1-269/3

1-269/3

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

22 JANUARI 1997


Wetsvoorstel strekkende om het echtelijk geweld aan banden te leggen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE DAMES MAXIMUS EN DELCOURT-PÊTRE

Opschrift

Het opschrift vervangen als volgt :

« Wetsvoorstel strekkende om het geweld tussen partners aan banden te leggen. »

Nr. 2 VAN DE DAMES MAXIMUS EN DELCOURT-PÊTRE

Art. 2

In dit artikel de woorden « zijn echtgenoot » vervangen door de woorden « zijn partner of zijn ex-partner ».

Nr. 3 VAN DE DAMES MAXIMUS EN DELCOURT-PÊTRE

Art. 4

Dit artikel doen vervallen.

Nr. 4 VAN DE DAMES MAXIMUS EN DELCOURT-PÊTRE

Art. 5

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 5. ­ Artikel 46 van het Wetboek van Strafvordering wordt aangevuld met het volgende lid :

« Hetzelfde geldt wanneer een misdaad of een wanbedrijf, zelfs niet op heterdaad ontdekt, gepleegd is binnen een huis tussen partners of tussen ex-partners en ter kennis wordt gebracht van de procureur des Konings op klacht van het slachtoffer. »

Nr. 5 VAN DE DAMES MAXIMUS EN DELCOURT-PÊTRE

Art. 5bis (nieuw)

Een artikel 5bis (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 5bis. ­ In artikel 49 van het Wetboek van Strafvordering worden de woorden « aanzoek van het hoofd van een huis » vervangen door de woorden « verzoek bedoeld in artikel 46. »

Nr. 6 VAN DE DAMES MAXIMUS EN DELCOURT-PÊTRE

Art. 6

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 6. ­ Elke instelling van openbaar nut en elke vereniging die op de datum van de feiten sinds ten minste vijf jaar rechtspersoonlijkheid bezit en volgens haar statuten tot doel heeft hulp te bieden aan de slachtoffers van geweld gepleegd tussen partners of ex-partners, kan met instemming van het slachtoffer in rechte optreden in het geding waartoe de toepassing van artikel 410, derde lid, van het Strafwetboek aanleiding zou geven. »

Lydia MAXIMUS.
Andrée DELCOURT-PÊTRE.

Nr. 7 VAN MEVROUW MILQUET

Opschrift

In het opschrift na de woorden « echtelijk geweld » invoegen de woorden « en het geweld binnen het gezin ».

Verantwoording

Gelet op onze amendementen, vooral die op artikel 410, moet het toepassingsgebied van dit wetsvoorstel uitgebreid worden.

Nr. 8 VAN MEVROUW MILQUET

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. ­ Artikel 410 van het Strafwetboek wordt vervangen als volgt :

« Indien de schuldige, in de gevallen omschreven in de artikelen 398 tot 405, de misdaad of het wanbedrijf pleegt tegen zijn ouders of bloedverwanten in de opgaande lijn of tegen personen die in het gezin gezag uitoefenen, wordt het minimum van de bij die artikelen bepaalde straffen verhoogd overeenkomstig artikel 266.

Hetzelfde geldt ingeval de misdaad of het wanbedrijf wordt gepleegd op een minderjarige of een persoon die uit hoofde van zijn lichaams- of geestestoestand niet bij machte is om in zijn onderhoud te voorzien, door zijn ouders, bloedverwanten in de opgaande lijn of door enig ander persoon die gezag heeft over het kind of de onbekwame of hen onder zijn bewaring heeft.

Hetzelfde geldt ook indien de schuldige de misdaad of het wanbedrijf pleegt tegen zijn echtgenoot of partner of tegen enig ander persoon die gewoonlijk deel uitmaakt van het gezin. »

Verantwoording

De wijziging van het eerste lid komt erop neer dat de gevallen van strafverzwaring uitgebreid worden tot het geweld dat kinderen plegen op personen die wel deel uitmaken van het gezin, maar met wie zij geen directe bloedbanden hebben. Voorbeelden hiervan zijn adoptie- of pleegouders, maar ook de niet-gehuwde partner die samenwoont met een van de ouders van het kind.

Het tweede lid van het nieuwe artikel 410 bevat een verzwaring van de straffen in geval van mishandeling van kinderen. Door de wijziging van dit artikel wordt de bescherming tegen (fysieke) mishandeling uitgebreid tot alle minderjarigen, terwijl het bestaande artikel 410 enkel voorziet in een speciale bescherming van minderjarigen die nog geen volle zestien jaar oud zijn.

De reden voor deze wijziging is dat alle minderjarigen, juist omdat zij de wettelijke meerderjarigheid nog niet bereikt hebben, in grote mate afhankelijk zijn, met name van hun ouders, en dat zij daarom moeilijk kunnen ontsnappen aan een gewelddadige behandeling van hun kant of van andere personen die gezag over hen uitoefenen of aan wier bewaring zij zijn toevertrouwd.

De wijziging door dit amendement aangebracht in het derde lid van artikel 410, voorziet in een strafverzwaring voor geweld tegen een echtgenoot of partner, alsook in alle andere gevallen van mishandeling die plaatsgrijpen binnen de familiale context en die niet onder de twee vorige leden vallen. Ook in deze laatste gevallen worden de straffen verzwaard als dader en slachtoffer van de mishandeling gewoonlijk deel uitmaken van de familie.

Nr. 9 VAN MEVROUW MILQUET

Art. 4

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 4. ­ Artikel 415 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven. »

Verantwoording

In artikel 415, gewijzigd door het voorstel, worden een reeks verschoningsgronden als niet aanvaardbaar aangemerkt, indien de schuldige fysiek geweld pleegt tegen zijn « ouders of andere bloedverwanten in opgaande lijn » of tegen zijn echtgenoot of de persoon die met hem samenwoont. Concreet gezien betekent zulks dat indien een ouder zijn kind slaat of een echtgenoot zijn echtgenote (op een zodanige wijze dat het feit omschreven kan worden als een « ernstige gewelddaad tegen personen »), de gewelddaad gepleegd door dat kind of die echtgenote niet verschoonbaar zal zijn wanneer hij of zij terugslaat.

Deze uitzondering is niet meer te verantwoorden in een maatschappij die haar ogen niet langer wil sluiten voor geweld tegen kinderen. Vandaar het voorstel om deze uitzondering op de verschoningsgronden op te heffen.

Nr. 10 VAN MEVROUW MILQUET

Art. 6

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 6. ­ Elke instelling van openbaar nut en elke vereniging die op de datum van de feiten ten minste vijf jaar rechtspersoonlijkheid bezit, die volgens haar statuten al ten minste vijf jaar tot doel heeft echtelijk geweld te voorkomen en die erkend is of gesubsidieerd wordt door de bevoegde overheid, kan met instemming van het slachtoffer een rechtsvordering instellen en in rechte optreden in de gedingen bedoeld in artikel 410, derde lid. »

Verantwoording

Het is de bedoeling strengere professionele eisen te stellen aan de verenigingen die in rechte willen optrden.

Joëlle MILQUET.

Nr. 11 VAN DE HEER LALLEMAND

Opschrift

Het opschrift van het voorstel vervangen als volgt :

« Wetsvoorstel om het geweld tussen partners tegen te gaan. »

Roger LALLEMAND.

Nr. 12 VAN MEVROUW MILQUET EN DE HEER LALLEMAND

Art. 2

In het derde lid van het voorgestelde artikel 410 de woorden « of de persoon die met hem samenwoont » vervangen door de woorden « of de persoon met wie hij samenleeft » .

Verantwoording

Dit amendement verduidelijkt het concept « samenwonen ».

Joëlle MILQUET.
Roger LALLEMAND.

Nr. 13 VAN DE HEER LALLEMAND

Art. 2

In het derde lid van het voorgestelde artikel 410 de woorden « de persoon die met hem samenwoont » vervangen door de woorden « de partner met wie hij samenwoont en seksuele of affectieve betrekkingen onderhoudt » .

Roger LALLEMAND.

Nr. 14 VAN DE HEER COVELIERS EN DESMEDT

Art. 6

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Het komt aan het openbaar ministerie toe om de strafvordering in te stellen, maar niet aan privé-instellingen.

Voor gewone bijstand is de privé-instelling uiteraard bevoegd, ook zonder specifieke wettelijke bepaling.

Hugo COVELIERS.
Claude DESMEDT.

Nr. 15 VAN DE HEER HOTYAT

(Subamendement op amendement nr. 4 van de dames Maximus en Delcourt-Pêtre)

Art. 5

In het voorgestelde nieuwe lid de woorden « tussen partners of tussen ex-partners » vervangen door de woorden « tussen personen die als gehuwden samenleven of samengeleefd hebben ».

Roger HOTYAT.