Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5313

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 19 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen

ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

19/1/2012Verzending vraag
24/7/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3175

Vraag nr. 5-5313 d.d. 19 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ engageert zich sinds enkele jaren in acties om personen met een handicap toegang te bieden tot werkgelegenheid en hen ook aan het werk te houden. In 2006 bleek echter dat BelgiŽ nog steeds onder het Europese gemiddelde zat wat betreft de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap. Ons land kwam toen immers slechts aan een percentage van 42 %, terwijl het Europese gemiddelde 49 % was.

Als gevolg daarvan besliste de regering in mei 2006 een verhoging in te voeren van het aantal plaatsen in de federale openbare besturen voor personen met een handicap. Deze beslissing kreeg mee vorm in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt. Dit koninklijk besluit bepaalt dat in elk federaal openbaar bestuur 3 % (in plaats van 2 % voordien) van de betrekkingen wordt voorbehouden voor personen met een handicap. Het koninklijk besluit voorziet ook een wervingsstop waardoor de betreffende administratie haar personeelsbestand niet zou kunnen aanvullen voor de functies die dat specifieke quotum niet halen tegen 1 januari 2010.

Tevens voorziet het koninklijk besluit in een begeleidingscommissie die onder meer als doel heeft verslag uit te brengen aan de regering over de toestand van de tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt. In haar evaluatieverslag voor het jaar 2010 stelt de commissie vast dat de tewerkstellingsgraad voor personen met een handicap slechts 1,28 % bedraagt.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1) Hoeveel mensen zijn in elk van uw diensten en instellingen tewerkgesteld?

2) Hoeveel personen met een handicap zijn in elk van uw diensten en instellingen tewerkgesteld?

3) Hoeveel procent van het aantal werknemers betreft dit?

4) Hebt u het quotum van 3 % gehaald op 1 januari 2010?

5) Indien u het quotum niet gehaald hebt, door welke sancties werd u getroffen? Werd er een wervingsstop doorgevoerd? Welke gevolgen heeft u daardoor ondervonden?

6) Welke maatregelen worden genomen om alsnog het quotum te behalen? Hebt u zicht op de effectiviteit van deze maatregelen?

Antwoord ontvangen op 24 juli 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

De volgende gegevens hebben enkel betrekking op de directies en diensten die onder mijn bevoegdheid vallen en niet op de diensten die onder de bevoegdheid vallen van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (M. De Block).

  1. In 2010 telden de directies en diensten die onder mijn bevoegdheid vallen gemiddeld 2 274 natuurlijke personen, namelijk:

  1. Negenendertig natuurlijke personen.

    Dit cijfer werd vastgelegd op basis van vrijwillige verklaringen van de personeelsleden.

  2. Indien we de personeelscategorieën die niet meegerekend worden volgens het koninklijk besluit (KB) van 3 maart 2005 aftrekken en de personen met “twaalf punten en hulp van een derde persoon” dubbel tellen, komen we op een percentage van 2,45 %.

  3. Het quotum van 3 % werd niet bereikt.

  4. Er is geen sanctie, maar de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH) volgt de situatie op de voet op via de Federale Overheidsdienst (FOD) Personeel en Organisatie (P&O); er worden acties ondernomen om onze toegankelijkheid voor de personen met een handicap en hun welzijn op de werkvloer te verbeteren.

  5. De directies en diensten die onder mijn bevoegdheid vallen, hebben een open beleid ten opzichte van de personen met een handicap. Dit wil zeggen: