5-1137/1

5-1137/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

30 JUNI 2011


Voorstel van resolutie met betrekking tot de vrijlating van Sergeant Gilad Shalit

(Ingediend door de heer Armand De Decker c.s.)


TOELICHTING


Op 25 juni 2006 liep een aanval van Hamas op een Israëlische militaire post uit op de dood van twee Israëlische soldaten en de ontvoering van soldaat Gilad Shalit.

Sergeant Gilad Shalit was toen negentien jaar oud.

Sindsdien wordt sergeant Shalit vastgehouden door Hamas, die zijn gevangene gebruikt als ruilmiddel voor een groot aantal in Israël opgesloten Palestijnse gevangenen.

Er werden verscheidene pogingen ondernomen om hem uit te wisselen, vooral onder de auspiciën van Egypte.

Hamas eiste de vrijlating van duizend Palestijnse gevangenen, onder wie gevangenen « aan wier handen bloed kleeft ». Ondanks een verdeelde publieke opinie heeft Israël daarmee ingestemd, op voorwaarde dat sommigen onder hen zich niet naar de Westelijke Jordaanoever mochten begeven.

Hamas heeft dat ultieme compromisvoorstel van de hand gewezen.

De familie en de bevolking maken zich almaar meer zorgen over de gezondheid van Gilad Shalit. Het is immers van 14 september 2009 geleden dat ze nog een teken van leven van hem te zien kregen. Sindsdien is van de in 2006 ontvoerde militair niets meer vernomen.

De « Arabische lente » zou moeten leiden tot een verandering van de politieke en strategische relaties in het Midden-Oosten en perspectieven moeten bieden voor een oplossing via onderhandelingen.

De internationale gemeenschap moet de Arabische naties in omwenteling steunen bij hun democratiseringsinspanningen, alsook bij elke handeling die de oplossing van het conflict in het Midden-Oosten mogelijk maakt, met inbegrip van de erkenning van een Palestijnse Staat die in vrede leeft met Israël.

De landen in de regio moeten bijdragen tot de ontwikkeling van een klimaat van vrede en moeten de dialoog tussen de partijen mogelijk maken. Dat geldt ook voor Hamas, tenzij men ervan uitgaat dat deze beweging zich blijft verzetten tegen de vrede.

Binnen de internationale gemeenschap heeft de zaak Gilad Shalit voor grote beroering gezorgd en het is hoog tijd dat zijn vrijlating kan bijdragen tot de verbetering van het politieke klimaat in de regio, aangezien zijn gevangenhouding een hinderpaal vormt voor de erkenning van de Palestijnse Staat.

Ook de Belgische regering moet over die kwestie een duidelijk standpunt innemen door Hamas op te roepen sergeant Gilad Shalit vrij te laten en door elke daartoe bijdragende stap te steunen.

Armand DE DECKER.
Rik DAEMS.
François BELLOT.
Richard MILLER.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. gelet op de aanval van 25 juni 2006 en de ontvoering van sergeant Gilad Shalit door Hamas;

B. gelet op zijn gevangenhouding de afgelopen vijf jaar;

C. gelet op het derde Verdrag van Genève van 1949 en het gemeenschappelijke artikel 3 van de verdragen van Genève van 1949;

D. gelet op het Internationaal Verdrag tegen het nemen van gijzelaars van 1979;

E. gelet op de verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie van 18 november 2009 over de humanitaire situatie in Gaza, waarin degenen die de ontvoerde Israëlische soldaat Gilad Shalit vasthouden, worden opgeroepen om hem onmiddellijk vrij te laten;

F. gelet op de resolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2010, die van de Duitse Bundestag van 27 oktober 2010 en de motie van de Luxemburgse Kamer van afgevaardigden van 2 december 2010;

G. gelet op de resolutie van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 12 mei 2011;

H. gelet op de recente verklaringen van mevrouw Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en die van de President van de Verenigde Staten, Barack Obama, die oproepen tot de onmiddellijke vrijlating van Gilad Shalit;

I. overwegende dat soldaat Gilad Shalit op 25 juni 2006 op Israëlisch grondgebied door Hamas is ontvoerd;

J. overwegende dat soldaat Gilad Shalit de Europese (Franse) en de Israëlische nationaliteit heeft;

K. overwegende dat sergeant Shalit sinds zijn gevangenneming in eenzame opsluiting in Gaza verkeert en dat hem de grondrechten overeenkomstig het gemeenschappelijke artikel 3 van de Verdragen van Genève van 1949 en het derde Verdrag van Genève van 1949 worden ontzegd;

L. overwegende dat het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechtenwetgeving door alle partijen bij het conflict in het Midden-Oosten en onder alle omstandigheden gerespecteerd moeten worden;

M. overwegende dat een videoband die in oktober 2009 werd ontvangen en waarop de gevangengenomen soldaat te zien is terwijl hij een krant uit Gaza van maandag 14 september 2009 vasthoudt, het overtuigendste bewijs is dat sergeant Shalit leeft;

N. overwegende dat de « Arabische lente » de soevereine Staten van het Midden-Oosten moet begeleiden naar democratische instellingen die de mensenrechten in acht nemen;

O. overwegende dat het verzoeningspact dat door Fatah en Hamas werd ondertekend, Hamas er beslist moet toe aanzetten de verbintenissen van de Palestijnse Autoriteit te respecteren en moet kaderen in een politieke dialoog en onderhandelingen met de Israëlische Staat;

P. de gijzeling van mensen in het algemeen en van sergeant Gilad Shalit in het bijzonder veroordelend;

Q. vaststellend dat Hamas elk contact tussen de gevangene Shalit en zijn familie of derden belet;

R. bezorgd over de gezondheid van sergeant Shalit,;

S. zich aansluitend bij de familie van de gevangene van Hamas, die vreest voor diens leven,

Vraagt de regering :

— alle bemiddelingspogingen en alle stappen die de vrijlating van sergeant Gilad Shalit bevorderen te steunen;

— alles in het werk te stellen om de vrijlating van sergeant Gilad Shalit te verkrijgen;

— de hervatting van de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit te steunen, om vooruitgang te boeken in de richting van een oplossing gebaseerd op het bestaan van twee Staten die zij aan zij in vrede en veiligheid leven;

— steun te verlenen aan iedere maatregel die door alle partijen wordt gedragen en ertoe strekt een klimaat van wederzijds vertrouwen te scheppen, bijvoorbeeld de vrijlating van een aantal Palestijnse politieke gevangenen, teneinde gunstige voorwaarden te creëren voor de vrijlating van sergeant Shalit.

9 juni 2011.

Armand DE DECKER.
Rik DAEMS.
François BELLOT.
Richard MILLER.