BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
16 december 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-588

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
________
ministerie
ambtenaar
personeel op contractbasis
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
________
16/12/2010Verzending vraag
3/8/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-588 d.d. 16 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Over de omvang van de federale beleidscellen doen vele verhalen en aantallen de ronde en worden dito vragen gesteld. Met als doel hieromtrent over de juiste informatie te kunnen beschikken, kreeg ik graag antwoorden op de volgende vragen met betrekking tot de beleidscellen waarover u beschikt voor de uitvoering van uw bevoegdheden.

1. Hoeveel personen werken er in het totaal voor uw Beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau van aanwerving (leden, uitvoerend personeel, deskundigen, ...) op 1 januari en 15 december 2010? Over hoeveel medewerkers mocht uw kabinet initieel beschikken bij de aanvang van de vorige zittingsperiode?

2. Hoeveel mensen verlieten dit jaar uw kabinet en hoeveel mensen werden dit jaar aangeworven?

3. Wat is de verhouding tussen de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers in uw beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau op 1 januari en op 15 december 2010.

4. Hoeveel van hen werden gedetacheerd door een federale overheidsdienst of een andere openbare instelling? Hoeveel van deze gedetacheerde ambtenaren zijn statutaire ambtenaren en hoeveel zijn contractuele ambtenaren? Graag kreeg ik een overzicht per niveau op 1 januari en op 15 december 2010.

5. Hoeveel van hen beschikken over een lokaal uitvoerend mandaat? Graag kreeg ik een gedetailleerd overzicht (bestuursniveau, aard van het mandaat…) op 1 januari en op 15 december 2010.

6. Hoeveel ambtenaren werden in de huidige zittingsperiode door de onder uw bevoegdheid ressorterende besturen of instellingen ter beschikking gesteld van uw beleidscel(len) ? Om welke functies ging het?

7. Hoeveel bedragen de jaarlijkse gemiddelde totale personeels- en werkingskosten voor uw beleidscel, berekend voor de periode van juni 2007 tot en met 2010?

Antwoord ontvangen op 3 augustus 2011 :

Gelieve hierna het antwoord te vinden op de gestelde vraag :

  1. In totaal waren er op 01 januari 2010  65 personen in dienst binnen de beleidscel van de minister van Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, van wie 3 directeurs, 3 adjunct-directeurs, 2 adviseurs, 6 experts, 16 leden en 35 uitvoerende krachten.

Op 15 december 2010 waren deze cijfers de volgende: 66 personen van wie 3 directeurs, 3 adjunct-directeurs, 5 adviseurs, 4 experts, 13 leden en 38 uitvoerende krachten. De beleidscel beschikte over 54 medewerkers aan het eind van de vorige legislatuur.

  1. Tussen 01 januari 2010 en 15 december 2010 zijn er 13 personen in dienst getreden en zijn er 12 uit dienst getreden.

  2. Op 01 januari 2010 waren er 31 vrouwen (van wie 11 niveaus A en 20 niveaus B, C of D) en 34 mannen (van wie 17 niveaus A en 17 niveaus B, C of D). Op 15 december 2010 waren er 36 vrouwen (van wie 14 niveaus A en 22 niveaus B, C of D) en 30 mannen (van wie 13 niveaus A en 17 niveaus B, C of D).

  3. Op 01 januari 2010 waren er binnen de beleidscel 6 personen actief die afkomstig waren van de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : 4 statutaire personen en 2 contractuele personen. Op 15 december 2010 werkten er binnen de beleidscel 7 personen actief die afkomstig waren van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : 5 statutaire personen en 2 contractuele personen.

  4. De informatie betreffende de medewerkers van de beleidscel die houder zouden zijn van een mandaat van een lokale overheid, zijn niet beschikbaar.

  5. Tijdens deze legislatuur werden er 13 ambtenaren van wie 8 uitvoerende krachten, 4 leden en 1 kabinetsdirecteur afkomstig van een orgaan onder de verantwoordelijkheid van de minister van Werk ter beschikking van de beleidscel gesteld.

De personeelskosten bedroegen in de periode 2008-2010 gemiddeld 3 775 341 euro , de werkingskosten gemiddeld 661 133 euro.