5-917/2

5-917/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

19 JULI 2011


Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schandelijke schuld van Tunesië


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW ZRIHEN EN DE HEER ANCIAUX

In de considerans, een punt Dbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Dbis. gelet op het vonnis van 20 juni 2011 van de rechtbank van eerste aanleg van Tunis in het proces bij verstek tegen Zine El-Abidine Ben Ali en zijn echtgenote, Leila Trabelsi, dat hen veroordeelt tot een gevangenisstraf van 35 jaar elk en een boete van 50 miljoen dinar (25 miljoen euro) wegens het verduisteren van overheidsgeld en het illegale bezit van buitenlandse deviezen; ».

Verantwoording

Het feit dat de voormalige Tunesische president schuldig is bevonden aan het verduisteren van geld, versterkt nog de verzoeken van dit voorstel van resolutie. Het bevestigt de schandelijke aard van de schuld die Tunesië onder het Ben Ali-regime is aangegaan.

Nr. 2 VAN MEVROUW ZRIHEN EN DE HEER ANCIAUX

In de considerans, een punt L (nieuw) invoegen, luidende :

« L. overwegende de financiering van 163 miljoen euro, op 24 juni 2011 ondertekend door de Europese Investeringsbank (EIB) ten gunste van Tunesië, voor de economische ontwikkeling, werkgelegenheid en modernisering van het wegennet in dit land, en overwegende de toezegging van 140 miljoen euro die de EIB op 12 juli 2011 heeft gedaan voor de economische en sociale ontwikkeling in Tunesië; ».

Verantwoording

De financiële investering die de EIB toekent aan Tunesië, is een blijk van vertrouwen in de overgang naar democratie van het land, en strekt ertoe het land te helpen in zijn economische en sociale ontwikkeling en het dagelijks leven van de Tunesiërs te vergemakkelijken. Deze resolutie heeft dezelfde bedoeling en past dus in het rijtje van de internationale initiatieven om het Tunesische volk nieuwe perspectieven te bieden, zowel op het vlak van economische ontwikkeling, sociale cohesie, opleiding, werk en veiligheid als op het vlak van modernisering van de infrastructuur.

Nr. 3 VAN MEVROUW ZRIHEN EN DE HEER ANCIAUX

In het dispositief, punt 1 vervangen als volgt :

« nu te beslissen over een moratorium met bevriezing van de intresten op de terugbetaling van de bilaterale schuld van Tunesië ten aanzien van België en meer in detail na te gaan welke aspecten vallen onder de definitie « schandelijke schuld »; ».

Nr. 4 VAN MEVROUW ZRIHEN EN DE HEER ANCIAUX

In het dispositief, in punt 2, tussen de woorden « om een mensenrechtenclausule » en de woorden « te gebruiken in het kader van de toekenning » de woorden « en een clausule inzake good governance » invoegen.

Verantwoording

Er moeten voorwaarden worden opgelegd aan het toekennen van financiële middelen aan Staten die een democratiseringsproces doormaken waarbinnen de mensenrechten moeten worden nageleefd en alle aspecten van good governance (transparantie, scheiding van de machten, vrije en democratische verkiezingen, ...).

Nr. 5 VAN MEVROUW ZRIHEN EN DE HEER ANCIAUX

Het opschrift vervangen als volgt :

« Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de economische ontwikkeling en de versterking van de sociale cohesie in Tunesië »

Verantwoording

Door de goedkeuring van het amendement inzake punt 1 wordt de oorspronkelijke bedoeling van dit voorstel van resolutie grondig gewijzigd.

Nr. 6 VAN MEVROUW ZRIHEN EN DE HEER ANCIAUX

In de considerans, een punt Kbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Kbis. gelet op de Gezamenlijke Mededeling aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's (COM (2011) 303) met als titel : « Inspelen op de veranderingen in onze buurlanden »; ».

Verantwoording

De bijgaande mededeling heeft het met name over de inspanningen van de Europese Unie in haar nieuwe Nabuurschapsbeleid, de investeringen die de Europese Unie wil verwezenlijken op verschillende gebieden in samenwerking met de EIB en de EBWO, met de bedoeling de economische ontwikkeling te steunen.

Olga ZRIHEN.
Bert ANCIAUX.

Nr. 7 VAN DE HEER DE BRUYN C.S.

In het dispositief, in het punt 4, tussen de woorden « op te voeren » en de woorden « , om aldus te bewerkstelligen », de woorden « in het bijzonder binnen de Club van Parijs » in te voegen.

Piet DE BRUYN
Patrick DE GROOTE
Karl VANLOUWE.

Nr. 8 VAN DE HEER DAEMS

In de considerans, in punt I, de woorden « en de schuldeiser bij de toekenning van de lening op de hoogte was van beide vermelde aspecten » doen vervallen.

Rik DAEMS.

Nr. 9 VAN DE HEER DE DECKER

In de considerans, punt I, de woorden « die de mensenrechten niet heeft gerespecteerd » invoegen tussen de woorden « regering » en « en aangezien ».

Armand DE DECKER.

Nr. 10 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, punt 1 vervangen als volgt :

« nu te beslissen over een moratorium op de terugbetaling van de bestaande bilaterale schuld van Tunesië ten aanzien van België, met inbegrip van de intresten van die schuld, en meer in detail na te gaan welke aspecten vallen onder de definitie « schandelijke schuld; »

Vanessa MATZ.

Nr. 11 VAN DE HEER MORAEL

(Sub-amendement op amendement nr. 10)

In het dispositief, in het voorgestelde punt 1, de woorden « en meer in detail na te gaan » vervangen door de woorden « evenals over een audit die toelaat meer in detail na te gaan ».

Jacky MORAEL.

Nr. 12 VAN DE HEER ANCIAUX

In het dispositief, een punt 1bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 1bis. zo spoedig mogelijk de bilaterale schuld van Tunesië ten aanzien van België kwijt te schelden, indien de audit aanwijst dat deze schuld geheel of gedeeltelijk onder « schandelijke schuld » valt en indien duidelijke democratische perspectieven en praktijken van good governance in Tunesië ontstaan; ».

Bert ANCIAUX.