Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-72

van Lode Vereeck (Open Vld) d.d. 28 oktober 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen

computercriminaliteit
computerpiraterij
werk op afstand
arbeidsinspectie
overheidsapparaat
ministerie
arbeidsveiligheid
officiŽle statistiek
gezondheid op het werk
overheidsadministratie

Chronologie

28/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
28/11/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-69
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-70
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-71
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-73
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-74
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-75
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-76
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-77
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-78
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-79
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-80
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-81
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-82
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-83
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-84
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-85
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-86

Vraag nr. 6-72 d.d. 28 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op grond van het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt hebben personeelsleden van de federale overheidsdiensten de mogelijkheid om telewerk te verrichten. Deze flexibele werkvorm is mogelijk voor zowel contractuelen, mandaathouders, stagiairs als statutairen. Ook occasioneel telewerk is, mits toestemming van de hiŽrarchische meerdere, toegestaan in het geval het personeelslid specifieke problemen heeft om naar zijn/haar werkplaats te gaan.

De interne preventiedienst kan bij de telewerker controleren of de maatregelen inzake veiligheid en gezondheid op de werkplek nageleefd worden. Dergelijke controle of inspectiebezoek kan ook op aanvraag van de telewerker worden uitgevoerd.

Ik heb volgende vragen met betrekking tot de diensten (Federale en Programmatorische Overheidsdiensten), instellingen en organisaties die onder de bevoegdheden van de geachte minister/ geachte staatssecretaris ressorteren:

1) Hoeveel van het totaal aantal personeelsleden, zowel in absolute aantallen als in procent, werkt thans: a) occasioneel thuis; b) structureel thuis.

2) a) Hoeveel inspectiebezoeken werden er in de periode 2009-2014 uitgevoerd door de interne preventiedienst?

b) Hoeveel hiervan gebeurden er op aanvraag van de telewerker?

c) In hoeveel gevallen was de telewerkplek niet conform de maatregelen inzake veiligheid en gezondheid op de werkplek? Welk gevolg werd aan deze vaststellingen gegeven en door wie werden desgevallend de kosten gedragen om de telewerkplek in overeenstemming te brengen met de geldende regels inzake veiligheid en gezondheid?

3) Hoeveel gevallen van cybercrime en/of spionage werden er vastgesteld bij telewerkers in de periode 2009-2014? Welke (bijkomende) beveiligingsmaatregelen werden er dientengevolge getroffen?

4) Werd de eventuele kostenbesparing voor de federale dienst, instelling of organisatie wegens telewerk ooit al in kaart gebracht?

a) Zo ja, wat zijn de belangrijkste bevindingen en conclusies van deze studie? Welk bedrag wordt jaarlijks uitgespaard wegens de implementatie van de flexibele werkvorm 'telewerk' in de desbetreffende federale dienst, instelling of organisatie?

b) Zo nee, waarom niet? Acht de minister/ de staatssecretaris een dergelijke studie nuttig?

Antwoord ontvangen op 28 november 2014 :

Belgacom onderneemt verschillende initiatieven om haar werknemers de kans te geven werk en privé-leven harmonieus op elkaar af te stemmen. Eén van de objectieven die in dit kader worden nagestreefd is het verminderen van de verplaatsingen tussen thuis en de werkplaats.

In deze context (i) staat Belgacom thuiswerken toe voor alle medewerkers van niveau 1 en 2b (kaderpersoneel, sectiechef en verkoopsmedewerkers met een equivalente functie) indien hun functie dit toelaat, en (ii) daarnaast wordt ook teleworking in daartoe specifiek ontworpen en uitgeruste satellietkantoren aangeboden (346 werkplaatsen verdeeld over 26 sites).

1) a) 5 333 medewerkers werken occasioneel thuis (75 % van de doelgroep). Dit is ongeveer 39 % van het totale personeelsbestand van Belgacom (13 808). Indien we de satellietkantoren ook in rekening brengen, komen we op 6 479 telewerkers in totaal of 47 % van het totale personeelsbestand van Belgacom.

1) b) In principe werkt niemand structureel thuis bij Belgacom. Thuiswerken gebeurt altijd op vrijwillige basis. De toelating voor thuiswerken moet altijd geratificeerd worden in een « overéénkomst voor werken op afstand »; het betreft een overeenkomst van onbeperkte duur. De medewerker mag 40 % van zijn arbeidsregime van op afstand (thuis of in een sattelietkantoor of een combinatie van beide) werken. Thuiswerken kan per halve dag en is voor een voltijdse medewerker beperkt tot twee dagen per week.

2) a) Alle Belgacom teleworking werkposten (satellietkantoren) worden een keer per jaar door de preventiedienst van Belgacom bezocht in het kader van het jaarlijkse bezoek aan de werkplaatsen.

Uit respect voor de privacy van de thuiswerkers plegen de preventiediensten van Belgacom geen voorafgaandelijke bezoeken aan de thuiswerkplek. In geval van een arbeidsongeval thuis tijdens het thuiswerken komt de preventiedienst langs na overleg met de betrokken werknemer.

2) b) Geen voor de satellietkantoren.

Geen bij thuiswerkers, maar de werknemer kan de vraag stellen aan de preventiedienst.

2) c) Voorafgaand aan de inrichting van de werkplaatsen in de satellietkantoren wordt er steeds advies gegeven door de preventiedienst van Belgacom. Het betrekken van de preventiedienst bij de inrichting van de satellietkantoren en de jaarlijks uitgevoerde inspectie zorgen ervoor dat elke site voor teleworking conform is aan de geldende regels. De kosten voor de inrichting van de telewerkplek wordt gedragen door Belgacom.

Wat betreft thuiswerk staat op het intranet van Belgacom vermeld aan welke vereisten de werkpost thuis moet voldoen. De IT middelen worden op kosten van Belgacom ter beschikking gesteld evenals draagtas / rugzak en ergonomische hulpmiddelen.

3) Tussen 2009 en 2014 heeft Belgacom geen problemen in verband met cybercriminaliteit of spionage vastgesteld die specifiek gelinkt kunnen worden aan telewerken or thuiswerken.

4) a) Wat betreft thuiswerk zijn al enkele uitvoerige studies gebeurd. Deze tonen vooral een stijging van productiviteit en het engagement en een daling van de kosten voor transport en parking.

Aangezien de percentages van thuiswerk nog steeds stijgen, is het moeilijk om hier een jaarlijks bedrag aan te koppelen. Voor de periode van januari 2014 tot juli 2014 werd ongeveer 143 000 euro bespaard aan brandstof en parking.