3-2047/2

3-2047/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

6 MAART 2007


Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW PEHLIVAN C.S.

Punt 1 van het beschikkend gedeelte vervangen als volgt :

 Elk jaar een officieel rapport over de loonkloof uit te geven; 

Verantwoording

In maart komt voor het eerst een officieel rapport over de loonkloof uit. Dit rapport werd opgesteld door een werkgroep die opgericht werd door het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen. Deze was samengesteld uit verschillende experts in statistiek (ondermeer van het Instituut en van de algemene directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie) en twee experts van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. Het verslag gebruikt de zes indicatoren die werden ontwikkeld door het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Nr. 2 VAN MEVROUW PEHLIVAN C.S.

Het tweede lid van punt 2 van het beschikkend gedeelte vervangen als volgt :

 De getroffen beleidsmaatregelen, afspraken en de implementatie ervan op te volgen en te evalueren, alsook blijvend na te denken en te overleggen over nieuwe maatregelen en initiatieven die er toe kunnen bijdragen de loonkloof op korte en middellange termijn te dichten; 

Verantwoording

De verantwoordelijke ministers hebben reeds een pakket maatregelen en initiatieven uitgewerkt of ondersteund : het gelijkheids- en diversiteitslabel, de checklist voor functieclassificatiesystemen, het EVA-project, uitbreiding van het ouderschapsverlof, een verhoging van de uitkering voor thematische verloven enzoverder. Het is belangrijk om deze in eerste instantie effectief te implementeren en te evalueren, wat niet wegneemt dat men ook steeds moet blijven nadenken over nieuwe initiatieven.

In het IPA 2007-2008 worden ondernemingen en bedrijven gevraagd hun loonclassificaties te toetsen aan de verplichting van genderneutraliteit en in voorkomend geval de nodige correcties aan te brengen. Hierbij dienen ze ondermeer rekening te houden met de instrumenten die worden aangereikt door de federale overheid.

Nr. 3 VAN MEVROUW PEHLIVAN C.S.

Het laatste lid van punt 2 van het beschikkend gedeelte doen vervallen.

Verantwoording

Momenteel legt men de laatste hand aan een checklist voor functieclassificatiesystemen. Aan de hand van deze checklist kunnen de functieclassificatiesystemen getoetst worden op hun genderneutraliteit.

Nr. 4 VAN MEVROUW PEHLIVAN C.S.

Het eerste lid van punt 4 van het beschikkend gedeelte doen vervallen.

Verantwoording

In het IPA 2007-20087 is de genderproblematiek als ankerpunt nr. 2 opgenomen. Concreet vragen de sociale partners de sectoren en bedrijven die dit nog niet hebben gedaan hun loonclassificaties te toetsen aan de verplichting tot genderneutraliteit en in voorkomend geval de nodige correcties aan te brengen.

In ankerpunt 4 roepen de sociale partners alle sectoren en bedrijven op om, in overleg met werknemers en werkgevers, in het bijzonder werk te maken van gelijke kansen van mannen en vrouwen, op alle niveaus. Hierbij willen de interprofessionele sociale partners het voortouw nemen, ondermeer door CAO nr. 25 betreffende de gelijke verloning te actualiseren.

Nr. 5 VAN MEVROUW PEHLIVAN C.S.

Het vijfde lid van punt 4 van het beschikkend gedeelte doen vervallen.

Verantwoording

Een raming van de indirecte en directe kosten om de loonkloof te dichten is zeer moeilijk uit te voeren, vermits er met heel wat factoren dient rekening gehouden te worden. Op een aantal factoren kan men trouwens geen invloed uitoefenen.

Nr. 6 VAN MEVROUW PEHLIVAN C.S.

Het eerste lid van punt 6 van het beschikkend gedeelte vervangen als volgt :

 Blijvende inspanningen te leveren opdat een analytisch en objectief classificatiesysteem in alle sectoren, bedrijven en functies ingang krijgt 

Verantwoording

Functieclassificatie-experts geven aan dat het aanbieden van een wit product niet aan te raden is, vermits het specifieke karakter van functieclassificatiesystemen en de individuele opvolging die hierbij noodzakelijk is.

Nr. 6 VAN MEVROUW PEHLIVAN C.S.

Punt 8 van het beschikkend gedeelte doen vervallen.

Verantwoording

Het Instituut voor Gelijkheid van vrouwen en mannen is reeds bevoegd voor deze taken.

Nr. 8 VAN MEVROUW PEHLIVAN C.S.

Het tweede lid van punt 9 van het beschikkend gedeelte doen vervallen.

Verantwoording

Het is beter de bedrijven met positieve acties te stimuleren om de gelijkheid in de onderneming te bevorderen. Met het gelijkheids- en diversiteitslabel wordt dit verwezenlijkt. In het IPA worden de organisaties aangemoedigd om aandacht te besteden aan de loonkloof.

Nr. 9 VAN MEVROUW PEHLIVAN C.S.

Het derde lid van punt 9 van het beschikkend gedeelte doen vervallen.

Verantwoording

Het wetsvoorstel werd door de NAR afgewezen.

Nr. 10 VAN MEVROUW PEHLIVAN C.S.

Het vierde lid van punt 9 van het beschikkend gedeelte vervangen als volgt :

 Na het afronden van de pilootfase met betrekking tot het gelijkheids- en diversiteitslabel een grondige evaluatie te voorzien. De nodige inspanningen te leveren om het label breed bekend te maken bij bedrijven en ondernemingen, en zich te engageren ondernemingen zo veel als mogelijk te stimuleren het label daadwerkelijk te verkrijgen 

Verantwoording

Momenteel loopt er al een pilootfase met betrekking tot het gelijkheids- en diversiteitslabel. Hieraan nemen 15 ondernemingen deel. In maart 2007 wordt deze fase afgerond. De vereisten voor het verkrijgen van het label zijn : het naleven van de wet inzake gelijke kansen en non-discriminatie, het uitwerken en uitvoeren van een diversiteitsbeleid, het doorlopen van een proces inzake analyse, planning, implementatie en evaluatie van het diversiteitsbeleid en een continue verbetering. Het label beoogt een diversiteit in bedrijven op grond van 4 criteria : gender, culturele diversiteit, leeftijd en handicap.

Fatma PEHLIVAN
Jihane ANNANE
Olga ZRIHEN
Annemie VAN de CASTEELE.