1-944/5

1-944/5

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

16 JUNI 1998


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen


AMENDEMENTEN


Nr. 10 VAN DE HEER PINOIE EN MEVROUW VAN DER WILDT

Art. 4

Het artikel vervolledigen met een punt C), luidend als volgt :

« C) een 1ºter wordt ingevoegd, luidend als volgt :

« 1ºter geen gebruik maken van niet-commerciële reclameborden of affiches op niet-bebouwde percelen ».

Verantwoording

Dit voorstel past integraal in een verder doorgedreven beperking van de verkiezingsuitgaven voor politieke partijen.

Eric PINOIE.
Francy VAN DER WILDT.

Nr. 11 VAN MEVROUW MILQUET

Art. 4

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 4. ­ In artikel 5, § 1, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 juni 1993 en gewijzigd bij de wetten van 19 mei 1994 en 10 april 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

« A) In het eerste lid worden tussen de woorden « en de kandidaten » en de woorden « evenals derden » ingevoegd de woorden « , de verenigingen die tijdens de in artikel 4 bedoelde verkiezingsperiode een politiek programma verdedigen en verspreiden met behulp van verkiezingspropaganda ».

B) Aan het slot van het eerste lid worden na de woorden « of kandidaten » ingevoegd de woorden « of deze verenigingen ».

Verantwoording

Verenigingen die nog geen lijsten hebben voorgedragen en bijgevolg niet als politieke partijen worden beschouwd in de zin van artikel 1 van de wet van 4 juli 1989, doch die wel hetzelfde oogmerk nastreven als de partijen en een politiek programma verdedigen en verspreiden, moeten ook aan de verplichtingen in artikel 5 van de wet van 4 juli 1989 onderworpen zijn.

Joëlle MILQUET.

Nr. 12 VAN DE HEER VERGOTE

Art. 8

In het voorgestelde artikel 16ter , de woorden « door de Controlecommissie » vervangen door de woorden « voor rekening van de Controlecommissie, door het Rekenhof ».

Fons VERGOTE.

Nr. 13 VAN DE HEER CALUWÉ

Art. 9

In het vierde streepje, de woorden « verenigingen » vervangen door « componenten » .

Verantwoording

Logische aanpassing in functie van eerdere amendering.

Ludwig CALUWÉ.

Nr. 14 VAN DE HEER FORET EN MEVROUW CORNET D'ELZIUS

(Subsidiair amendement op amendement nr.9)

Art. 11

1) Een nieuw punt A) toevoegen, luidende :

« A) De woorden « 90 dagen » worden vervangen door de woorden « 120 dagen ».

2) De huidige punten A) en B) respectievelijk wijzigen in B) en C) .

Verantwoording

Volgens artikel 24 van de thans geldende wet moeten de financiële verslagen van de partijen binnen 90 dagen na het afsluiten van de rekeningen worden ingediend, wat in de praktijk betekent elk jaar vóór 31 maart.

Tot heden was het mogelijk deze termijn na te komen.

Door de wijzigingen die het ontwerp in de thans geldende wet wil aanbrengen, dreigt dat voortaan evenwel moeilijk te zijn. Wegens de consolidering van de rekeningen van de « geledingen » van de partijen, waartoe onder meer de arrondissementsfederaties of de parlementsfracties behoren, moeten de revisoren voortaan de boekhouding van tientallen verschillende onderdelen bijeenbrengen. Deze consolidering moet op een ernstige manier en zonder overhaasting gebeuren. Het lijkt bijgevolg redelijk de termijn in artikel 24 te wijzigen in 120 dagen zodat de verslagen ingediend kunnen worden tot 30 april in plaats van tot 31 maart.

Michel FORET.
Christine CORNET D'ELZIUS.