoals de voorzitter in alle wijsheid heeft voorgesteld. Op dat ogenblik kunnen wij met alle leden uitmaken op welke wijze wij het reglement wat dit punt betreft moeten interpreteren. (Protest.)

De voorzitter. ­ Ik vraag de leden toch enig begrip voor het werk van de diensten. Wij moeten ons realiseren dat niet alleen wij, maar ook de diensten overbelast zijn. Daarom herhaal ik mijn voorstel tot uitstel van de beslissing tot net voor de stemming. Dat lijkt mij zeer redelijk. Op dat ogenblik zullen er immers meer senatoren aanwezig zijn en kunnen wij onze werkzaamheden voor de volgende week bekijken.

Mme la présidente. ­ La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Madame la présidente, j'attire votre attention sur le fait que les délais d'évocation des trois textes litigieux expirent le mercredi 10 décembre. Je suggère que nous organisions une brève réunion le mardi 9 décembre afin de permettre au Sénat de se prononcer dans le strict respect du règlement et des délais. Les membres qui ne font pas partie des commissions concernées auraient ainsi l'occasion de prendre connaissance de documents particulièrement importants, sur lesquels les commissions compétentes ont travaillé intensément.

De voorzitter. ­ Mijnheer Hatry, ik blijf bij mijn voorstel en ik hoop dat u daar begrip voor hebt.

Het woord is aan de heer Verreycken.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mevrouw de voorzitter, ik heb het volste begrip voor uw standpunt. Ik vraag mij echter af of wij straks nog iets anders kunnen beslissen dan de toepassing van het reglement, tenzij men de interpretatieweg volgt. Ik heb daar problemen mee. Ik ben van oordeel dat wij nu gewoon tot de conclusie moeten komen dat het reglement ons niet toestaat dit wetsontwerp nu te behandelen. Het reglement is terzake zo duidelijk dat elke interpretatie ervan een omzeiling zou zijn.

De voorzitter. ­ Mijnheer Verreycken, ik ben het met u eens. Het reglement is duidelijk, maar laat ons niet op de feiten voorop lopen en deze aangelegenheid straks in de voltallige vergadering bespreken.

Het woord is aan mevrouw Maximus.

Mevrouw Maximus (SP). ­ Mevrouw de voorzitter, ik ben het ten volle eens met uw opmerking wat de diensten van de Senaat betreft. Het personeel is totaal overwerkt. Er was afgesproken dat het argument van de termijn niet zou worden ingeroepen. De diensten hebben, daarmee rekening houdend, het werk georganiseerd zodat nachtwerk kon worden vermeden. Ik ben commissie-voorzitter en ik weet voor welke enorme opdrachten zij staan. Als men nu op die beslissing terugkomt, moeten we daar ook in de toekomst rekening mee houden en zullen wij het personeel moeten vragen dag en nacht te werken. Ik vraag dus, zoals u, begrip voor de enorme inspanningen die worden geleverd om de stukken tijdig vertaald en gedrukt te krijgen.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mevrouw de voorzitter, ik moet dezelfde opmerking maken als de heer Verreycken. Het is helemaal niet de bedoeling de diensten van de Senaat aan de kaak te stellen. Dit is een politieke daad. Ik meen dat wij het middel dat te onzer beschikking staat, moeten gebruiken. Wij stellen vast dat de regering het Parlement in het algemeen en de oppositie in het bijzonder derwijze behandelt dat het onmogelijk is over belangrijke aangelegenheden nog ernstige parlementaire debatten te voeren.

Ik heb het dan over het principe zelf van de volmachten. De wetsontwerpen waarover het hier gaat, moeten koninklijke besluiten bekrachtigen die aangelegenheden betreffen waarvan zelfs de Grondwet bepaalt dat ze slechts bij wet kunnen worden geregeld. Het legercontingent bijvoorbeeld wordt geregeld via een koninklijk besluit waarvoor men onze bekrachtiging vraagt, op een drafje dan nog. Enig normaal parlementair debat is in deze omstandigheden niet meer mogelijk. Het is dan toch niet meer dan normaal dat wij uiteindelijk een beroep doen op artikel 27, 4º, van het reglement van de Senaat waarin staat dat de verslagen aan de senatoren moeten worden rondgedeeld uiterlijk de dag voor de algemene bespreking.

Ik herhaal dat dit geen aanklacht is tegen de diensten. Het gaat hier louter over de houding van de regering en van de meerderheidsfracties in de Senaat. Wij moeten het reglement respecteren en ik steun den ook het voorstel van de heer Hatry.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mevrouw de voorzitter, als wij deze instelling verder de grond in willen boren, moeten wij het reglement blijven verkrachten telkens als de meerderheid dat nodig acht. Het is duidelijk dat straks niets veranderd zal zijn aan het feit dat de verslagen laattijdig op de banken van de senatoren zijn aangekomen. Wij moeten de beslissing dan ook niet uitstellen, want over een uur staan wij even ver. Wij zullen deze ontwerpen dan ook later moeten behandelen.

De VLD-fractie kan aannemen dat de diensten overbelast zijn. Het is dan maar aan ons onze vergaderingen zo te plannen dat wij de verslagen minstens een dag op voorhand ontvangen zodat wij ze kunnen lezen alvorens erover te beslissen. Zeker in het geval van volmachtwetten en bekrachtigingswetten is het belangrijk dat het Parlement de tijd krijgt om na te gaan wat in de teksten staat, wat moet worden bekrachtigd en op welke manier de volmachten, die werden toegekend door de wetgevende macht, in de praktijk worden omgezet.

Wij kunnen terzake niet afwijken van het reglement, tenzij wij ernaar streven deze instelling compleet zinloos te maken. In dat geval moeten wij gewoon voortdoen.

De voorzitter. ­ De heer Coene vraagt mij eerbied te hebben voor het reglement. Ik vraag hem om artikel 27 van het reglement na te lezen waarin staat: « In spoedeisende gevallen kan de Senaat voorlezing van de verslagen in de plenaire vergadering gelasten. » (Protest bij de oppositie.)

Wij kunnen hierover straks bij de stemmingen beslissen, als er meer senatoren aanwezig zijn. Gaat de Senaat hiermee akkoord ? (Protest bij de oppositie.)

Het woord is aan mevrouw Leduc.

Mevrouw Leduc (VLD). ­ Mevrouw de voorzitter, zal iedereen dan hier zijn ?

De voorzitter. ­ Om 17 uur zal iedereen hier zijn voor de stemmingen. Het lijkt mij niet opportuun om over te gaan tot de voorlezing van de verslagen wanneer wij slechts in gering aantal zijn.

Het woord is aan de heer Vandenberghe.

De heer Vandenberghe (CVP). ­ Mevrouw de voorzitter, ik vraag dat de zitting 15 minuten wordt geschorst.

De voorzitter. ­ De schorsing wordt toegestaan.

De vergadering is geschorst.

La séance est suspendue.

­ De vergadering wordt geschorst om 16.45 uur.

La séance est suspendue à 16 h 45.

Ze wordt hervat om 17.20 uur.

Elle est reprise à 17 h 20.

De heer Swaelen treedt als voorzitter op

De voorzitter. ­ De vergadering is hervat.

La séance est reprise.

­ Wij gaan verder met de bespreking.

Het woord is aan de heer Vandenberghe.

De heer Vandenberghe (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, vóór de schorsing werd gewezen op artikel 27 van het reglement, omdat de verslagen over de agendapunten 3, 4 en 5 minder dan 24 uur vóór de algemene bespreking werden rondgedeeld.

Artikel 27, punt 4, laatste lid, bepaalt echter dat de Senaat in spoedeisende gevallen voorlezing van de verslagen in de plenaire vergadering kan gelasten. Ik vraag de toepassing van deze bepaling voor de ontwerpen bedoeld onder de punten 3, 4 en 5 van de agenda.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Verreycken.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, wat nu gebeurt, is op het randje van het schaamteloze.

Verslagen zoals deze, die bovendien in verschillende commissies werden besproken, moeten onderling kunnen worden vergeleken en moeten ten minste een dag vóór de behandeling in de openbare vergadering aan de senatoren worden rondgedeeld. Die ene dag is noodzakelijk. Indien wij willen voortgaan met het ontwaarden van deze instelling, moet ook deze regel van het reglement worden uitgehold! Tot voor kort heeft niemand erop gewezen dat voor de bespreking van deze ontwerpen een spoedbehandeling vereist zou zijn. Er werd hic et nunc spoed geëist pas nadat wij een beroep hebben gedaan op het reglement. Op onze vraag of iemand van oordeel was dat deze ontwerpen met spoed moesten worden behandeld, werd niet gereageerd. De meerderheid heeft de schorsing gevraagd om te overleggen.

Ik dring erop aan dat wij ten minste 24 uur de kans zouden krijgen om deze verslagen te lezen. Ik begrijp dat het misschien materieel onmogelijk was de documenten vroeger te bezorgen. Met mijn opmerkingen wil ik enkel wijzen op de noodzaak om de documenten te kunnen lezen voor de behandeling in de plenaire vergadering. Dit is onmogelijk wanneer zij pas bij de aanvang van de zitting worden rondgedeeld. Op dat ogenblik is het immers te laat om de fractie bijeen te roepen en te overleggen.

Ik vraag gewoon de toepassing van artikel 27, punt 5, eerste lid: « De verslagen worden vertaald, gedrukt in het Nederlands en het Frans en aan de senatoren rondgedeeld uiterlijk de dag vóór de algemene bespreking. » De laatste zin van artikel 27 is in dit geval niet van toepassing.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, de Volksuniefractie sluit zich aan bij de voorgaande spreker.

Ik wil erop wijzen dat het niet gaat om gewone wetsontwerpen. De goedkeuring van deze wetsontwerpen behelst de bekrachtiging van een resem koninklijke besluiten, waardoor de regering aan de controle van het Parlement ontsnapt. Iedereen herinnert zich ongetwijfeld de discussie ter gelegenheid van de bespreking van de volmachtenwetten. Hierbij werd opgemerkt dat de prerogatieven van het Parlement zouden worden gerespecteerd aangezien er naar aanleiding van de bekrachtiging een volwaardig parlementair debat zou plaatsgrijpen.

Thans stellen wij echter vast dat de regering deze procedure aangrijpt om beslissingen te nemen die volgens de Raad van State niet op deze manier kunnen worden genomen. Deze ontwerpen worden door de Senaat gesluisd zonder volwaardige bespreking. De meerderheid wilde zelfs het debat laten doorgaan vlak nadat de documenten waren rondgedeeld en zonder dat de regering daarbij aanwezig zou zijn. Nu roept de meerderheid de spoedbehandeling in. Dit is een beschamende praktijk voor deze assemblee. Wij vragen met aandrang dat deze procedure niet wordt toegepast. De heer Hatry heeft daarnet uiteengezet dat dit probleem anders kan worden opgelost. Ik vraag af te zien van de spoedprocedure en de drie ontwerpen volgende week te bespreken.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, abstraction faite de la faute de procédure qui a été commise, je voudrais souligner qu'au moment où le Sénat a abordé l'examen des quatre rapports en question, aucun des six ou sept ministres concernés n'était présent en séance. Or, à en juger d'après l'insistance du gouvernement à faire voter ces textes aujourd'hui, les projets en cause doivent être d'une importance politique fondamentale.

Le comble de l'ironie, monsieur le président, est que la plupart des rapporteurs voulaient se référer à leur rapport. Encore une fois, s'agissant de thèmes d'une telle importance politique, cela me paraît tout à fait scandaleux. Toujours abstraction faite de l'incident relatif à la procédure, j'estime qu'une assemblée parlementaire ne peut se voir traiter de la sorte.

Monsieur le président, je suis presque honteux d'avoir à soulever une telle question au Sénat dont je suis membre depuis 1981.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, de VLD-fractie sluit zich aan bij de drie vorige sprekers. Wij denken dat de drie ontwerpen zo belangrijk zijn dat een ernstige bespreking noodzakelijk is. Uit het voorstel van de heer Vandenberghe kunnen wij alleen maar afleiden dat deze instelling compleet zinloos is en dat de twee miljard die zij kost aan de belastingbetaler weggegooid geld is. In de gegeven omstandigheden kunnen wij niet anders dan een minimum aan respect opbrengen voor onze parlementaire instelling. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Dames en heren, ik meen mij persoonlijk te herinneren dat ik er in het bureau vorige week op gewezen heb dat wij riskeerden dat de verslagen niet tijdig zouden kunnen worden rondgedeeld en dat de regering had gevraagd deze ontwerpen spoedig te behandelen. Ik heb toen gevraagd of men er geen bezwaar tegen had de bespreking vandaag te houden, hoewel de termijn niet zou kunnen worden gerespecteerd. (De heer Loones knikt ontkennend.)

Ik merk dat de heer Loones het daar niet mee eens is. Dat neem ik hem helemaal niet kwalijk, want hij was op die vergadering niet aanwezig.

Gelet op de afspraak die in het bureau is gemaakt, ben ik wel verbaasd over het proceduredebat dat wij nu meemaken.

Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, het lijkt bijna of u het mij kwalijk neemt dat ik er niet was. Mag ik eraan herinneren dat een aantal fracties van de Senaat niet in het bureau zijn vertegenwoordigd en zeer gelukkig zijn dat zij af en toe ­ zoals vandaag ­ eens worden uitgenodigd om te spreken over zaken die blijkbaar minder belangrijk zijn dan datgene waarover vorige week werd beslist. Zeker van de fracties die niet in het bureau zijn vertegenwoordigd, moeten de rechten worden gerespecteerd. Die fracties zijn even belangrijk als de andere.

Wij weten niets van de afspraak die in het bureau is gemaakt en die overigens, als ik het goed heb begrepen, wordt betwist. In ieder geval is de Senaat niet gebonden door deze afspraak waarbij niet alle fracties werden betrokken.

De voorzitter. ­ Dit is zeker waar voor de Volksuniefractie die niet aan de bespreking in het bureau heeft deelgenomen. Ik meen op geen enkel moment verwijtende woorden aan het adres van de Volksuniefractie te hebben uitgesproken.

Ik heb gewoon mijn persoonlijke visie op de afspraak in het bureau gegeven, maar ik wens dit niet als afdoend argument te gebruiken.

Wat het procedure-incident betreft, wijs ik erop dat er talrijke precedenten zijn waarin de Senaat toepassing heeft gevraagd van de laatste alinea van artikel 27 en beslist heeft om in spoedeisende gevallen over te gaan tot de lezing van het verslag.

Het woord is aan de heer Verreycken.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, u zegt tegen de heer Loones dat hij zich niet geviseerd moet voelen. Wellicht moeten andere leden van het bureau, die wel aanwezig waren, zich wel geviseerd voelen.

Formeel heeft de Senaat het recht een spoedprocedure toe te passen. De Senaat heeft echter niet het recht zichzelf te ontwaarden. Als tot een spoedbehandeling wordt overgegaan dan geven wij de indruk dat deze bespreking voor ons slechts bijzaak is, dat wij het niet nodig vinden de verslagen tijdig te ontvangen en dat wij het niet nodig vinden dat de regering bij de bespreking aanwezig is.

Mijn opmerkingen richten zich niet tot degenen die ons de verslagen pas vandaag bezorgden, maar wel tot degenen die ons de kans niet geven deze te lezen. Een termijn van 24 uur voor de lezing van het verslag is volgens mij een absolute noodzaak.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, wanneer wordt een geval als spoedeisend beoordeeld ?

Ik stel voor dat de Senaat daarover eenparig zou beslissen. In een gemeenteraad is een tweederde meerderheid vereist om te beslissen over een spoedprocedure. Indien de Senaat hierover met een gewone meerderheid beslist, getuigt dit van weinig respect voor de minderheid.

De voorzitter. ­ Mijnheer Loones, u bent een uitstekend advocaat en een te goed jurist om niet te weten dat wat u nu zegt, niet juist is. De Senaat beslist bij meerderheid, behoudens in uitdrukkelijk vermelde gevallen.

Het woord is aan de heer Van Hauthem.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, bij de aanvang van de vergadering werd er bij deze agendapunten geen vraag tot spoedbehandeling geformuleerd. Dat ware nochtans logisch geweest, want het reglement schrijft voor dat het verslag minstens één dag voor de algemene bespreking moet worden rondgedeeld. Zelfs wanneer de gezamenlijke oppositie erop heeft gewezen dat de voorgeschreven termijn niet in acht werd genomen, ook dan werd de spoedbehandeling nog niet gevraagd. De meerderheid gaf er de voorkeur aan het ogenblik van de stemmingen af te wachten.

Ik heb toen voorspeld dat de vraag tot spoedbehandeling zou worden gesteld op dat ogenblik wanneer de Senaat voltallig is. Nu om 17.40 uur wordt dit bewaarheid. Nu wordt de spoedbehandeling gevorderd.

Collega's, deze werkwijze is de Senaat onwaardig. Wij maken onszelf belachelijk. Wanneer er geen kentering komt, kan men de deuren hier misschien best voorgoed sluiten.

De voorzitter. ­ Collega's, krachtens het reglement vraag ik de Senaat zich uit te spreken over het voorstel van de heer Vandenberghe om over te gaan tot de lezing van de verslagen van de drie ontwerpen in de plenaire vergadering.

Conformément au règlement, je propose au Sénat de se prononcer sur la proposition de M. Vandenberghe tendant à ordonner la lecture des rapports en assemblée.

Ik breng het voorstel in stemming.

Je mets aux voix cette proposition.

­ Dit voorstel, bij zitten en opstaan in stemming gebracht, wordt aangenomen.

Cette proposition, mise aux voix par assis et levé, est adoptée.

Het woord is aan de heer Anciaux.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, kunt u de uitslag van de stemming meedelen ?

De voorzitter. ­ Mijnheer Anciaux, volgens artikel 43 van het reglement beslist de voorzitter over het resultaat van de proef en de tegenproef. Indien hij het nodig acht kan hij de stemming bij zitten en opstaan laten overdoen.

Het is niet gebruikelijk om de stemmen te tellen. De voorzitter beoordeelt het globale resultaat.