3-639/1

3-639/1

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

22 APRIL 2004


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 67 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht ­
zie « Belgisch Staatsblad » nr. 128 ­ Tweede uitgave, van 10 april 2003)


VOORSTEL VAN DE HEER DE DECKER C.S.


TOELICHTING


Dit voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet vloeit voort uit de bespreking van twee wetsvoorstellen die de heer Jean-François Istasse c.s. heeft ingediend om het probleem van het einde van het mandaat van de gemeenschapssenatoren te regelen.

Het gaat om :

1. het voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de gemeenschaps- en gewestraden eindigt (stuk Senaat, nr. 3-481/1);

2. het wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap eindigt (stuk Senaat, nr. 3-482/1).

Gelet op het advies dat de Raad van State over die twee voorstellen en de erop ingediende amendementen heeft uitgebracht (stukken Senaat, nrs. 3-481/3 en 3-482/3), en de nota die de Dienst Juridische Zaken en de Dienst Wetsevaluatie van de Senaat met betrekking tot deze aangelegenheid hebben opgesteld (cf. stuk Senaat, nr. 3-639/2), wordt ter wille van de rechtszekerheid voorgesteld het probleem van het einde van het mandaat van de gemeenschapssenatoren op te lossen door een herziening van artikel 67 van de Grondwet.

22 april 2004.

Armand DE DECKER.
Hugo VANDENBERGHE.
Jean-François ISTASSE.
Paul WILLE.
Berni COLLAS.
Lionel VANDENBERGHE.
Christian BROTCORNE.

VOORSTEL


Enig artikel

Artikel 67, § 1, van de Grondwet wordt aangevuld met het volgende lid :

« Bij de algehele vernieuwing van hun Raad die niet samenvalt met de vernieuwing van de Senaat, behouden de senatoren bedoeld in het eerste lid, 3º tot 5º, die geen zitting meer hebben in hun Raad, het mandaat van senator tot de opening van de eerste zitting na de vernieuwing van hun Raad. »

22 april 2004.

Armand DE DECKER.
Hugo VANDENBERGHE.
Jean-François ISTASSE.
Paul WILLE.
Berni COLLAS.
Lionel VANDENBERGHE.
Christian BROTCORNE.