Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4219

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 26 augustus 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid

alleenstaande
vrijgezel
bestrijding van discriminatie

Chronologie

26/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009)
23/9/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224

Vraag nr. 4-4219 d.d. 26 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het globaal aantal alleenstaanden in ons land blijft stijgen. Uit recent cijfermateriaal van de FOD Economie blijkt dat het grootste aantal singles te vinden is in de leeftijdsgroep van 25 tot 29 jaar. In 2006 had 21.5% van de mannen in deze leeftijdscategorie geen partner. In iets minder dan dertig jaar is het aantal mannelijke singles nagenoeg verdrievoudigd.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de grote gezinnen, voor wie allerhande sociale maatregelen, tariefreducties en dergelijke gelden en die kunnen genieten van ‘schaalvoordelen’ (bijvoorbeeld. op het vlak van verwarmingskosten, kadastraal inkomen, aankopen in grotere hoeveelheden tegen voordeeltarief, enz.), kunnen alleenstaanden meestal geen beroep doen op gunstmaatregelen. Tevens zijn alleenstaanden in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij ziekte of verlies van hun job, extra kwetsbaar.

Aangezien deze groep blijft toenemen, verdient ook zij aandacht van de beleidsmakers.

Ik kreeg dan ook graag een antwoord op de volgende vragen:

1)Erkent u dat alleenstaanden nood kunnen hebben aan beleidsmaatregelen die expliciet rekening houden met hun maatschappelijke situatie als alleenstaande?

2)Welke maatregelen heeft u binnen uw bevoegdheden genomen die specifiek gericht zijn op alleenstaanden?

3)

a)Zijn er bestaande discriminaties of situaties die expliciet nadelig zijn voor alleenstaanden, waaraan u op korte termijn wil verhelpen?

b)Zo ja, welke en wat gaat u hieraan doen?

4)Overweegt u maatregelen of acties die expliciet worden gericht op alleenstaanden met het oog op de relatieve versterking van hun sociale en financiële positie?

Antwoord ontvangen op 23 september 2009 :

In algemene termen kan ik stellen dat er binnen het sociaal statuut der zelfstandigen geen specifieke situaties bestaan die zouden kunnen ervaren worden als een discriminatie van de alleenstaanden.

Daarnaast bestaan er verschillende bepalingen die in het bijzonder rekening houden met de specifieke situatie van alleenstaanden. Op het vlak van de kinderbijslag wordt een maandelijkse toeslag toegekend aan eenoudergezinnen. Sinds 1 oktober 2008 bedraagt deze toeslag 42,46 euro, 26,32 euro en 21,22 euro per kind naargelang het gaat om het eerste kind, het tweede kind of de daaropvolgende kinderen. U moet weten dat ook inzake de verzekering voor invaliditeit en arbeidsongeschiktheid, de alleenstaande zelfstandige geniet van een hogere uitkering dan de samenwonende zelfstandige.

In het kader van mijn bevoegdheden heb ik binnen het sociaal statuut der zelfstandigen heel wat verbeteringen kunnen aanbrengen. Deze verbeteringen hebben betrekking op een betekenisvolle verhoging van de minimum pensioenbedragen, een verdubbeling van de kinderbijslag voor het kind van eerste rang, de verhoging van de uitkeringen voor invaliditeit en arbeidsongeschiktheid, de verbetering van de sociale faillissementsverzekering. Mevrouw de senator mag er zeker van zijn dat al deze verbeteringen, algemeen gesteld, werden verwezenlijkt zonder discriminatie van de alleenstaanden.

Met betrekking tot mijn andere bevoegdheden bestaan er geen specifieke situaties of maatregelen die discriminerend zouden kunnen zijn voor alleenstaanden.

Algemeen gesteld besteed ik bij het opstellen van nieuwe wetteksten en regelgeving trouwens veel aandacht aan deze problematiek.