Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6747

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 2 februari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen

beheer
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

2/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010)
18/3/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6766

Vraag nr. 4-6747 d.d. 2 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de samenstelling van de federale adviesorganen werd een wettelijk quotum opgelegd waardoor deze adviesorganen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan. De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, legt een dergelijke verplichting op.

Wat de federale beheersorganen betreft, bestaat er geen dergelijke wettelijke verplichting, in tegenstelling tot het Vlaamse en Brusselse niveau waar zowel voor de adviesorganen als voor de beheersorganen een evenwicht tussen mannen en vrouwen wettelijk werd vastgelegd.

Desalniettemin, wil ik graag volgende vragen stellen:

1. Welke beheersorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2. Wat is anno 2010 de samenstelling van elk van die beheersorganen, rekening houdende met het evenwicht tussen vrouwen en mannen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2010 :

A. Voor wat betreft de openbare instellingen van sociale zekerheid die onder mijn bevoegdheid staan

1.) De beheersorganen van de volgende instellingen vallen onder mijn bevoegdheid :

- Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-verzekering

- De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

- De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

- De Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

- De Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

- De Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS Holding

- Het eHealth-platform

- De Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door de Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations

- De Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart.

Binnen het RIZIV vallen ook nog de volgende beheersorganen onder mijn bevoegdheid :

- Beheerscomité van de Dienst voor Uitkeringen

- Beheerscomité voor Mijnwerkers, ingesteld bij de Dienst voor Uitkeringen

- Beheerscomité van de Uitkeringsverzekering voor Zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor Uitkeringen

- Comité van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle

- Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging

- Algemene Raad van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging

De beheersorganen van de volgende instellingen vallen onder mijn bevoegdheid alsook onder de bevoegdheid van mijn collega de minister van Werk:

- Het Fonds voor Beroepsziekten

- De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

- Het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid

- De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit geldt eveneens voor het beheersorgaan van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector ingesteld binnen de RSZPPO.

Het beheersorgaan van de Dienst voor de Overzeese sociale zekerheid valt onder mijn bevoegdheid alsook onder de bevoegdheid van mijn collega’s de minister van Werk en de Minister Pensioenen.

Het beheersorgaan van de de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten valt onder mijn bevoegdheid alsook onder de bevoegdheid van mijn collega’s de minister van Werk, de minister Pensioenen en de De minister van Binnenlandse Zaken.

2.)

Instelling

Organisme

Voorzitter / Président

Ondervoorzitter

Vice-président

Werkende leden

Membres effectifs

Plaatsvervangende leden

Membres suppléants


M

V

M

V

M

V

M

V

Beheerscomité van het Fonds voor Beroepsziekten

Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles


1 (*)

/

/

/

10

4

/

/

Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-verzekering

Comité général de gestion de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité


/

1

/

/

10

5

8

7

Beheerscomité van de Dienst voor Uitkeringen (RIZIV)

Comité de gestion du Service des indemnités (INAMI)

1

/

/

/

13

7

4

8

Beheerscomité voor Mijnwerkers, ingesteld bij de Dienst voor Uitkeringen

Comité de gestion pour les ouvriers mineurs, institué auprès du Service des indemnités

1

/

/

/

12

/

/

/

Beheerscomité van de Uitkeringsverzekering voor Zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor Uitkeringen

Comité de gestion de l’assurance-indemnités des travailleurs indépendants, institué auprès du Service des indemnités

1

/

/

/

13

7

11

9

Comité van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Contrôle (RIZIV)

Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux (INAMI)

1

/

1

/

39

10

37

13

Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging (RIZIV)

Comité de l’assurance soins de santé (INAMI)

1

/

2

/

39

9

35

13

Algemene Raad van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging (RIZIV)

Conseil général de l’assurance soins de santé (INAMI)

1

/

2

/

24

4

19

5

Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Comité de gestion de l’Office national de sécurité sociale


1

/

/

/

7

3

/

/

Beheerscomité van de Sociale Zekerheid

Comité de gestion de la sécurité sociale


1

/

/

/

15

8

17

6

Beheerscomité van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Comité de gestion de la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité


1

/

/

/

5

5

6

2

Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Comité de gestion de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales


1

/

/

/

12

2

/

/

Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector.

Comité de gestion du Fonds Maribel Social pour le secteur public.


1

/

1

/

18

12

17

13

Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Comité de gestion de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés


/

1

/

/

9

12

/

/

Beheerscomité van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins


/

1

/

/

5

3

/

/

Beheerscomité van de Dienst voor de Overzeese sociale zekerheid

Comité de gestion de l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités


1

/

/

/

6

6

3

1

Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

1

/

/

/

6

/

/

/

Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale

0

1

/

/

12

3

/

/

Beheerscomité van het eHealth-platform

Comité de gestion de la plate-forme eHealth

1

/

/

/

27

4

27

4

Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS Holding

Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding

/

1

/

/

9

1

8

2

Raad van beheer van de Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door de Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations.

Conseil d’administration de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations

1

/

2

/

9

1

/

/

Raad van beheer van de Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart.

Conseil d’administration de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie.


1

/

2

/

8

2

/

/

(*) Bij schrijven van 27 oktober 2009 heeft de voorzitter van het Beheerscomité van het FBZ zijn ontslag ingediend bij mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke kansen.

B. Voor wat betreft de openbare instellingen van Volksgezondheid die onder mijn bevoegdheid staan

1. Er is geen beheersorgaan op federaal niveau in onze directoraten-generaal.

2. Er kan dus ook geen samenstelling gegeven worden.