1-75
COM

1-75
COM

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales des réunions publiques de commission

Handelingen van de openbare commissievergaderingen

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN

SÉANCE DU MERCREDI 18 DÉCEMBRE 1996

VERGADERING VAN WOENSDAG 18 DECEMBER 1996

(Vervolg-Suite)

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER ANCIAUX AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN FINANCIEN EN BUITENLANDSE HANDEL OVER « DE BELGISCHE BETROKKENHEID BIJ DE LEVERING VAN WAPENS NAAR DE REGIO VAN DE GROTE MEREN »

VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW DELCOURT-PETRE AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN OVER « DE EUROPESE WAPENHANDEL EN DE INVLOED DAARVAN OP DE TOESTAND IN DE REGIO VAN DE GROTE MEREN »

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER HATRY AAN DE EERSTE MINISTER OVER « DE EVENTUELE UITBREIDING VAN DE EUROPESE UNIE EN DE FINANCIELE GEVOLGEN ERVAN VOOR HET GEBRUIK VAN DE OFFICIELE TALEN »

Verdaging

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. ANCIAUX AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR SUR « L'IMPLICATION DE LA BELGIQUE DANS LA LIVRAISON D'ARMES À LA RÉGION DES GRANDS LACS AFRICAINS »

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE MME DELCOURT-PÊTRE AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR « LE COMMERCE DES ARMES EN EUROPE ET LEUR RÉPERCUSSION SUR LA SITUATION DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS »

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. HATRY AU PREMIER MINISTRE SUR « LES PERSPECTIVES D'ÉLARGISSEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE ET SON IMPACT FINANCIER SUR LE COÛT D'UTILISATION DES LANGUES OFFICIELLES »

Ajournement

De Voorzitter . ­ Dames en heren, aangezien de heer Anciaux vader is geworden, verontschuldigt hij zich voor de vergadering van vandaag. Wij feliciteren hem. Zijn vraag om uitleg aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de Vice-Eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel over « de Belgische betrokkenheid bij de levering van wapens naar de regio van de Grote Meren » wordt uitgesteld.

Je constate, par ailleurs, que Mme Delcourt et M. Hatry, qui devaient eux aussi développer une demande d'explications, sont également absents. Je vous propose donc d'ajourner ces demandes d'explications et d'entendre la demande d'explications de M. Destexhe.

De heer Bourgeois (CVP). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik wil toch kort opmerken dat wij soms in de commissie een vraag om uitleg niet kunnen stellen omdat de minister niet beschikbaar is, maar dat deze keer de leden niet aanwezig zijn. Dit mag toch in het verslag worden opgenomen.

De Voorzitter . ­ Dat zal inderdaad gebeuren en ik neem mij ook voor een brief te schrijven naar de Voorzitter van de Senaat om deze gang van zaken aan te klagen.