5-338/3

5-338/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

30 NOVEMBER 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen


AMENDEMENTEN


Nr. 2 VAN DE HEER MAHOUX

Art. 3 (nieuw)

Een artikel 3 toevoegen, luidende :

« Art. 3. — Elke verpakking als bedoeld in artikel 2 van deze wet moet een gezondheidswaarschuwing bevatten die het gebruik van het product afraadt voor zwangere vrouwen en kinderen jonger dan drie jaar omdat het bisfenol A bevat. »

Verantwoording

Op basis van de huidige beschikbare wetenschappelijke studies is het aangewezen concrete maatregelen te nemen voor bevolkingsgroepen die heel kwetsbaar zijn in bepaalde levensfasen, meer bepaald tijdens de zwangerschap en de pre- en postnatale periodes.

In afwachting van het voorgestelde verbod, is een onmiddellijke verplichting om informatie te verstrekken noodzakelijk.

Nr. 3 VAN DE HEER MAHOUX

Art. 4 (nieuw)

Een artikel 4 toevoegen, luidende :

« Art. 4. — De bepalingen van artikel 2 van deze wet treden in werking op 1 januari 2014.

Indien de verpakkingen bedoeld in het voornoemde artikel bestemd zijn voor voedingsmiddelen voor zuigelingen en jonge kinderen in de zin van het a en b van artikel 2 van Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie van 22 december 2006 inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en tot wijziging van Richtlijn 1999/21/EG, gaan deze verbodsbepalingen in vanaf 1 januari 2013.

De bepalingen met betrekking tot artikel 3 treden in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. »

Verantwoording

De recente onderzoeken en de hoorzittingen hebben duidelijk de toxiciteit van bisfenol A aangetoond. Naar het voorbeeld van de Franse wet moet er een precieze datum voor het verbod worden vastgesteld. Voor zuigelingen dient dit verbod zeer snel in te gaan.

Philippe MAHOUX.

Nr. 4 VAN DE HEER BROTCHI C.S.

Art. 3 (nieuw)

Een artikel 3 invoegen, luidende :

« Art. 3. — Deze wet treedt in werking op 1 januari 2013. »

Jacques BROTCHI.
Philippe MAHOUX.
André du BUS de WARNAFFE.
Louis IDE.
Cécile THIBAUT.
Nele LIJNEN.

Nr. 5 VAN DE HEER IDE EN MEVROUW SLEURS

(Subamendement op amendement nr. 2 van de heer Mahoux)

Art. 3

Het voorgestelde artikel 3 aanvullen met het volgende lid :

« Tevens dient de informatie onder de vorm van pictogrammen te woren weergegeven. »

Verantwoording

Er is meer kans dat de kopers van dergelijke verpakkingen van levensmiddelen de informatie opmerken indien dit wordt weergegeven onder de vorm van een pictogram.

Nr. 6 VAN DE HEER IDE EN MEVROUW SLEURS

(Subamendement op amendement nr. 4 van de heer Brotchi c.s.)

Art. 3

In artikel 3 het cijfer « 2013 » vervangen door het cijfer « 2014 ».

Verantwoording

Dit amendement laat toe meer tijd te laten om alternatieven te zoeken. Tevens houdt het rekening met de tijd nodig om in het parlement goedgekeurd te geraken.

Louis IDE.
Elke SLEURS.