SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
29 septembre 2011 29 september 2011
________________
Question écrite n° 5-3175 Schriftelijke vraag nr. 5-3175

de Sabine de Bethune (CD&V)

van Sabine de Bethune (CD&V)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Personnes handicapées - Administrations fédérales - Emploi - Quota - Situation fin 2010 - Conséquences Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen 
________________
ministère
travailleur handicapé
intégration des handicapés
emploi réservé
ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats
________ ________
29/9/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
29/9/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5190
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5313
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5190
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5313
________ ________
Question n° 5-3175 du 29 septembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3175 d.d. 29 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Depuis quelques années, la Belgique est engagée dans des actions visant à permettre à des personnes handicapées d'accéder à un emploi et également à les maintenir au travail. En 2006, il s'est cependant avéré que notre pays se situait toujours au-dessous de la moyenne européenne en matière de taux d'emploi des personnes handicapées. Il n'atteignait en effet que 42 % alors que la moyenne européenne était de 49 %.

Par conséquent, le gouvernement a décidé en mai 2006 d'augmenter le nombre de places pour les personnes handicapées dans les administrations publiques fédérales. Cette décision a été concrétisée par l'arrêté royal du 5 mars 2007 organisant le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique administrative fédérale. Cet arrêté royal stipule que dans chaque administration publique fédérale, 3 % (au lieu de 2 % antérieurement) des emplois sont réservés à des personnes handicapées. L'arrêté royal instaure aussi un blocage des recrutements empêchant une administration qui n'aurait pas atteint son quota spécifique au 1er  janvier 2010 d'encore engager.

En outre, l'arrêté royal prévoit une commission d'accompagnement chargée notamment de remettre au gouvernement un rapport portant sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique fédérale. Dans son rapport d'évaluation pour l'année 2010, cette commission observe que les handicapés ne représentent que 1,28 % de l'emploi.

Je souhaiterais poser les questions suivantes à cet égard :

1) Combien de personnes travaillent-elles dans chacun de vos services et chacune de vos institutions ?

2) Combien de personnes handicapées travaillent-elles dans chacun de vos services et chacune de vos institutions ?

3) Quel pourcentage du nombre de travailleurs celles-ci représentent-elles ?

4) Avez-vous atteint le quota de 3 % au 1er janvier 2010 ?

5) Si vous n'avez pas atteint le quota, de quelles sanctions avez-vous été frappé ? A-t-on bloqué le recrutement ? Quelles en ont été les conséquences ?

6) Quelles mesures prend-on pour arriver enfin au quota ? Avez-vous une idée de leur efficacité ?

 

België engageert zich sinds enkele jaren in acties om personen met een handicap toegang te bieden tot werkgelegenheid en hen ook aan het werk te houden. In 2006 bleek echter dat België nog steeds onder het Europese gemiddelde zat wat betreft de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap. Ons land kwam toen immers slechts aan een percentage van 42 %, terwijl het Europese gemiddelde 49 % was.

Als gevolg daarvan besliste de regering in mei 2006 een verhoging in te voeren van het aantal plaatsen in de federale openbare besturen voor personen met een handicap. Deze beslissing kreeg mee vorm in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt. Dit koninklijk besluit bepaalt dat in elk federaal openbaar bestuur 3 % (in plaats van 2 % voordien) van de betrekkingen wordt voorbehouden voor personen met een handicap. Het koninklijk besluit voorziet ook een wervingsstop waardoor de betreffende administratie haar personeelsbestand niet zou kunnen aanvullen voor de functies die dat specifieke quotum niet halen tegen 1 januari 2010.

Tevens voorziet het koninklijk besluit in een begeleidingscommissie die onder meer als doel heeft verslag uit te brengen aan de regering over de toestand van de tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt. In haar evaluatieverslag voor het jaar 2010 stelt de commissie vast dat de tewerkstellingsgraad voor personen met een handicap slechts 1,28 % bedraagt.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1) Hoeveel mensen zijn in elk van uw diensten en instellingen tewerkgesteld?

2) Hoeveel personen met een handicap zijn in elk van uw diensten en instellingen tewerkgesteld?

3) Hoeveel procent van het aantal werknemers betreft dit?

4) Hebt u het quotum van 3 % gehaald op 1 januari 2010?

5) Indien u het quotum niet gehaald hebt, door welke sancties werd u getroffen? Werd er een wervingsstop doorgevoerd? Welke gevolgen heeft u daardoor ondervonden?

6) Welke maatregelen worden genomen om alsnog het quotum te behalen? Hebt u zicht op de effectiviteit van deze maatregelen?