5-992/2

5-992/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

14 JUNI 2011


Voorstel van resolutie betreffende de presidentsverkiezingen van november 2011 in de Democratische Republiek Congo


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW ARENA

In het dispositief, een punt 6 (nieuw) toevoegen, luidende :

« 6. de voortzetting van de Belgische deelname aan de United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUSCO) vóór, tijdens en na het huidige verkiezingsproces te waarborgen. ».

Marie ARENA.

Nr. 2 VAN MEVROUW MATZ

In de considerans de punten P, Q, R (nieuw) invoegen, luidende :

« P. gelet op het Verdrag tot uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen,

Q. gelet op resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad betreffende vrouwen, vrede en veiligheid,

R. gelet op de zwakke vertegenwoordiging van vrouwen op alle bevoegdheidsniveaus, te weten :

— op 11 provinciegouverneurs is er geen enkele vrouw,

— op 500 nationale volksvertegenwoordigers zijn er 42 vrouwen, dat is 8,4 %,

— op 632 federale volksvertegenwoordigers zijn er 43 vrouwen, dat is 6,8 %. »

Verantwoording

Men moet in dit voorstel van resolutie meer rekening houden met het genderaspect.

Nr. 3 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, punt 4, c) aanvullen met de woorden : « , onder andere door de rol van de vrouwen in de politiek op te waarderen ».

Verantwoording

In de DRC worden vrouwen die politiek actief zijn, gestigmatiseerd.

Nr. 4 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, punt 4, m) aanvullen met de woorden : « , en ervoor te zorgen dat vrouwen in de veiligheidsdiensten vertegenwoordigd zijn ».

Verantwoording

Het is essentieel dat vrouwen in de veiligheidsdiensten vertegenwoordigd zijn, gelet op het aantal aanvallen waar ze het slachtoffer van zijn.

Nr. 5 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, punt 4 aanvullen met een punt q) (nieuw), luidende :

« q) het vermogen van het maatschappelijk middenveld te versterken om in overleg bewustmakingsacties en politieke oproepingsacties te voeren om de burgerzin te bevorderen ».

Verantwoording

De bevolking moet leren begrijpen wat het belang is van politiek en verkiezingen.

Vanessa MATZ.

Nr. 6 VAN DE HEREN VANLOUWE EN BOOGAERTS

In de considerans, een punt P (nieuw) invoegen, luidende :

« P. gelet op de recente grondwetswijziging van januari 2011 die het aantal stemrondes voor de presidentiële verkiezing terugbracht naar één ronde en die de beleidsmarge voor de provinciegouverneurs beperkte, ».

Verantwoording

De grondwetswijziging geeft een onredelijk voordeel aan het uittredend staatshoofd aangezien die kan herkozen worden in één enkele stemronde, zelfs bij een lage opkomst. Ook al is een grondwetswijziging het recht van elke souvereine Staat, toch zijn de snelheid waarmee dit gebeurde en de impact op de komende verkiezingen redenen tot bezorgdheid voor de democratische ontwikkeling van de DRC.

Karl VANLOUWE
Frank BOOGAERTS.

Nr. 7 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de considerans, een punt Bbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Bbis. gelet op het Globaal en Inclusief Vredesakkoord van 17 december 2002; »

Verantwoording

Dit amendement beoogt een versterking van de tekst. Het akkoord van Sun City van 2002 is niet alleen een richtsnoer in het vredesproces en de transitieperiode die uitmondde in de eerste vrije verkiezingen van 2006, maar het blijft ook zeer actueel rekening houdende met de vijf sleuteldoelstellingen (vrede en herstel van het gezag in Oost-Congo, verzoening, veiligheid, vrije en democratische verkiezingen, en de installatie van een nieuwe politieke orde met respect voor de mensenrechten, goed bestuur en het democratisch rechtssysteem) die tegen uiterlijk 30 juni 2006 moesten gerealiseerd zijn.

Nr. 8 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de considerans, een punt Cbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Cbis. gelet op de organieke wet nr. 10/013 van 28 juli 2010 betreffende de organisatie en de werking van de Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI); »

Verantwoording

In opvolging van de onafhankelijke Commission Electorale Indépendante (CEI), opgericht overeenkomstig het Globaal en Inclusief Vredesakkoord (2002), werd een permanente kiesraad in het leven geroepen. Het parlement nam daartoe op 10 mei 2010 een wet aan (wet nr. 10/013) waarbij de doelstelling, de samenstelling, het ledenstatuut, het functioneren en de administratieve en financiële organisatie van de « Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) » werden vastgelegd. Deze wet werd op 28 juli 2010 door de president bekrachtigd. Volgens de wet vertegenwoordigen van de zeven leden van CENI vier leden het AMP in het parlement en drie leden de oppositie.

Nr. 9 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de considerans, een punt P (nieuw) invoegen, luidende :

« P. gelet op het verslag van de hoorzittingen die in de Senaatscommissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging hebben plaatsgevonden in de loop van het najaar 2010 en het voorjaar 2011 (stuk Senaat, nr. 5-389/1); ».

Verantwoording

Dit amendement beoogt een actualisering van de tekst.

Nr. 10 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, in punt 1, het woord « presidentsverkiezingen » vervangen door de woorden « presidents- en parlementsverkiezingen ».

Verantwoording

Het is fout om de aandacht van ons land en van de internationale gemeenschap alleen toe te spitsen op de presidentsverkiezingen. Zowel in dit dispositief als in de titel van de resolutie lijkt het alsof de Senaat het idee van gescheiden verkiezingen genegen is. Nochtans zijn de parlementsverkiezingen tot op heden nog steeds op hetzelfde moment gepland. Het is overigens belangrijk dat deze verkiezingen samenvallen omdat een uitstel ervan kan leiden tot een institutionele crisis. De Congolese Grondwet stelt duidelijk dat het mandaat van het huidige parlement eind dit jaar afloopt en dat de nieuw verkozen president nog dit jaar een eerste minister kiest uit de parlementaire meerderheid. Kan de nieuw verkozen president wachten tot nieuwe parlementsverkiezingen in 2012 en dus eigenlijk functioneren zonder regering ? Samenvallende verkiezingen zijn een garantie voor het democratisch proces en waarborgen de rechten van de oppositie.

Nr. 11 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, punten 2 en 3 vervangen als volgt :

« 2. de zending van parlementaire waarnemers en waarnemers van het middenveld tijdens de pre-electorale periode, de verkiezingen en de postelectorale periode te steunen; ».

Verantwoording

Niet alleen de pre-electorale periode en de verkiezingen zelf moeten opgevolgd worden door waarnemers, maar ook de postelectorale periode.

Nr. 12 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, een punt 3bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 3bis. voldoende financiële middelen vrij te maken voor de sensibilisering van de Congolese bevolking via organisaties van het Congolese middenveld en, meer in het bijzonder, voor vrouwenorganisaties in het kader van de opleiding van vrouwelijke kandidaten; ».

Verantwoording

Het democratiseringsproces en vrije, transparante en democratische verkiezingen zijn slechts mogelijk in die mate dat de bevolking zelf gesensibiliseerd wordt over het belang en het verloop van het hele verkiezingsproces. Ook vrouwen moeten gesensibiliseerd worden, niet alleen om zich kandidaat te stellen maar ook om zich te registreren en steun te verlenen aan vrouwelijke kandidaten.

Nr. 13 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, in punt 4. a) tussen het woord « optimaal » en de woorden « kan functioneren », de woorden « en onafhankelijk » invoegen.

Verantwoording

Het is belangrijk dat de CENI in alle onafhankelijkheid het verkiezingsproces kan voorbereiden en begeleiden. Niet alleen de pre-electorale periode en de verkiezingen zelf moeten opgevolgd worden door waarnemers, maar ook de postelectorale periode. Op internationaal niveau riep de samenstelling, met name vier leden van de huidige meerderheid en drie leden van de oppositie, al vragen op over de onpartijdigheid van CENI.

Nr. 14 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, in punt 4. b), het woord « verkiezingen » vervangen door de woorden « presidents- en parlementsverkiezingen ».

Verantwoording

Zie de verantwoording bij het amendement nr. 10.

Nr. 15 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, in punt 4. e) de woorden « (installatie van de CENI, in kaart brengen van de kiezers, enz.) » vervangen door de woorden « (stemming van de kieswet, registratie van de kiezers, enz.) ».

Verantwoording

Dit amendement beoogt een actualisering van de tekst.

Nr. 16 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, in punt 4. f), de woorden « lokale en gemeentelijke verkiezingen » vervangen door de woorden « provinciale, lokale en gemeentelijke verkiezingen ».

Verantwoording

Dit amendement beoogt een versterking en actualisering van de tekst. Nog vóór de lokale en gemeenteraadsverkiezingen vinden op 25 maart 2012 de provinciale verkiezingen plaats.

Nr. 17 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, een punt 4. q) (nieuw) invoegen, luidende :

« q) erop toe te zien dat vrouwen nauw worden betrokken bij het electoraal proces zodat ze in gelijke mate aan de politieke besluitvorming deelnemen, zoals expliciet bepaald in de Congolese Grondwet; » .

Verantwoording

Hoewel de Congolese Grondwet de nodige garanties inbouwt inzake vrouwen op de verschillende bestuurlijke niveaus, toch dreigen deze thans omwille van diverse redenen niet gerealiseerd te worden.

Sabine de BETHUNE.

Nr. 18 VAN MEVROUW ARENA

In het dispositief, een punt 6 (nieuw) invoegen, luidende :

« 6. prioriteit te geven aan de vrijwaring van de veiligheid in het kader van het verkiezingsproces door;

a) het behoud van de Belgische deelname aan de United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUSCO) te waarborgen voor, tijdens en na de huidige verkiezingscyclus in de Democratische Republiek Congo;

b) te pleiten voor de versterking van het MONUSCO-mandaat inzake de bescherming van het maatschappelijk middenveld gedurende het verkiezingsproces;

c) zich ervan te vergewissen dat alles in het werk wordt gesteld om de veiligheid van de vrouwen te verzekeren, in het bijzonder in Oost-Congo, opdat ze campagne kunnen voeren zonder het risico te lopen op seksuele agressie. ».

Nr. 19 VAN MEVROUW ARENA

In het dispositief, punt 4 aanvullen met de punten q), r) en s) (nieuw), luidende :

« q) artikel 14 van de Congolese grondwet van 18 februari 2006 betreffende de vrouwen te eerbiedigen, waarin met name het recht van de vrouw op een eerlijke vertegenwoordiging in de nationale, provinciale en lokale instellingen wordt erkend, alsook de toepassing van de man/vrouw-pariteit in die instellingen aan te moedigen;

r) de participatie van vrouwen te stimuleren, door hun de mogelijkheid te bieden om op een significante en billijke wijze te worden verkozen op lokaal, gemeentelijk, stedelijk en nationaal niveau;

s) de financiële steun te versterken voor de programma's ter versterking van het vermogen van het Congolees maatschappelijk middenveld (ngo's, vakbonden, vrouwenverenigingen) alsook voor de acties ter bevordering van gelijklopende burgerbelangen; ».

Marie ARENA.

Nr. 20 VAN DE HEER ANCIAUX

In de considerans, een punt P (nieuw), invoegen, luidende :

« P. gelet op de bijzondere band tussen België en Congo en op de verantwoordelijkheid van ons land voor Congo; » .

Nr. 21 VAN DE HEER ANCIAUX

In het dispositief, een punt 4.q) (nieuw) invoegen, luidende :

« q) erop toe te zien dat in samenwerking met het middenveld een stevige en objectieve informatieverstrekking wordt georganiseerd over de kandidaten en hun programma; » .

Bert ANCIAUX.