Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4220

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 26 augustus 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid

alleenstaande
vrijgezel
bestrijding van discriminatie

Chronologie

26/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009)
19/10/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224

Vraag nr. 4-4220 d.d. 26 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het globaal aantal alleenstaanden in ons land blijft stijgen. Uit recent cijfermateriaal van de FOD Economie blijkt dat het grootste aantal singles te vinden is in de leeftijdsgroep van 25 tot 29 jaar. In 2006 had 21.5% van de mannen in deze leeftijdscategorie geen partner. In iets minder dan dertig jaar is het aantal mannelijke singles nagenoeg verdrievoudigd.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de grote gezinnen, voor wie allerhande sociale maatregelen, tariefreducties en dergelijke gelden en die kunnen genieten van ‘schaalvoordelen’ (bijvoorbeeld. op het vlak van verwarmingskosten, kadastraal inkomen, aankopen in grotere hoeveelheden tegen voordeeltarief, enz.), kunnen alleenstaanden meestal geen beroep doen op gunstmaatregelen. Tevens zijn alleenstaanden in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij ziekte of verlies van hun job, extra kwetsbaar.

Aangezien deze groep blijft toenemen, verdient ook zij aandacht van de beleidsmakers.

Ik kreeg dan ook graag een antwoord op de volgende vragen:

1)Erkent u dat alleenstaanden nood kunnen hebben aan beleidsmaatregelen die expliciet rekening houden met hun maatschappelijke situatie als alleenstaande?

2)Welke maatregelen heeft u binnen uw bevoegdheden genomen die specifiek gericht zijn op alleenstaanden?

3)

a)Zijn er bestaande discriminaties of situaties die expliciet nadelig zijn voor alleenstaanden, waaraan u op korte termijn wil verhelpen?

b)Zo ja, welke en wat gaat u hieraan doen?

4)Overweegt u maatregelen of acties die expliciet worden gericht op alleenstaanden met het oog op de relatieve versterking van hun sociale en financiële positie?

Antwoord ontvangen op 19 oktober 2009 :

  1. Ja. Indien zij zich in een kwetsbare situatie bevinden en aan de voorgeschreven voorwaarden voldoen, kunnen zij eveneens in aanmerking komen voor bepaalde sociale maatregelen.

  2. De maatregelen die genomen werden op het vlak van energie zijn gericht op doelgroepen in een kwetsbare situatie, dus inclusief alleenstaanden. Zo zijn de sociale tarieven en de toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds gelinkt aan bepaalde statuten of inkomenscategorieën, en wordt de forfaitaire vermindering voor verwarming toegekend onder andere op basis van het netto belastbaar gezinsinkomen. Alleenstaanden hebben dus evenveel recht op deze maatregelen als gezinnen.

  3. a) Neen.

    b) Zonder voorwerp.

  4. In 2010 zal er een evaluatie van de sociale energiemaatregelen gemaakt worden, om aan de noden van sociaal behoevende te antwoorden.