5-896/2

5-896/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

21 JUNI 2011


Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW SAÏDI C.S.

In het dispositief, punt 4 vervangen als volgt :

« 4. zo snel mogelijk het Verdrag van Istanbul, aangenomen op 11 mei 2011, te ratificeren, dat in zijn artikel 38 bepaalt dat de partijen de wetgevende of andere vereiste maatregelen treffen om vrouwelijke genitale verminking als een strafmisdrijf te beschouwen wanneer ze intentioneel wordt gepleegd; ».

Nr. 2 VAN MEVROUW SAÏDI C.S.

In de considerans, een punt Fbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Fbis. gelet op het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa betreffende het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld, waarvan artikel 38 over de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking gaat; ».

Fatiha SAÏDI.
Bert ANCIAUX.
Sabine de BETHUNE.
Piet DE BRUYN.
Armand DE DECKER.
Vanessa MATZ.
Marleen TEMMERMAN.

Nr. 3 VAN MEVROUW TEMMERMAN EN DE HEER ANCIAUX

In de considerans, een punt Abis (nieuw) invoegen, luidende :

« Abis. gelet op de Wereldorganisatie tegen Foltering (World Organisation Against Torture-OMCT) die vrouwelijke genitale verminking sinds lang als een vorm van foltering erkent. De verdediging van de cultuur en de tradities stopt bij het respect voor de fundamentele mensenrechten en bij het verbod op dergelijke praktijken die gelijk zijn aan foltering; ».

Nr. 4 VAN MEVROUW TEMMERMAN EN DE HEER ANCIAUX

In de considerans, in het punt H, het cijfer « 405 » vervangen door het cijfer « 409 ».

Verantwoording

Het gaat om een fout artikelnummer.

Artikel 405 van het Strafwetboek voorziet dat :

« Poging om iemand stoffen als bedoeld in artikel 402 toe te dienen, zonder het oogmerk om te doden, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot driehonderd frank. ».

Artikel 409 stelt dat :

« § 1. Hij die eender welke vorm van verminking van de genitaliën van een persoon van het vrouwelijk geslacht uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert, met of zonder haar toestemming, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie jaar tot vijf jaar. De poging wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar.

§ 2. Indien de verminking uitgevoerd wordt op een minderjarige of met een winstoogmerk, is de straf opsluiting van vijf jaar tot zeven jaar.

§ 3. Indien de verminking een ongeneeslijk lijkende ziekte of een blijvende arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt, is de straf opsluiting van vijf jaar tot tien jaar.

§ 4. Wanneer de verminking zonder het oogmerk om te doden, toch de dood ten gevolge heeft, is de straf opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar.

§ 5. Is de in § 1 bedoelde verminking op een minderjarige of een persoon die uit hoofde van zijn lichaams- of geestestoestand niet bij machte is om in zijn onderhoud te voorzien, uitgevoerd door zijn vader, moeder of andere bloedverwanten in de opgaande lijn, of door enige andere persoon die gezag heeft over de minderjarige of de onbekwame, of door een persoon die hen onder zijn bewaring heeft, of door een persoon die occasioneel of gewoonlijk samenwoont met het slachtoffer, dan wordt het minimum van de bij de §§ 1 tot 4 bepaalde straffen verdubbeld in geval van gevangenisstraf en met twee jaar verhoogd in geval van opsluiting ».

Nr. 5 VAN MEVROUW TEMMERMAN EN DE HEER ANCIAUX

In de considerans, een punt Hbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Hbis. gelet op de vaststelling dat verminkingen kunnen gebeuren tijdens een vakantie in het thuisland en dat in risicogezinnen vaak niet geweten is dat vrouwelijke genitale verminking in België verboden is; ».

Nr. 6 VAN MEVROUW TEMMERMAN EN DE HEER ANCIAUX

In het considerans, een punt T (nieuw) toevoegen, luidende :

« T. overwegende dat een algemene gynaecologische screening van kinderen om na te gaan of ze al dan niet besneden zijn, problemen met zich mee kan brengen : een screening is repressief en daardoor niet de geschikte manier om deze traditie halt toe te roepen. « Kind en Gezin » volgt de kinderen maar tot hun zes jaar en schoolartsen zijn hier al evenmin voor opgeleid. Een grondig gynaecologisch onderzoek kan traumatische gevolgen hebben voor het kind en kan stigmatiserende effecten hebben wanneer enkel meisjes afkomstig uit landen waar vrouwelijke genitale verminking voorkomt worden onderzocht; de kans op een foute diagnose is groot; ».

Nr. 7 VAN MEVROUW TEMMERMAN EN DE HEER ANCIAUX

In het dispositief, punt 3 aanvullen als volgt :

« en hiertoe acties op te zetten die zich richten op sensibilisering en gedragsveranderingen en het opzetten van een sluitend juridisch-medisch kader gericht op een effectief controlesysteem om signalering en opsporing mogelijk te maken; ».

Nr. 8 VAN MEVROUW TEMMERMAN EN DE HEER ANCIAUX

In het dispositief, een punt 3bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 3bis. medicalisering van verminking af te wijzen, aangezien dit zou betekenen dat wordt toegegeven aan het idee dat verminking onder bepaalde voorwaarden kan; ».

Nr. 9 VAN MEVROUW TEMMERMAN EN DE HEER ANCIAUX

In het dispositief, een punt 4bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 4bis. de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (art. 48/3) toe te passen, zoals gewijzigd bij de wet van 15 september 2006 die bepaalt dat de status van vluchteling kan worden toegekend aan personen die daden van vervolging « van genderspecifieke aard » ondergaan of het risico lopen deze te ondergaan; ».

Nr. 10 VAN MEVROUW TEMMERMAN EN DE HEER ANCIAUX

In het dispositief, een punt 5bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 5bis. toe te zien op de tenuitvoerlegging van de Belgische wet van 2001 met betrekking tot vrouwelijke genitale verminking (Strafwetboek, art. 409) en al wie zich schuldig maakt aan vrouwelijke genitale verminking te vervolgen; ».

Nr. 11 VAN MEVROUW TEMMERMAN EN DE HEER ANCIAUX

In het dispositief, een punt 5ter (nieuw) invoegen, luidende :

« 5ter. een jaarlijkse sensibiliseringscampagne op te zetten naar risicogezinnen die op vakantie gaan naar het thuisland om hen er op te wijzen dat vrouwelijke genitale verminking in België verboden is; ».

Nr. 12 VAN MEVROUW TEMMERMAN EN DE HEER ANCIAUX

In het dispositief, een punt 5quater (nieuw) invoegen, luidende :

« 5quater. een module over vrouwelijke genitale verminking uit te werken voor vroedvrouwen en kinesitherapeuten, maar ook voor medewerkers van Kind en Gezin en van het ONE, voor leerkrachten, advocaten, magistraten en personen die asielzoekers opvangen, naar het voorbeeld van de module die geïntegreerd is in het basiscurriculum van de opleiding voor artsen en het postgraduaat voor gynaecologen; ».

Nr. 13 VAN MEVROUW TEMMERMAN EN DE HEER ANCIAUX

In het dispositief, punt 6 vervangen als volgt :

« de inspanningen van niet-gouvernementele organisaties (NGO), universiteiten en andere organisaties actief op het lokale, nationale, regionale en internationale niveau te ondersteunen en hiertoe fondsen en middelen vrij te maken om onderzoek naar vrouwelijke genitale verminking te financieren, zodat we nauwkeuriger kunnen bepalen wat de risicopopulatie in ons land is en kunnen kiezen voor een goede toekomststrategie; ».

Marleen TEMMERMAN
Bert ANCIAUX.

Nr. 14 VAN DE HEER ANCIAUX EN MEVROUW TEMMERMAN

(Subamendement op amendement nr. 10)

In het dispositief, het voorgestelde punt 5bis (nieuw) vervangen als volgt :

« prioriteit te geven aan het vervolgingsbeleid in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking; ».

Nr. 15 VAN DE HEER ANCIAUX EN MEVROUW TEMMERMAN

(Subamendement op amendement nr. 12)

In het dispositief, het voorgestelde punt 5quater vervangen als volgt :

« om aan de Gemeenschappen te vragen deze aandacht voor vrouwelijke genitale verminking verder mee te nemen in het beleid rond Welzijn, Gezondheid, Gezin en Onderwijs; ».

Bert ANCIAUX
Marleen TEMMERMAN.

Nr. 16 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

In de considerans, het punt I als volgt aanvullen :

« en naar het advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij het voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (stuk Senaat, nr. 4-533/3) ».

Sabine de BETHUNE.
Piet DE BRUYN.
Vanessa MATZ
Armand DE DECKER
Fatiha SAÏDI
Marleen TEMMERMAN.