5-1284/2

5-1284/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

28 FEBRUARI 2012


Voorstel van resolutie betreffende Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEREN BROTCHI EN DE DECKER

In de considerans, een punt Bbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Bbis. overwegende dat het Israëlisch Hooggerechtshof erop toeziet dat de burgerlijke en militaire rechtsnormen het humanitair recht, waaronder de Vierde Conventie van Genève van 1949, in acht nemen; ».

Nr. 2 VAN DE HEREN BROTCHI EN DE DECKER

In de considerans, een punt Fbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Fbis. overwegende dat het Hooggerechtshof in 1999 martelpraktijken in Israëlische gevangenissen onwettig heeft verklaard (HCJ, nr. 5100/94); ».

Nr. 3 VAN DE HEREN BROTCHI EN DE DECKER

In de considerans, een punt Hbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Hbis. overwegende dat deze gevangenen in de Israëlische gevangenissen de internationaal erkende voorwaarden genieten wat betreft gezondheidszorg, voedselvoorziening, erediensten, bezoek van familie, het Rode Kruis of diplomatiek bezoek, ontspanning, sport of studie; ».

Nr. 4 VAN DE HEREN BROTCHI EN DE DECKER

In de considerans, punt I vervangen als volgt :

« overwegende dat met toepassing van de akkoorden van Oslo, waarbij bezet gebied aan de Palestijnse overheid werd overgedragen, Palestijnse gevangenen werden overgebracht naar gevangenissen op Israëlisch grondgebied, en dat deze beslissing werd goedgekeurd door het Israëlische Hooggerechtshof; ».

Nr. 5 VAN DE HEREN BROTCHI EN DE DECKER

In de considerans, een punt Jbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Jbis. overwegende dat gevangenen afkomstig van de door Hamas gecontroleerde Gazastrook om veiligheidsredenen slechts een beperkt bezoekrecht genieten; »

Nr. 6 VAN DE HEREN BROTCHI EN DE DECKER

In de considerans, punt K aanvullen als volgt :

« en eraan herinnerend dat alle gevangenen beroep kunnen instellen bij een rechtbank betreffende alle omstandigheden van hun opsluiting; dat de vonnissen van de rechtbank strikt worden in acht genomen; ».

Nr. 7 VAN DE HEREN BROTCHI EN DE DECKER

In de considerans, punt L als volgt vervangen :

« overwegende dat een grote groep Palestijnen wordt vastgehouden onder de regels van « administratieve detentie », een statuut conform artikel 78 van het Verdrag van Genève en waarmee de rechten van de verdediging worden beschermd; ».

Nr. 8 VAN DE HEREN BROTCHI EN DE DECKER

In de considerans, punt O, de woorden « grote politieke, maatschappelijke en humanitaire implicaties heeft en » doen vervallen.

Nr. 9 VAN DE HEREN BROTCHI EN DE DECKER

In de considerans, punt P vervangen als volgt :

« eraan herinnerend dat Gilad Shalit vijf jaar lang door Hamas werd vastgehouden zonder dat zijn rechten als militair gevangene werden nageleefd; ».

Verantwoording

Het oorspronkelijke punt P is overbodig, gelet op considerans H.

Nr. 10 VAN DE HEREN BROTCHI EN DE DECKER

In het dispositief, punt 2, het woord « belangrijke » doen vervallen.

Nr. 11 VAN DE HEREN BROTCHI EN DE DECKER

In het dispositief, punt 4b vervangen als volgt :

« de administratieve detentie te beschouwen als een uitzonderlijke en niet arbitraire maatregel; ».

Nr. 12 VAN DE HEREN BROTCHI EN DE DECKER

In het dispositief, punt 4c vervangen als volgt :

« erop toe te zien dat de militaire rechtbank voor minderjarigen (juli 2009) de bepalingen van het Verdrag inzake de rechten van het kind toepast; ».

Nr. 13 VAN DE HEREN BROTCHI EN DE DECKER

In het dispositief, punt 4d vervangen als volgt :

« het bezoekrecht van gevangenen te vergemakkelijken, in overeenstemming met de internationaal erkende regels; »

Jacques BROTCHI.
Armand DE DECKER.

Nr. 14 VAN DE HEER ANCIAUX

In de considerans, punt G vervangen als volgt :

« overwegende dat het Verdrag inzake de rechten van het kind door Israël werd ondertekend en dat dit verdrag een kind definieert als een mens jonger dan achttien jaar; ».

Verantwoording

De laatste zinsnede van punt G wordt geschrapt omdat het wordt opgenomen als een afzonderlijk punt in de considerans (zie amendement nr. 15).

Nr. 15 VAN DE HEER ANCIAUX

In de considerans, een punt Gbis (nieuw) invoegen luidende :

« Gbis. overwegende dat Israël op basis van de Israëlische militaire regels voor de bezette Palestijnse gebieden Palestijnse kinderen vanaf 16 jaar als volwassenen beschouwt en overeenkomstig berecht en hen vervolgens vaak onder niet-geëigende omstandigheden vasthoudt; ».

Verantwoording

Zie de verantwoording bij het amendement nr. 14.

Nr. 16 VAN DE HEER ANCIAUX

In het dispositief, het punt 4 vervangen als volgt :

« de Israëlische autoriteiten te verzoeken :

a. de internationaal aanvaarde normen, waaronder het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing na te leven;

b. alle gedetineerden te berechten en zodoende het oneigenlijke gebruik van « administratieve detentie » te beëindigen;

c. bij aanhoudingen van jongeren onder de achttien jaar rekening te houden met hun minderjarigheid en hen, ook diegenen die ouder zijn dan zestien jaar, te behandelen volgens het Verdrag inzake de rechten van het kind;

d. zo spoedig mogelijk alle nodige maatregelen te nemen die het bezoekrecht van gevangenen op een effectieve en duurzame manier regelt met respect voor de internationaal aanvaarde normen; ».

Verantwoording

Punt a : het is onduidelijk wat « minimumnormen » zijn; daarom de focus op het VN-verdrag.

Punt c : het is onduidelijk wat « aangepaste omstandigheden » zijn; daarom focus op het Verdrag van de rechten van het kind en de naleving van minderjarigheidsnormen.

Nr. 17 VAN DE HEER ANCIAUX

In het dispositief, het punt 5, b vervangen als volgt :

« b. alles in het werk te stellen om gewelddadige of terroristische daden gepleegd door haar onderdanen, te voorkomen ».

Verantwoording

Het voorkomen van terroristische daden is niet alleen belangrijk wanneer die gepleegd worden door voormalige gevangenen, maar evenzeer wanneer gepleegd door anderen, dus algemener.

Bert ANCIAUX.