1-676/7

1-676/7

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

22 APRIL 1998


Wetsontwerp houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen


AMENDEMENTEN


Nr. 7 VAN DE HEER POTY

Art. 3

Het eerste lid van dit artikel vervangen als volgt :

Wanneer een zichtrekening een debetsaldo vertoont, moet elk rekeningafschrift dat ter beschikking wordt gesteld van de klant, op de wijze en volgens de frequentie door hem bepaald, de toegepaste jaarlijkse debetrentevoet vermelden; die verplichting geldt vanaf het eerste rekeningafschrift dat na het ontstaan van het debetsaldo wordt meegedeeld op de aldus bepaalde wijze en volgens de aldus bepaalde frequentie, tot wanneer het debetsaldo aangezuiverd is.

Verantwoording

De onderliggende bedoeling van het oorspronkelijke voorstel bestond erin het publiek en meer bepaald de consumenten op de hoogte te brengen van de praktijken die toegepast worden door kredietinstellingen waar zij klant zijn en die hen financieel nadeel kunnen berokkenen.

Belangrijk is derhalve dat de consument duidelijke informatie ontvangt enerzijds over het feit dat een debetsaldo op zijn bankrekening voor hem rentelasten meebrengt en anderzijds hoeveel die rentevoet precies bedraagt.

Door het invoeren van een informatieplicht hebben wij met andere woorden de klanten van kredietinstellingen erop willen wijzen dat een debetsaldo voor hen werkelijke kosten meebrengt en hebben wij hen de kans willen bieden die kosten nauwkeurig te berekenen op basis van een voor hen ondubbelzinnige rentevoet, wil zeggen de jaarlijkse rentevoet.

Oorspronkelijk was het dus niet de bedoeling een soort alarmbelregeling in te voeren voor debiteurs. Nog minder lag het in de bedoeling hen automatisch extra kosten aan te rekenen. Immers, het vermelden van de rentevoet op de afgegeven rekeningafschriften mag hoe dan ook geen extra kosten meebrengen.

De Kamer heeft bij de behandeling van deze tekst de aandacht gevestigd op dit tweede aspect van de zaak.

Ook al hebben de aangebrachte wijzigingen beter de nadruk gelegd op de alarmbelfunctie, toch ontstaan er daardoor nieuwe verplichtingen voor de kredietinstellingen die ten laste komen van de debiteur en daarom een drempel vergen voor het ingaan van de procedure. In dit geval is die drempel op 2 000 frank vastgesteld.

Aan de invoering van een dergelijke drempel zijn jammer genoeg enkele nadelen verbonden.

Enerzijds zullen de kredietinstellingen in hun programmatie een specifieke drempel moeten opnemen die afwijkt van die waarop de berekening van de debetrente ingaat. Naar alle waarschijnlijkheid brengt deze nieuwe berekening voor de kredietinstellingen meer kosten mee dan het louter vermelden van de rentevoet zodra die berekend is.

Door anderzijds de drempel op 2 000 frank te bepalen geldt de nieuwe regeling niet voor de slapende rekeningen hoewel die ook een debetsaldo kunnen vertonen alleen al het eisen van de bankkosten voor het beheer van de rekening.

Het lijkt dus raadzaam terug te grijpen naar een formulering die nauwer aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van het voorstel, zonder daarom al teveel af te wijken van de door de Kamer aangenomen tekst.

Francis POTY.

Nr. 8 VAN DE HEER HATRY

Art. 3

Dit artikel vervangen als volgt :

Art. 3. Wanneer een zichtrekening een debetsaldo van ten minste 2 000 frank vertoont, moeten de in artikel 2 bedoelde instellingen binnen 7 werkdagen aan de klant een rekeningafschrift bezorgen waarop de toegepaste jaarlijkse debetrentevoet is vermeld. Tijdens de eerste daaropvolgende maand en voor zover het debetsaldo blijft bestaan, moet die informatie minstens eenmaal per week aan de klant worden meegedeeld.

Blijft die rekening gedurende verschillende maanden een debetsaldo vertonen, dan moet, zolang dat debetsaldo blijft bestaan, de informatie worden vermeld op elk rekeningafschrift dat aan de klant wordt bezorgd.

Verantwoording

De tekst van dit artikel is onduidelijk geformuleerd. Er wordt dus een nieuwe tekst voorgesteld die duidelijk maakt op welke wijze aan de rekeninghouder wordt meegedeeld welke jaarlijkse rentevoet wordt toegepast ingeval zijn rekening een debetsaldo vertoont.

Nr. 9 VAN DE HEER HATRY

(Subsidiair amendement op amendement nr. 8)

Art. 3

Dit artikel vervangen als volgt :

Art. 3. Wanneer een zichtrekening een debetsaldo van ten minste 2 000 frank vertoont, moeten de in artikel 2 bedoelde instellingen binnen 7 werkdagen aan de klant een rekeningafschrift bezorgen waarop de toegepaste jaarlijkse debetrentevoet is vermeld. Tijdens de eerste daaropvolgende maand en voor zover het debetsaldo blijft bestaan, moet die informatie minstens eenmaal per week aan de klant worden meegedeeld.

Verantwoording

De tekst van dit artikel is onduidelijk geformuleerd. Er wordt dus een nieuwe tekst voorgesteld die duidelijk maakt op welke wijze aan de rekeninghouder wordt meegedeeld welke jaarlijkse rentevoet wordt toegepast ingeval zijn rekening een debetsaldo vertoont.

Paul HATRY.

Nr. 10 VAN DE HEER D'HOOGHE

Art. 3

Het eerste lid van dit artikel vervangen door de volgende bepaling :

Wanneer een zichtrekening een debetsaldo van ten minste tweeduizend frank bereikt, moet er, binnen de week en op de wijze door de klant bepaald, een rekeningafschrift te zijner beschikking worden gesteld met vermelding van de toegepaste jaarlijkse debetrentevoet.

Verantwoording

De verschillende tekstwijzigingen die in de Kamer werden aangebracht, hebben geleid tot een onduidelijk artikel. De correcte betekenis van de twee leden van het artikel 3 moet na een eenvoudige lezing duidelijk zijn, en niet na ellenlange discussies tussen tekstexegeten en interpretatietheoretici. Vandaar deze poging om de formulering helder en eenduidig te maken.

Jacques D'HOOGHE.

Nr. 11 VAN DE HEER HOTYAT C.S.

(Subamendement op amendement nr. 7)

Art. 3

A. In de voorgestelde tekst na de woorden door hem bepaald, invoegen de woorden en minstens eenmaal per maand .

B. Het tweede lid van dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Verduidelijking van de tekst.

Robert HOTYAT.
Francis POTY.
Jacques SANTKIN.
Paul HATRY.

Nr. 12 VAN DE HEER HATRY

(Subamendement op amendement nr. 7)

Art. 3

In de inleidende zin de woorden Het eerste lid van dit artikel vervangen door de woorden Dit artikel .

Verantwoording

Het is de bedoeling het hele artikel 3 en niet alleen het eerste lid te vervangen.

Paul HATRY.