1-1118/2

1-1118/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

17 NOVEMBER 1998


Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 52, § 1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER HATRY

Art. 2

In de Franse tekst de woorden « la veille » vervangen door de woorden « le jour précédant ces dates » .

Paul HATRY.

Nr. 2 VAN MEVROUW VAN DER WILDT C.S.

Art. 2bis (nieuw)

Een artikel 2bis invoegen, luidende :

« Art. 2bis. ­ In artikel 53, § 1, van dezelfde wet, wordt tussen het eerste en het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, luidende :

« In het geval bedoeld in artikel 52, § 1, tweede lid, eindigt de sperperiode een dag eerder dan bedoeld in het eerste lid. »

Verantwoording

Ook de einddata van de sperperioden moeten in het geval bedoeld in deze wet aangepast worden en een dag eerder eindigen.

Francy VAN DER WILDT.
Johan WEYTS.
Jacques D'HOOGHE.