5-829/3

5-829/3

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

16 MEI 2011


Voorstel van resolutie betreffende de democratiseringsbewegingen in de Maghreb en het Midden-Oosten


AMENDEMENTEN


Nr. 9 VAN MEVROUW MATZ

In dispositief II, in punt 2, tussen de woorden « respecteren en » en de woorden « de vier vrijheden » de woorden « meer bepaald » invoegen.

Verantwoording

De rechten van de mens beperken zich niet tot de vier genoemde vrijheden.

Nr. 10 VAN MEVROUW MATZ

In dispositief III, in punt 3, de woorden « net als » vervangen door de woorden « en meer bepaald ».

Verantwoording

Zie de verantwoording bij amendement nr. 9.

Vanessa MATZ.

Nr. 11 VAN DE HEER ANCIAUX

In de considerans, een punt I (nieuw) invoegen, luidende :

« I. verwijst naar de VN-resolutie 1973/2011 waarin de VN-Veiligheidsraad :

a) een volledige stopzetting van het geweld en alle aanvallen tegen en misbruik van burgers eist;

b) de lidstaten machtigt alle noodzakelijke maatregelen te nemen om met aanvallen bedreigde burgers en bevolkte gebieden in Libië te beschermen, met uitsluiting van een bezettingsmacht;

c) een No Fly zone afkondigt in het Libische luchtruim;

d) een versterking van het wapenembargo en van de maatregelen tegen huurlingen afkondigt;

e) het reisverbod en de bevriezing van financiële middelen in de VN-resolutie 1970/2011 bevestigt en uitbreidt; ».

Verantwoording

De VN-resolutie 1973/2011 is actueler en relevanter dan de VN-resolutie 1970.

Nr. 12 VAN DE HEER ANCIAUX

In de considerans, een punt Ebis (nieuw) invoegen, luidende :

« Ebis. overwegende dat de regimes in kwestie in toenemende mate gebruik maken van gewelddadige repressie om de rechtmatige aspiraties en verzuchtingen van de bevolking te onderdrukken; ».

Verantwoording

De repressie en het geweld nemen toe. De onder druk staande regimes gaan steeds driester te werk. Is geen onbelangrijk feit als men om actie roept.

Nr. 13 VAN DE HEER ANCIAUX

In het dispositief I, punt 4 aanvullen als volgt :

« en, in voorkomend geval, deze te bevriezen ».

Nr. 14 VAN DE HEER ANCIAUX

In het dispositief IV, een punt 3bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 3bis. om staten die geweld gebruiken tegen de eigen bevolking hiervoor onmiddellijk de gevolgen te laten dragen in hun bilaterale relaties met de EU; ».

Bert ANCIAUX.

Nr. 15 VAN DE HEER DE BRUYN C.S.

In het dispositief IV, een punt 10 (nieuw) toevoegen, luidende :

« 10. samen te werken met het Internationaal Strafhof in Den Haag teneinde aangeklaagde machthebbers op te sporen, te arresteren en uit te leveren, en dit ook te bepleiten met onze partners en op internationale fora. ».

Verantwoording

Een uitdrukkelijke verwijzing naar het Internationaal Strafhof hoort zeker in deze resolutie. Niet alleen de partijen bij het Verdrag van Rome, maar alle VN-lidstaten zijn hiertoe gebonden indien het om een verwijzing gaat door de VN-Veiligheidsraad.

Piet DE BRUYN.
Patrick DE GROOTE
Karl VANLOUWE.

Nr. 16 VAN DE HEER DE DECKER

In de considerans, punt F vervangen als volgt :

« overwegende dat de Europese Unie de herevaluatie van haar betrekkingen met de landen uit het zuidelijke Middellandse Zeegebied moet voortzetten naar aanleiding van de huidige democratiseringsbewegingen; ».

Nr. 17 VAN DE HEER DE DECKER

In de considerans, een punt Gbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Gbis. gelet op de resolutie van het Europees Parlement van 7 april 2011 over de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid — de zuidelijke dimensie; ».

Nr. 18 VAN DE HEER DE DECKER

In de considerans, een punt Gter (nieuw) invoegen, luidende :

« Gter. gelet op de Mededeling (COM (2011) 200) van 8 maart 2011 : « Een partnerschap voor democratie en gedeelde welvaart met het zuidelijke Middellandse Zeegebied »; ».

Nr. 19 VAN DE HEER DE DECKER

In de considerans, een punt Gquater (nieuw) invoegen, luidende :

« Gquater. gelet op de conclusies van de Europese Raad van 25 maart, waaronder de volgende punten : « het maximumbedrag voor verrichtingen van de EIB ten behoeve van Middellandse Zeelanden die politieke hervormingen nastreven, dient met een miljard euro te worden verhoogd, zonder dat er geraakt wordt aan de acties in de oostelijke buurlanden van de EU; de aandeelhouders van de EBWO dienen te onderzoeken of de Bank haar activiteiten kan uitbreiden tot de zuidelijke buurlanden » ».

Nr. 20 VAN DE HEER DE DECKER

In dispositief I, punt 3, tussen het woord « handelsembargo's » en de woorden « in geval van » de woorden « en andere gerichte sancties » invoegen.

Nr. 21 VAN DE HEER DE DECKER

In dispositief I, een punt 6 (nieuw) invoegen, luidende :

« 6. nauwere betrekkingen aan te knopen met het middenveld van de zuidelijke Middellandse Zeelanden. ».

Nr. 22 VAN DE HEER DE DECKER

In dispositief IV, een punt 2bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 2bis. erop toe te zien dat deze nieuwe instrumenten het democratisch overgangsproces zo goed mogelijk begeleiden, door bijzondere aandacht te besteden aan de eerbiediging van de fundamentele vrijheden, aan goed bestuur, aan een onafhankelijke justitie en aan corruptiebestrijding; ».

Nr. 23 VAN DE HEER DE DECKER

In dispositief IV, een punt 2ter (nieuw) invoegen, luidende :

« 2ter. erop toe te zien dat deze nieuwe instrumenten de politieke, sociaaleconomische en persoonlijke betrekkingen tussen de zuidelijke Middellandse Zeelanden nieuw leven inblazen; ».

Nr. 24 VAN DE HEER DE DECKER

In dispositief IV, punt 5 aanvullen als volgt :

« en erop toe te zien dat deze financiële middelen na de democratische overgang terugbezorgd worden aan de centrale banken van de betrokken landen; ».

Armand DE DECKER.

Nr. 25 VAN MEVROUW de BETHUNE EN DE HEER VAN ROMPUY

In de considerans, een punt Cbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Cbis. overwegende dat in Bahrein, Syrië en Jemen demonstranten uiting hebben gegeven aan gerechtvaardigde eisen en een sterk verlangen onder het volk naar politieke, economische en sociale hervormingen, gericht op het vestigen van een werkelijke democratie, op de bestrijding van corruptie en nepotisme, de eerbiediging van de rechtstaat, de mensenrechten en fundamentele vrijheden, op de vermindering van sociale ongelijkheden en de verbetering van de economische en sociale omstandigheden; ».

Verantwoording

Dit amendement beoogt een actualisering van de tekst.

Nr. 26 VAN MEVROUW de BETHUNE EN DE HEER VAN ROMPUY

In de considerans, een punt Cter (nieuw) invoegen, luidende :

« Cter. overwegende dat het buitensporig geweld van de ordehandhavers tegen demonstranten in Bahrein, Syrië en Jemen heeft geleid tot een groot aantal doden, gewonden en gevangenen en een schending vormt van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR), waarbij de genoemde landen partij zijn; ».

Verantwoording

Dit amendement beoogt een actualisering van de tekst.

Nr. 27 VAN MEVROUW de BETHUNE EN DE HEER VAN ROMPUY

In de considerans, een punt Fbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Fbis. overwegende dat de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Syrië, anderzijds, nog ondertekend moet worden omdat deze ondertekening op verzoek van Syrië sinds oktober 2009 is uitgesteld, en overwegende dat de eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden een wezenlijk deel van deze overeenkomst is; ».

Verantwoording

Dit amendement beoogt een versterking van de tekst.

Nr. 28 VAN MEVROUW de BETHUNE EN DE HEER VAN ROMPUY

In het dispositief I, punt 1 doen voorafgaan door een nieuw punt 1, luidende :

« 1. veroordeelt ten zeerste de gewelddadige onderdrukking van vreedzame demonstraties door veiligheidstroepen, betuigt zijn solidariteit met de bevolking en steunt hun legitieme democratische aspiraties met volle overtuiging; ».

Verantwoording

Dit amendement beoogt een versterking van de tekst. Ook de Senaat, als parlementaire en democratische instelling, kan haar steun aan de democratische eisen van de bevolking in de Maghreb en het Midden-Oosten betuigen.

Nr. 29 VAN MEVROUW de BETHUNE EN DE HEER VAN ROMPUY

In het dispositief I, punt 3 vervangen als volgt : « in geval van onderdrukking van het vreedzaam burgerprotest, het gebruik van handelsembargo's te bepleiten bij de geëigende internationale instellingen ».

Verantwoording

Handelsembargo's hebben bilateraal weinig zin. Deze moeten op niveau van de EU of VN overwogen worden. Uiteraard kan ons land dit aankaarten bij die instellingen.

Nr. 30 VAN MEVROUW de BETHUNE EN DE HEER VAN ROMPUY

In het dispositief I, in punt 4, het woord « afgezette » vervangen door het woord « gecontesteerde ».

Verantwoording

Het is een beetje dubieus dat de regering slechts zou overwegen een onderzoek in te stellen eenmaal de leiders die door hun bevolking in vraag zijn gesteld, afgezet zijn. Elk land zou een onderzoek moeten verrichten naar de bezittingen van leiders en hun familie wanneer deze beschuldigd worden van fraude en verrijking ten koste van de gemeenschap. In de realiteit wordt er thans al een onderzoek verricht naar de tegoeden van de Libische leider Kadhaffi, zoals voorzien in VN-resolutie 1970.

Nr. 31 VAN MEVROUW de BETHUNE EN DE HEER VAN ROMPUY

In het dispositief II, punt 2 aanvullen als volgt :

« , conform aan hun internationale verplichtingen op het vlak van mensenrechten en fundamentele vrijheden ».

Verantwoording

Aangezien de meeste van deze landen de verschillende internationale verdragen ondertekend en geratificeerd hebben, zijn ze volgens dit internationaal recht gehouden deze te respecteren.

Nr. 32 VAN MEVROUW de BETHUNE EN DE HEER VAN ROMPUY

In het dispositief IV, punt 1 aanvullen als volgt :

« ,waarbij de bevolking als geheel nooit nadeel mag ondervinden van een dergelijke herziening van de bilaterale betrekkingen, en erover te waken dat de lidstaten de EU-gedragscode voor de wapenuitvoer naleven; ».

Verantwoording

Inzake handelsembargo's of het opschorten van samenwerkingsakkoorden moet men erover waken dat vooral de bevolking niet het slachtoffer wordt. Bovendien is het ook belangrijk dat de EU en haar lidstaten de gedragscode betreffende wapenuitvoer naleven zodat Europese wapens niet kunnen ingezet worden om het vreedzaam protest van een burgerbevolking gewelddadig te onderdrukken.

Nr. 33 VAN MEVROUW de BETHUNE EN DE HEER VAN ROMPUY

In dispositief IV, in punt 2, tussen de woorden « het Euro-Mediterraans Partnerschap (EUROMED) » en de woorden « en het Europees Nabuurschapsbeleid », de woorden « , het financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten » invoegen.

Verantwoording

Dit financieel instrument, dat het voormalig Europees initiatief voor democratie en mensenrechten (EIDI) vervangt, is gericht op de bevordering van de democratie en de mensenrechten in derde landen waar deze het meest bedreigd zijn. Deze steun vormt een aanvulling op de steun die wordt geleverd uit hoofde van de communautaire instrumenten voor buitenlandse hulpverlening. Het instrument beschikt over een begroting van 1,104 miljard euro voor de periode van 2007 tot 2013. Bijgevolg is dit amendement een versterking van het huidige dispositief.

Sabine de BETHUNE
Peter VAN ROMPUY.