BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
23 februari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1444

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
________
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Beleidscellen en secretariaten - Participatie van mensen met een beperking
________
ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gehandicapte
________
23/2/2011Verzending vraag
21/3/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1449
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1444 d.d. 23 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elk beleid dat op gelijke kansen is gericht, beoogt een optimale participatie van mensen met beperkingen aan het maatschappelijke leven in het algemeen en aan de arbeidsmarkt in het bijzonder. Om die essentiŽle doelstelling te halen mag worden verwacht dat alle overheden een inspirerend voorbeeld geven en een voortrekkersrol spelen. Dat kan onder meer door een proactief en expliciet personeelsbeleid dat prioriteiten vastlegt en concrete instrumenten ontwikkelt.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen.

1) Hoeveel mensen met een beperking, zowel absoluut als relatief, zijn binnen hun competenties tewerkgesteld bij de beleidscellen, het ministeriŽle secretariaat en de administratieve eenheden? Wat is de verdeling op basis van het soort beperking (fysiek, sensorisch, mentaal, Ö)? In welke functies en op welke niveaus zijn die mensen tewerkgesteld? Hoe evolueerde die kwalitatieve en kwantitatieve aanwezigheid in de periode 2006 -2010? Hoe evalueert de eerste minister die ontwikkeling?

2) Heeft de eerste minister specifieke initiatieven genomen om meer mensen met beperkingen aan te werven in de beleidscel, het secretariaat en de administratieve eenheden? Zo ja, welke initiatieven en wat was het effect? Zo niet, waarom heeft hij geen initiatief genomen?

3) Plant hij nog specifieke initiatieven? Zo ja, welke, wanneer en met welke doelstellingen en verhoopte effecten?

Antwoord ontvangen op 21 maart 2011 :

Ik heb de eer het achtbare lid het volgende mee te delen:

1. Wat de telling van het aantal personen met een “beperking” betreft, delen mijn diensten me mee dat de enige cijfers die momenteel werden opgeslagen, de cijfers zijn die het aantal personen dat zich binnen de Federale Overheidsdient (FOD) Mobiliteit en Vervoer als gehandicapt heeft aangemeld, weergeven. Op 1 februari 2011 ging het hierbij om 32 personen.

Uitgaande van de onderverdeling die de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap(BCAPH) hierbij hanteert, telt de FOD:

- 12 personen met een motorische handicap;

- 4 personen met een auditieve handicap;

- 6 personen met een visuele handicap;

- 2 personen met een geestelijke handicap;

- 8 personen met een “andere” handicap (diabetespatiënt, enz.).

Als we dit volgens het niveau bekijken, stemt dit overeen met 4 niveaus A (concipiërende functies), 1 niveau B en 10 niveaus C (ondersteunende en administratieve functies), en 17 niveaus D (logistieke functies).

Sinds enkele jaren bespeurt men een kwalitatieve ontwikkeling. Tussen 2006 en 2011 werden 3 personen met een handicap aangeworven: 1 attaché / niveau A (2006), 1 technisch deskundige / niveau B (2010) en in 2011 ook 1 administratief assistent / niveau C.

Deze positieve ontwikkeling is het resultaat van acties die de stafdienst Personeel en Organisatie heeft ondernomen. Deze dienst blijft zich verder inspannen om de acties van het diversiteitsplan tot een goed einde te brengen. Het voorbije jaar lag de klemtoon op de rekrutering van mensen met een handicap.

2. De cel diversiteit van de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft een actieplan diversiteit voor de FOD opgesteld. Dit plan streeft de verwezenlijking van een bepaald aantal doelstellingen betreffende de indienstneming en integratie van de gehandicapte persoon na.

Verschillende doelstellingen, waarvan de acties onder meer gericht waren op de invoering van een specifieke procedure voor de aanwerving van personen met een handicap of op de aanpassing van de werkplekken, werden reeds met succes verwezenlijkt.

3. Momenteel is men volop bezig met de uitwerking van een nieuw diversiteitsplan. Ook dit plan bevat handicapgerelateerde doelstellingen en acties voor het jaar 2011 en 2012. Het plan zal volledig klaar zijn tegen april 2011.