2-384/1

2-384/1

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

23 MAART 2000


Voorstel tot wijziging van de artikelen 23-7, 35-2, 37 en 51, eerste lid, van het reglement van de Senaat met betrekking tot het verslag van de debatten

(Ingediend door de heer Armand De Decker c.s.)


TOELICHTING


In 1998 heeft het bureau de opdracht gegeven tot een grondige herschikking en modernisering van de verslaggeving van de Senaat. De voornaamste doelstelling was het produceren van vertaalde Handelingen binnen een zeer korte termijn.

Beslissingen omtrent het Beknopt Verslag werden uitgesteld tot de hervorming van de Handelingen uitgevoerd zou zijn.

Vandaar de tijdelijke oplossing waarvoor werd gekozen bij de herziening van het reglement van 22 april 1999, met betrekking tot de tekst van artikel 37 (zie Stuk Senaat, nr. 1-1084/1, blz. 32-34).

Sinds oktober 1999 is de publicatietermijn van de Handelingen teruggebracht van zes weken tot acht dagen en verschijnt naast de integrale tekst in de oorspronkelijke taal een samenvatting in de andere taal.

Enkel de correctietijd voor de sprekers (thans zeven dagen) staat een nog snellere publicatie van de Handelingen in de weg.

In zijn vergadering van 20 januari 2000 heeft het bureau beslist om, vanaf de eerste vergadering na het Paasreces, de correctietermijn terug te brengen tot twee werkdagen.

Indien de Handelingen, grotendeels vertaald, klaar zijn enkele dagen na de vergadering, dan wordt de meerwaarde van het Beknopt Verslag klein.

Het bureau heeft om die reden, in zijn vergadering van 20 januari 2000, het volgende beslist :

1. Voortaan zullen de debatten worden weergegeven in een enkele publicatie, de Handelingen, dat wil zeggen het grotendeels vertaald integraal verslag zoals dat sinds oktober 1999 bestaat.

2. De ochtend na de vergadering wordt een voorlopige versie, onvertaald en nog niet goedgekeurd door de sprekers, gepubliceerd op internet en intern rondgedeeld op papier.

Deze voorlopige versie zal goed herkenbaar zijn en op elke bladzijde de vermelding dragen Voorlopig verslag Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden .

3. De sprekers beschikken over een termijn van twee werkdagen om correcties aan te brengen.

4. De definitieve, grotendeels vertaalde Handelingen zijn klaar en verschijnen op internet op de derde werkdag na de vergadering.

5. Deze definitieve Handelingen worden op de vierde werkdag na de vergadering gedrukt, rondgedeeld en gepost.

6. Bij een normale postbestelling komen de Handelingen bij de geadresseerden in de bus de vijfde werkdag na de vergadering.

Door de inkorting van de correctietermijn tot twee werkdagen moet gebruik gemaakt worden van elektronische post, fax en binnen het parlementsgebouw afgegeven zendingen.

Om in aanmerking te komen dienen de correcties de dienst verslaggeving te bereiken de tweede werkdag na de vergadering, uiterlijk om 17 uur.

Anders dan in het verleden is het niet meer nodig teksten terug te sturen waarin geen wijzigingen aangebracht worden.

Teneinde deze unanieme keuzes van het bureau in het reglement tot uiting te brengen, moet de tekst van artikel 37 gewijzigd worden, en moeten de verwijzingen naar het Beknopt Verslag in de artikelen 23-7, 35-2 en 51, eerste lid, geschrapt worden.

Dat is het doel van dit voorstel.

Armand DE DECKER.

VOORSTEL


Art. 23

Artikel 23-7, tweede lid, van het reglement van de Senaat wordt vervangen als volgt :

De voorzitter van de Senaat kan beslissen dat van de commissievergaderingen die hij bepaalt, een integraal verslag wordt opgemaakt.

Art. 35

Artikel 35-2 van het reglement van de Senaat wordt vervangen als volgt :

2. De namen van hen die hebben verzocht hun afwezigheid in de plenaire vergadering te verontschuldigen, worden in de Handelingen vermeld met opgave van de redenen van verhindering.

Art. 37

Artikel 37 van het reglement van de Senaat wordt vervangen als volgt :

Art. 37. 1. De debatten worden in de Handelingen weergegeven, in extenso in de taal van de spreker en samengevat in de andere taal.

2. De sprekers beschikken over twee werkdagen om eventuele correcties mede te delen.

Na het verstrijken van deze termijn worden zij geacht in te stemmen met de tekst die door de dienst Verslaggeving is uitgeschreven en gereviseerd.

Art. 51

Artikel 51, eerste lid, van het reglement van de Senaat wordt vervangen als volgt :

De voorzitter kan uit de Handelingen de woorden doen schrappen die strijdig zijn met de orde of die zijn uitgesproken door een lid dat niet aan het woord was of dat blijft spreken nadat de voorzitter hem het woord heeft ontnomen.

Armand DE DECKER.

Jeannine LEDUC.

Hugo VANDENBERGHE.

Philippe MAHOUX.

Philippe MONFILS.

Myriam VANLERBERGHE.

Marie NAGY.

Frans LOZIE.

Magdeleine WILLAME-BOONEN.