5-1284/3

5-1284/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

13 MAART 2012


Voorstel van resolutie betreffende Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen


AMENDEMENTEN


Nr. 18 VAN MEVROUW ARENA

In het dispositief, bij punt 4, een punt e. (nieuw) toevoegen luidende :

« e. systematisch de lichamen van Palestijnse gevangenen die in Israëlische gevangenissen zijn overleden, aan hun families terugbezorgen; ».

Marie ARENA.

Nr. 19 VAN DE DAMES ARENA EN ZRIHEN

In de considerans, een punt Bbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Bbis. Overwegende dat de Staat Israël de vierde conferentie van Genève van 1949 heeft ondertekend, die de toepassing waarborgt van het humanitair recht; ».

Nr. 20 VAN DE DAMES ARENA EN ZRIHEN

In de considerans, een punt Hbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Hbis. Overwegende dat de gevangenen, krachtens de Vierde Conventie van Genève van 1949, in de Israëlische gevangenissen moeten kunnen verblijven in omstandigheden die op internationaal niveau zijn vastgelegd, wat betreft de zorgverstrekking, voeding, de uitoefening van erediensten, bezoek van naasten, bezoek van diploamten of van het Rode Kruis, ontspanning, sport of studie; ».

Marie ARENA.
Olga ZRIHEN.

Nr. 21 VAN DE HEER DE BRUYN C.S.

In de considerans, het punt I vervangen als volgt : « overwegende dat Palestijnse gevangenenen nog steeds worden overgebracht naar gevangenissen in Israël en dat dit een inbreuk vormt op de Vierde Conventie van Genève ».

Piet DE BRUYN.
Bert ANCIAUX.
Patrick DE GROOTE.
Karl VANLOUWE.

Nr. 22 VAN DE DAMES ZRIHEN EN ARENA

In de considerans, punt P vervangen als volgt : « gelet op de daling van het aantal Palestijnse gevangenen en de recente uitwisseling van gevangenen; ».

Olga ZRIHEN.
Marie ARENA.

Nr. 23 VAN DE HEER DE BRUYN C.S.

In het dispositief, punt 4.b. vervangen als volgt : « de administratieve detentie te beschouwen als een uitzonderlijke maatregel en zodoende het oneigenlijke gebruik ervan te beeindigen; ».

Piet DE BRUYN.
Karl VANLOUWE.
Bert ANCIAUX.
Patrick DE GROOTE.
Jacques BROTCHI.

Nr. 24 VAN DE HEREN DE BRUYN EN VANLOUWE

In de considerans, een punt Mbis (nieuw) invoegen, luidende :

« gelet op de resolutie van de IPU betreffende Palestina/Israël, zoals unaniem aangenomen tijdens haar 189e sessie op 19 oktober 2011; ».

Piet DE BRUYN.
Karl VANLOUWE.