BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
16 december 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-590

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Pensioenen en Grote Steden
________
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
________
ministerie
ambtenaar
personeel op contractbasis
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
________
16/12/2010Verzending vraag
27/9/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-590 d.d. 16 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Over de omvang van de federale beleidscellen doen vele verhalen en aantallen de ronde en worden dito vragen gesteld. Met als doel hieromtrent over de juiste informatie te kunnen beschikken, kreeg ik graag antwoorden op de volgende vragen met betrekking tot de beleidscellen waarover u beschikt voor de uitvoering van uw bevoegdheden.

1. Hoeveel personen werken er in het totaal voor uw Beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau van aanwerving (leden, uitvoerend personeel, deskundigen, ...) op 1 januari en 15 december 2010? Over hoeveel medewerkers mocht uw kabinet initieel beschikken bij de aanvang van de vorige zittingsperiode?

2. Hoeveel mensen verlieten dit jaar uw kabinet en hoeveel mensen werden dit jaar aangeworven?

3. Wat is de verhouding tussen de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers in uw beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau op 1 januari en op 15 december 2010.

4. Hoeveel van hen werden gedetacheerd door een federale overheidsdienst of een andere openbare instelling? Hoeveel van deze gedetacheerde ambtenaren zijn statutaire ambtenaren en hoeveel zijn contractuele ambtenaren? Graag kreeg ik een overzicht per niveau op 1 januari en op 15 december 2010.

5. Hoeveel van hen beschikken over een lokaal uitvoerend mandaat? Graag kreeg ik een gedetailleerd overzicht (bestuursniveau, aard van het mandaat…) op 1 januari en op 15 december 2010.

6. Hoeveel ambtenaren werden in de huidige zittingsperiode door de onder uw bevoegdheid ressorterende besturen of instellingen ter beschikking gesteld van uw beleidscel(len) ? Om welke functies ging het?

7. Hoeveel bedragen de jaarlijkse gemiddelde totale personeels- en werkingskosten voor uw beleidscel, berekend voor de periode van juni 2007 tot en met 2010?

Antwoord ontvangen op 27 september 2011 :

1. Dc structuur van onze Beleidscel ziet er momenteel als volgt:


Stafmedewerker

Uitvoerend personeel

Secretariaat van de minister

5

7

Beleidscel

8

14

Kern

1

2

Het aantal ambtenaren van ons personeelskader is stabiel gebleven tussen 1 januari en 31 december 2010.

Er dient opgemerkt te worden dat de deskundigen geen deel uitmaken van de Beleidscel. Een specifieke basisallocatie is hiervoor voorzien.

ln het begin van de zittingsperiode voorzag de initiële personeelsformatie achtendertig medewerkers.

2. Van de acht personen die het kabinet verlaten hebben tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010 werden er zeven medewerkers vervangen.

3. De verdeling mannen/vrouwen van het personeel ziet er als volgt:


Mannen

Vrouwen

Secretariaat van de minister

5

7

Beleidscel

16

6

Kern

I

2

4. Het aantal vanuit een overheidsdienst gedetacheerde ambtenaren ziet er als volgt uit:

 • Secretariaat van de minister:

  -aantal vanuit een administratie gedetacheerde ambtenaren: drie (twee statutairen en één contractueel);

  -aantal door het kabinet aangeworven ambtenaren: negen.

 • Beleidscel:

  -aantal vanuit een administratie gedetacheerde ambtenaren: zestien (veertien statutairen en twee contractuelen);

  -aantal door bet kabinet aangeworven ambtenaren: zes.

 • Kern:

  -aantal vanuit een administratie gedetacheerde ambtenaren: één statutair;

  -aantal door het kabinet aangeworven ambtenaren: twee.

De hierboven vermelde gegevens hebben geen grote veranderingen gekend tussen I januari 2010 eu 31 december 2010.

5. Geen van hen beschikt over een uitvoerend mandaat op lokaal niveau.

6. De Rijksdienst voor Pensioenen heeft vier medewerkers ter beschikking gesteld, waarvan drie ambtenaren van niveau 1 en één van niveau 2. De Pensioendienst voor de Overheidssector heeft twee ambtenaren van niveau 1 en één van niveau 2 aan de Beleidscel Pensioenen ter beschikking gesteld.

7. Naargelang bet aantal medewerkers legt de ministerraad de toegekende enveloppen vast voor de werkings -en de personeelskosten. Voor het begrotingsjaar 2010 bedraagt de besteding van die kredieten 87 % van de globale enveloppe.