Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4217

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 26 augustus 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid

alleenstaande
vrijgezel
bestrijding van discriminatie

Chronologie

26/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009)
23/11/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224

Vraag nr. 4-4217 d.d. 26 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het globaal aantal alleenstaanden in ons land blijft stijgen. Uit recent cijfermateriaal van de FOD Economie blijkt dat het grootste aantal singles te vinden is in de leeftijdsgroep van 25 tot 29 jaar. In 2006 had 21.5% van de mannen in deze leeftijdscategorie geen partner. In iets minder dan dertig jaar is het aantal mannelijke singles nagenoeg verdrievoudigd.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de grote gezinnen, voor wie allerhande sociale maatregelen, tariefreducties en dergelijke gelden en die kunnen genieten van ‘schaalvoordelen’ (bijvoorbeeld. op het vlak van verwarmingskosten, kadastraal inkomen, aankopen in grotere hoeveelheden tegen voordeeltarief, enz.), kunnen alleenstaanden meestal geen beroep doen op gunstmaatregelen. Tevens zijn alleenstaanden in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij ziekte of verlies van hun job, extra kwetsbaar.

Aangezien deze groep blijft toenemen, verdient ook zij aandacht van de beleidsmakers.

Ik kreeg dan ook graag een antwoord op de volgende vragen:

1)Erkent u dat alleenstaanden nood kunnen hebben aan beleidsmaatregelen die expliciet rekening houden met hun maatschappelijke situatie als alleenstaande?

2)Welke maatregelen heeft u binnen uw bevoegdheden genomen die specifiek gericht zijn op alleenstaanden?

3)

a)Zijn er bestaande discriminaties of situaties die expliciet nadelig zijn voor alleenstaanden, waaraan u op korte termijn wil verhelpen?

b)Zo ja, welke en wat gaat u hieraan doen?

4)Overweegt u maatregelen of acties die expliciet worden gericht op alleenstaanden met het oog op de relatieve versterking van hun sociale en financiële positie?

Antwoord ontvangen op 23 november 2009 :

1) Gelet op het groeiende aantal alleenstaanden in ons land, is het van belang ervoor te zorgen dat deze groep geen slachtoffer wordt van discriminatie in sociale of financiële zin en dat waar nodig de beleidsmaatregelen expliciet rekening houden met hun situatie.

2) De werkloosheidsreglementering bepaalt dat de gezinstoestand een van de elementen is op basis waarvan het bedrag van de werkloosheidsuitkering wordt vastgesteld. De alleenwonenden vormen een van de drie categorieën waarin de werklozen ingedeeld worden volgens hun gezinstoestand. De percentages die gelden voor de berekening van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen voor deze categorie werden recent aangepast bij koninklijk besluit van 19 mei 2009.

Ik herinner er eveneens aan dat alleenstaande ouders die opnieuw aan het werk gaan sinds 1 februari 2009 gedurende maximaal 12 maanden een maandelijkse premie genieten (kinderopvangtoeslag). Bovendien worden er voor alleenstaande ouders maatregelen voorbereid met het oog op het versterken van het ouderschapsverlof en het toekennen van sociale dienstencheques aan de meest kwetsbaren binnen deze doelgroep.

3) Binnen mijn beleidsdomeinen, heb ik op dit moment geen weet van situaties die expliciet nadelig zijn voor alleenstaanden. Ik blijf in elk geval de nodige aandacht besteden aan de situatie van de alleenstaanden in het algemeen en van de alleenstaande ouders in het bijzonder.

4) (Te beantwoorden door de beleidscel.)