Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1440

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 februari 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Beleidscellen en secretariaten - Participatie van mensen met een beperking

ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gehandicapte

Chronologie

23/2/2011Verzending vraag
21/4/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1449

Vraag nr. 5-1440 d.d. 23 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elk beleid dat op gelijke kansen is gericht, beoogt een optimale participatie van mensen met beperkingen aan het maatschappelijke leven in het algemeen en aan de arbeidsmarkt in het bijzonder. Om die essentiŽle doelstelling te halen mag worden verwacht dat alle overheden een inspirerend voorbeeld geven en een voortrekkersrol spelen. Dat kan onder meer door een proactief en expliciet personeelsbeleid dat prioriteiten vastlegt en concrete instrumenten ontwikkelt.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen.

1) Hoeveel mensen met een beperking, zowel absoluut als relatief, zijn binnen hun competenties tewerkgesteld bij de beleidscellen, het ministeriŽle secretariaat en de administratieve eenheden? Wat is de verdeling op basis van het soort beperking (fysiek, sensorisch, mentaal, Ö)? In welke functies en op welke niveaus zijn die mensen tewerkgesteld? Hoe evolueerde die kwalitatieve en kwantitatieve aanwezigheid in de periode 2006 -2010? Hoe evalueert de eerste minister die ontwikkeling?

2) Heeft de eerste minister specifieke initiatieven genomen om meer mensen met beperkingen aan te werven in de beleidscel, het secretariaat en de administratieve eenheden? Zo ja, welke initiatieven en wat was het effect? Zo niet, waarom heeft hij geen initiatief genomen?

3) Plant hij nog specifieke initiatieven? Zo ja, welke, wanneer en met welke doelstellingen en verhoopte effecten?

Antwoord ontvangen op 21 april 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid de gevraagde informatie mee te delen.

1. In 2006 stelde de Federale Overheidsdienst (FOD) P&O twaalf personen met een handicap tewerk. In 2008 en 2010 werden een dertiende en een veertiende persoon met een handicap aangeworven. Vermits er in 2010 tevens een persoon met een handicap met pensioen ging, bleef het totale aantal personen met een handicap constant op dertien in de periode 2008-2010.

Dit is 3,59 % van het totale personeelsbestand uitgedrukt in VTE’s.

De functies van deze personen met een handicap zijn zeer divers, conform hun overeenkomstige niveaus. Van de dertien personen zijn er twee van niveau B, vier van niveau C en zeven van niveau D.

Wat de aard van hun beperking betreft gaat het om visuele handicaps (drie personen), motorische handicaps (drie personen) en mentale handicaps (twee personen). vijf personen verkozen de aard van hun handicap niet bekend te maken.

Voor wat betreft de samenstelling van mijn beleidscel, hecht ik belang aan diversiteit in al zijn aspecten. Een persoon met een handicap werd aangeworven en oefent logistieke taken uit.

2. Niettegenstaande het feit dat de FOD P&O het quotum van 3 % al heeft overschreden, blijft de FOD P&O inspanningen doen om personen met een handicap aan te werven. Dit doet de FOD P&O onder andere door telkens de aparte wervingsreserve per functie voor personen met een handicap te raadplegen, voor zover die bestaat. Sinds 2009 heeft de FOD P&O een jaarabonnement Topwerkgever bij “Wheelit”.

Wheelit is een webplatform dat als missie heeft: het publiceren van werkaanbiedingen die bestemd zijn voor personen met een handicap en het creëren van de belangrijkste CV-theek in België waarin hun troeven optimaal tot hun recht komen.

3. zie antwoord op vraag 2