Auteurs- en sprekersregister betreffende "Mampaka Mankamba Bertin" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De btw op de erelonen van advocaten (vanaf 1 januari 2014 - Voorschotten gefactureerd in 2013 - Lijst van BTW-plichtige cliŽnten : privacy) (5-4451)      
  Vraag om uitleg van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-281 COM
p. 9-11 5-281 COM p. 9-11 (PDF)
De driedimensionale printers (Risico's - Vuurwapens - Auteursrecht) (5-3559)      
  Vraag om uitleg van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 8-10 5-240 COM p. 8-10 (PDF)
De driedimensionale printers en de bioprinting (Printen van menselijk weefsel - Mogelijke ontsporingen) (5-3560)      
  Vraag om uitleg van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 36-39 5-230 COM p. 36-39 (PDF)
De inkomsten van de strijd tegen de fiscale fraude (en de sociale fraude - Instelling van een dienst voorafgaande beslissingen voor kleine belastingplichtigen en KMO's [Ruling]) (5-3989)      
  Vraag om uitleg van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-264 COM
p. 6-8 5-264 COM p. 6-8 (PDF)
De strijd tegen de fiscale fraude (Verband tussen de ondergrondse economie en de belastingdruk - Belastingcontroles - Afschaffing van contante betalingen) (5-3703)      
  Vraag om uitleg van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-264 COM
p. 4-5 5-264 COM p. 4-5 (PDF)
De strijd tegen het witwassen (Toepassing van de FAG-aanbevelingen - Oprichting van het nieuwe college tegen het witwassen) (5-3704)      
  Vraag om uitleg van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken en aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-264 COM
p. 5-6 5-264 COM p. 5-6 (PDF)
De uitbreiding van de vrijstelling op de spaarboekjes (Uitbreiding tot kasbons, aandelen en obligaties - Fraude - Thematische volksleningen) (5-4453)      
  Vraag om uitleg van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-281 COM
p. 11 5-281 COM p. 11 (PDF)
De uitwijzing van Congolese onderdanen (ondanks het geweld in sommige delen van Congo) (5-1070)      
  Mondelinge vraag van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-108
p. 23-25 5-108 p. 23-25 (PDF)
De vrijstelling van de interesten van de spaarboekjes (Arrest van het Hof van Justitie van de EU dat oordeelt dat de vrijstelling een schending is van het vrij dienstenverkeer - Thematische volkslening) (5-3705)      
  Vraag om uitleg van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-243 COM
p. 5-6 5-243 COM p. 5-6 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Bertin Mampaka Mankamba, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
5-95
p. 7 5-95 p. 7 (PDF)
Het bezoek aan de Democratische Republiek Congo (Gewapende groepen, o.a. M23 - Verkiezingsproces - Gemeentelijke en lokale verkiezingen) (5-3950)      
  Vraag om uitleg van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 44-49 5-261 COM p. 44-49 (PDF)
Het fiscaal statuut van de vrijwilligers in de sportwereld (5-4597)      
  Vraag om uitleg van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-281 COM
p. 14-15 5-281 COM p. 14-15 (PDF)
Het gebruik van de sociale media door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn als instrument in een sociaal onderzoek (Uitsluiting van personen van het recht op leefloon - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) (5-1278)      
  Mondelinge vraag van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-138
p. 19-21 5-138 p. 19-21 (PDF)
Het verslag van het Prijzenobservatorium (Kritiek - Hogere prijzen in BelgiŽ dan bij onze buurlanden) (5-1364)      
  Mondelinge vraag van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-144
p. 26-28 5-144 p. 26-28 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-2397)      
  Verslag van de heren Bertin Mampaka Mankamba en Yoeri Vastersavendts
5-2397/3
p. 1-16 5-2397/3 p. 1-16 (PDF)
SomaliŽ (Conferentie over een New Deal - 1,8 miljard euro steun van de internationale gemeenschap - Belgische bijdrage - Somaliland) (5-3977)      
  Vraag om uitleg van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 49-51 5-261 COM p. 49-51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het gebrek aan vrede en veiligheid in Congo en de ondersteuning van de democratische ontwikkeling in het land (5-2166)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Armand De Decker, Johan Verstreken, Bert Anciaux, Bertin Mampaka Mankamba en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Marie Arena
5-2166/1
p. 1-16 5-2166/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (5-2396)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Bertin Mampaka Mankamba
5-2396/3
p. 1-4 5-2396/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (Verzameling in een enkele tekst van alle wettelijke bepalingen die werden vastgelegd n.a.v. de inwerkingtreding van Verordening EG 1371/2007 - Wijziging van het systeem van boetes bij overtreding van deze Verordening) (5-2883)      
  Verslag van de heer Bertin Mampaka Mankamba
5-2883/2
p. 1-3 5-2883/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-151
p. 23 5-151 p. 23 (PDF)
Wetsontwerp houdende uitvoering van verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004 (Administratieve sancties - Procedures voor de behandeling van klachten) (5-2877)      
  Verslag van de heer Bertin Mampaka Mankamba
5-2877/2
p. 1-3 5-2877/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-151
p. 23 5-151 p. 23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel (Bevoegdheid van de officier van gerechtelijke politie) (5-2473)      
  Voorstel van de heren Etienne Schouppe, FranÁois Bellot en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2473/1
p. 1-13 5-2473/1 p. 1-13 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999