S. 5-2397 Dossierfiche K. 53-3147

Ontwerp van programmawet (I)
Regering E. Di Rupo I  

inkomstenbelasting
opname in psychiatrische kliniek
prijsregeling
dienst voor arbeidsbemiddeling
horecabedrijf
nachtwerk
sociaal verweer
apotheek
sociale bijdrage
gezinsuitkering
lichamelijk gehandicapte
geneesmiddel
sociale zekerheid
laag loon
oudere werknemer
OCMW
economische steun
investering
beroep in de kunst
ploegendienst
marien milieu
ziekenhuisopname
fiscale stimulans
medische expertise
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
elektrische energie
windenergie
ziekenhuis
vervuiler-betaalt-principe
marketing
ziekteverzekering
apotheker
onderzoek en ontwikkeling
vaststelling van de prijzen
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
klein bedrijf
anticrisisplan
verontreiniging door schepen
medisch en chirurgisch materiaal
maten en gewichten
maatschappelijke positie
jeugdwerkloosheid
kosten voor gezondheidszorg
jeugdige werknemer
overheidsboekhouding
ontginning van de zeeŽn
overuur
meetapparaat
openbaar gebouw
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
milieuheffing
belastingaftrek
prijsbeleid
prijsstop
gemeentepolitie
werkgever
psychiatrische inrichting
kleine en middelgrote onderneming
kosten voor ziekenhuisopname
strafgevangenis
werkloosheidsverzekering
Nationale Arbeidsraad
generiek geneesmiddel
arbeidscontract
financiering
psychiatrie
reclame
geestelijk gehandicapte
bouwnijverheid
administratieve formaliteit
arbeidsrecht
sociale integratie
milieubescherming
maritieme economie
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
collectieve arbeidsovereenkomst
algemene kosten
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
farmaceutische industrie
aanwerving
rijkdom van de zee
faciliteiten voor gehandicapten
programmawet
geneeskundige noodhulp
werkgelegenheidsbevordering
offshore-installatie
beschermheerschap
buitengewone belasting
forensische geneeskunde
begrotingsfonds
verpakking
beroepsopleiding
metrologie
vervuiling van de zee
Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3147/1 Wetsontwerp 25/11/2013
K. 53-3147/2 Amendementen 3/12/2013
K. 53-3147/3 Amendement 3/12/2013
K. 53-3147/4 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 4/12/2013
K. 53-3147/5 Verslag namens de commissie 12/12/2013
K. 53-3147/6 Verslag namens de commissie 13/12/2013
K. 53-3147/7 Verslag namens de commissie 13/12/2013
K. 53-3147/8 Verslag namens de commissie 13/12/2013
K. 53-3147/9 Verslag namens de commissie 13/12/2013
K. 53-3147/10 Verslag namens de commissie 13/12/2013
K. 53-3147/11 Tekst aangenomen door de commissies 13/12/2013
K. 53-3147/12 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 13/12/2013
5-2397/1 5-2397/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/12/2013
5-2397/2 5-2397/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2013
5-2397/3 5-2397/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2013
5-2397/4 5-2397/4 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2013
K. 53-3147/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2013
5-2397/5 5-2397/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
25/11/2013   Indiening Doc. K. 53-3147/1
10/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
10/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/12/2013   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 53-3147/11
16/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 174, p. 1-153
18/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 176, p. 14
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-39/o13)
Integraal verslag nr. 176, p. 14
Doc. K. 53-3147/13
18/12/2013   Aanneming na amendering door commissie
28/11/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel
10/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Monica De Coninck,
minister van Werk
10/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Laurette Onkelinx,
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
17/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Maggie De Block,
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
17/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Einde behandeling
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2013   Inschrijving op agenda
10/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bertin Mampaka Mankamba, Yoeri Vastersavendts
10/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Johan Vande Lanotte,
vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
10/12/2013   Bespreking
10/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Hendrik Bogaert,
staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
10/12/2013   Bespreking
11/12/2013   Inschrijving op agenda
11/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Melchior Jr. Wathelet,
staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
11/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Bespreking
18/12/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
12/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/12/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2397/1 5-2397/1 (PDF)
18/12/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-16/o7) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
Doc. 5-2397/5 5-2397/5 (PDF)
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
18/12/2013   Verzending naar commissie
18/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bertin Mampaka Mankamba, Yoeri Vastersavendts
18/12/2013   Bespreking
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3)
18/12/2013   Aanneming zonder amendering
18/12/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/2013   Verzending naar commissie
18/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel
18/12/2013   Bespreking
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
18/12/2013   Aanneming zonder amendering
18/12/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/12/2013   Verzending naar commissie
18/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Inge Faes
18/12/2013   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
18/12/2013   Bespreking
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
18/12/2013   Aanneming zonder amendering
18/12/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
19/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2013   Bekendmaking (103976-103987)
31/3/2014   Erratum (27793)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/12/2013, 18/12/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2013, 17/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2013, 11/12/2013, 17/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/12/2013 5 8/1/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/12/2013 15 20/1/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/12/2013 31/12/2013, blz 103976-103987
Errata
Op 31/3/2014, blz 27793