Auteurs- en sprekersregister betreffende "Santkin Jacques" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belgische grensarbeiders - Compensatievergoeding - Ingediende aanvragen (Tewerkstelling in Frankrijk) (2-557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Santkin aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-15
p. 668-669 2-15 p. 668-669 (PDF)
De registratie van patiŽnten die een substitutietherapie methadon volgen (Drugsbeleid) (2-44)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-23
p. 44-52 2-23 p. 44-52 (PDF)
De structuur van de buitendiensten van de Administratie voor de invordering, inzonderheid in de provincie Luxemburg (2-140)      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-29
p. 19-20 2-29 p. 19-20 (PDF)
De tenuitvoerlegging van de wet van 22 december 1998 betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders (2-117)      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-26
p. 19-21 2-26 p. 19-21 (PDF)
De verbeteringswerkzaamheden aan de spoorlijn Brussel-Luxemburg (Modernisering - Totstandbrenging van het GEN tussen Brussel en Ottignies) (2-283)      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-83
p. 39-44 2-83 p. 39-44 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Santkin, gecoŲpteerd senator
2-3
p. 7 2-3 p. 7 (PDF)
Het dreigend gevaar voor het Distributiecentrum voor zegels van Jemelle (Akkoord over de verdeling tussen Mechelen en Jemelle - Dreigend gevaar voor de tak "postzegelverdeling" van Jemelle - Gebruik der talen) (2-216)      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 20-22 2-65 p. 20-22 (PDF)
Het reglement inzake het verlof en het politiek verlof voor het personeel van De Post (Nieuwe regeling inzake politiek verlof) (2-442)      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-88
p. 24-26 2-88 p. 24-26 (PDF)
Ontslag van senatoren (2000-2001)      
  de heer Santkin (Vervangen door de heer Cornil)
2-90
p. 39 2-90 p. 39 (PDF)
Uithuiszettingen (2-913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Santkin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1267 2-27 p. 1267 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1674 2-34 p. 1674 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (2-241)      
  Algemene bespreking
2-23
p. 5-31 2-23 p. 5-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale en diverse bepalingen (2-229)      
  Algemene beraadslaging
   Maatregelen t.v.v. bestaansminimumtrekkers
2-19
p. 10 2-19 p. 10 (PDF)
   Ziekteverzekering : begrotingsmaatregelen (groeinorm en correctiemechanisme)
2-19
p. 9-10 2-19 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Algemene bespreking
   Aanpassing van de wetgeving inzake de SIS-kaart
2-67
p. 46 2-67 p. 46 (PDF)
   Discriminatie op basis van geslacht van personen die een feitelijk gezin vormen
2-67
p. 46 2-67 p. 46 (PDF)
   Heffing op het omzetcijfer van farmaceutische producten
2-67
p. 46 2-67 p. 46 (PDF)
   Kinderbijslag - Kind met bestaansminimum
2-67
p. 46 2-67 p. 46 (PDF)
   Ouderdoms- en weduwenrenten
2-67
p. 45 2-67 p. 45 (PDF)
   Pensioenencomplementen in de openbare sector
2-67
p. 44-45 2-67 p. 44-45 (PDF)
   Solidariteitsbijdrage
2-67
p. 45 2-67 p. 45 (PDF)
   Techniek van de programmawetten
2-67
p. 44 2-67 p. 44 (PDF)
   Terbeschikkingstelling van moeilijk te plaatsen werknemers en invoeginterim
2-67
p. 46 2-67 p. 46 (PDF)
   Trimestrialisering van de sociale toeslagen op vervangingsinkomens
2-67
p. 46 2-67 p. 46 (PDF)
   Welvaartaanpassing pensioenen zelfstandigen
2-67
p. 45 2-67 p. 45 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid (2-226)      
  Algemene beraadslaging
   Sociale Maribel : creatie van tewerkstelling en vermindering van de werkgeversbijdragen
2-19
p. 25 2-19 p. 25 (PDF)
   Startbaanovereenkomst : toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt; verplichting voor de werkgevers jongeren aan te werven; vermindering werkgeversbijdragen (Rosetta-plan)
2-19
p. 26-27 2-19 p. 26-27 (PDF)
   Vermindering werkgeversbijdragen
2-19
p. 25 2-19 p. 25 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Omzetting EU-richtlijnen - Opheffing van het regime van goedkeuringen voor radio- en telecommunicatieapparatuur - Normen inzake apparatuur - Juridische scheiding tussen telecommunicatie- en kabelnetwerken van eenzelfde operator - Hulpdiensten - Compensatiefonds voor de universele postdienst) (2-453)      
  Verslag van de heer Santkin
2-453/3
p. 1-7 2-453/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden door zwakke weggebruikers en passagiers van autorijtuigen (Spoorvoertuig - Onverschoonbare fout - Uitbreiding van de toepassingssfeer - Wijziging wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake moterrijtuigen, arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en wet van 3 juli 1967 betreffende schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector) (2-478)      
  Verslag van de heer Santkin
2-478/3
p. 1-14 2-478/3 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
2-84
p. 34-35 2-84 p. 34-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 19bis in de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Voertuigen zonder verzekering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van artikel 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst) (2-427)      
  Amendement nr 1 van de heer Santkin c.s.
2-427/2
p. 1-5 2-427/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek (Een rechterlijke uitspraak is slechts bindend voor de met name genoemde partijen - Procedure op verzoekschrift - Dwangsom inzake vorderingen m.b.t. arbeidsbetrekkingen - Stakingsrecht) (2-115)      
  Voorstel van de heren Santkin en Istasse en van mevrouw Vanlerberghe
2-115/1
p. 1-7 2-115/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek (Uitzetting van huurders) (2-621)      
  Voorstel van de heer Santkin c.s.
2-621/1
p. 1-5 2-621/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (FinanciŽle gevolgen van de niet-uitvoering van een kredietovereenkomst) (Zie ook doc. Senaat 1-540) (2-223)      
  Voorstel van de heer Santkin c.s.
2-223/1
p. 1-12 2-223/1 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Santkin
2-223/2
p. 1-3 2-223/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Santkin, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-223/5
p. 1 2-223/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-61
p. 24-33 2-61 p. 24-33 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999