Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6754

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 2 februari 2010

aan de minister van Landsverdediging

Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen

beheer
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

2/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010)
4/3/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6766

Vraag nr. 4-6754 d.d. 2 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de samenstelling van de federale adviesorganen werd een wettelijk quotum opgelegd waardoor deze adviesorganen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan. De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, legt een dergelijke verplichting op.

Wat de federale beheersorganen betreft, bestaat er geen dergelijke wettelijke verplichting, in tegenstelling tot het Vlaamse en Brusselse niveau waar zowel voor de adviesorganen als voor de beheersorganen een evenwicht tussen mannen en vrouwen wettelijk werd vastgelegd.

Desalniettemin, wil ik graag volgende vragen stellen:

1. Welke beheersorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2. Wat is anno 2010 de samenstelling van elk van die beheersorganen, rekening houdende met het evenwicht tussen vrouwen en mannen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2010 :

Het geachte Lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

De beheersorganen die onder de bevoegdheid van de minister van Landsverdediging vallen evenals hun samenstelling worden hernomen in de bijlage bij dit document.

Bijlage aan de parlementaire vraag Nr 4-6754 van 2 februari 2010

Orgaan


Beheerscomité CDSCA


Raad van bestuur IV-NIOOO


Beheerscomité NGI


Samenstelling
Effectieve leden: 1 mannelijke voorzitter

6 vrouwelijke leden

7 mannelijke leden

Plaatsvervangende leden: nihil


Effectieve leden: 1 mannelijke voorzitter

5 vrouwelijke leden

25 mannelijke leden

Plaatsvervangende leden: nihil


Effectieve leden: 1 mannelijke voorzitter

5 vrouwelijke leden

13 mannelijke leden

Plaatsvervangende leden: nihil
Orgaan


Beheerscomité KLM


Samenstelling
Effectieve leden : 1 mannelijke voorzitter

2 vrouwelijke leden

6 mannelijke leden

Plaatsvervangende leden : nihil
CDSCA : Centrale Dienst voor Sociale en Culturele ActieIV-NIOOO : Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en OorlogsslachtoffersNGI : Nationaal Geografisch Instituut KLM : Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis