BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
27 januari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-909

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van Begroting
________
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs
________
ministerie
automobiel
overheidsopdracht voor leveringen
materiaalkosten
overheidsopdrachten
________
27/1/2011Verzending vraag
4/7/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-910
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-911
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-912
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-914
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-915
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-925
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-909 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag had ik van de geachte ministers en staatssecretarissen vernomen welke wagens zij gebruikten tijdens de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010, met de volgende vermeldingen:

- merk en type van wagens;

- verbruik van deze wagens;

- de uitstoot van deze wagens;

- de kostprijs van deze wagens.

Dezelfde vragen voor dezelfde periode over de wagens van hun beleidscellen en secretariaten.

Konden de geachte ministers en staatssecretarissen en / of de leden van de beleidscellen en / of secretariaten beschikken over wagens van de federale overheidsdiensten (FOD) of programmatorische federale overheidsdiensten (POD) die onder hun bevoegdheid vielen?

Zo ja, graag de antwoorden op dezelfde vragen als eerder gesteld.

Wat was de aanschafwaarde of de leasingkost voor de FOD's en POD's?

Hebben de geachte ministers, staatssecretarissen of hun beleidscellen en / of secretariaten bijzondere overeenkomsten gesloten met specifieke garages of firma's aangaande de levering, aanschaf of het gebruik van deze wagens? Zo ja, ontvang ik graag specificaties over de contracten of afspraken ter zake: kostprijs, wijze van gunning in verband met aankopen, leasingen en dergelijke meer. Welke firma's werden hiervoor aangeschreven en geraadpleegd? Waar werden de wagens geleast of aangekocht? Graag naam en plaats van de firma's en dit voor resp. 2007, 2008, 2009 en 2010.

Werden deze wagens ook gebruikt voor privégebruik door de geachte ministers en staatssecretarissen en de leden van hun beleidscellen en / of secretariaten? Werden er met deze wagens verplaatsingen uitgevoerd in het buitenland? Zo ja, door wie, naar welke bestemmingen en wanneer?

Antwoord ontvangen op 4 juli 2011 :

WAGENPARK VAN DE SECRETARIATEN EN DE BELEIDSORGANEN

A. SAMENSTELLING VAN HET WAGENPARK

Voor de samenstelling van het wagenpark gelden de volgende beperkingen:

1. Secretariaat van een minister of een Staatssecretaris:

1 voertuig van klasse A

1 voertuig van klasse B

1 voertuig van klasse C, D, E of F

2. Cel algemene beleidscoördinatie of Cel algemeen beleid:

1 voertuig van klasse B

1 voertuig van klasse C, D, E of F

3. Beleidscel:

1 voertuig van klasse B

1 voertuig van klasse C, D, E of F

Voertuigen die door een federale overheidsdienst ter beschikking gesteld worden van een secretariaat, Cel algemene beleidscoördinatie, Cel algemeen beleid of Beleidscel worden beschouwd als deel uitmakend van het wagenpark van het betrokken secretariaat of de betrokken cel.

B. MILIEUNORMEN

De voertuigen die vanaf de datum van deze omzendbrief opgenomen worden in het wagenpark moeten minstens voldoen aan de Euro-4 norm. In geval het dieselvoertuigen betreft, moeten zij ook uitgerust zijn met een dieselpartikelfilter.

Bovendien moet per secretariaat en per cel minstens 1 voertuig een CO2-uitstoot hebben die niet hoger ligt dan 120 g/km, en moet minstens 1 van deze voertuigen een CO2-uitstoot hebben die niet hoger ligt dan 105 g/km.

Om, via een progressieve vervanging van het wagenpark, in 2012 een norm van 130 gr/km te bereiken, bestaat een eerste doelstelling erin om eind 2008 te komen tot een gemiddelde CO2-uitstoot van 150 gr/km voor het per regeringslid toegestane wagenpark. Dit zal jaarlijks geëvalueerd worden. In functie van de technische evoluties en van de beschikbaarheid op de markt, zal een tweede doelstelling erin bestaan om eind 2009 een gemiddelde CO2-uitstoot te bereiken van 140 gr/km.

C.BUDGETTAIRE NORMEN

(Zie bijgevoegde tabel)

Bovenvermelde bedragen (basis: jaar 2004 = 100) volgen de evolutie van de index van de consumptieprijzen.

De belasting op de inverkeerstelling (B.I.V.) is niet inbegrepen in deze aankoopprijzen.

In bovenvermelde huurprijzen zijn niet begrepen, de kosten voor:

- de verzekering;

- de brandstof;

- de vervanging van banden;

- een vervangingsvoertuig.

In deze aankoop- en huurprijzen zijn de eventuele kosten voor toebehoren inbegrepen, uitgezonderd voor de dieselpartikelfilter en voor de LPG-installatie.

D. AANKOOP

De prijsaanvraag zal steeds gericht worden aan de invoerder van het merk.

Alleen nieuwe voertuigen komen in aanmerking voor aankoop. De aankoop van directiewagens, tweedehandswagens en dergelijke meer. is dus niet toegelaten.

Iedere aankoop zal gepaard gaan met de overname van het te vervangen voertuig, uitgezonderd wanneer kan gestaafd worden dat er geen dergelijk voertuig is.

De overnameprijs moet bij de offerte van de nieuwe wagen vermeld worden en moet door middel van een creditnota in mindering gebracht worden op de aankoopfactuur van de nieuwe wagen.

Voor ieder voertuig zal een onderhoudscontract afgesloten worden voor een periode die overeenstemt met de economische levensduur van het voertuig, waarna het zal vervangen worden.

De kredieten die nodig zijn voor de aankoop van voertuigen zullen gecompenseerd worden door de kredieten voor werkingskosten met eenzelfde bedrag te verminderen. Deze operatie mag eventueel gespreid worden over maximum drie budgettaire jaren binnen eenzelfde legislatuur.

De voertuigen moeten minstens verzekerd worden tegen de risico’s stoffelijke schade, diefstal en brand. Een verzekering “Burgerlijke Aansprakelijkheid” is eveneens aanbevolen.

E. HUUR

Leasingcontracten met aankoopoptie zijn niet toegelaten.

Enkel huurcontracten waarbij de huurder gedurende een bepaalde periode het gebruiksrecht verwerft en de verhuurder eigenaar blijft van het voertuig, komen in aanmerking (bijvoorbeeld operationele leasing).

De contracten zullen afgesloten worden bij of via de invoerder van het merk. Een huurcontract moet steeds gepaard gaan met een onderhoudscontract.

De voertuigen moeten minstens verzekerd worden tegen de risico’s stoffelijke schade, diefstal en brand. Een verzekering “Burgerlijke Aansprakelijkheid” is eveneens aanbevolen.

F. CONTROLE

1. Samenstelling van het wagenpark en technische normen

De Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister is belast met de controle op de toepassing van deze omzendbrief. Bij de vorming van een nieuwe regering of bij de vorming van een nieuw secretariaat en/of cel deelt ieder betrokken regeringslid de samenstelling van zijn wagenpark mee aan de eerste minister. Iedere wijziging en iedere vervanging in een wagenpark moet voorafgaandelijk aan de goedkeuring van de eerste minister worden voorgelegd.

1. Administratieve en begrotingscontrole

Er gelden geen bijzondere regels.

De uitgaven met betrekking tot deze reglementering zijn onderworpen aan de administratieve en begrotingscontrole.

G. AFWIJKINGEN

Slechts mits het voorafgaand akkoord van de eerste minister kan van de onder punten A, B en C vastgestelde normen worden afgeweken.

C. BUDGETTAIRE NORMEN

Klasse

Bestemming

Benzine

DieselAankoop

__________

Maximum prijs

BTW inbegrepen

Huur _____________

Maximum prijs per km

BTW en onderhoud inbegrepen

Aankoop

____________ Maximum prijs

BTW inbegrepen

Huur

_____________

Maximum prijs per km

BTW en onderhoud inbegrepen

A

Minister

Staatssecretaris

€ 42 586,00

€ 0,3366

€ 42 586,00

€ 0,2747

B

Directeur Secretariaat

Directeur Cel

€ 25 413,00

€ 0,1993

€ 26 100,00

€ 0,1993

C

Algemene Diensten

- vervoer van personen 4 plaatsen

€ 20 609,00

€ 0,1855

€ 21 977,00

€ 0,1855

D

Algemene Diensten

- vervoer van personen

monovolumewagen 7 plaatsen

€ 25 413,00

€ 0,1993

€ 26 100,00

€ 0,1993

E

Algemene Diensten

- koeriersdienst

€ 9 614,00

€ 0,1306

€ 10 988,00

€ 0,1374

F

Voertuigen uitgerust met hybride-, waterstof- of andere alternatieve technologieën

€ 30 000,00

€ 0,2550

€ 18 500,00

€ 0,1650

(€ = euro)