1-1175/2

1-1175/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

15 DECEMBER 1998


Wetsontwerp houdende sociale bepalingen


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEREN HAZETTE EN DESTEXHE

Art. 100

In de voorgestelde tekst, naast het eerste gedachtestreepje, de woorden « heeft een vertegenwoordiger van de Dienst voor geneeskundige controle zitting » vervangen door de woorden « hebben een vertegenwoordiger van de Dienst voor geneeskundige controle en een vertegenwoordiger van de beroepsvereniging van de geneesmiddelenindustrie zitting » .

Verantwoording

Teneinde de werkzaamheden van de Technische Raad voor farmaceutische specialiteiten te versnellen, is het wenselijk dat een vertegenwoordiger van de geneesmiddelenindustrie aanwezig is en een adviserende stem heeft, zodat hij zijn deskundigheid ter beschikking kan stellen en eventuele nadere toelichtingen kan verstrekken inzake de behandelde dossiers.

Nr. 2 VAN DE HEREN HAZETTE EN DESTEXHE

Art. 101

Naast het derde gedachtestreepje, de voorgestelde § 3, 1º, tweede lid, aanvullen als volgt :

« De Raad houdt bij het formuleren van zijn voorstel rekening met het advies van de doorzichtigheidscommissie voor zover dat advies beschikbaar is. »

Verantwoording

De procedure voor de terugbetaling van geneesmiddelen moet worden versneld om de toegang van de patiënten tot nieuwe geneesmiddelen te verbeteren.

Nr. 3 VAN DE HEREN HAZETTE EN DESTEXHE

Art. 101

Naast het derde gedachtestreepje, § 3, 1º, aanvullen met het volgende lid :

« De Technische Raad voor farmaceutische specialiteiten en het Verzekeringscomité beschikken samen over een termijn van 150 dagen te rekenen van de ontvangst van een volledige aanvraag ingediend door het bedrijf ten name waarvan de aanneming wordt gevraagd, de Raad om een voorstel te formuleren en het Comité om te beslissen over de overzending aan de minister. Na verloop van die termijn wordt het voorstel geacht te zijn geformuleerd en aan de minister te zijn overgezonden. »

Verantwoording

De procedure voor de terugbetaling van geneesmiddelen moet binnen een termijn van 180 dagen worden afgehandeld, zoals bepaald in de Europese richtlijn nr. 89/105.

Het is de bedoeling de nieuwe geneesmiddelen makkelijker toegankelijk te maken.

Nr. 4 VAN DE HEREN HAZETTE EN DESTEXHE

Art. 102

In het voorgestelde artikel 72 tussen het derde en het vierde lid het volgende lid invoegen :

« De wetten en besluiten betreffende de terugbetaalbare geneesmiddelen zijn, behalve wat de contracten betreft, niet van toepassing op de farmaceutische specialiteiten waarvoor een contract geldt voor de duur van dat contract. »

Verantwoording

Naast de normale regulering komt er een regeling voor prijs-volumecontracten.

De specialiteiten waarvoor een contract bestaat, behoren derhalve niet te worden onderworpen aan beide regelingen tegelijk, anders verliest de contractuele regeling elk belang en wordt de rechtstoestand van die producten zeer onduidelijk.

Dat is bijvoorbeeld het geval voor de maatregel die voorschrijft dat voor twee identieke specialiteiten eenzelfde terugbetalingsregeling moet gelden, en dat voor twee soortgelijke specialiteiten soortgelijke terugbetalingsregelingen moeten gelden, of nog voor maatregelen die zouden leiden tot een verandering van de terugbetalingscategorie, een herziening van de terugbetaling, enz.

Dit amendement heeft tot doel de farmaceutische bedrijven ertoe aan te sporen contracten te sluiten. Het is eveneens de bedoeling meer duidelijkheid te scheppen inzake de rechtstoestand van de geneesmiddelen onder contract.

Nr. 5 VAN DE HEREN HAZETTE EN DESTEXHE

Art. 102

In het voorgestelde artikel 72, vierde lid, het 1º vervangen door de volgende bepaling :

« 1º ofwel op grond van een voorstel dat wordt geformuleerd door het bedrijf ten name waarvan de aanneming van de betrokken specialiteit wordt gevraagd en voor advies wordt voorgelegd aan de Technische Raad voor farmaceutische specialiteiten, het Verzekeringscomité en de Commissie voor de begrotingscontrole. »

Verantwoording

Krachtens de tekst van het wetsontwerp ligt het initiatief voor een contract bij de minister (vierde lid, 2º) of bij de Technische Raad (vierde lid, 1º).

Quid met de betrokken farmaceutische bedrijven ?

Aangezien het om een contract gaat, lijkt het voor zich te spreken dat alleen de toekomstige betrokken contractsluitende partijen de mogelijkheid hebben om terzake initiatieven te nemen.

Nr. 6 VAN DE HEREN HAZETTE EN DESTEXHE

Art. 104

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Dat de zorgverstrekking tijdens daghospitalisatie niet langer zou mogen worden gedekt door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van de zelfstandigen, zal niet bevorderlijk zijn voor de verdere ontwikkeling van die vorm van zorgverlening ten behoeve van die categorie van werknemers.

Er valt voor te vrezen dat de in dit ontwerp beoogde uitsluiting de uitgaven in dat stelsel geenszins zal drukken. De artsen zullen integendeel geneigd zijn om zelfstandige patiënten nodeloos langer in het ziekenhuis te houden, zodat hun ziekenhuiskosten door de ziekteverzekering worden terugbetaald. Dat zou dan weer indruisen tegen het uitgangspunt van het sociaal statuut van de zelfstandigen, namelijk dat de betrokkenen moeten worden aangespoord om, indien hun gezondheidstoestand zulks toelaat, hun verblijf in het ziekenhuis zo kort mogelijk te houden, zodat zij spoedig weer de leiding van hun onderneming in handen kunnen nemen.

Doordat de bepaling bovendien terugwerkt tot 1 juli 1996, zouden de kleine zelfstandigen die niet voor « kleine risico's » verzekerd zijn, worden verplicht de eventueel door hun verzekeringsinstantie betaalde bedragen terug te storten. Zoiets kan niet door de beugel.

Pierre HAZETTE.
Alain DESTEXHE.

Nr. 7 VAN MEVROUW NELIS-VAN LIEDEKERKE C.S.

Art. 100

In de voorgestelde tekst, naast het eerste gedachtestreepje, de woorden « heeft een vertegenwoordiger van de Dienst voor geneeskundige controle zitting » vervangen door de woorden « hebben een vertegenwoordiger van de Dienst voor geneeskundige controle, evenals een vertegenwoordiger van de representatieve beroepsvereniging van de farmaceutische industrie zitting ».

Verantwoording

De betrokken Technische Raad behandelt de dossiers inzake terugbetaling van geneesmiddelen. Er is reeds verschillende keren gewezen op de noodzaak om de farmaceutische industrie als partner in het geneesmiddelenbeleid te beschouwen en op die manier te responsabiliseren.

Het lijkt bijgevolg wenselijk en normaal dat een vertegenwoordiger van de farmaceutische industrie zitting kan hebben in de Technische Raad van farmaceutische specialiteit.

Aangezien zowel in de Doorzichtigheidscommissie als in de Prijzencommissie een vertegenwoordiger van de farmaceutische industrie zitting heeft, lijkt het wenselijk naar analogie ook een vertegenwoordiger te voorzien in de Technische Raad. Bovendien toont de huidige werking van de Technische Raad aan dat er een gebrek is aan « technisch » overleg.

Nr. 8 VAN MEVROUW NELIS-VAN LIEDEKERKE C.S.

Art. 101

In dit artikel, de tekst van het eerste gedachtenstreepje aanvullen als volgt :

« Hij bepaalt de criteria en de nadere regels volgens welke de herziening wordt toegepast. »

Verantwoording

De aanneming van een geneesmiddel tot de terugbetaling is onderworpen aan welbepaalde criteria en regels.

Dit zou ook het geval moeten zijn voor de latere herziening van deze aanneming. Vandaar dat aan de Koning gevraagd wordt om een procedure vast te stellen opdat deze herziening op een doorzichtige en rechtszekere wijze kan verlopen.

Nr. 9 VAN MEVROUW NELIS-VAN LIEDEKERKE C.S.

Art. 101

In dit artikel, in het derde gedachtestreepje, het eerste lid van § 3, 1º, aanvullen als volgt :

« De Technische Raad voor farmaceutische specialiteiten formuleert zijn voorstel rekening houdend met het advies waarvan sprake is in artikel 6quater, tweede lid, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, voor zover dit advies beschikbaar is. »

Verantwoording

De reglementering inzake de terugbetaling (koninklijk besluit van 2 september 1980, artikel 3bis , 5º) bepaalt dat de procedure slechts een aanvang kan nemen indien het advies verleend door de Doorzichtigheidscommissie deel uitmaakt van het dossier.

De termijn waarin deze commissie haar adviezen verleent, is evenwel abnormaal lang.

Dit heeft onvermijdelijk gevolgen op het al dan niet kunnen respecteren van de globale termijnen van de terugbetalingsprocedure, zoals voorgeschreven door richtlijn 85/105/EEG.

Er wordt bijgevolg voorgesteld dat er nog steeds rekening zou gehouden worden met het advies van de Doorzichtigheidscommissie maar zonder er een voorwaarde van te maken die verhindert dat het onderzoek van de aanvraag kan starten.

Nr. 10 VAN MEVROUW NELIS-VAN LIEDEKERKE C.S.

Art. 101

In dit artikel, in het derde gedachtestreepje, de § 3, 1º aanvullen met het volgende lid :

« De Technische Raad voor farmaceutische specialiteiten en het Verzekeringscomité beschikken gezamelijk over een termijn van 150 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van een volledige aanvraag ingediend door de firma namens welke om aanneming wordt verzocht, de eerste om een voorstel te formuleren, de tweede om te beslissen over het doorsturen ervan aan de minister. Eens deze termijn verstreken, wordt het voorstel geacht te zijn geformuleerd en doorgestuurd aan de minister. »

Verantwoording

De Europese richtlijn 89/105 schrijft voor dat de terugbetalingsprocedure van geneesmiddelen binnen een zekere termijn moet afgerond zijn, namelijk 180 dagen.

De bedoeling van dit amendement is bij te dragen tot een oplossing om het verloop van de procedure te versnellen.

Er moeten uiteraard nog bijkomende stappen ondernomen worden en met name in de eerste plaats de betrokken diensten van het RIZIV van het nodige personeel en materiaal voorzien.

Nr. 11 VAN MEVROUW NELIS-VAN LIEDEKERKE C.S.

Art. 102

In het voorgestelde artikel 72, tussen het derde en het vierde lid het volgende lid invoegen :

« De wetten en besluiten met betrekking tot terugbetaalbare geneesmiddelen zijn, behalve wat de contracten aangaat, gedurende de looptijd van een contract niet van toepassing op de farmaceutische specialiteiten die het voorwerp uitmaken van dat contract. »

Verantwoording

Het regime van de prijsvolumecontracten zal naast het normale reglementaire regime bestaan.

De specialiteiten onder contract mogen daarom niet cumulatief onderworpen zijn aan beide regimes, zoniet heeft dit contractueel regime geen enkele aantrekking en riskeert de juridische situatie van deze producten zeer confuus te zijn.

De bedoeling van het amendement is ervoor te zorgen dat de farmaceutische ondernemingen een stimulans hebben om dergelijke contracten af te sluiten. De bedoeling is eveneens de juridische situatie van de geneesmiddelen onder contract te verduidelijken.

Nr. 12 VAN MEVROUW NELIS-VAN LIEDEKERKE C.S.

Art. 102

In het voorgestelde artikel 72, het vierde lid, 1º, vervangen als volgt :

« 1º ofwel op grond van het door de firma namens welke om de aanneming van de betrokken specialiteit wordt verzocht, geformuleerde voorstel dat voor advies wordt voorgelegd aan de Technische Raad van farmaceutische specialiteiten en vervolgens aan het Verzekeringscomité en de Commissie voor begrotingscontrole.

Verantwoording

Het ontwerp verleent het initiatiefrecht om een contract voor te stellen aan de minister (vierde lid, punt 2) en aan de Technische Raad (vierde lid, punt 1).

Aangezien de Technische Raad de minister adviseert, lijkt dit overbodig. Anderzijds moet ook de producent de kans krijgen een voorstel te doen vermits het om een contract gaat. Het lijkt normaal dat enkel de toekomstige partijen de mogelijkheid hebben om een initiatief terzake te nemen.

Aangezien de facto het de producenten zijn die het initiatief nemen tot het besluit van een prijs-volume-contract verdient het aanbeveling dit wettelijk vast te leggen.

Nr. 13 VAN MEVROUW NELIS-VAN LIEDEKERKE C.S.

Art. 104 en 105

Deze artikelen doen vervallen.

Verantwoording

De schrapping van de terugbetaling van geneesmiddelen bij daghospitalisatie voor zelfstandigen gaat in tegen de bedoeling van de regering om daghospitalisaties aan te moedigen en zal ertoe leiden dat zelfstandigen geen beroep meer zullen doen op daghospitalisatie maar zich zullen laten opnemen waardoor de kosten voor het stelsel van de zelfstandigen nog zullen stijgen en het bestaande deficit nog zal worden vergroot.

Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE.
Luc COENE.
Jacques DEVOLDER.