1-208

1-208

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU MERCREDI 15 JUILLET 1998

VERGADERINGEN VAN WOENSDAG 15 JULI 1998

(Vervolg-Suite)

VOORSTEL VAN RESOLUTIE BETREFFENDE HET VERDRAG VAN DE RAAD VAN EUROPA INZAKE DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE BIOGENEESKUNDE, WAT HET ONDERZOEK OP EMBRYO'S IN VITRO BETREFT

Bespreking

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RELATIVE À LA CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE SUR LES DROITS DE L'HOMME ET LA BIOMÉDECINE, EN CE QUI CONCERNE LA RECHERCHE SUR LES EMBRYONS IN VITRO

Discussion

De voorzitter. ­ We vatten de bespreking aan van het voorstel van resolutie.

Nous abordons l'examen de la proposition de résolution.

Volgens het Reglement geldt de door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking. (Zie document nr. 1-1055/2 van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat. Zitting 1997-1998.)

Conformément à notre Règlement, le texte adopté par la commission servira de base à notre discussion. (Voir document nº 1-1055/2 de la commission des Affaires sociales du Sénat. Session 1997-1998.)

Het voorstel van resolutie luidt :

« De Senaat,

A. Wat het Verdrag van de Raad van Europa inzake de mensenrechten en de biogeneeskunde betreft :

­ gelet op de noodzaak de waardigheid en de identiteit van de mens te beschermen en ieder persoon, zonder onderscheid, de eerbied voor zijn integriteit en zijn fundamentele rechten en vrijheden te waarborgen ten aanzien van de toepassingen van de biologie en de geneeskunde;

­ gelet op de goedkeuring door het Comité van ministers van de Raad van Europa, op 16 november 1996 van dit Verdrag, dat tot doel heeft de maatregelen tot bescherming van het individu als zodanig en als lid van de samenleving en van de menselijke soort ten aanzien van de toepassingen van de geneeskunde en de biologie, te harmoniseren;

­ vaststellende dat noch in België, noch in de Raad van Europa eensgezindheid heerst over een deel van de bepalingen van het Verdrag;

­ overwegende dat België tijdens de onderhandelingen een aantal bepalingen van het Verdrag niet heeft gesteund, inzonderheid artikel 18 dat het onderzoek op embryo's in vitro regelt;

­ vaststellende dat de Belgische regering, wegens het ontbreken van een eigen wetgeving op een aantal vlakken, met name inzake het onderzoek op embryo's in vitro, van oordeel was dat zij in de onmogelijkheid verkeerde reserves te formuleren ten aanzien van de problematische bepalingen en ons land derhalve het Verdrag tot op heden niet heeft ondertekend;

­ overwegende dat belangrijke vragen als deze behandeld in het Verdrag het voorwerp moeten uitmaken van een breed maatschappelijk debat over de medische, sociale, economische, ethische en juridische implicaties van de ontwikkelingen op het vlak van de biogeneeskunde en dat het derhalve wenselijk is inzonderheid het Parlement bij de voorbereiding van dergelijke verdragen te betrekken;

­ overwegende dat België, gelet op de evoluties in de biologie en de geneeskunde en gelet op de harmoniseringsbeweging op Europees vlak, geconcretiseerd in het Verdrag, in het interne recht de nodige maatregelen dient te nemen met het oog op de toepassing van de in dit Verdrag vervatte beginselen;

­ overwegende dat de overheid, om de menselijke waardigheid te beschermen, in het belang van de samenleving en vooral in het belang van de patiënten, de verdere ontwikkeling van het medisch-wetenschappelijk onderzoek binnen de door de gemeenschap bepaalde en aanvaarde grenzen dient te verzekeren met respect voor de verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen;

­ gelet op de mogelijkheid om ­ voor de ondertekening of de ratificatie ­ reserves te formuleren op de kwestieuze bepaling van artikel 18, § 2, voor zover deze reserves bij wet zijn bepaald;

B. Wat het artikel 18 van dit Verdrag inzake het onderzoek op embryo's in vitro betreft :

­ overwegende dat de door het Verdrag bepaalde concretisering van deze algemene beginselen van hoofdstuk I op het vlak van het onderzoek op embryo's in vitro een principeel verbod van de creatie van menselijke embryo's voor onderzoeksdoeleinden inhoudt, waarvan enkel kan worden afgeweken, overeenkomstig de bepaling van artikel 36 van het Verdrag;

­ overwegende dat interpretatieverschillen worden vastgesteld inzake de ethische regels die gelden ten aanzien van het onderzoek op embryo's in vitro en van het creëren van embryo's voor onderzoeksdoeleinden, die een breed openbaar debat noodzaken;

­ overwegende dat ook binnen de medisch-wetenschappelijke wereld vraag is naar een juridisch kader voor de medisch ondersteunde voortplanting en het onderzoek op embryo's in vitro;

­ overwegende dat een eventueel wettelijk kader voor het onderzoek op embryo's gepaard moet gaan met een wet- of regelgeving die het statuut en de werking van de centra voor medisch ondersteunde voortplanting vaststelt, teneinde de kwaliteit en de toegankelijkheid van de verzorging en de dienstverlening te verzekeren;

­ overwegende dat niet betwist kan worden dat een menselijk embryo, indien het zich ontwikkelt, het vermogen heeft uit te groeien tot een mens en hierdoor een zeer hoge ­ zij het niet absolute ­ bescherming verdient;

­ overwegende dat embryo-onderzoek in vitro derhalve een wettelijk kader vereist dat een democratisch en pluralistisch toezicht garandeert;

­ overwegende dat de vooruitgang inzake de medisch ondersteunde voortplanting op geen enkele wijze afbreuk kan doen aan de noodzaak van permanent onderzoek naar de oorzaken van de menselijke infertiliteit;

Vraagt de regering,

­ alle noodzakelijke wettelijke maatregelen te nemen die het België mogelijk moeten maken het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde zo spoedig mogelijk te ratificeren, rekening houdend met de reserves die overeenkomstig artikel 36 van het Verdrag kunnen worden geformuleerd en die in deze resolutie voorkomen of in de loop van de ratificatieprocedure worden gemaakt;

­ te waarborgen dat het menselijk lichaam, de delen en producten ervan niet met een winstoogmerk worden aangewend;

Wat de bescherming van het embryo in vitro betreft :

­ duidelijke regels te bepalen wat de periode betreft gedurende welke en de voorwaarden waaronder de overtallige embryo's worden bewaard;

­ duidelijke regels en voorwaarden vast te stellen met betrekking tot de mogelijke bestemming van overtallige embryo's, te weten : bewaring, vernietiging, donatie met het oog op voortplanting of het ter beschikking stellen van de wetenschap;

­ hierbij de beginselen in acht te nemen :

- dat de personen die de gameten afstaan na terzake duidelijk te zijn ingelicht, hun formele instemming moeten betuigen met de bestemming die hieraan wordt gegeven;

- dat, vooraleer de IVF-behandeling wordt aangevat, de personen die op deze techniek een beroep doen, duidelijk moeten worden ingelicht over de mogelijke consequenties van de behandeling op het psycho-sociale, medische en juridische vlak voor henzelf en voor hun afstammelingen;

­ te verzekeren dat per IVF-cyclus niet meer embryo's tot stand worden gebracht dan nodig om met succes een zwangerschap tot stand en tot een goed einde te brengen, rekening houdende met de stand van de medische wetenschap en ervaring;

Wat het onderzoek op embryo's in vitro betreft :

Dit kan slechts worden toegelaten indien de volgende cumulatieve voorwaarden worden nageleefd :

­ het onderzoek moet een therapeutisch oogmerk hebben, betrekking hebben op vruchtbaarheidsproblemen of de vooruitgang van de kennis inzake ernstige genetische ziekten nastreven;

­ onderzoek op embryo's met een winstoogmerk is niet toelaatbaar;

­ ontoelaatbaar zijn :

- handelingen met eugenetische doelstellingen. Een ingreep die tot voorwerp heeft het menselijk genoom te wijzigen kan slechts worden uitgevoerd om preventieve, diagnostische of therapeutische redenen en alleen indien hij niet tot doel heeft een wijziging aan te brengen in het genoom van de afstamming;

- het klonen : dit zijn alle ingrepen die erop gericht zijn een mens te creëren die genetisch identiek is aan een andere levende of dode mens;

­ onderzoek op embryo's is slechts toelaatbaar indien de beoogde resultaten langs geen andere weg die even doeltreffend is (proeven op dierlijke embryo's of op ander celmateriaal), verkrijgbaar zijn;

­ het creëren van embryo's voor onderzoeksdoeleinden is verboden tenzij er geen mogelijkheid is gebruik te maken van overtallige embryo's;

­ teneinde overbodige onderzoeksactiviteiten te voorkomen moet de informatie met betrekking tot de onderzoeksprojecten op nationaal vlak worden gecentraliseerd en dienen de resultaten van elk onderzoek algemeen toegankelijk te zijn;

­ de personen van wie de gameten afkomstig zijn, en/of die in het kader van een ouderschapsproject beroep doen op de IVF-techniek, moeten volledig op de hoogte worden gebracht van de doelstellingen en de mogelijke consequenties van het onderzoek. Zij moeten schriftelijk toestemming geven tot het gebruik van het celmateriaal en/of de embryo's in een onderzoeksproject en kunnen die intrekken zolang het onderzoek niet werd aangevat;

­ embryo's die gebruikt zijn bij wetenschappelijk onderzoek, mogen niet in het lichaam worden geplaatst, tenzij dit onderzoek een rechtstreeks klinisch doel nastreeft dat het embryo ten goede komt;

­ het onderzoek kan slechts worden uitgevoerd in erkende centra voor medisch ondersteunde voortplanting die inzake uitrusting en bestaffing voldoen aan welbepaalde kwaliteitsnormen;

­ alle onderzoeksprojecten dienen aan een ethische en democratische controle te worden onderworpen. Deze moet zowel de erkenning als de opvolging van het onderzoek omvatten. De doelstellingen van het onderzoek moeten vooraf precies zijn vastgesteld;

­ de erkenning en de opvolging van de projecten moeten worden opgedragen aan de plaatselijke ethische comités en aan een nationale commissie die representatief is en multidisciplinair en pluralistisch is samengesteld. De wet bepaalt de relatie tussen de genoemde instanties, de samenstelling ervan, hun respectieve bevoegdheden en de besluitvormingsprocedures ten aanzien van de verschillende soorten van onderzoek;

De Senaat verzoekt de regering tevens :

­ erover te waken dat de fundamentele vragen opgeworpen door de ontwikkelingen in de biologie en de geneeskunde het voorwerp uitmaken van een geëigend openbaar debat;

­ op het nationale en het internationale vlak initiatieven te nemen om het onderzoek naar de oorzaken van menselijke infertiliteit aan te moedigen en te coördineren;

­ alles in het werk te stellen opdat deze aanbevelingen vóór 31 december 1998 in een wet worden omgezet;

­ tot de ondertekening van het Verdrag over te gaan de dag waarop de wet die de beginselen van deze resolutie inhoudt, in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. »

« Le Sénat,

A. En ce qui concerne la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine :

­ vu la nécessité de protéger l'être humain dans sa dignité et son identité et de garantir à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l'égard des applications de la biologie et de la médecine;

­ vu l'adoption par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, le 16 novembre 1996, de cette Convention, dont le but est d'harmoniser le cadre de protection de l'individu, comme tel et dans son appartenance à la société et à l'espèce humaine, à l'égard des applications de la médecine et de la biologie;

­ constatant qu'une partie des dispositions de la Convention ne font pas l'unanimité, tant en Belgique qu'au sein du Conseil de l'Europe;

­ considérant qu'au cours des négociations, la Belgique n'a pas soutenu une série de dispositions de la Convention, en particulier l'article 18 réglant la recherche sur les embryons in vitro;

­ constatant qu'à défaut d'une législation propre dans une série de domaines, notamment en matière de recherche sur l'embryon in vitro, le gouvernement belge a considéré qu'il était dans l'impossibilité d'émettre des réserves à l'égard des dispositions problématiques et qu'en conséquence notre pays n'a pas à ce jour signé la Convention;

­ considérant que des questions importantes comme celles traitées dans la Convention doivent faire l'objet d'un large débat de société sur les implications médicales, sociales, économiques, éthiques et juridiques des développements de la biomédecine et qu'il est par conséquent souhaitable d'associer notamment le Parlement à la préparation de pareilles conventions;

­ considérant que la Belgique, compte tenu des évolutions dans le domaine de la biologie et de la médecine et compte tenu du mouvement d'harmonisation au niveau européen concrétisé dans la Convention, est tenue de prendre les mesures nécessaires en droit interne en vue de mettre en oeuvre les principes contenus dans la Convention;

­ considérant qu'afin de protéger la dignité humaine, dans l'intérêt de la société et principalement dans l'intérêt des patients, les pouvoirs publics se doivent d'assurer la poursuite du développement de la recherche scientifique médicale dans les limites définies et admises par la collectivité dans le respect des diverses convictions philosophiques;

­ compte tenu de la possibilité de formuler des réserves ­ avant la signature ou la ratification ­ au sujet de la disposition en question de l'article 18, § 2, dans la mesure où ces réserves sont fixées par la loi;

B. En ce qui concerne l'article 18 de cette Convention sur la recherche sur l'embryon in vitro :

­ considérant que la concrétisation des principes généraux du chapitre premier de la Convention sur le plan de la recherche sur les embryons in vitro implique l'interdiction de principe de la constitution d'embryons humains aux fins de recherche, interdiction à laquelle on ne peut déroger que conformément à la disposition de l'article 36 de la Convention;

­ considérant que la recherche sur l'embryon in vitro et la création d'embryons à des fins de recherche soulèvent des divergences d'appréciation au niveau de l'éthique qui doivent faire l'objet d'un large débat public;

­ considérant que de nombreux milieux médico-scientifiques demandent aussi un cadre juridique de la procréation médicalement assistée et de la recherche sur les embryons in vitro;

­ considérant qu'un cadre légal de la recherche sur les embryons doit être accompagné d'un cadre légal ou réglementaire fixant le statut et le fonctionnement des centres de reproduction médicalement assistée, dans le but d'assurer la qualité et l'accessibilité des soins et des services fournis;

­ considérant qu'il est incontestable qu'un embryon humain, s'il se développe, ne peut devenir qu'un être humain et que pour cette raison il mérite une protection très étendue, sans qu'elle soit absolue;

­ considérant que dès lors la recherche sur l'embryon in vitro exige un cadre légal qui garantit un contrôle démocratique et pluraliste;

­ considérant que les progrès réalisés dans le domaine de la procréation médicalement assistée ne peuvent porter préjudice à la nécessité de poursuivre les travaux de recherche sur les causes de la stérilité humaine;

Invite le gouvernement,

­ à prendre toutes les mesures légales nécessaires en vue de permettre à la Belgique de ratifier dans les meilleurs délais la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, en tenant compte des réserves contenues dans cette résolution ou qui apparaîtraient dans le processus de ratification, et ce conformément à l'article 36 de la Convention;

­ à garantir que le corps humain, ses parties et ses produits ne soient pas sources de profit;

En ce qui concerne la protection de l'embryon in vitro :

­ à fixer des règles claires concernant la durée et les modalités de conservation des embryons surnuméraires;

­ à fixer des règles et conditions claires concernant le sort des embryons surnuméraires, à savoir la conservation, la destruction, le don en vue de procréation ou le don à la science;

­ à tenir compte des principes selon lesquels :

- les personnes qui fournissent les gamètes, doivent donner, après avoir été dûment informées sur la question, leur consentement formel à propos de l'utilisation qui en sera faite;

- les personnes qui ont recours à cette technique, doivent recevoir, avant le début du traitement FIV, une information claire sur les conséquences potentielles de ce traitement sur les plans psychosocial, médical et juridique et ce, tant pour elles-mêmes que pour leurs descendants;

­ à faire en sorte qu'à chaque cycle FIV ne soient pas produits plus d'embryons qu'il n'est nécessaire pour obtenir une grossesse et la mener à terme, compte tenu de l'état de la science médicale et de l'expérience en la matière;

En ce qui concerne la recherche sur les embryons in vitro :

Celle-ci ne peut être admise que si elle respecte les conditions cumulatives suivantes :

­ la recherche doit avoir un objectif thérapeutique, concerner des problèmes de fertilité ou viser l'avancement des connaissances en matière des graves maladies génétiques;

­ la recherche sur embryons à des fins de lucre ne peut être autorisée;

­ ne sont pas admises :

- les actes qui sont accomplis à des fins eugéniques. Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance;

- le clonage : c'est-à-dire toute intervention ayant pour but de créer un être humain identique à un autre être humain vivant ou mort;

­ la recherche sur embryons n'est autorisée que si les résultats escomptés ne peuvent pas être obtenus par un autre moyen d'efficacité comparable (expérimentation sur des embryons d'animaux ou sur tout autre matériel cellulaire);

­ la constitution d'embryons aux fins de recherche est interdite sauf s'il n'est pas possible d'utiliser des embryons surnuméraires;

­ afin d'éviter des recherches superflues, l'information relative aux projets de recherche doit être centralisée à l'échelon national et les résultats de chaque recherche doivent être rendus accessibles à tous;

­ les personnes dont proviennent les gamètes et/ou qui font appel à la technique FIV dans le cadre d'un projet parental doivent recevoir des informations complètes sur les objectifs et les conséquences potentielles de la recherche. Elles doivent marquer leur accord par écrit sur l'utilisation du matériel cellulaire et/ou les embryons dans le cadre d'un projet de recherche et peuvent retirer celui-ci tant que la recherche n'a pas été entreprise;

­ les embryons qui ont fait l'objet d'une recherche scientifique, ne peuvent être implantés dans l'organisme, sauf si les recherches ont un objectif clinique direct qui profite à l'embryon lui-même;

­ la recherche ne peut être effectuée que dans des centres agréés de reproduction médicalement assistée répondant à des normes de qualité précises en terme d'équipement et de personnel;

­ tous les projets de recherche doivent être soumis à un contrôle éthique et démocratique, qui doit englober à la fois l'agrément et le suivi de la recherche. Les objectifs de la recherche doivent être clairement définis au préalable;

­ l'agrément et le suivi des projets doivent être confiés aux comités d'éthique locaux et à une commission nationale représentative, qui est composée de façon multidisciplinaire et pluraliste. La loi établit la relation entre les instances précitées, leur composition, leurs compétences respectives et les procédures de décision à l'égard des différents types de recherche.

Le Sénat invite également le gouvernement :

­ à veiller que les questions fondamentales posées par les développements de la biologie et de la médecine fassent l'objet d'un débat public approprié;

­ à prendre des initiatives nationales et internationales afin de promouvoir et de coordonner la recherche sur les causes de l'infertilité chez l'être humain;

­ à mettre tout en oeuvre pour que ces recommandations trouvent une traduction dans une loi avant le 31 décembre 1998;

­ à procéder à la signature de la Convention le jour où sera publié au Moniteur belge la loi qui intègre les principes de la présente résolution. »

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

Het woord is aan mevrouw Cantillon, corapporteur.

Mevrouw Cantillon (CVP), corapporteur. ­ Mijnheer de voorzitter, op 19 november 1996 heeft het Comité van ministers van de Raad van Europa het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van de mens met betrekking tot de toepassing van biologie en geneeskunde aangenomen. Aan de basis van dit verdrag ligt de wil om de mens als individu en als lid van de samenleving en van de menselijke soort op het vlak van de biogeneeskunde te beschermen. De belangen en het welzijn van de mens moeten hierbij voorrang hebben op het louter belang van de samenleving of de wetenschap. Het verdrag streeft ook naar de harmonisering van de nationale en Europese regelgeving op dit terrein. In algemene zin tracht het verdrag het menselijk wezen tegen instrumentalisering en commercialisering te beschermen en hiervoor een standaard te vinden die in een pluralistische samenleving kan worden aanvaard.

Het verdrag werd voor ondertekening opengesteld op 4 april 1997. Momenteel hebben 23 landen de conventie ondertekend, waarvan 10 lidstaten van de Europese Unie. Duitsland, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Ierland en België hebben het verdrag nog niet ondertekend. Het ontbreken van consensus en de onmogelijkheid om in de nationale wetgeving een antwoord te bieden op het volgens sommigen al te restrictieve karakter van het verdrag, zijn de redenen die de Belgische regering inroept voor de niet-ondertekening. Als gevolg hiervan werd ook het protocol dat klonen verbiedt en dat aan dit verdrag is verbonden, door ons land niet ondertekend.

Om zicht te krijgen op de moeilijkheden die in België waren gerezen, organiseerde de commissie voor de Sociale Aangelegenheden in de periode december 1997 tot januari 1998 een reeks hoorzittingen met een delegatie van het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek en met vertegenwoordigers van de medisch-wetenschappelijke wereld. Hieruit bleek dat de ideologische controverse die het verdrag in België oproept, in belangrijke mate is terug te voeren tot de meningsverschillen over artikel 18, dat het wetenschappelijk onderzoek op menselijke embryo's regelt. Tegelijk groeide tijdens de hoorzittingen in de commissie echter de overtuiging dat de verschillen in visie omtrent deze aangelegenheid politiek niet onoverkomelijk zijn en dat ze de ratificatie van het verdrag door België niet in de weg mochten blijven staan. Daarop begon de commissie aan een maandenlang debat om de contouren uit te tekenen van een gemeenschappelijk wettelijk kader waarin velen zich kunnen herkennen en dat kan functioneren als maatschappelijk richtsnoer. Voorafgaandelijk organiseerde de commissie hoorzittingen om de actuele praktijk aan het licht te brengen en de meningsverschillen duidelijk te definiëren.

Uit de informatie die tijdens de hoorzittingen werd verstrekt, kan worden afgeleid dat medische onderzoeken op overtallige embryo's, die werden aangemaakt in het kader van in-vitrobevruchting, vrij courant is en voor het grootste deel betrekking heeft op de verbetering van de in-vitrotechniek. Minder duidelijk is het antwoord op de vraag in welke mate in het kader van dit soort van onderzoek embryo's werden of worden aangemaakt, een praktijk die onbestaanbaar is met de verbodsbepaling in artikel 18, paragraaf 2, van de conventie. Tijdens de hoorzittingen werd toelichting verstrekt bij twee projecten waarbij embryo's werden of worden aangemaakt die niet voor herinplanting in het menselijk lichaam in aanmerking kunnen komen. Die projecten zijn derhalve zeker in strijd met de bepaling van artikel 18, paragraaf 2, van de conventie.

Het eerste betreft een proefprogramma met het oog op de klinische toepassing van de ICSI-techniek. Het tweede is het onderzoeksproject naar de invriesmogelijkheden van onrijpe eicellen. Beide projecten beogen een verbetering van de IVF-techniek. Tijdens de hoorzittingen werd ook gewag gemaakt van embryoresearch om de ontwikkeling en de opsporing van bepaalde genetische en congenitale ziekten te bestuderen. Zo werd door sommige sprekers ook niet uitgesloten dat voor het opsporen van bepaalde ziekten embryo's, al dan niet met afwijkend genetisch materiaal van de betrokken ouders, moeten worden aangemaakt om de detectietechnieken uit te testen vooraleer deze worden toegepast op embryo's die voor terugplaatsing in aanmerking komen.

Tijdens de hoorzittingen bleek dat ook in de medisch-wetenschappelijke wereld de meningen over artikel 18 en over de noodzaak en de ethische wenselijkheid van dit soort van wetenschappelijk onderzoek op embryo's sterk uiteenlopen. Het antwoord op de vraag of en in welke mate de wet de mogelijkheid van embryo-onderzoek moet openlaten, lijkt voornamelijk te worden bepaald door twee elementen : het statuut dat men aan het embryo in vitro toekent, en de mogelijke alternatieven die men voor dergelijk onderzoek biedt.

Wat het statuut van het embryo in vitro betreft, gaat een eerste opvatting ervan uit dat het embryo zijn waarde ontleent aan het potentieel dat het in zich draagt om twee mensen die de gameten hebben afgestaan, aan een kind te helpen in het kader van een ouderschapsproject. Het recht op bescherming van het embryo moet in het licht van dergelijk ouderschapsproject worden beoordeeld en is derhalve relatief. Het creëren van embryo's ter verbetering van technieken in het kader van de medisch-begeleide voortplanting is, mits inachtneming van een aantal ethische beginselen, in deze visie dan ook verantwoord.

Hiertegenover staat een andere visie die het embryo in zeer hoge mate beschermenswaardig acht en die uitgaat van de overweging dat dit embryo indien geen menselijk wezen, toch beginnend menselijk leven in zich draagt. Het embryo bezit in deze visie als potentieel menselijk wezen intrinsieke waarden en verschilt fundamenteel van een dierenembryo of van ander menselijk celmateriaal. Toch erkenden deze sprekers dat ook voor hen het recht op beschermen van het embryo niet absoluut is en steeds gesitueerd moet worden in een ouderschapsproject. Hierin zien ze dan de ethische verantwoording voor het feit dat sommige embryo's bij het invriezen en ontdooien in het kader van een in-vitrobevruchting verloren gaan, dat embryo's voor terugplaatsing op hun kwaliteit worden geselecteerd en, ten slotte, dat overtallige embryo's na verloop van tijd worden vernietigd.

Een andere situatie doet zich voor wanneer men embryo's gaat creëren voor onderzoeksdoeleinden. Daar wordt het menselijk leven geïnstrumentaliseerd en dit gaat vanuit hun optiek duidelijk een stap te ver. In deze visie is het onderscheid dat door artikel 18 van de conventie wordt gemaakt een terecht onderscheid. Hoewel beide vormen van onderzoek vanuit technisch oogpunt sterk op elkaar gelijken, is de intentie wezenlijk verschillend.

Naast de fundamentele meningsverschillen met betrekking tot het statuut van het menselijk embryo is er controverse omtrent de noodzaak van embryo-research. Tijdens de hoorzittingen kwam herhaaldelijk de vraag aan bod in welke mate embryo-onderzoek noodzakelijk is voor het ontwikkelen van nieuwe medische technieken en vooral voor het opsporen van mogelijke risico's alvorens embryo's in de klinische praktijk te brengen.

Volgens een eerste opvatting, die het duidelijkst werd verwoord door professor Englert van het Erasmus-ziekenhuis in Brussel en professor Dhondt van het Universitair Ziekenhuis te Gent, kan er geen twijfel bestaan over de noodzaak van het aanmaken van embryo's met onderzoeksdoeleinden. In deze visie plaatst een verbod zoals dat in artikel 18, paragraaf 2, van de conventie is geformuleerd, de wetenschapper in een onmogelijke positie. Ofwel wordt het onderzoek naar bepaalde nieuwe technieken, die levensnoodzakelijk kunnen zijn, stopgezet en de ontwikkeling van de medische wetenschap afgeremd, ofwel worden deze technieken onmiddellijk in de klinische praktijk gebracht zonder de noodzakelijke voorafgaande onderzoeken met alle risico's vandien voor de patiënt.

Hiertegenover staat de opvatting van, onder meer, professor D'Hooghe en professor Vanden Berghe van de KU Leuven, die stellen dat in de huidige stand van de wetenschap voldoende onderzoeksmateriaal beschikbaar is om een verbod op het creëren van embryo's voor onderzoek te rechtvaardigen. In deze visie kan het aanmaken van dergelijke embryo's nooit worden beschouwd als een comfortabel alternatief voor volwaardig wetenschappelijk onderzoek dat niet van embryo's gebruik hoeft te maken.

De alternatieven voor embryo-research kunnen bestaan uit dierlijk materiaal, uit menselijke gameten en ander menselijk celmateriaal of, indien onvermijdbaar, uit restembryo's van een in-vitrofertilisatieproject. Hoewel deze sprekers toegeven dat men in het kader van de verdere wetenschappelijke evoluties op het gebied van de medisch begeleide bevruchting en menselijke erfelijkheid niet kan uitsluiten dat in zekere mate onderzoek op embryo's ooit een noodzakelijke stap zal zijn om inzicht te verwerven in klinisch belangrijke problemen, achten zij het creëren van menselijke embryo's specifiek voor research op dit ogenblik wetenschappelijk noch ethisch verdedigbaar.

Uit de brede informatieronde met de vertegenwoordigers van de betrokken wetenschappelijke disciplines en met het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek heeft de commissie moeten vaststellen dat zowel met betrekking tot het beginsel als met betrekking tot de praktische noodzaak grote meningsverschillen bestaan. Toch meende de commissie dat het mogelijk en noodzakelijk is om deze spanningsvelden te overbruggen, mogelijk, omdat het beginsel van de waardigheid van het menselijk leven en het beginsel van de vrijheid van onderzoek niet aan elkaar tegengesteld hoeven te zijn en noodzakelijk omdat in tegenstelling tot de meeste andere West-Europese landen het onderzoek op het gebied van medische begeleide voortplanting wettelijk vrijwel niet is omkaderd, hoewel ook vanuit medisch-wetenschappelijke hoek duidelijk wordt gevraagd naar een omkadering en naar maatschappelijke controlemechanismen op de medische en wetenschappelijke praktijk.

In het licht hiervan achtte de commissie het noodzakelijk de huidige patstelling te doorbreken en, met respect voor het pluralistische karakter van onze samenleving, een wettelijke regeling uit te werken die de kwaliteit van de medische dienstverlening in deze sector waarborgt, die de bescherming van het embryo verzekert en die de ontwikkeling van het medisch-wetenschappelijk onderzoek binnen maatschappelijk aanvaardbare grenzen veilig stelt. In de tekst van de resolutie doet de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat hiertoe de nodige aanbevelingen.

In algemene zin vraagt ze de regering, ten eerste, om alle noodzakelijke wettelijke maatregelen te nemen die het België mogelijk moeten maken het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde zo spoedig mogelijk te ratificeren, rekening houdend met de reserves die overeenkomstig artikel 36 van het verdrag kunnen worden geformuleerd; ten tweede, om te waarborgen dat het menselijk lichaam, de delen en producten ervan niet met een winstoogmerk worden aangewend en, ten derde, om een wettelijke bescherming van het embryo in vitro uit te werken.

In het bijzonder wat het onderzoek op embryo's in vitro betreft, vraagt de commissie voor de Sociale Aangelegenheden onverwijld en in elk geval vóór het einde van dit jaar een wettelijk kader uit te werken waarin embryo-onderzoek maar toegelaten wordt indien cumulatief aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden hebben betrekking op de aard en de finaliteit van het onderzoek, op de afwezigheid van alternatieve onderzoeksmethoden, op de geïnformeerde toestemming van de eigenaars van het genetisch materiaal of op de personen die een beroep doen op de IVF-techniek.

Alle onderzoeksprojecten dienen aan een ethische en democratische controle te worden onderworpen. Deze moet zowel de erkenning als de opvolging van het onderzoek omvatten. De doelstellingen van het onderzoek moeten vooraf precies zijn vastgesteld.

De erkenning en de opvolging van de projecten moeten worden opgedragen aan de plaatselijke ethische comités en aan een nationale commissie die representatief is en multidisciplinair en pluralistisch is samengesteld.

De Senaat verzoekt de regering tevens erover te waken dat de fundamentele vragen, opgeworpen door de ontwikkelingen in de biologie en in de geneeskunde het voorwerp zouden uitmaken van een geëigend openbaar debat. Ze vraagt tevens om op het nationale en internationale vlak initiatieven te nemen om het onderzoek naar de oorzaken van menselijke infertiliteit aan te moedigen en te coördineren. Tot slot vraagt ze om alles in het werk te stellen opdat de aanbevelingen, met betrekking tot onderzoek op embryo's, vóór 31 december 1998 in een wet worden omgezet. Ten slotte verzoekt ze de regering het verdrag te ondertekenen op de dag waarop de bewuste wet die het onderzoek op embryo's regelt, in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Tot zover het verslag van de werkzaamheden van onze commissie. Een bijzonder woord van dank wil ik richten tot onze voorzitster van de commissie, die de debatten op een zeer conviviale manier heeft geleid. Deze werkwijze heeft het mogelijk gemaakt om rond deze bijzonder delicate materie een consensus te ontwikkelen. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Nelis.

Mevrouw Nelis-Van Liedekerke (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, allereerst wil ik de rapporteur, mevrouw Cantillon, van harte danken voor haar zeer volledig en objectief verslag.

Zoals mevrouw Cantillon daarnet reeds zei, gaat het om een zeer ingewikkelde materie waarover de standpunten vrij ver uit elkaar lagen, maar waarover we na maanden discussie toch een consensus hebben bereikt.

Ik hoef zeker niet te herhalen hoe groot het algemeen belang van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde is. Het verdrag komt tegemoet aan de nood aan regulering en bescherming van het menselijk wezen, de menselijke waardigheid en integriteit. Het wil misbruik bij medisch handelen en medisch onderzoek voorkomen, maar erkent ook de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek in geneeskunde en biologie. Zoals we allen weten, heeft de Belgische regering het verdrag niet ondertekend. Dit illustreerde het onvermogen om in bio-ethische kwesties tot een consensus te komen.

Vanuit onze liberale visie op de ontwikkelingen van de biogeneeskunde zijn wij van oordeel dat de overheid enkel regulerend moet optreden wanneer de fundamentele rechten en vrijheden in het gedrang komen. Een eventuele regelgeving dient met andere woorden te worden opgesteld vanuit de verdediging van de rechten van de mens tegen de steeds groter wordende macht van de wetenschap. De overheid kan geen grenzen opleggen aan het verwerven van kennis en het toepassen van wetenschappelijke onderzoeksresultaten, indien dit onderzoek de menselijke waardigheid en/of de fundamentele rechten en vrijheden niet aantast. Wetenschappelijk onderzoek kan echter nooit zomaar, zonder enige vorm van maatschappelijke zingeving gebeuren. Altijd moet er een duidelijk en aanvaardbaar doel worden vooropgesteld.

Vandaag bestaat in België nagenoeg geen regelgeving met betrekking tot biogeneeskundig onderzoek en werken onze wetenschappers voor eigen rekening. Hoewel er momenteel geen aanwijzingen zijn dat het zelfregulerend karakter van onze labo's en universiteiten tot deontologische ontsporingen leidt, blijft door het ontbreken van normen en normerende instanties voor de toekomst toch een zekere dreiging bestaan. In dit opzicht is overheidsregulering dus zeker verantwoord.

Ook moeten we rekening houden met de bezorgdheid en angst van de bevolking voor de toepassingen van de biogeneeskunde. Door het creëren van een kader waarbinnen de wetenschap kan werken, wordt een duidelijk signaal gegeven dat er in ons land niet zomaar kan worden geëxperimenteerd. Om die reden kon de VLD zich van bij het begin achter het principe scharen van een internationale conventie, die de mens een zekere vorm van bescherming tegen de toepassing van de wetenschap biedt. Er dienden zich echter een aantal fundamentele bezwaren aan tegen het al te restrictieve karakter van het verdrag met betrekking tot embryoresearch, namelijk in artikel 18. Er moet ruimte worden gelaten voor onderzoek op embryo's omdat dit op een aantal gebieden een noodzakelijke stap is om inzicht te verwerven in belangrijke, klinische problemen, bijvoorbeeld onvruchtbaarheidsproblemen en genetische ziektes. Ook de medische noodzaak van het creëren van embryo's voor onderzoeksdoeleinden kan nooit helemaal worden uitgesloten. De VLD is zich er terdege van bewust dat dergelijke vormen van onderzoek gebonden dienen te zijn aan een strikte reglementering.

In de resolutie die we vandaag bespreken wordt enerzijds het belang van het verdrag onderstreept, anderzijds worden ook de noodzakelijke krijtlijnen getrokken voor een kader voor embryo-onderzoek in ons land.

De belangrijkste verdienste van de werkzaamheden van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden is dat de verschillende standpunten en opinies bijeen zijn kunnen komen en in de resolutietekst werden vervat. De Senaat slaagde erin om in een open discussie een redelijke en evenwichtige oplossing te bereiken voor een materie die bij de publieke opinie zeer gevoelig ligt. Het is voor ons ook belangrijk dat het ondertekenen van de conventie geen beperking inhoudt voor de wetenschappelijke evolutie op termijn. De conventie is immers om de vijf jaar herzienbaar.

De belangrijkste beperking van de resolutie is dat zij enkel handelt over het wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro. Andere belangrijke onderwerpen uit de conventie laat men buiten beschouwing. Wij moeten ons evenwel realiseren dat ook deze thema's moeten worden besproken.

Voor de VLD is het van bijzonder belang dat in de resolutie niet zomaar wordt opgeroepen tot de ondertekening van de conventie. Wij verdedigden van bij het begin het principe dat eerst de noodzakelijke wettelijke bepalingen dienen te worden gemaakt alvorens wij de tekst, zij het met reserves, kunnen ondertekenen.

De VLD-fractie zal het voorstel van resolutie aannemen. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à M. Santkin, corapporteur.

M. Santkin (PS), corapporteur. ­ Monsieur le président, je vous prie tout d'abord d'excuser mon arrivée tardive, laquelle, croyez le bien, est indépendante de ma volonté, je ne connais pas la teneur du rapport qui vous a été présenté par Mme Cantillon mais pour ma part, je tenterai de résumer en trois grands points le contenu du document qui vous est soumis. Cette mission n'est pas simple et j'espère me montrer à la hauteur de la tâche.

Pendant la période allant de décembre 1997 à février 1998, la commission des Affaires sociales a organisé toute une série d'auditions sur la convention avec une délégation du Comité consultatif de la bioéthique et des représentants du monde médico-scientifique. Je tiens à souligner la grande qualité des exposés et je pense que tous les commissaires ayant participé aux débats se joindront à moi pour remercier l'ensemble des orateurs. En ce qui concerne le contenu de ces auditions, je m'en réfère au compte rendu rédigé par le secrétariat de la commission que je félicite pour la qualité du travail considérable qu'il a accompli, durant toute la durée de nos discussions.

Par la suite, la commission a estimé qu'il était souhaitable que, conformément à l'article 22.2 du Règlement du Sénat, des recommandations soient formulées au gouvernement dans le prolongement desdites auditions. Elles devraient permettre à la Belgique de s'engager dans la voie de l'évolution générale qui se fait jour à l'échelon européen et qui a été enclenchée par la convention.

Sur la base des informations recueillies pendant les auditions, il est fait, dans la première partie du rapport, une présentation générale de la convention et des conséquences que sa ratification aurait pour la législation belge.

Dans la deuxième partie, on se penche davantage sur le sens de l'article 18 de la convention et l'on décrit, à la lumière de celui-ci, l'état de la question en ce qui concerne la procréation médicalement assistée et la recherche sur embryons en Belgique.

Dans la troisième partie, on tente de juxtaposer les divers arguments en faveur ou à l'encontre de la recherche sur embryon qui ont été avancés au cours des diverses auditions.

Enfin, dans la quatrième partie, figurent les notes dans lesquelles les groupes politiques du Sénat, avant le début des discussions en commission, exposent leurs points de vue au sujet de la convention en général et de la disposition de l'article 18 en particulier.

Vous le comprendrez aisément, je me permettrai également de me référer au rapport écrit pour cet important volet du dossier à l'examen. En effet, une présentation de ces notes politiques risquerait fort d'être tronquée.

J'évoquerai tout d'abord la présentation générale de la convention dont les objectifs peuvent être résumés en trois points : premièrement, la recherche d'une harmonisation des règles existant en matière de biomédecine; deuxièmement, la recherche d'un niveau de protection minimal commun à l'échelon international et, troisièmement, la recherche d'un débat social permanent consacré aux questions qui découlent des développements de la biologie et de la médecine.

J'en viens aux lignes de force générale et, d'abord, à la protection de l'être humain, de la dignité humaine et de l'identité de la personne humaine. La protection de la dignité humaine implique l'interdiction de faire, du corps humain, un usage instrumental et objet de pratique commerciale. Le respect de l'identité de l'être humain se traduit, entre autres, par l'interdiction d'intervenir sur le génome humain.

La deuxième ligne de force porte sur la protection de l'intégrité physique de l'être humain que l'on a concrétisée grâce aux dispositions relatives au consentement à donner en vue d'un traitement médical normal, d'expériences médicales, de prélèvements d'organes.

La troisième ligne de force prévoit la protection d'autres droits et libertés dans le cadre des applications biologiques et médicales. Ce principe, qui est consacré par l'article premier, fait de la convention, un ensemble ouvert et dynamique. Il s'agit en l'espèce des droits et libertés dont la plupart ne sont pas mentionnés dans le texte et qu'il y a lieu d'expliciter par la voie d'autres canaux. La convention mentionne toutefois explicitement le droit du patient à l'information et à la protection de sa vie privée.

Autre élément abordé : la protection des personnes n'ayant pas la capacité de consentir. La convention prévoit un système à la fois très détaillé et très complexe en ce qui concerne la recherche scientifique et le prélèvement d'organes de personnes n'ayant pas la capacité de consentir. La règle générale veut qu'une intervention ne peut être effectuée sur une personne qui n'a pas la capacité de consentir que pour son bénéfice direct. Il n'y a que très peu d'exceptions à cette règle.

La première est l'accès légitime et équitable aux soins de santé. Alors que les principes précités concernent les droits individuels, il est question, en l'espèce, d'un droit social fondamental d'une extrême importance dans le cadre de l'harmonisation des législations nationales.

La deuxième exception est le respect des obligations et des normes professionnelles lors de toute intervention dans le domaine de la santé. Il s'agit également d'une disposition ouverte selon laquelle des normes qui ne sont pas reprises dans la convention peuvent quand même devenir des obligations en vertu du droit des traités. Les normes en question sont surtout des normes qui relèvent de la déontologie et de l'éthique médicales ainsi que des législations nationales, par exemple en ce qui concerne le droit de la responsabilité. Cette technique permet de réagir rapidement, sans qu'il ne faille adapter la convention, lorsque de nouvelles évolutions se produisent.

Enfin, la troisième exception est la reconnaissance de la liberté de la recherche scientifique. Certains membres du Comité consultatif de bioéthique ont regretté que la convention n'ait pas reconnu, outre ce principe, le devoir de recherche. Ils estiment que la convention aurait dû consacrer la valeur éthique de la recherche en tant qu'étape indispensable sur la voie d'un plus grand soulagement de la souffrance humaine.

La convention est muette sur certains points. Ainsi, elle ne contient aucune disposition concernant la reproduction médicalement assistée, l'interruption de grossesse, l'euthanasie, le droit de connaître son ascendance, etc.

Le rapport présente ensuite le cadre juridique de la convention. Celle-ci donne aux États-membres la possibilité d'introduire des restrictions à certaines de ses dispositions. La clause générale de l'article 26.1 dispose que l'exercice de certains droits peut faire l'objet de restrictions lorsque celles-ci sont prévues par la loi et lorsque leur objectif est légitime. Nous pensons par exemple à la protection de l'ordre public, à la prévention des délits, à la protection des droits et des libertés d'autrui ou de la santé publique.

Dans l'interprétation qu'elle donne de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme est toujours partie du principe que les restrictions qui sont ainsi apportées au niveau de protection doivent satisfaire à trois critères : nécessité, proportionnalité et subsidiarité.

Le point 2 de l'article 26 exclut toutefois expressément certaines dispositions de la convention, telle l'interdiction d'intervenir sur le génome humain, de la possibilité de dérogation susvisée.

D'autres dispositions de la convention prévoient une possibilité spécifique de réduire le niveau de protection par le biais de la législation nationale, par exemple dans le domaine du traitement sans consentement des personnes souffrant d'un trouble mental, la possibilité d'effectuer de la recherche non thérapeutique sur des personnes incapables de manifester leur volonté ou la limitation du droit à l'information dont dispose le patient.

L'article 36 autorise les États parties à la convention, au moment de sa signature ou de sa ratification, à formuler des réserves au sujet de dispositions spécifiques, en se basant sur une législation nationale.

Quant à l'article 27 de la convention, il dispose que les parties ont la faculté d'accorder une protection plus étendue à l'égard des applications de la médecine que celle prévue par la convention.

Enfin, l'article 32 dispose qu'afin de tenir compte des évolutions scientifiques, la convention fera l'objet d'un examen au sein du Comité directeur pour la bioéthique dans un délai maximum de cinq années après son entrée en vigueur.

Je vous propose d'examiner maintenant les conséquences de la convention pour la Belgique. Les réunions du Comité directeur pour la bioéthique, au cours desquelles le texte de la convention a été négocié à l'échelon des fonctionnaires, au sein du Conseil de l'Europe, ont été préparées en Belgique dans le cadre d'un groupe de travail interministériel composé du premier ministre, des vice-premiers ministres et des départements fédéraux et régionaux compétents.

Il est apparu au cours de cette préparation que les différents départements ne parvenaient pas à trouver un consensus pour certaines dispositions de la convention. C'est notamment le cas pour l'interprétation des notions de « personne » et « d'être humain », ainsi que pour l'article 18 de la convention, lequel interdit la constitution d'embryons humains aux fins de recherche.

En outre, il n'existe pratiquement pas, en Belgique, de loi réglant cette matière. Il est dès lors impossible de formuler une réserve quelconque au sujet des dispositions posant problème.

Compte tenu de ces constats, les négociateurs ont reçu pour instruction de ne pas intervenir dans la discussion relative aux articles concernés et de s'abstenir au moment du vote. Cette attitude a eu pour conséquence que les négociateurs ont dû également s'abstenir lors du vote final au sein du Comité directeur pour la bioéthique et que le ministre des Affaires étrangères s'est abstenu, lui aussi, lors du vote final sur la convention, lequel est intervenu en novembre 1996 au sein du Comité des ministres.

Dans l'intervalle, le texte de la convention a été soumis pour avis au Comité consultatif de bioéthique qui devait examiner les possibilités de parvenir à une position unanime du gouvernement. Le Comité consultatif a émis son avis le 7 juillet 1997 et, dans sa conclusion, il laisse trois options au gouvernement : soit la convention est signée et ratifiée, ce qui signifie que les dispositions produisent leur plein effet; soit elle n'est pas signée et ratifiée, auquel cas elle n'est en rien contraignante pour notre pays; soit, avant de signer la convention, certains points sont réglés par la loi, comme par exemple la recherche sur les embryons, ce qui permettrait à la Belgique d'émettre des réserves sur certaines dispositions.

Voyons maintenant quelles sont les conséquences du texte de la convention pour notre pays.

Au cours des auditions, l'attention a été attirée sur la disposition de l'article premier, deuxième alinéa, de la convention qui oblige les parties à celle-ci à prendre dans leur droit interne les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention.

L'article 30 précise que les parties fourniront, sur demande du secrétaire général du Conseil de l'Europe, les explications requises sur la manière dont leur droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de la convention.

Enfin, les articles 23 à 25 obligent les parties à prendre les initiatives juridiques nécessaires pour rendre les dispositions de la convention contraignantes dans le droit interne.

Par conséquent, si la Belgique signe la convention, elle devra réaliser un important travail législatif. En effet, le fossé existant entre les dispositions de la convention et la protection qu'offre actuellement la législation belge est très important.

Venons-en à l'article 18 de la convention, lequel est libellé comme suit : « Premièrement, lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l'embryon; deuxièmement, la constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite. »

Certains orateurs entendus par la commission ont estimé qu'il s'agissait d'un texte de compromis, fruit de négociations entre États dont les législations sont très différentes. D'autres intervenants ont estimé que ces deux formes de recherche étaient très proches sur le plan de la technique de laboratoire mais qu'elles se distanciaient très fort d'un point de vue éthique et philosophique.

Si le rapport explicatif du Comité directeur de bioéthique est très concis au sujet de l'article 18, il reste fort vague en ce qui concerne la terminologie utilisée. Ainsi, n'a-t-on pas défini les concepts d'embryons, de protection adéquate de la recherche, par exemple.

Dans quelles structures la recherche a-t-elle eu lieu en Belgique ? La recherche sur les embryons s'effectue normalement dans le cadre de deux structures : les centres de génétique humaine et les centres de fécondation in vitro.

La Belgique compte actuellement neuf centres de génétique humaine. L'arrêté royal du 14 décembre 1987, qui règle le secteur, dispose que ces centres ne peuvent être exploités qu'après avoir été agréés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Ils ne peuvent être créés et fonctionner que comme des services polycliniques distincts possédant une infrastructure propre, au sein d'un hôpital universitaire. En outre, il ne peut exister qu'un seul centre agréé par université. L'arrêté royal comporte, par ailleurs, des dispositions relatives aux effectifs du personnel, aux services dispensés aux patients, au niveau scientifique requis et à la collaboration.

Parallèlement, on trouve les centres de fécondation in vitro. Actuellement, ce secteur n'est quasiment pas réglementé. Au cours des auditions, la commission n'a pas reçu de réponse précise à la question du nombre de centres existant en Belgique à ce jour.

Le seul enregistrement qui semble exister est celui du BELRAP, le Belgian register for assisted procreation qui résulte d'une initiative privée à laquelle collaborent les divers centres qui fournissent des informations sur une base volontaire.

Le rapport annuel 1995-1996 du BELRAP mentionne 35 centres. Il est, en outre, apparu au cours des auditions qu'il existe une demande urgente d'encadrement légal du secteur de la part du monde médico-scientifique et que cet encadrement devrait concerner notamment les domaines suivants : une programmation du nombre de centres, les normes qualitatives et le contrôle des prestations de services, le statut des embryons surnuméraires, le diagnostic « préimplantatoire » et la recherche sur les embryons et, enfin, le remboursement par l'INAMI.

Abordons maintenant la notion de recherche qui figure à l'article 18. La convention ne définit pas la notion de recherche employée à l'article 18. Au cours des auditions, on a mentionné et développé une série de techniques médicales qui sont ou pourraient être utilisées sur des embryons et dont on peut se demander si elles sont compatibles avec les dispositions prohibitives de l'article 18.

Ces techniques peuvent être classées en trois groupes : la recherche à but thérapeutique direct, la recherche visant à améliorer les techniques médicales et la recherche fondamentale.

J'en viens à la réglementation légale de la recherche sur les embryons. En Belgique, la technique in vitro est appliquée par un grand nombre de centres. Quiconque suit la publication d'ouvrages scientifiques sur le sujet sait que certains de ceux-ci ont joué un rôle précurseur et ont permis le développement de techniques appliquées dans le monde entier.

Par contre, en Belgique, il n'existe, contrairement à ce qui est le cas dans la plupart des autres pays d'Europe occidentale, à peu près aucun cadre légal pour la recherche en matière de fécondation médicalement assistée. Il y a pourtant une demande manifeste d'encadrement et de mécanismes sociaux de contrôle de la pratique médicale et scientifique de la part des milieux médico-scientifiques.

Bien que la mise en place d'un tel cadre ne soit pas une chose aisee, elle n'est pas non plus considérée comme une mission impossible. Lors de nos travaux, l'on a fait référence à maintes reprises, à cet égard, au fonctionnement du FRS, qui prouve qu'il est possible d'aboutir à un processus décisionnel efficace, y compris en ce qui concerne les implications éthiques des projets de recherche. Pour ce qui est des conditions auxquelles devrait être subordonné l'encadrement légal de la recherche sur les embryons, les auditions ont mis en lumière sept aspects. Les procédures d'agrément et le contrôle doivent valoir pour tous les projets de recherche. La réglementation légale à mettre en place doit englober l'agrément et le suivi des projets. Les personnes dont proviennent les gamètes doivent approuver la recherche. Il y a lieu d'assurer le caractère démocratique du processus décisionnel. Le caractère démocratique de la procédure d'agrément et de contrôle ne peut pas être un facteur de moindre efficacité. Un cadre légal doit offrir la garantie que la recherche sur les embryons sera limitée à un minimum. Et enfin, il faut garantir le niveau scientifique de la recherche.

J'en arrive au troisième et dernier point de mon rapport, celui qui porte sur la nécessité et l'opportunité de la recherche scientifique sur les embryons.

En ce qui concerne le premier paragraphe de l'article 118, l'avis du Comité consultatif se contente de constater que les opinions divergent.

Le deuxième paragraphe de cet article, lui, a donné lieu à des divergences d'opinions plus prononcées. Les uns estiment que, dans certains cas, on ne peut pas éviter de créer des embryons humains aux fins de recherche si l'on veut, par exemple, aider les patients qui sont confrontés à des problèmes de fertilité ou qui souffrent de maladies d'origine génétique.

Pour d'autres, la constitution d'embryons humains aux fins de recherche participe d'une approche utilitariste radicale : on ne respecte plus la vie humaine; on en fait même un instrument.

Il est apparu, pendant les auditions en commission, que l'article 18 divise également le monde médico-scientifique. Deux éléments semblent surtout conditionner la réponse à la question de savoir dans quelle mesure la loi doit laisser le champ libre à la recherche sur les embryons, si toutefois il y a lieu de lui laisser le champ libre : d'une part, le statut que le scientifique donne à l'embryon in vitro et, d'autre part, les éventuelles solutions de rechange qu'il pense y avoir à une recherche de ce type.

J'en viens au problème du statut de l'embryon in vitro.

Certaines législations étrangères prévoient un délai précis dans lequel la recherche sur les embryons est autorisée.

Les débats en commission des Affaires sociales ont tenté de donner une réponse satisfaisante à la question de la nécessité de protéger l'embryon au stade initial de son développement.

Une première conception veut que l'embryon in vitro emprunte sa valeur à son potentiel immanent de donner un enfant à deux êtres humains qui ont cédé des gamètes dans le cadre d'un projet de parenté. La nécessité de protéger cet embryon doit être évaluée à la lumière d'un tel projet de parenté et est, par conséquent, relative. La création d'embryons dans le cadre de la recherche visant à améliorer les techniques de reproduction médicalement assistées est, dès lors, justifiée, dans cette conception, pour autant que l'on respecte un certain nombre de principes éthiques.

Une autre optique s'oppose à cette vision en conférant à l'embryon un degré de protection très élevé, considérant que cet embryon, s'il n'est pas un être humain, porte malgré tout en lui le germe de la vie humaine. Selon ce point de vue, l'embryon, en tant qu'être humain potentiel, a une valeur intrinsèque et est totalement différent d'un embryon animal ou d'autres cellules humaines. Les orateurs qui ont développé cette vision ont toutefois reconnu que, pour eux, la nécessité de protéger l'embryon n'est pas non plus absolue et doit être située dans le cadre d'un projet parental.

Enfin, ultime aspect du débat, la recherche sur embryon est-elle nécessaire ? Selon une première conception, il ne peut y avoir aucun doute sur la nécessité de créer des embryons à des fins de recherche. Dans cette vision des choses, une interdiction comme celle qui est formulée à l'article 18.2 de la convention place l'homme de science dans une position impossible. Ou bien l'on arrête la recherche de certaines techniques nouvelles qui peuvent être vitales et on freine le développement de la science médicale, ou bien l'on introduit directement ces techniques dans la pratique clinique, sans les recherches préalables requises, avec tous les risques que cela implique pour le patient. Prendre de tels risques est inacceptable d'un point de vue tant scientifique qu'éthique.

Cette conception s'oppose à celle selon laquelle, dans l'état actuel de la science, on dispose de suffisamment d'autres matériels de recherche pour justifier l'interdiction de créer des embryons à des fins de recherche. Dans cette vision des choses, la constitution de pareils embryons ne peut jamais être considérée comme une solution de rechange commode à la recherche scientifique à part entière qui n'a pas besoin de faire usage d'embryons. Les solutions de rechange à la recherche sur embryons peuvent être le matériel animal, les gamètes humains et d'autres matériels cellulaires humains ou, si cela s'avère inévitable, les embryons restants d'un projet de fécondation in vitro.

Si ces orateurs conviennent que, dans le cadre de l'évolution scientifique ultérieure en matière de procréation médicalement assistée et de génétique humaine, on ne peut exclure que la recherche sur embryons soit un jour, dans une certaine mesure, une étape nécessaire dans l'approche de problèmes importants du point de vue clinique, ils n'en estiment pas moins que la création d'embryons humains destinés spécifiquement à la recherche n'est actuellement défendable ni scientifiquement ni sur le plan éthique.

La discussion à ce propos s'est concentrée principalement sur trois domaines, à savoir le développement des techniques de micro-injection, la recherche de techniques de congélation des ovules et l'amélioration des techniques de détection dans le cadre du diagnostic préimplantatoire.

Voilà, monsieur le président, l'essentiel du rapport que je souhaitais vous livrer. La tâche ne fut pas aisée, je le répète, car le sujet traité était très sensible et comportait de nombreux éléments techniques et scientifiques. Il est très difficile de vulgariser cette matière sans en déformer la valeur et en conservant une certaine rigueur scientifique.

Enfin, nous avons eu une longue discussion en commission en ce qui concerne le projet de résolution tel qu'il nous avait été présenté par notre présidente, aidée en cela par les différents services.

Afin de répondre aux principes fondamentaux et aux orientations précises défendues de part et d'autre, le texte de départ a fait l'objet d'adaptations successives et a débouché sur le projet de résolution tel qu'il vous est soumis, projet qui, incontestablement, constitue le dénominateur commun des différentes interventions qui ont eu lieu dans le cadre des travaux en commission. (Applaudissements.)

De voorzitter . ­ Het woord is aan mevrouw Cantillon.

Mevrouw Cantillon (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, de CVP-fractie is tevreden met het voorstel van resolutie betreffende het Verdrag van de Raad van Europa dat wij vandaag bespreken. Zij heeft daarvoor drie redenen.

De resolutie effent het pad voor de ondertekening en later voor de ratificatie van dit belangrijke verdrag. Dit verdrag komt tegemoet aan de door de biotechnologische vooruitgang vereiste noodzaak de bescherming van het menselijk wezen tegen instrumentralisering en commercialisering op een niveau te brengen dat als een standaard kan gelden in een pluralistische samenleving. Voor ons ligt dit verdrag in het verlengde van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarin het begrip waardigheid van de persoon als funderend beginsel van vrijheid, rechtvaardigheid en vrede in de wereld wordt vooropgesteld. Wegens het unieke en onvervangbare van elke mens is deze waardigheid de grondslag van het beginsel van onaantastbaarheid en van het beginsel dat het menselijk wezen in de samenleving steeds als doel op zich moet worden erkend en nooit voorwerp mag worden van enige vorm van instrumentalisering en commercialisering.

Gegeven de snelle evolutie van de medische wetenschappen achten wij het de hoogste tijd dat er ook in België eindelijk werk wordt gemaakt van wetgeving in dit domein. De CVP-fractie herinnert eraan dat de kloof tussen de verdragsbepalingen en de Belgische wetgeving momenteel nog steeds erg groot is. Professor Herman Nys somde tijdens de hoorzittingen een lange reeks lacunes in onze wetgeving op. België kent geen enkele regelgeving inzake de vervangende toestemming voor medische handelingen bij wilsonbekwamen. België heeft geen regeling voor de behandeling van geestesziekten. België heeft geen wettelijke regels inzake wetenschappelijk onderzoek op mensen. België heeft geen regeling inzake de medisch begeleide voortplanting. België heeft geen regeling inzake het gebruik van lichaamsmaterialen voor onderzoek en heeft evenmin een regeling inzake de behandeling van klachten van eventueel benadeelden.

De heer Moens, ondervoorzitter, treedt als voorzitter op

Indien de aanbevelingen van de resolutie worden gevolgd, zal België uiterlijk vóór december 1998 het verdrag ondertekenen en hiermee uitdrukking geven aan zijn wil om zich in te schrijven in de Europese harmonisering van de regelgeving terzake. Hierdoor zal de Belgische overheid zichzelf verplichten eindelijk snel werk te maken van het noodzakelijke wetgevende werk op het vlak van de biogeneeskunde. Dit alles is een eerste reden voor tevredenheid.

Een tweede reden is dat in de tekst van de resolutie elementen zijn opgenomen die pleiten voor een snelle ­ de commissie vraagt voor het einde van het jaar ­ uitwerking van een wettelijke regeling voor het onderzoek op embryo's. Het embryo heeft de visu geen kenmerkende eigenschappen die het menselijk wezen tot een persoon maken. Toch is het menselijk karakter er van bij de bevruchting, vastgelegd in zijn genetische erfmassa. Het menselijk embryo is dus niet zomaar een ding, een verzameling van enkele cellen. Het is een menselijk wezen in wording, onvervangbaar en uniek, een waarde op zich die bijgevolg de nodige bescherming verdient. In deze zin impliceert het ontbreken van een Belgische wetgeving in deze materie een houding van vergaande onverschilligheid en, zo zegde professor Schotsmans van het Raadgevend Comité, van schuldig verzuim.

In de lijn van de bepalingen van het verdrag inzake het betrekken van wilsonbekwamen bij niet-therapeutisch onderzoek, pleit de commissie voor de Sociale Aangelegenheden niet voor een absolute verbanning van het onderzoek op embryo's, maar voor een « neen, tenzij-wetgeving », waarbij onderzoek op embryo's kan worden toegestaan onder welbepaalde voorwaarden.

Samengevat slaat het woord « tenzij » op volgende situaties. Het gaat in de eerste plaats om onderzoek dat het embryo zelf ten goede komt, in de tweede plaats om de medische noodzaak om juist met menselijke embryo's het onderzoek te verrichten, omdat het op geen enkele andere manier kan, zoals in het verleden bij de ontwikkeling van de IVF-techniek.

Het kan ten derde alleen wanneer de potentiële ouders, de eigenaars van het genetisch materiaal, na terzake duidelijk te zijn ingelicht, toestemming tot dit onderzoek hebben verleend.

Ten vierde moet in ieder geval een nog op te richten federale commissie, die pluralistisch en multidisciplinair is samengesteld, hiervoor eerst het licht op groen zetten.

Ik hoop dat in deze federale commissie een serene stemming kan ontstaan waarin wetenschappelijke tegenspraak onder experts van verschillende instellingen en overtuigingen mogelijk wordt. Alleen dan kan een waarachtig ethisch debat worden gevoerd waarbij men zich niet vastspijkert in absolute pro- of contra-houdingen, en evenwichtige en behoedzame richtlijnen kunnen worden uitgewerkt. Het kan immers niet voldoende worden onderstreept dat hier uiterste behoedzaamheid geboden is. Het gevaar van het hellende vlak en van de normvervaging is immers zeer reëel.

We sluiten de deur voor de creatie van embryo's met onderzoeksdoeleinden, maar we doen de deur niet op slot. Ze kan worden geopend wanneer daar zeer goede redenen voor zijn en onder strikte voorwaarden. Dit lijkt mij verdedigbaar als men weet en beseft dat de hele IVF-techniek onlosmakelijk verbonden is met de creatie van embryo's voor onderzoek. De eerste keer dat men een mannelijke zaadcel en een vrouwelijke eicel tesamen heeft gebracht in een petrischaaltje was het niet met de bedoeling dat embryo in te planten, maar wel om na te gaan of dit embryo op een gezonde manier ontwikkelde. Het niet volledig sluiten van de deur voor de creatie van embryo's voor onderzoeksdoeleinden houdt wel degelijk het gevaar in van normvervaging. Als men het embryo immers niet beschouwt als een menselijke persoon in wording, als men de menselijkheid verdeelt in het persoonlijke en in het niet-persoonlijke, welk rationeel argument is er dan nog om bijvoorbeeld geen experimenten uit te voeren op terminaal zieke patiënten in vegetatieve toestand, op zwaar gehandicapte pasgeborenen zonder overlevingskansen, op mentaal mindervaliden ? Hier passen grote schroom en deemoed en ik hoop dat de federale commissie in deze geest zal werken.

Een derde reden van tevredenheid is het feit dat de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat met deze resolutie de weg heeft getoond voor een constructieve dialoog tussen christenen en vrijzinnigen, hoewel dient te worden gezegd dat de scheidingslijnen niet noodzakelijk volgens deze klassieke breuklijnen lopen. We betreuren in deze context overigens de afwezigheid van de Vlaamse groenen tijdens de debatten.

In onze pluralistische samenleving bestaan over de meest essentiële uitgangspunten verschillen van mening waarover geen consensus kan worden bereikt. In dit geval gaat het over het begin van het leven en over de waarde van het menselijke embryo. Betekent dit dat alleen nog de ethiek van de absolute tolerantie overblijft waarin ieder nog enkel aan zichzelf verantwoording verschuldigd is, waarin het goede leven bij gebrek aan universaliteit een louter individueel project is geworden en waarin de samenleving hooguit nog regelgevend moet optreden om de vrijheden van de anderen te waarborgen ?

Koen Raes toont in zijn jongste boek overtuigend aan dat deze absolute tolerantie in feite neerkomt op de dictatuur van de permissiviteit.

In casu wordt dat in België geconcretiseerd door het ontbreken van enige wetgeving omtrent embryo-onderzoek. De enige manier om uit deze patsituatie te komen, bestaat er volgens ons in om keer op keer gezamenlijk te zoeken naar de waarheid en naar het goede, zonder a-priorismen en met respect voor andermans standpunt. Ik meen dat wij in de Senaat de weg daartoe hebben geëffend.

De politieke wereld staat derhalve voor de uitdaging om procedures uit te werken die deze werkwijze stimuleert en mogelijk maakt waarbij geval per geval gemeenschappelijk gezocht wordt naar het ethisch juiste. Dit moet leiden tot een gemeenschappelijk beschavingskader waarin velen zich kunnen herkennen en dat als maatschappelijke richtsnoer kan dienen.

Het behoort tot onze plicht en verantwoordelijkheid om samen te zoeken naar de waarheid en het goede, om een dynamische verweving tussen verschillende standpunten tot stand te brengen en om een controlekader dienaangaande uit te werken. Ik meen dat het senaatsdebat hiertoe een belangrijke aanzet heeft gegeven, ofschoon het debat slechts ging over één artikel, artikel 18, paragraaf 2, van een zeer belangrijke en veelomvattende conventie. Ik hoop dat wij op deze wijze ook voor de andere vraagstukken die in de conventie worden opgesomd een wettelijk kader zullen kunnen uitwerken. (Applaus.)

De voorzitter . ­ Het woord is aan mevrouw Van der Wildt.

Mevrouw Van der Wildt (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, op 4 april 1997 werd in Spanje door 22 lidstaten van de Raad van Europa het Verdrag betreffende de bescherming van de rechten van de mens en de biogeneeskunde ondertekend. België behoort niet tot de ondertekenende landen.

In een recent artikel in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht stellen de vorsers Frank Demeyere, Anne-Marie Baeke en Veerle De Sadeleer de vraag of de Raad van Europa een geschikt forum is om deze gevoelige materie te regelen. Ook zij menen dat het zoeken naar een consensus met een groep van 40 landen, die soms zeer verschillende benaderingen hebben in de domeinen van de bio-ethiek, geen sinecure is. Daarenboven kon in verschillende landen, waaronder België, zelfs op nationaal vlak geen consensus worden bereikt over bepaalde in het verdrag behandelde materies. Vooral artikel 18 aangaande het wetenschappelijk onderzoek op embryo's zorgde voor onenigheid en leidde onder meer tot de niet-ondertekening door België.

Een verdragspartij kan evenwel op grond van de eigen wetgeving voorbehoud maken bij een aantal artikelen, waaronder artikel 18. België heeft nagenoeg geen wetgeving inzake de materies die in het verdrag worden behandeld en het kan bijgevolg bij de ondertekening van het verdrag weinig of geen voorbehoud maken. Op de vraag of we ons over het ontbreken van de Belgische handtekening zorgen moeten maken, moeten we zowel positief als negatief antwoorden.

Dit verdrag bevat belangrijke bepalingen in verband met de bescherming van de rechten van de mens, de primauteit van het menselijk leven, een gelijke toegang tot de gezondheidszorg, het informed consent -beginsel, orgaandonaties en een aantal specifieke biomedische materies. De algemene bepalingen over de bescherming van de menselijke waardigheid en het respect voor zijn integriteit en andere rechten en vrijheden bij de toepassing van de biologie en de geneeskunde staan ook voor de SP-fractie onomstotelijk vast.

Bij een aantal definities in de conventietekst die precies betrekking hebben op de toepassing van het verdrag bij de prenatale biomedische technieken en het wetenschappelijk onderzoek op embryo's, blijven echter vragen rijzen. Het is dan ook goed dat de ruimte en de mogelijkheid worden gelaten om de verschillende visies op nationaal vlak samen te brengen en zo mogelijk te stroomlijnen alvorens tot de ondertekening over te gaan.

Zo zijn volgens onze visie sommige verbodsbepalingen zodanig absoluut dat ze weinig ruimte laten voor te verwachten positieve ontwikkelingen op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek en de toepassing ervan in de geneeskunde.

De mogelijkheid tot een vijfjaarlijkse herziening van het verdrag biedt echter ruimte om verdragsbepalingen aan nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en aan een gewijzigd ethisch kader aan te passen. In de veronderstelling dat het verbod op gentherapie op het niveau van de geslachtscellen momenteel enkel gebaseerd is op de bekommernis dat de wetenschappelijke kennis op dit vlak nog te gering is en dat er ernstige gezondheidsrisico's bestaan bij de toepassing ervan, kan in de komende jaren, wanneer de techniek wetenschappelijk zo verfijnd is dat ze zonder risico's kan worden gebruikt, kiembaanceltherapie wel worden aanvaard door het verdrag.

Het moet duidelijk zijn dat de SP de nood aan een geharmoniseerde aanpak van de bio-ethische problemen onderschrijft. Indien elke lidstaat de vrijheid wordt gelaten een eigen reglementering te ontwikkelen, zijn deze beschermingsmaatregelen immers onvoldoende op elkaar afgestemd en verschilt de omvang van de bescherming van land tot land. Het risico dat hierdoor bio-ethische paradijzen ontstaan, is reëel. Met een uniforme regeling op supranationaal niveau kan dit worden vermeden. De SP wenst zich in te schrijven in de Europese beweging van geïndividualiseerde harmonisatie in deze materie. Ze verbindt hieraan echter drie voorwaarden.

Inzake sommige domeinen van de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek bestaan er verschillende ethische standpunten, die niet noodzakelijk worden gedeeld. In een samenleving die pluralisme in etische vraagstukken accepteert, is het onaanvaardbaar dat deze standpunten automatisch aanleiding geven tot bindende normen zonder dat hierover een breed publiek debat heeft plaatsgehad. De resolutietekst heeft deze bepaling letterlijk in haar toelichting opgenomen. Voor de SP gaat het zelfs verder. Bij het bepalen van de standaardnormen die de basis vormen van de wettelijke regels, moet men oog hebben voor zo breed mogelijke en zo verscheiden mogelijke visies en standpunten. In deze materies moeten we de immoraliteit van een systeem van eenvoudige meerderheid overstijgen.

De tweede voorwaarde betreft het wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk en moet worden bevorderd. De overheid moet zich zo weinig mogelijk mengen in het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent echter niet dat ze een laissez-faire -houding moet aannemen. De maatschappij moet streven naar een positief geheel van regels in plaats van wetenschappelijke handelingen te verbieden. De technologie moet de bevordering van de kwaliteit van het leven dienen. Normen verbonden aan strenge voorwaarden zijn te verkiezen boven uitzonderingen op verbodsbepalingen.

De derde voorwaarde is dat ons land een eigen wetgeving en regelgeving kan uitwerken, waardoor het bij de ondertekening de mogelijkheid heeft bij een aantal artikelen de nodige opmerkingen te formuleren. Als leden van het Belgisch Parlement betreuren we dat een dergelijke belangrijke menselijke en toekomstgerichte materie niet vooraf in Kamer of Senaat werd besproken. We hebben vernomen dat een meningsverschil in de regering de ondertekening onmogelijk maakte. Daarom besloot de regering af te wachten. Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek slaagde er evenmin in de standpunten te verzoenen. De spanning tussen de waardigheid van het menselijk leven en de vrijheid van onderzoek werden daardoor ongenuanceerd en onterecht tegenover elkaar geplaatst. De kloof was diep en het ethisch spanningsveld bleek niet te kunnen worden ontmijnd. Na abortus en euthanasie is een nieuw ethisch dossier de Belgische politiek ingestapt : het onderzoek op embryo's in vitro.

Gestimuleerd door haar voorzitster, heeft de senaatscommissie voor de Sociale Aangelegenheden dit dossier naar zich toegetrokken met de ongelooflijke ambitie een consensus te bereiken, de tegenstellingen weg te werken en de raakpunten te vinden. Deze aanpak was vrij nieuw en ongewoon in politieke scenario's met deze geladenheid. Er heeft geen stellingenoorlog plaatsgevonden in de commissie, maar een inhoudelijk debat, dat het mogelijk maakte om uitgaande van verschillende visies tot dezelfde resultaten te komen. De tekst vorderde moeizaam omdat elke zinsnede en elk woord aan beide zijden werd gewikt en gewogen tot we uiteindelijk een evenwichtige resolutietekst hebben goedgekeurd, die enkel in zijn geheel mag worden beoordeeld. De gebruikers van deze tekst, met name de regering, moeten dus beseffen dat het verboden is ook maar één enkele zin van deze resolutietekst uit zijn verband te rukken of te isoleren. Wie aan één passus raakt, verstoort het na ernstige discussie bereikte evenwicht.

Wat mij betreft, had dit ethisch debat een belangrijk uitgangspunt dat duidelijk verschilde van dat bij de debatten en gesprekken over abortus en euthanasie. Alle fracties vertrokken vanuit een acceptatie van de realiteit. Onderzoek op embryo's, medisch begeleide voortplantingstechnieken, pre-implantatiediagnostiek bestaan en worden in tal van klinieken in ons land uitgevoerd. Er was deze keer geen ontkenning of verdringing van de feiten.

Uit de verschillende hoorzittingen die de commissie organiseerde met deskundigen terzake bleek toch wel degelijk de vraag te bestaan naar enige wettelijke omkadering evenwel samen met de bezorgdheid voor een al te grote inmenging in en een beperking van het wetenschappelijk onderzoek. Het was voor veel wetenschappers derhalve onmogelijk de tekst van het verdrag en meer bepaald artikel 18 over het onderzoek en het verbod op de creatie van embryo's ongenuanceerd te aanvaarden. Dat was van bij de aanvang ook de benadering van de SP-fractie. De conventie kon alleen maar worden ondertekend en geratificeerd door België als meer bepaald voor artikel 18 reserves zouden worden geformuleerd op basis van een eigen wetgeving.

Centraal in de discussie stonden twee belangrijke thema's : enerzijds de beschermwaardigheid van het embryo, anderzijds de vrijheid van onderzoek als basisbeginsel. Wanneer wij vanuit de SP-fractie de vrijheid van onderzoek benaderen vanuit het concept «vrij onderzoek», dan hoeft dit geen wilde fantasieën op te roepen over onverantwoord handelen. Vrij onderzoek is geen vrijgeleide voor om het even welk onderzoek en impliceert dat zowel de keuze van de te onderzoeken problemen als de methoden die voor het onderzoek het meest geschikt zijn, kritisch worden bekeken.

Het spreekt voor zich dat ook de gevolgen van dit onderzoek een belangrijke factor zijn, omdat onderzoek ook plaatsheeft binnen een maatschappelijke context, die ook financiële en materiële beperkingen impliceert. Het is precies eigen aan de wetenschap dat zij voortdurend evolueert in haar methoden.

Daartegenover kan volgens ons geen maatschappij met statische waarden staan. De dynamiek van de samenleving bestaat er precies in de evoluerende wetenschap te verzoenen met de evoluerende waarden. Sommigen noemen dit normvervaging. Ik noem dit realiteitszin, die op basis van overleg en respect voor ieders visie, een maatschappelijk kader creëert waarin wetenschappelijk onderzoek onder transparante en democratische controle mogelijk wordt.

Tegenover dit wetenschappelijk onderzoek staat de primauteit van het menselijk leven en in deze context de bescherming van het menselijk embryo ten aanzien van deze experimenten. De commissie zelf heeft de discussie over het statuut van het embryo niet gevoerd. Ook de conventietekst zelf spreekt zich niet uit over bepaalde belangrijke definities van l'être humain en toute personne . De beschermwaardigheid van het embryo wordt in het kader van embryo-onderzoek gekoppeld aan het criterium van het «persoon-zijn», de «minimens».

Voor ons is de personalisering in deze ontwikkelingsfase een louter mentale aangelegenheid en duidelijk gebonden aan de kinderwens van de betrokken ouder of ouders. Wetenschappelijk gezien heeft een in-vitrobevruchting tot een embryo van vier of acht cellen geen enkele ontwikkelingsmogelijkheid zolang het niet wordt geplaatst in een zeer gespecialiseerde omgeving, namelijk de baarmoederwand, en zelfs dan is de kans dat de zwangerschap wordt voldragen tot een ontwikkelde baby slechts 20 %.

Wanneer wij dus de absolute bescherming van het embryo in het kader van het Verdrag van de Rechten van de Mens willen afzwakken tot hoge bescherming, dan heeft dit in de eerste plaats te maken met deze wetenschappelijke overweging. Wij stellen wel dat het embryo in het kader van experimenteel onderzoek bescherming geniet, gezien de potentiële ontwikkelingsmogelijkheden ervan. Dat wil dus zeggen dat wij inhoudelijke begrenzingen aan het onderzoek op embryo's aanvaarden op basis van diagnostische, therapeutische en preventieve criteria die betrekking hebben op vruchtbaarheidsproblemen en de vooruitgang van de kennis inzake ernstige genetische ziekten en sommige congenitale afwijkingen.

De term eugenetica heeft voor de meeste commissieleden een andere, maar meestal verwerpelijke definitie. Rasverbetering, het streven naar perfecte mensen volgens een bepaald model, het uitsluiten van bepaalde lichaamskenmerken, de keuze van geslacht of kleur van ogen, roepen voor ieder van ons hallucinante beelden op, die we verwerpen. De grens met het bestrijden van een ziekte, het voorkomen van een handicap op het vermijden van toekomstig menselijk leed is zeer vaag en ligt in een grijze zone. Nochtans zullen beleidsmensen in de toekomst meer en meer met deze grensproblemen worden geconfronteerd.

Zullen tegemoetkomingen van de gemeenschap nog te verantwoorden zijn voor wie vooraf bewust geen maatregelen heeft getroffen om leed en pijn te voorkomen ? Zullen mensen nog het recht hebben een gehandicapt kind ter wereld te brengen en zullen zij voor de verzorging van dat kind nog kunnen rekenen op de solidariteit van de gemeenschap ?

Voorzichtigheidshalve heeft de resolutie zich in deze eugenetische definitie laten leiden door de beperkingen van de wetenschap zelf. Het risico op het wijzigen van het genoom en de gevolgen ervan voor de afstamming zijn vandaag onvoldoende gekend en te groot om bepaalde toepassingen reeds in praktijk te brengen. Bijgevolg bepaalt de resolutie dat handelingen met een eugenetisch doel ontoelaatbaar zijn. In die context kan de SP zich akkoord verklaren met deze stelling. Onze voorkeur ging uit naar het formuleren van een moratorium veeleer dan naar een verbodsbepaling, maar aangezien het verdrag zelf voorziet in een herziening en een evaluatie binnen de vijf jaar, zullen sommige toepassingen dankzij de evolutie van wetenschap en techniek in een latere fase misschien tot de mogelijkheden behoren.

De creatie van embryo's voor onderzoeksdoeleinden is verboden, tenzij er op geen enkele wijze gebruik te maken is van overtallige embryo's. Het is aan de onderzoeker zelf deze uitzondering wetenschappelijk aan te tonen. Ook met deze formulering kan de SP het eens zijn.

Wie dit alles uiteindelijk zal moeten beoordelen, evalueren, controleren, registreren en rapporteren was stof voor een laatste discussiepunt voor de commissie. Aangezien dit soort van onderzoek, ook voor de SP, enkel in erkende centra voor medisch ondersteunde voortplanting kan worden uitgevoerd, vormen de competentie en de deskundigheid van de lokale ethische comités een waarborg.

De lokale ethische comités moeten de onderzoeksprojecten in de eerste plaats beoordelen en de uitvoering ervan op de voet volgen. De installatie van een gestructureerd orgaan op een hoger niveau, een zogenaamde federale commissie, kan in onze ogen zinvol zijn. Vanuit zijn registrerende functie kan dit overkoepelend orgaan dubbellopende projecten vermijden, de transparantie stimuleren en het volgen van de projecten waarborgen. In sommige gevallen kan het aangewezen zijn dat dit orgaan het beleid van een lokaal ethisch comité bijstuurt. Op dit punt halen de protectionistische stellingen opnieuw de bovenhand. De resolutie blijft dan ook op de vlakte als het gaat over de verhouding tussen deze twee controlerende instanties, over hun samenstelling en over hun beslissingsbevoegdheid.

Zowel voor de samenstelling van de lokale comités als van het federale comité dient deskundigheid voor de SP voorop te staan. De samenstelling van het federale comité dient evenwichtig pluralistisch en multidisciplinair te zijn. Het federale niveau kan de beslissingen van het lokale niveau enkel en alleen betwisten op basis van een gefundeerd advies waartoe met een bijzondere meerderheid van zijn leden wordt besloten.

De SP verheugt zich over het tot stand komen van deze resolutie. Dit bewijst dat wanneer moeilijke en ethisch zwaar geladen thema's met verstand en rede worden benaderd, oplossingen kunnen worden gevonden. De toekomst zal ons ongetwijfeld voor nieuwe en grotere uitdagingen plaatsen, want de ontwikkeling van de wetenschap is wellicht onbegrensd. Als beleidsmensen zijn we wel verantwoordelijk voor het uittekenen van het maatschappelijke kader waarbinnen de wetenschap kan evolueren. Hierbij dienen we ons regelmatig af te vragen vanuit welk maatschappij- en mensbeeld we de ontwikkeling van de wetenschap zullen sturen en hoe wij de toepassingen van die kennis zullen hanteren.

Bij het voeren van een beleid is het gebruikelijk uit te gaan van voorspellingen van de economische ontwikkeling, van financiële modellen en meerjarenplannen en van vooruitzichten op termijn. Over de ontwikkeling van de mens, van de menselijke gezondheid en van de weerstand van de voortplanting en fertiliteit tegen milieu, tegen stress, tegen werktempo of tegen sociale uitsluiting worden geen bijeenkomsten op Hertoginnedal of Octopusberaden gehouden. Het wordt tijd dat de mens zijn biologische toekomst op de politieke agenda plaatst. Deze debatten mogen niet langer het privilegie blijven van een beperkte kring van goed geïnformeerden. De toegankelijkheid tot begrijpelijke informatie heeft in dit verband ontegensprekelijk een sociale dimensie en is essentieel om het maatschappelijke draagvlak voor deze onvermijdelijke evoluties zo breed mogelijk te houden.

Men mag niet over het hoofd zien dat de mens zelf de grootste deskundige is in dit debat.

Ik sta erop de voorzitster van de commissie te danken voor de gedrevenheid waarmee ze de behandeling van dit moeilijke thema tot een goed einde wist te brengen. Voorts gaan mijn dank en bewondering naar de commissiesecretaris, die zich van de haast onmogelijke opdracht wist te kwijten om telkens de juiste teksten aangepast voor de volgende bijeenkomst klaar te krijgen en de verschillende standpunten erin naast elkaar te plaatsen. Ik wil echter vooral de leden van de commissie danken die actief hebben meegewerkt aan de gesprekken. Dankzij hun inbreng werd dit bescheiden stukje parlementaire geschiedenis voor mij een bijzonder leerrijke ervaring. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à M. Mahoux.

M. Mahoux (PS). ­ Monsieur le président, je désire m'associer aux félicitations qui ont été adressées aux corapporteurs, Mme Cantillon et M. Santkin.

La commission des Affaires sociales a réalisé un travail de qualité considérable. Les débats ont débuté il y a plus de six mois et se sont poursuivis depuis lors de manière quasi-ininterrompue. La difficulté d'appréhender une matière complexe dans sa globalité et dans tous ses aspects explique certainement la longueur des discussions.

La commission a voulu se donner les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur des problèmes relevant d'un savoir scientifique très pointu. Les auditions de scientifiques de haut niveau ont permis de mieux comprendre les différents enjeux des questions qui ont fait l'objet de nos discussions. Elles ont sans doute permis de nuancer les a priori qui pouvaient habiter les uns et les autres, mais le débat a surtout été long parce que la recherche biomédicale soulève des questions difficiles qui, sur le plan éthique, ne font pas toutes l'objet d'un consensus.

L'effort à accomplir pour dégager des règles acceptables était d'autant plus grand que, dans une société démocratique et pluraliste, les règles éthiques ont peu de pertinence si elles ne font pas l'objet d'un large consensus. Un accord assez large ­ mais non unanime ­ a pu être dégagé entre la plupart des partis démocratiques. À cet égard, j'écouterai avec intérêt les interventions ultérieures de certains représentants de l'opposition démocratique.

L'accord qui a pu être obtenu me réjouit car il reprend l'idée même de progrès que nous souhaitions défendre et qui implique à la fois le respect des valeurs essentielles qui fondent notre société, en ce compris la recherche scientifique.

Pour en apprécier la portée, peut-être convient-il de rappeler les principes que nous avons voulu défendre et les enjeux ayant fait l'objet des controverses et des débats. Le problème de la légitimité de la recherche scientifique et des moyens qu'elle peut se donner pour parvenir à ses fins a sous-tendu nos débats.

À cet égard, notre projet est fondamentalement humaniste et démocratique. Il est fondé sur l'articulation de valeurs essentielles. L'homme, pour s'émanciper, doit se donner les moyens de maîtriser son destin social et politique, mais aussi son destin biologique. La lutte contre la maladie et la maîtrise des phénomènes biologiques sont au coeur de tout un mouvement d'émancipation. Les progrès en la matière ont été considérables. Les effets de certaines maladies graves ont été fortement réduits et la propagation d'autres maladies a été enrayée. C'est un effort de connaissance qui a permis une série de progrès dans le domaine de la médecine. Personne ne les remet aujourd'hui en question. Mais ce projet d'émancipation s'accompagne d'une affirmation politique : celle d'assurer concrètement l'égalité de chacun en dignité et en droit et notamment l'égalité du malade et de la personne en bonne santé.

Cette affirmation politique n'est pas sans conséquence. Elle implique évidemment le respect de la personne et de l'autonomie de chacun. Mais elle fonde aussi des droits dans le chef des malades et des devoirs pour la société. D'abord, un devoir de solidarité concrète, immédiate, un devoir d'assistance mais aussi un devoir de recherche. Une société qui, pour assurer à chaque femme et à chaque homme une vie la plus digne possible, a fait de la compréhension du monde et de la nature un des ses objectifs, ne peut pas renoncer à lutter contre la maladie. Le devoir de comprendre et de chercher est en vérité inscrit au coeur du projet démocratique contemporain. Il se fonde sur cette conception que le savoir, la connaissance ne sont pas dangereux en soi. Une découverte scientifique est une donnée brute qui n'a pas, par elle-même, de signification morale. En soi, la connaissance ne détermine pas de finalité particulière. Il suffit, pour s'en convaincre, de songer au fait qu'elle peut être mise au service du bien comme du mal.

Une éthique doit donc rester au coeur des activités scientifiques et plus particulièrement au coeur des applications de la recherche. Mais cette éthique ne procède pas de la science et ne peut fonder vis-à-vis de celle-ci une méfiance a priori. Cette éthique est le fait d'une société et des valeurs qu'elle se donne. Le philosophe Gilbert Hottois disait : « La méfiance a priori vis-à-vis de la recherche et de la connaissance incarne l'angoisse devant la liberté et la responsabilité. C'est une attitude anti-humaniste par excellence, puisqu'elle doute fondamentalement de la faculté humaine de prendre en charge un avenir qui soit évolutif et progressif. Cette conception s'avère rapidement inséparable d'une critique de l'univers démocratique, supposé incapable de maîtriser le développement des connaissances et le développement des sociétés humaines. »

Cette conception n'est évidemment pas la nôtre. Nous pensons au contraire qu'une société démocratique peut maîtriser les enjeux soulevés par les nouvelles connaissances.

À cet égard, et avant de centrer plus spécifiquement mes propos sur l'objet de la résolution proposée par la commission des Affaires sociales, je voudrais émettre une brève considération en ce qui concerne la situation en Belgique.

On a pu entendre à plusieurs reprises que la recherche dans notre pays ne faisait pas l'objet de contrôles satisfaisants. En d'autres termes, tout serait possible. Cette affirmation est évidemment inexacte. Notre pays a privilégié un mode particulier et original de régulation de la recherche en renvoyant de nombreuses questions problématiques non réglées par la loi vers des comités d'éthique locaux. Leur rôle est de dévoiler les différents enjeux des questions qui leur sont soumises et de fournir une information la plus large et la plus contrastée possible sur les conséquences éventuelles des choix qui pourraient être opérés. La tâche essentielle de ces comités est donc de réfléchir et de faire réfléchir.

Le bien-fondé d'un projet de recherche dépendra en réalité de sa capacité à subir l'épreuve de la critique et de la discussion. Un choix non justifiable au regard des questions posées deviendra éthiquement indéfendable. Il faut d'ailleurs remarquer que le fonctionnement des comités bioéthiques génère un climat de confiance qui conduit la plupart du temps à ce que les projets de recherche, lorsqu'ils posent problème, soient modifiés d'un commun accord. Les comités agissent comme catalyseurs d'amélioration des aspects éthiques des procédures de recherche.

L'existence des comités locaux permet d'ailleurs de garantir le respect de la diversité des points de vue éthiques. Un comité unique composé de diverses tendances philosophiques et qui aurait un pouvoir de contrainte risquerait de paralyser de nombreux projets de recherche faute d'accord entre ses membres. Au mieux, il imposerait le point de vue éthique de la majorité. Or, la majorité, en l'occurrence, n'est pas le signe indubitable d'une quelconque supériorité de qualité ou de lucidité éthique.

À cet égard, il est intéressant de rappeler que toute l'histoire de la recherche est caractérisée par la contestation d'une éthique dominante et de règles largement respectées. Et vous permettrez au médecin que je suis de rappeler qu'une part importante de l'essort de la médecine scientifique a été liée à la possibilité de disséquer des cadavres. Or, comme vous le savez, il fut une époque où la dissection des cadavres était considérée comme contraire à l'éthique et était sanctionnable pénalement. Les choses fort heureusement ont bien changé et personne ne conteste le bien-fondé de cette pratique appliquée, bien entendu, dans le but du progrès de la recherche.

Au demeurant, nous pouvons aujourd'hui faire une constatation importante : l'existence des comités d'éthique locaux a limité considérablement les risques d'abus de la recherche. Il n'existe pas, dans notre pays, d'inventaire consistant d'abus graves qui auraient été commis et nous n'avons en tout cas pas connu de grands scandales éthiques comme certains de nos voisins qui ont voulu tout régler par la loi sans mettre en place, de manière satisfaisante, des structures de débat qui fonctionnent en permanence.

Cet ensemble de raisons justifie amplement la place déterminante que nous souhaitons réserver aux comités d'éthique locaux dans la régulation de tout projet de recherche dans le domaine biomédical.

Au regard de ces principes généraux que je viens de rappeler, comment avons-nous abordé les questions débattues au sein de la commission des Affaires sociales ? Quels sont les problèmes que nous avons tenté de résoudre ?

Nous n'avons pas caché que nous n'étions pas enthousiastes quant à la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine. Nous l'avons rappelé dans l'avis que nous avons déposé en commission. On peut considérer que la Convention du Conseil de l'Europe rappelle de manière satisfaisante, pour une série de questions particulières, les principes minimaux qui peuvent être à la base d'une réglementation. Mais, la convention appelle aussi une série de réserves. De manière générale, il faut constater qu'elle est largement sous-tendue par une philosophie défensive qui considère la biomédecine comme un danger potentiel pour l'homme. Or, la recherche biomédicale est avant tout caractérisée par la volonté de soigner et de faire évoluer la science.

Par ailleurs, la convention peut placer la réglementation de la biomédecine dans le sillage des droits de l'homme. Mais l'esprit des droits de l'homme est universaliste; il ne peut imposer que des règles sur lesquelles il existe un consensus suffisamment large.

Or, pour certaines directives relatives à la biologie médicale, la convention consacre des positions éthiques qui ne sont pas partagées par l'ensemble de la société. Pour nous, il ne serait pas acceptable que ces positions donnent naissance à des normes obligatoires, particulièrement dans notre société qui est caractérisée par l'acceptation du pluralisme en matière éthique.

La référence aux droits de l'homme soulève d'autres problèmes. Les droits de l'homme ont pour vocation de protéger la liberté et l'autonomie des individus, tout en affirmant l'égalité de chacun et la solidarité entre tous. Ils ne concernent pas des entités au statut indécis, comme le génome ou l'embryon même si l'on peut s'accorder sur le fait que ceux-ci méritent indiscutablement une protection particulière.

Certaines dispositions à la convention méritent d'ailleurs un examen et un débat approfondis. Je pense notamment à l'article 13 relatif à la modification du génome.

À cet égard, Mme Van der Wildt a rappelé l'horreur que nous inspire l'eugénisme. Il faut cependant souligner que des modifications du génome peuvent être positives. Je pense notamment aux maladies héréditaires à propos desquelles de nombreux membres de la commission partagent mon souci de les voir enrayées. Or, cela peut impliquer des recherches qui, n'ayant nullement pour but des modifications du génome, aboutissent cependant à de telles modifications aux conséquences tout à fait positives. Il faut, bien entendu, souhaiter que cela puisse se réaliser dans l'avenir le plus proche possible.

À cet égard, il faut éviter les positions trop figées et garder à l'esprit, comme l'immense majorité des membres de nos commissions, le souci du malade et de sa famille.

À l'examen de certains articles, notamment l'article 13, on constate la difficulté de régler une série de questions dans un texte normatif et contraignant par l'instauration de procédures régulières de réévaluation des dispositions de la convention afin, comme le précise l'article 32, de tenir compte des évolutions scientifiques. Au demeurant, il y a une forme d'hypocrisie à interdire certains types de recherche tout en acceptant de revenir sur l'interdiction en fonction de l'évolution de la science, c'est-à-dire en fonction du résultat de recherches qui se seront déroulées dans des États qui, par hypothèse, n'auront pas adhéré à tout ou partie des dispositions de la convention.

Les contestations du contenu de certaines dispositions de la convention sont aussi nombreuses que les mouvements d'adhésion. Certains considèrent que la convention va trop loin et d'autres pas assez. La moitié seulement des pays membres de l'Europe a signé la convention et certains signataires, comme le Royaume Uni, annoncent le dépôt de réserves sur près d'une dizaine de dispositions.

À ce jour, deux pays ont ratifié le texte. La France elle-même, dont les lois bioéthiques ont inspiré la convention, laisse entendre qu'elle ne ratifiera pas celle-ci avant de procéder à l'évaluation de sa législation qui ne semble pas donner entière satisfaction, c'est le moins que l'on puisse dire.

Mon groupe n'était donc pas demandeur de la signature de la convention, en tout cas pas sans pouvoir exprimer ses réserves.

Par contre, nous souhaitons depuis de nombreuses années que s'ouvre un large débat parlementaire sur les questions bioéthiques. Je rappelle à ce sujet que Roger Lallemand a été l'initiateur d'un débat sur l'euthanasie au sein de cette assemblée et que j'ai déposé une proposition de loi visant à interdire les examens génétiques prévisionnels dans le cadre des relations de travail, particulièrement à l'embauche. Je voudrais souligner que ce problème éthique qui concerne des hommes et des femmes en situation de demande d'emploi n'a toujours pas trouvé de sanction en termes d'adoption.

Dans un domaine qui ne concerne pas directement l'embryon et l'homme, je rappelle qu'un large débat a lieu en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés. Il existe à ce sujet une proposition de loi dont je suis l'auteur et qui tend à rendre obligatoire l'information du consommateur au sujet de la nature des produits mis en vente, en soulignant que ces produits contiennent des organismes génétiquement modifiés.

Si j'en parle, c'est par allusion à tout ce qui concerne les modifications génétiques, mais aussi pour souligner qu'indépendemment de cet article 18, dont nous avons longuement parlé en commission, d'autres articles de cette convention méritent considération, d'autres problèmes éthiques se posent.

Je pense à la législation sur les incapables, ceux qui sont dans l'impossibilité d'exprimer l'acceptation ou le refus d'expérimentation sur leur personne.

Nous n'estimons pas que toutes les questions bioéthiques doivent faire l'objet d'une réglementation légale, mais elles doivent donner lieu à des débats réguliers.

Cela dit, si la perspective de la signature de la convention et de sa ratification peut générer ce débat, nous devons nous en réjouir. Les informations qui en découleront seront probablement le meilleur moyen de réduire un grand nombre de craintes sur les applications de la biomédecine qui ont été à l'origine des dispositions les plus controversées de la convention.

J'en viens à la question centrale des travaux de notre commission, à savoir celle de la recherche sur les embryons. L'article 18 de la convention est sans doute le plus préoccupant. Contrairement à d'autres dispositions qui, par crainte sans doute infondée de développements futurs, interdisent préventivement des techniques qui ne sont pas encore au point, l'article 18 concerne directement des recherches qui ont déjà prouvé aujourd'hui leur utilité.

Cet article, d'une part, exige que la loi garantisse une protection adéquate de l'embryon in vitro si la recherche sur celui-ci est autorisée et, d'autre part, interdit la constitution d'embryons à des fins de recherche.

Fort curieusement, rien dans le rapport explicatif de la convention, au demeurant fort élaboré pour d'autres articles, ne justifie cette interdiction radicale. Le rapport explicatif est tout simplement muet sur cette question, preuve sans doute qu'au regard des bénéfices que peuvent tirer de ces recherches des personnes atteintes de maladies graves, il est difficile de justifier rationnellement l'interdit.

Plusieurs projets de recherche sur les embryons ont été développés en Belgique. Ils ont fourni des résultats appréciables pour l'élaboration de certains traitements de l'infertilité et l'étude de maladies génétiques.

Certaines recherches ont nécessité la constitution spécifique d'embryons. Paulette Van Gansen, professeur de génétique à l'ULB affirme : « Il est vain et dangereux d'interdire des domaines de recherche ouverts. Vain, parce que les espoirs suscités ont une telle force qu'ils pousseront aux trangressions des interdits. Dangereux, parce que dans ces conditions, les recherches se poursuivront sans qu'elles soient soumises à toute la surveillance nécessaire. »

Il ne peut donc être question pour nous de s'engager dans la voie d'une signature de la convention sans que cette question ait été réglée sur le plan national.

Un accord satisfaisant qui lève les inquiétudes réciproques, légitimes d'ailleurs, a été trouvé à ce propos entre ceux qui accordaient une importance de principe à la signature de la convention, « pour marquer le coup » en quelque sorte, quitte à ce que les dispositions problématiques susceptibles de faire l'objet de réserves soient examinées au cours du processus de ratification, et ceux qui estimaient que les réserves devaient en tout état de cause pouvoir être exprimées au départ du processus de ratification, c'est-à-dire au moment de la signature.

À cet égard, le texte est tout à fait précis puisque la résolution demande ou enjoint ­ quel est le terme le plus approprié ? ­ au gouvernement de signer la convention le jour de la publication au Moniteur belge de la loi qui permet d'exprimer des réserves. J'ai eu l'occasion de le dire antérieurement, ces réserves concernent la problématique de l'embryon in vitro.

Cette résolution contient les éléments qui devraient être repris dans la future loi encadrant la recherche sur les embryons in vitro. Je souhaite en signaler rapidement quelques points importants.

Le premier point concerne l'autorisation de principe de la recherche sur l'embryon à certaines conditions. En d'autres termes, le principe de la recherche sur l'embryon est admis dans certaines conditions. On souligne, ce qui correspond d'ailleurs à la formulation du Conseil de l'Europe, l'interdiction de créer des embryons destinés spécifiquement à la recherche, sauf s'il n'est pas possible d'utiliser à cette fin les embryons disponibles.

Deuxième point, il est souhaité que la recherche fasse l'objet de contrôles démocratiques qui assurent l'indispensable transparence mais en garantissant le pluralisme. Nous resterons particulièrement attentifs à ces questions, celle de la transparence qui est, bien sûr, au coeur des exigences de mon groupe en matière de bioéthique, mais aussi celle du respect du pluralisme.

À ce propos, je me permets d'insister à nouveau sur l'importance et la place qu'il faudra garantir aux comités d'éthique locaux dans le processus de régularisation que nous mettrons en place.

Le troisième point porte sur la consécration du principe d'une échelle de valeurs dans l'utilisation du matériel de recherche. La recherche sur le matériel animal doit être privilégiée lorsqu'elle peut conduire à des résultats d'une efficacité comparable à la recherche sur les embryons. Cette formulation peut être inversée puisque, dans le texte de la résolution, il est dit que la recherche n'est permise que si toute autre possibilité de recherche, présentant une efficacité comparable, a été explorée.

Le quatrième point porte sur une définition satisfaisante de la notion de clonage. À juste titre, le clonage est frappé d'un interdit de principe. Ce n'est pas la division ou la duplication de cellules embryonnaires, dans le cadre d'une recherche, qui est interdite ­ cette duplication peut en effet se justifier, notamment pour vérifier la validité de certains résultats ­ mais bien toute intervention ayant pour but de créer un être humain identique à un autre, ce qui est l'essence même du clonage.

Enfin, pour ne pas passer en revue toute la résolution, je terminerai par un cinquième et dernier point qui concerne la limitation du champ de recherche.

C'est sans doute l'aspect le moins satisfaisant du texte qui, il est vrai, limite la recherche aux domaines qui sont étudiés dans notre pays, à une petite réserve près : l'amélioration des connaissances en matière de maladies congénitales. Ce point n'est pas explicitement inclus dans la résolution.

Sans doute, malgré la durée, l'intensité et le sérieux du débat, cette question n'a-t-elle pas été suffisamment discutée et approfondie en commission. Peut-être faudra-t-il, lors de futurs débats sur une proposition de loi, réexaminer ce problème et, à cette occasion, viser également l'amélioration des connaissances «de maladies qui affectent gravement le développement du foetus».

Cette formulation permettra probablement de lever les doutes, les méfiances ou les imprécisions que suscitait l'emploi du terme «congénital».

À cet égard, je me réfère à l'importance du milieu de développement de l'embryon en ce qui concerne l'étude des problèmes de fertilité, mais aussi à l'influence des facteurs exogènes sur l'embryon in vitro.

Il convient de se rappeler l'importance des recherches relatives à l'effet tératogène de certaines substances sur l'embryon.

Dois-je rappeler à cet égard, le drame qu'à constitué, il y a de nombreuses années, l'administration à des femmes enceintes de la thalidomide ?

En tout cas, je pense que le champ de la recherche devra être évalué de manière approfondie. Plusieurs recherches menées à San Francisco et à Hawaï sur du matériel animal ­ rats et singes ­ dans des laboratoires américains, hors probablement d'une législation contraignante ­ ce que, par ailleurs, l'on peut déplorer ­ ont montré que des cellules embryonaires peuvent régénérer les tissus nerveux. Il est probable qu'un jour, des greffes de cellules embryonaires pourront reconstituer des moelles épinières lésées et, peut-être, guérir des paralysies accidentelles. Nous devrions examiner ces questions lors de la poursuite de nos travaux, en toute transparence, en toute lucidité, avec un esprit ouvert, au-delà des craintes réciproques, sans oublier de prévoir les modalités de l'extension du champ de la recherche.

J'insisterai encore sur un point qui, à mes yeux, n'a pas été assez souligné dans la convention ­ en tout cas, pas de manière suffisamment extensive ­, à savoir que les recherches doivent être pratiquées en dehors de toute volonté de lucre. La recherche ne peut être régie par les règles du marché. Nous pourrions rappeler à l'occasion de cette convention que les organes humains et les produits des organes humains ne peuvent en aucun cas faire l'objet de pratiques commerciales.

En conclusion, la résolution proposée par la commission des Affaires sociales est le fruit de longues discussions, souvent animées, d'échanges francs et de compréhension des points de vue respectifs. Chacun peut y trouver des sources de satisfaction exemptes d'ambiguïtés qui résulteraient d'un texte dont l'interprétation pourrait donner lieu à des divergences fondamentales. Le travail que nous avons entamé doit se poursuivre. Nous devons concrétiser les règles générales que nous avons fixées, par le vote d'une loi. Il est souhaitable que la discussion trouve sa prolongation au Sénat. L'effort accompli est la garantie qu'un accord équilibré sur ces questions est possible. Il serait en tout cas bon que le gouvernement soutienne cet effort, conformément à l'une des recommandations.

Nous voterons donc la proposition de résolution, en ayant conscience qu'il s'agit d'un pas important, encore imprécis sur certains points, comme celui des structures de contrôle, mais d'un pas de qualité qui, en l'état, prend en compte les valeurs que beaucoup entendaient défendre. (Applaudissements.)

M. le président. ­ La parole est à Mme Delcourt.

Mme Delcourt-Pêtre (PSC). ­ Monsieur le président, je voudrais d'abord remercier la présidente de la commission des Affaires sociales, Mme Maximus, des efforts qu'elle a accomplis en vue d'harmoniser des points de vue qui, au départ, étaient très éloignés.

Je voudrais également souligner la volonté dont bon nombre de mes collègues de la commission des Affaires sociales ont fait preuve pour aboutir à un consensus, tout en étant attentifs aux différents points de vues qui se sont exprimés. Selon moi, nous sommes parvenus à organiser un réel débat démocratique autour d'une question de société grave et complexe, puisqu'elle touche directement à notre identité d'êtres humains.

Au moins deux raisons expliquaient que la Belgique ne pouvait rester en marge du mouvement bioéthique européen amorcé par la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine. Puisque nous avons réussi à trouver les bases d'une Europe économique, il nous paraîtrait grave de ne pas y parvenir dans d'autres domaines où l'éthique est en jeu : la Belgique se doit d'abord de participer à cette démarche politique qui consacre l'attachement de l'Europe aux droits de l'homme dans le domaine spécifique de la biomédecine et ensuite, d'adhérer sans retard aux quatre principes fondamentaux qui expriment l'esprit de la convention européenne et auxquels le PSC souscrit pleinement.

Il s'agit des quatre points repris dans les quatre premiers articles : l'engagement des États à prendre les dispositions législatives nécessaires à la protection de l'être humain, de son intégrité, des autres droits et libertés fondamentaux de chaque personne, sans discrimination à l'égard des applications de la biologie et de la médecine; la primauté de l'être humain sur le seul intérêt de la société; l'engagement des États à assurer un accès équitable aux soins de santé dans leur sphère de juridiction, et le respect des normes et obligations professionnelles et des règles de conduite applicables pour toute intervention dans le domaine de la santé, y compris de la recherche.

En outre, la signature de la convention implique l'engagement de la Belgique à organiser de larges débats de société sur des thèmes traités par la convention, en vue d'aboutir à des textes législatifs.

Mon parti estime que ces débats peuvent être confisqués par les experts, qu'ils soient scientifiques, médecins ou juristes. Les enjeux éthiques, culturels, sociaux doivent être examinés au même titre que les enjeux médicaux, scientifiques et juridiques.

Malgré les divergences de vues existant à propos de certains articles de la convention, notamment de l'article 18, la Belgique aurait pu signer la convention, comme l'ont d'ailleurs fait d'autres pays, avant de légiférer en vue d'apporter des réserves ou des restrictions par rapport à certaines dispositions ou d'adopter des normes plus protectrices à propos d'autres articles, là où les garanties apparaissent insuffisantes. À cet égard, nous avons évoqué, en commission, l'article 17 relatif à l'expérimentation sur des personnes incapables d'y consentir.

La commission des Affaires sociales a voulu limiter ses débats à l'article 18, ce qui, selon moi, était une bonne décision, car cela nous permettait d'approfondir la question, et dans un souci de rapprochement des points de vues, nous avons marqué notre accord pour que, concernant la protection de l'embryon in vitro et la recherche sur les embryons humains in vitro, une législation soit mise en place dans notre pays au 31 décembre 1998, la parution de la loi au Moniteur belge coïncidant avec la signature de la convention par la Belgique.

M. Mahoux, vice-président, reprend la présidence de l'assemblée

Mais nous estimons que d'autres débats devront avoir lieu et que d'autres dispositions devront être prises avant la ratification de la convention sur des questions qui n'ont pas encore fait l'objet de législations à l'heure actuelle, en Belgique. Je pense en particulier à la thérapie génique germinale, à la représentation des personnes incapables qui ont ou n'ont pas manifesté leur volonté de consentir à un traitement médical, au traitement sous contrainte des aliénés, à la recherche scientifique sur du matériel humain, sans rapport avec la procréation, aux prélèvements d'organes chez les mineurs ­ la législation belge en la matière est moins protectrice que la convention à cet égard ­, au régime d'autorisation prescrit par la convention en matière de réutilisation de matériel humain aux fins de recherche, au traitement des plaintes des personnes qui estiment avoir subi un préjudice dans le cadre d'un traitement ou d'un examen biomédical, et à bien d'autres matières encore.

Un travail législatif important doit donc être fait entre la signature de la convention et sa ratification.

Deux préoccupations ont retenu notre attention : la réglementation des procréations médicalement assistées et la recherche sur l'embryon. En ce qui concerne les procréations médicalement assistées, il n'existe encore aucune réglementation officielle concernant la qualité des services médicaux offerts aux couples qui souhaitent y recourir en raison de problèmes de fertilité.

En commission des Affaires sociales, nous avons mis l'accent ­ et mon parti s'en réjouit ­ sur la nécessité de fixer les règles et conditions concernant le sort des embryons surnuméraires, à savoir leur conservation, leur destruction, le don en vue de procréation ou le don à la science.

Nous avons également décidé de tenir compte des deux principes suivants : premièrement, les personnes qui fournissent les gamètes doivent donner, après avoir été dûment informées sur la question, leur consentement formel à propos de l'utilisation qui en sera faite; deuxièmement, les personnes qui ont recours à cette technique doivent recevoir, avant le début du traitement, une information claire sur les conséquences potentielles de ce traitement sur les plans psychosocial, médical et juridique, et ce tant pour elles-mêmes que pour leurs descendants.

Enfin, nous avons veillé à tenir compte du principe selon lequel, dans chaque cycle FIV, ne soient pas produits plus d'embryons que nécessaire pour obtenir une grossesse et la mener à terme, compte tenu de l'état de la science médicale et de l'expérience en la matière.

Pour le PSC, ces dispositions doivent être accompagnées de réglementations fixant les normes d'agrément des centres qui pratiquent la procréation médicalement assistée. Il estime toutefois que les indications de l'accès à ce traitement devraient être limitées aux cas où la procréation n'est pas possible sans l'intervention de ces techniques pour cause d'infertilité et aux cas dans lesquels le recours à ces techniques est le seul moyen d'éviter la transmission aux descendants d'une affection d'une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

Le sénateur Chantraine a déposé une proposition de loi à propos de ces questions. Nous demandons que cette proposition de loi vienne en discussion au sein de la commission des Affaires sociales du Sénat.

En ce qui concerne la recherche sur l'embryon humain, le PSC rappelle que celui-ci relève de l'ordre de l'humain; s'il se développe, il ne peut devenir qu'une personne humaine. Il est issu de personnes uniques et particulières. Dès lors, il mérite un haut niveau de protection. Toutefois, nous estimons que certaines recherches doivent pouvoir être réalisées sur l'embryon humain pour autant que leur but soit démocratiquement reconnu comme tout à fait impérieux.

À cet égard, il nous appartient de réfléchir à la manière de conjuguer la poursuite de la recherche scientifique avec le principe de précaution qui nous est dicté par la responsabilité de préserver non seulement l'identité des êtres humains, mais aussi l'intégrité de « l'image de l'homme » dans sa dimension symbolique.

La recherche scientifique se veut libre, autonome. Son objectif est d'approfondir la connaissance de ce que nous sommes, de ce dont nous sommes faits. Elle vise aussi à faire reculer la souffrance humaine et la maladie. Mais, par définition, elle ouvre à des possibilités inconnues, au risque d'un eugénisme individuel ou collectif. L'espoir d'un monde sans souffrance, sans maladies peut conduire à instrumentaliser l'humain. L'histoire a montré sur quelles monstruosités pouvaient déboucher ces dérives.

Et pourtant, comme le dit Janicaud dans L'adieu critique aux utopies , une humanité sans aucune utopie, uniquement requise par les tâches du présent, sans désir d'un ailleurs, est-elle souhaitable, ou même possible ? N'y a-t-il pas une nécessité vitale, existentielle, et même une grandeur de l'utopie, profondément liées à ce que Ernst Bloch a nommé « le principe Espérance », cette même espérance, qui au coeur de la foi chrétienne, nous incite à croire à la victoire de la vie sur la mort.

Dès lors, nous avons la responsabilité, à travers l'interrogation permanente que suscite la recherche sur l'embryon in vitro, de veiller à préserver cette identité des êtres humains dont nous sommes dépositaires et de transmettre aux générations futures ces caractères d'unicité et d'appartenance.

Pour ces raisons, le PSC estime que la recherche sur l'embryon ne peut être admissible qu'aux conditions reprises dans la résolution de la commission des Affaires sociales, à savoir l'exigence du consentement libre et éclairé des personnes concernées par le projet parental; pour nous, il s'agit du couple parental et, le cas échéant, des donneurs de gamètes; la non-commercialisation et l'absence de but de lucre; le caractère subsidiaire de la recherche sur l'embryon humain par rapport à toute recherche pouvant s'effecteur sur d'autres matériaux cellulaires d'origine animale ou humaine et, enfin, l'orientation de la recherche elle-même qui ne peut être envisagée que lorsqu'elle vise certains objectifs cliniques directs, l'étude des causes d'échecs répétés de plusieurs tentatives d'implantation d'embryons dans le cadre d'un processus de procréation médicalement assistée et une contribution aux connaissances médicales en matière de procréation humaine.

Doivent être interdites : l'implantation des embryons ayant fait l'objet de recherches, excepté lorsque la recherche a des objectifs cliniques directs, notamment en cas de diagnostics thérapeutiques; les recherches menées à des fins eugéniques; enfin, la création d'embryons humains à des fins de recherche, y compris par clonage.

Ce dernier point a suscité de nombreux débats au sein de notre parti et au sein de la commission des Affaires sociales du Sénat. En effet, en raison de l'état actuel de la recherche, de la réflexion éthique à ce propos et du risque d'instrumentalisation de l'ordre de l'humain qui peut résulter de la création d'embryons, le PSC estime qu'il ne faut en affirmer l'interdit.

Toutefois, dans le souci de ne pas refuser le débat sur cette question, avec d'autres qui ne partagent pas ce point de vue, nous avons accepté, au sein de la commission des Affaires sociales, d'entrevoir cette possibilité, toutes les conditions énumérées ci-dessus étant remplies et pour autant qu'il ne soit pas possible d'utiliser des embryons surnuméraires.

Notre démarche a été guidée à la fois par le souci de préserver la primauté de l'humain et d'ouvrir le débat avec des citoyens de notre pays, soucieux d'humanisme autant que nous, mais ayant une autre approche des rapports entre recherche et éthique. Ce faisant, nous avons la conviction d'ouvrir la possibilité de débats essentiels et de rassembler les conditions d'un cadre légal indispensable mais non réalisé jusqu'ici dans notre pays.

Le PSC estime qu'il faut confier, selon le type de recherches, aux comités d'éthique locaux et à une instance nationale pluraliste et multidisciplinaire, représentative de tous les milieux sociaux, composée de femmes et d'hommes, la responsabilité de vérifier la conformité de la recherche envisagée aux conditions énoncées et d'évaluer le caractère impérieux de cette recherche pour la santé publique.

Le PSC rappelle cependant que l'encadrement juridique de la recherche sur l'embryon humain in vitro, s'il est indispensable, ne dispense pas, dans une société démocratique, de la poursuite d'une réflexion approfondie sur les relations entre la recherche scientifique et la protection due à l'embryon humain, non seulement en raison de sa potentialité d'être humain, mais également du caractère symbolique de sa représentation pour nous-mêmes et pour les générations futures.

C'est dans cet esprit que notre parti votera la résolution de la commission des Affaires sociales du Sénat. (Applaudissements.)

De voorzitter . ­ Het woord is aan de heer Buelens.

De heer Buelens (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, met uw goedvinden spreek ik hier tevens over het tweede voorstel van resolutie dat ikzelf heb ingediend. Allereerst dank ik mevrouw Delcourt voor haar kort, maar correct schriftelijk verslag over onze resolutie, die eveneens handelt over de ondertekening van de Conventie van de Raad van Europa. De enige bedoeling was dat we de conventie zonder enige voorwaarde zouden ondertekenen, zodat een einde kan worden gemaakt aan de dubbelzinnige toestanden die in ons land en elders heersen.

De oorspronkelijke tekst is tot 14bismaal toe gesneuveld vóór de commissie kwam tot wat men een pluralistisch getinte resolutie noemt. Ik wil daarbij hulde brengen aan de voorzitter en de diensten die telkens weer punten en komma's hebben verbeterd. Daaruit blijkt waarschijnlijk hun jarenlange evaring met dat soort zaken. Al deze veranderingen zijn het resultaat van het feit dat de commissieleden zich verplicht voelden een consensus te vinden over problemen waarover verschillende ideeën kunnen leven en waarbij mensen met een grotendeels verschillende visie hun kijk op de zaak kunnen geven, zodat de standpunten bekend zijn, maar waarop niet noodzakelijk een eensluidende visie kan of moet worden geformuleerd. Dan wordt het een kwestie van kiezen tussen waarden en moeten geen halfslachtige en vage consensussen worden bereikt. Dat ligt in de aard van het onderwerp. Zoals bij abortus en euthanasie gaat het ook hier weer over leven en dood.

Bovendien bestaat er geen eensgezindheid over het begin van het menselijk leven. De hoogstaande, academische en grondige uiteenzettingen van de vorige sprekers klonken zeer goed, maar wezen ook op de dualiteit en vaagheid waarvan de resolutie nog te veel blijk geeft. Telkens weer herinner ik me de uitspraak van René Stockman, provinciaal overste van de Broeders van Liefde, over het Comité voor Bio-Ethiek : « Wat is de waarde van afgevlakte uitspraken, stellingen en adviezen, wanneer ze slechts het compromis zijn van toegevingen allerlei ? » En verder : « Wie zinvol ethisch wil denken moet eerst een duidelijk mensbeeld creëren en eens daarover een consensus gevonden is kan men overgaan tot het toetsen aan de praktijk. »

Wat heeft de commissie gedaan ? Nadat ze herhaaldelijk en eigenlijk blijvend is gestruikeld over een definitie van het begin van het menselijk leven of de status van het embryo, is ze overeengekomen deze delicate en inderdaad aartsmoeilijke bepalingen achterwege te laten en dan maar een resolutie te maken over wat men wel of niet mag doen met dat « onbepaalde ding ». Intussen gaat het lieve leventje van de wetenschappers in België en in andere landen die de conventie nog niet hebben ondertekend, laat staan geratificeerd, lustig voort. Ons « onland » wordt dan ook een paradijs op het gebied van onderzoek genoemd. Graag zou ik de minister dit horen tegenspreken.

Vanuit deze vrije en vrijdenkende wereld ­ die in de commissie geregeld botste met andere ideeën en filosofieën ­ bereikt ons intussen veel hoerageroep over de grote sprongen vooruit op het gebied van IVF, ICSI, kloning en dergelijke meer. Zelfs de krant De Morgen van vrijdag 6 maart laatstleden wees onder de titel « Een menselijk embryo is geen speelgoed » op de aberraties van wetenschappers die alle pedalen verloren schijnen te zijn en er lustig op los experimenteren. Het tot stand komen van wat men chimères noemt, is daarbij niet uitgesloten en op hun palmares staat intussen een bevruchting met als resultaat een hermafrodiet die rechts een teelbal en links een eierstok bleek te hebben. Dat klinkt niet academisch, maar het is de realiteit.

Uit de ondertoon van de hoorzittingen en colloquia die ik heb gevolgd, kon ik vaak afleiden dat wetenschappers, naar gelang van hun filosofische en ethische overtuiging, ofwel bang waren voor onethische concurrentie ofwel oprecht bang waren voor de gevolgen van verregaande, onverantwoorde vrijheden. Degenen die tot voorzichtigheid aanmanen zullen wel weer fundamentalisten of extremisten worden genoemd. Zij die er een liberale visie op nahouden zullen daarentegen als tolerant worden gehuldigd.

In het artikel in De Morgen las ik een reflexie van dokter Reginald Moreels, geen vriend van het Vlaams Blok, dat er in afwachting van een reglementering een moratorium moet komen op alle experimenten met embryo's. Aangezien men in 99 % van de experimenten kan werken met dierlijke of andere menselijke cellen is zo'n moratorium zonder meer een noodzaak.

Tijdens de hoorzittingen poneerde professor D'Hooghe, zich baserend op uitspraken van de Nederlandse professor Geeraedts en de Engelse professor Handyside, dat er voldoende microscopische middelen bestaan om de kwaliteit van een eicel na invriezen en ontdooien te evalueren. Onderzoek dat voorzichtig en met alle nodige beveiligingen wordt uitgevoerd is duurder en langzamer, maar is het respect voor beginnend menselijk leven en de voorzichtigheid waarmee men ermee moet omspringen die tijd en dat geld niet waard ? Moeten we misschien tolerant beamen wat een niet nader genoemd professor in de hoorzittingen uitkraamde, met name dat het leven van een primaat hem meer waard is dan een menselijk embryo ?

Een andere, vriendelijke professor, kwam ons uitleggen dat zijn collega waarschijnlijk bedoelt dat een aap pijn kan hebben en een embryo niet. Tijdens de eerste hoorzittingen argumenteerde nog een ander professor dat de denatiliteit kan worden gekeerd door in-vitrofertilisatie. Zo een vakidiotie komt wellicht uit dezelfde hoek als de beweringen van degenen die met evenveel brio het recht op abortus in alle omstandigheden verdedigen om de bevolkingsexplosie tegen te gaan.

Er moet toch worden toegegeven dat de waarden weer eens op hun kop worden gezet. Met hand en tand wordt het recht verdedigd om gezonde kinderen in alle mogelijke zogenoemde noodsituaties te aborteren, gemakshalve worden ze dan foetussen of menselijk weefsel nota bene van 12 weken of meer genoemd. Langs de andere kant worden echter dure en gewaagde experimenten uitgevoerd om in de meest onnatuurlijke omstandigheden risicokinderen te creëren. Een commissielid van Ecolo wierp op dat aan veel ouderwensen kan worden tegemoetgekomen door bijvoorbeeld de adoptie te vergemakkelijken van ongewenste, ik huiver bij het woord, of ouderloze kinderen. Dit standpunt werd echter vlug afgevoerd als niet terzake doende.

Het zal wel weer zeer extremistisch overkomen, maar het Vlaams Blok zal uit ethische overwegingen en om de huidige chaos een halt toe te roepen, zijn resolutie blijven verdedigen om zo snel mogelijk de goed doordachte, maar nog bij te schaven, Conventie van de Raad van Europa te ondertekenen. Amenderen kan op basis van artikel 36 van de conventie nog tussen het ondertekenen en de ratificatie. Ook later zullen er bij het voortschrijden van een, hopelijk streng gecontroleerde, vooruitgang in het wetenschappelijk onderzoek regelmatig evaluaties en aanpassingen van de richtlijnen kunnen plaatsvinden.

Tot slot wens ik de journalisten er nadrukkelijk op te wijzen dat het Vlaams Blok ijvert voor een onvoorwaardelijke ondertekening. We hebben de resolutie van de commissie niet ondertekend omdat we het uitstel tot na december niet aanvaarden. We twijfelen er zelfs aan dat een « onland » als België na haast tien jaar te hebben gewacht, er nu plots zelfs na het voorbereidend werk van de commissie, in zal slagen een voldoening gevend wetsontwerp in enkele maanden in elkaar te flansen. Een journalist van De Standaard vond het nodig na de persconferentie in één regel te verkondigen dat het Vlaams Blok had tegengestemd. Politiek waarschijnlijk correct, want met respect voor het cordon sanitaire , maar over de deontologie waarover de journalisten het in hun vakblad zo graag hebben, heb ik mijn idee.

Het Vlaams Blok zal voor de eigen resolutie stemmen. (Applaus.)

M. le président . ­ La parole est à Mme Dardenne.

Mme Dardenne (Écolo). ­ Monsieur le président, la résolution qui est aujourd'hui proposée en séance pléniaire est le résultat d'un important travail mené par la commission des Affaires sociales depuis de nombreuses semaines. Je voudrais saluer ici le sérieux et la profondeur de la réflexion qui ont marqué ces travaux. La gestion remarquable des débats par la présidente a très certainement contribué à ce que les travaux aboutissent à un texte final, même si celui-ci me paraît, de mon point de vue personnel, insatisfaisant. Je voudrais aussi associer les services aux félicitations pour l'important travail qu'ils ont réalisé. J'aurai cependant un regret à formuler à propos des travaux de la commission : nous n'avons auditionné «que» des chercheurs ou des médecins, c'est-à-dire des personnes souvent directement impliquées. J'aurais quant à moi souhaité entendre des voix venant d'autres lieux : celles de juristes, de sociologues, de philosophes ou encore de psychanalystes. Ces éclairages différents auraient sans doute mené la réflexion plus loin encore. Mais nous aurons peut-être encore l'occasion de pallier ce manque au cours de travaux ultérieurs, tant il est vrai que nous sommes loin d'avoir épuisé le sujet.

Le premier mérite de notre travail et de celui de la commission a certes été de mettre le débat à l'ordre du jour, d'affirmer la nécessité de légiférer en la matière ­ on a en effet souligné à juste titre l'évolution rapide des recherches en ce domaine ­ et de lancer un vaste débat. Le souhait que je voudrais formuler ici est que ce débat, lancé au Parlement s'étende aux sphères citoyennes et soit le plus large possible.

J'en viens maintenant aux questions de fond; je les aborderai en fonction de mon propre point de vue, la question étant pour l'instant ouverte au sein d'Écolo qui n'a pas encore pris position en cette matière. Un congrès commun sur ce thème devrait d'ailleurs réunir Écolo et Agalev au mois d'octobre. Cependant, j'ajouterai aussi que le groupe des verts au Parlement européen a unanimement pris une position opposée à la recherche sur l'embryon. C'est intéressant car ce groupe compte des membres des différents pays européens. De plus cette résolution a été adoptée par le Parlement européen, et ce avec l'appui de la moitié du groupe socialiste.

Je voudrais, à la lumière des débats qui ont eu lieu, vous faire part d'une première réflexion, qui me paraît importante, concernant le pluralisme de notre société. Pour moi, le débat qui porte sur les problèmes éthiques n'est pas dépendant d'une conception qui serait plus ou moins chrétienne, plus ou moins laïque ou plus ou moins autre. Le débat est celui du type de recherche qu'une société veut bien assumer pour son devenir collectif, en fonction des valeurs qu'elle se donne. Le seul critère pertinent qui me paraisse devoir être retenu ­ en tout cas en tant qu'écologiste ­ est celui des conséquences qu'induisent les recherches et des orientations qu'elles fixent à la collectivité, au-delà de chaque morale individuelle.

Ce n'est donc pas aux seuls chercheurs et comités d'éthique, aussi performants soient-ils, qu'il incombe de déterminer ces orientations, mais bien à la société elle-même. De là, le regret quant au choix des personnes auditionnées que j'ai évoqué au début de mon intervention. De là également mon souhait que le Sénat joue à fond sa carte d'instance de réflexion en portant le débat hors ses murs, dans de larges enceintes publiques. C'est d'ailleurs un des voeux exprimés par la Convention du Conseil de l'Europe.

Le débat me paraît fondamental car il met en situation des intérêts contradictoires : d'une part, le respect des droits de l'homme, la protection de la dignité de l'être humain et la nécessité d'une éthique à ce propos, quelle que soit d'ailleurs la morale ou la confession à laquelle on appartienne; d'autre part, les intérêts d'une certaine recherche de pointe, certains processus de marchandisation du vivant et donc, à terme, des intérêts économiques même si, selon l'article 11 de la convention, «le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, sources de profit.» C'est précisément cette expression «en tant que tels» qui pose ou posera problème. L'on s'en rend parfaitement compte lorsque l'on parle d'embryons humains.

J'en arrive à ma seconde réflexion. Je pense que la résolution que nous présentons aujourd'hui fait l'impasse sur la question fondamentale qui est celle de la légitimité de ce type de recherche. Faut-il oui ou non accepter la recherche sur l'embryon ? La résolution considère cette recherche comme un fait acquis. Il est vrai qu'en l'absence de toute législation et en vertu du principe que ce qui n'est pas interdit est autorisé, une série de recherches de ce type sont déjà pratiquées dans notre pays, y compris celles qui créent des embryons pour leurs propres fins. La résolution qui se veut avant tout réaliste et pragmatique ne pose pas la question préalable de la légitimité de cette recherche et des choix de société qui y sont liés. Ce n'est pas son objet; elle se situe au-delà.

Pourtant, dans ce genre de question, il est dangereux de consacrer tous ses efforts à la réalisation de ce qui est techniquement faisable, sans d'abord se demander si c'est bien ce qu'il convient de faire. Je crois que nous devrions prendre le temps de nous interroger à ce sujet, dans le cadre d'un vaste débat public sur des questions de principe, qui ne peuvent être abordées de manière satisfaisante sous les seuls angles de la réglementation et de la recherche scientifique. Ne vaut-il pas mieux commencer par se demander ce que nous attendons de la santé en termes d'équité, de dignité humaine, de protection de la vie privée et de survie de l'espèce humaine, avant de réfléchir au rôle que pourraient éventuellement jouer les modifications génétiques dans la réalisation des objectifs visés ?

J'en viens maintenant à ma troisième réflexion : les types de conséquences liées à la recherche sur l'embryon, qu'il soit surnuméraire ou non. Je voudrais vous faire part à ce sujet de quatre interrogations.

Premièrement, la recherche sur l'embryon se situe dans un contexte de marchandisation et de réification du vivant, lequel s'inscrit lui-même dans une économie de type ultralibéral, où une des règles fondamentales reste le laisser-faire.

J'ai découvert un texte de Dario Fo, prix Nobel de littérature, dans lequel il s'exprime à propos des manipulations génétiques. Je vous en donne lecture : «Mais il y a plus. En manipulant l'embryon humain, nous pouvons obtenir ­ et bien sûr breveter ­ des organes. Ainsi, dès que nous serons nés, ils placeront une copie de nous-mêmes en chambre froide ­ peut-être sans la tête ­ de manière telle que nous pourrons obtenir un coeur, un foie, un pancréas, des testicules ou tout autre organe déficient et qui aurait besoin d'être remplacé. Pourvu que nous payions la firme qui a breveté le système, bien sûr.»

Fiction, diront certains. Je voudrais cependant rappeler ici que de tels propos ont été tenus très sérieusement par un très éminent ­ en tout cas, il est considéré comme tel ­ professeur et chercheur belge dans le débat de Faire le point consacré au clonage. Ce qui me paraît ahurissant ­ sans doute ne suis-je pas la seule dans le cas ­ semble pour lui de l'ordre de l'évidence.

Comme le soulignait une émission diffusée récemment par la chaîne Arte, derrière cette recherche sont en jeu d'importants intérêts économiques de l'industrie pharmaceutique et du génie génétique. Rien ne semble de nature à retenir le secteur. Pire, dans ce contexte, oser émettre une quelconque réserve éthique revient à vous faire passer pour un conservateur, un obscurantiste ou un empêcheur de progresser en rond.

Je voudrais souligner que l'argument de la logique du progrès me paraît un peu court. En effet, sa première idée implicite est que toute recherche ne peut amener que le progrès, le corollaire étant que l'on n'arrête pas la recherche sans arrêter le progrès.

Le second élément implicite de ce raisonnement voudrait que le progrès soit nécessaire et continu. Or, j'ai la faiblesse de croire, avec Levy Strauss, que le progrès n'est ni nécessaire ni continu, «qu'il procède par sauts, par bonds ou par mutation, que ces bonds et ces sauts ne consistent pas à aller toujours plus loin dans la même direction, qu'ils s'accompagnent de changements d'orientation, ...» Cela m'amène donc non à nier la réalité du progrès, mais à concevoir sa nature avec plus de prudence et moins d'automatisme que certains.

Deuxième conséquence : l'utilisation de telles recherches à des fins eugéniques, qu'elles soient avouées ou non, intentionnelles ou non, ... Je vais me contenter ici de poser une série de questions.

Sur quels critères, allons-nous déterminer que tel ou tel risque courant, qui peut être lié à la génétique, comme le diabète ou un éventuel cancer du sein, ne nécessite pas une recherche et une intervention préimplantatoire sur l'embryon ?

Comment fixerons-nous la «ligne de nécessité» entre procréation naturelle et procréation médicalement assistée ?

Si cette dernière permet d'obtenir à tout coup un enfant «génétiquement sain», ne risque-t-on-pas, à terme, de voir la technologie l'emporter «sur la bonne vieille méthode naturelle» ? N'arriverons-nous pas à ce que tous les enfants porteurs éventuels d'anomalies ou anormaux soient bien plus encore qu'aujourd'hui montrés du doigt et leurs parents taxés d'irresponsabilité et accusés de déviance au bon ordre de la société ? Où commence l'exclusion ? Verra-t-on des parents privés de droit à la sécurité sociale, aux allocations pour handicapés ? Science-fiction, me direz-vous ! Je n'en suis pas sûre quand je constate ce qui se passe dans un domaine parallèle, celui des manipulations génétiques appliquées à l'agriculture et aux produits alimentaires.

Ainsi, l'Union européenne vient de créer ­ sans rire ­ une filière OGM free , pour tous ceux qui voudraient manger une nourriture exempte d'OGM. En fait, à l'avenir, si vous voulez manger «normalement», vous devrez prendre deux filières de luxe : soit les produits de l'agriculture biologique, soit les produits OGM free . L'exception devient donc la règle. C'est le monde à l'envers !

J'ai entendu les mêmes considérations à propos des recherches sur l'embryon. Lors du dernier colloque organisé par le Comité supérieur de bioéthique, il a été dit que l'on pourrait peut-être sélectionner les travailleurs en fonction de la résistance qu'ils présenteraient à certaines substances nocives. Ici aussi, on inverse véritablement les choses car il serait de loin préférable d'interdire les substances nocives dans l'industrie plutôt que d'adapter les travailleurs à l'industrie. C'est l'une des dérives que l'on peut envisager.

Troisième conséquence : de telles recherches ne s'inscrivent-elles pas au coeur d'une problématique où, subjugués par l'illusion technologique, l'homme et la société entendent s'assurer la maîtrise totale des processus qui les entourent, y compris ceux de la vie et refusent ainsi «la part de l'impossible» comme élément structurant au point de vue tant individuel que collectif ?

Or, refuser cette part de l'impossible c'est, dans l'ordre symbolique, faire place au totalitarisme. Les mythes fondateurs de l'humanité ne s'y sont pas trompés, eux qui ont universellement condamné la démesure.

À ce propos, Edgard Morin écrit dans Science avec conscience : «Tout scientifique sert au minimum deux dieux qui, tout au long de l'histoire de la science et jusqu'aujourd'hui, lui ont semblé absolument complémentaires. Nous devons savoir aujourd'hui qu'ils ne sont pas seulement complémentaires, mais aussi antagonistes. Le premier dieu est celui de l'éthique de la connaissance, qui exige que tout soit sacrifié à la soif de connaître. Le second est le dieu de l'éthique civique et humaine.

La limite à l'éthique de la connaissance était invisible a priori et nous l'avons franchie sans le savoir, c'est la frontière au-delà de laquelle la connaissance apporte en elle la mort généralisée : aujourd'hui l'arbre de la connaisance scientifique risque de s'écrouler sous le poids de ses fruits, écrasant Adam, Ève et le malheureux serpent.»

Le seul fait de me poser ces questions m'amène à m'opposer à toute recherche sur l'embryon et donc, a fortiori, à toute création d'embryons destinés à la recherche. Plusieurs intervenants ont souligné aussi combien il était possible de procéder différemment.

La commission Dutroux a longuement parlé «d'estompement de la norme». Il me semble que s'il y a bien un domaine que nous devons préserver de cet estompement, c'est celui de l'éthique dans les nombreuses questions posées par le génie génétique. En effet, le pire serait de tomber dans la banalisation scientifique.

N'est-ce-pas une des raisons qui justifie aujourd'hui le manque de volontarisme par rapport à des recherches orientées à partir d'autres moyens ? N'avons-nous pas là les raisons du fait que la prévention de la stérilité ne suscite pas le même engouement, la même imagination ou les mêmes intérêts que la production de technologies palliatives lorsque la stérilité est déclarée ? Ne sont-ce pas des raisons analogues qui poussent les équipes soignantes de pointe à appliquer à des patients «infertiles» et pressés les remèdes ultimes inventés pour les individus stériles, ou à envisager comme une suite logique du progrès, une technologisation extrême du processus d'engendrement ?

J'aurais tendance à le penser quand je constate la prolifération des centres de procréation médicalement assistée. Ou alors, nous sommes confrontés à un très réel problème de stérilité et il serait temps de se demander pourquoi !

En fait, je crois plutôt qu'il s'agit d'un des effets de cette banalisation scientifique dont j'ai parlé plus haut.

Et enfin, la dernière conséquence, le choix de ce type de recherche me pose aussi un problème en termes d'équité. Dans un ouvrage collectif, que j'ai d'ailleurs reçu par porteur, je lis, présentées comme argument pour se défendre de l'eugénisme, les lignes suivantes : «Les données scientifiques nous apprennent ainsi que la fécondation in vitro constitue le passage obligatoire à une intervention sur le génome de l'embryon humain. Or, la Fivete est une technique onéreuse entraînant de lourdes contraintes physiques et psychologiques... La Fivete n'est certainement pas une technique susceptible d'être pratiquée en masse...»

Cela nous démontre deux choses. Ou bien, la technique en question est réservée à quelques privilégiés, ce qui pose problème par rapport aux buts que l'on prétend poursuivre, notamment celui de l'éradication des maladies génétiques graves, où bien, la sécurité sociale doit assumer. Cette dernière proposition ne me paraît pas politiquement réaliste.

Enfin, je voudrais conclure en évoquant toutes les bonnes raisons que l'on se donne pour justifier les orientations prises.

À ce propos, je me contenterai de vous lire un passage d'Albert Jacquard, généticien réputé mais aussi grand philosophe.

Ce passage s'intitule «Qui n'est pas `taré' ?» : «Chacun a entendu déclarer, à propos de telle ou telle famille, `ce sont des tarés'; ces mots chargés, consciemment ou non, de mépris sont souvent prononcés à voix basse, si intense est le sentiment d'évoquer une réalité mystérieuse, secrète, une force presque surnaturelle. On signifie ainsi que, de génération en génération, certains traits défavorables, certaines maladies, apparaissent systématiquement; une fatalité semble peser sur la lignée, signe peut-être d'une `faute' passée. Ne nions pas les faits, regardons-les en face.

Puisqu'il s'agit de caractères manifestés au cours de plusieurs générations, ils sont apparemment transmissibles. Or, nous y avons insisté, les êtres sexués ne peuvent transmettre leurs caractères; ils ne transmettent, et encore partiellement, que leurs gènes. Les `tares' ne sont transmissibles que si elles sont l'expression de certains gènes. Seront `tarées' les familles dont le patrimoine biologique possède de tels gènes.

Effectivement, certaines maladies, souvent fort graves, parfois mortelles, sont très directement provoquées par la possession de certains gènes, ainsi la mucoviscidose que nous avons déjà évoquée. Une famille peut être dite `tarée' si l'un des enfants manifeste cette maladie, c'est-à-dire a le génotype mm. Cependant, une famille où le gène m est présent, mais uniquement dans des génotypes mm, ne comporte aucun individu atteint. Peut-on dire qu'elle est moins `tarée', alors qu'elle peut tout autant répandre dans la population le gène responsable de la maladie ? Toute personne saine est sûre de ne pas avoir le génotype mm; mais elle peut fort bien être nm; comment le savoir ?

Un raisonnement simple permet non pas de décider si, oui ou non, je suis porteur du gène m, mais de calculer la probabilité de cet événement. Nous avons vu qu'un enfant sur 2 500 est atteint de mucoviscidose, on peut en déduire que la fréquence des gènes m dans la population est la racine carrée de 1/2 500 soit 1/50; la fréquence des porteurs est donc de 2(1/50) (1-1/50) soit environ 4 %. Autrement dit, en France, le nombre de malades serait de 20 000 si leur longévité était normale, mais le nombre de porteurs est de l'ordre de 2 000 000, soit 100 fois plus.

Bien que n'ayant pas cette maladie, j'ai donc quatre chances sur 100 d'en porter le gène; cela peut sembler faible : j'ai encore 96 chances sur 100 de n'avoir que des gènes `normaux'. Mais il n'y a pas que la mucoviscidose. De très nombreuses maladies ont des mécanismes semblables : la probabilité que je ne sois porteur d'aucun des gènes responsables est pratiquement nulle. Je suis presque sûrement porteur de tares, même si je n'en manifeste aucune. Certains généticiens ont calculé que chacun de nous est, en moyenne, porteur de gènes capables de tuer, lorsqu'ils sont en double exemplaire, trois ou quatre fois chacun de ses enfants : non seulement je suis `taré', mais je suis `polytaré'. Dans ces conditions, le mieux n'est-il pas d'oublier cette interrogation ?

Ces constatations mettent aussi en évidence combien seraient vains les efforts, parfois préconisés, d'améliorer le patrimoine génétique de la population française en éliminant les `mauvais' gènes. Un dictateur désirant supprimer la mucoviscidose pourrait ordonner de tuer tous les enfants manifestant cette maladie, ainsi ils ne pourraient transmettre à la génération suivante les gènes m qu'ils possèdent. Mais cette mesure n'empêcherait pas les deux millions de porteurs de procréer en toute bonne conscience. Dans ces conditions, on peut calculer que plusieurs milliers d'années seraient nécessaires pour réduire seulement de moitié la fréquence de la maladie. De telles mesures dites `eugéniques' sont totalement irréalistes, car elles ne tiennent pas compte de ce fait : pour l'immense majorité, les gènes responsables de traits défavorables ne se manifestent pas.»

Voilà qui devrait nous inciter à la modestie, dans tous les sens du terme, et à la réflexion. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, ik wil mij graag aansluiten bij de felicitaties die vorige sprekers hebben gericht aan de twee rapporteurs. Naar mijn mening verdient de hele commissie voor Sociale Aangelegenheden, en in het bijzonder haar voorzitster, gelukwensen voor de manier waarop zij het debat hebben gevoerd.

Alle sprekers hebben hier terecht beklemtoond dat het van het grootste belang is dat de grenzen van het wetenschappelijk onderzoek en van de middelen die daarbij worden gebruikt niet uitsluitend door de wetenschappers zelf worden bepaald. Een maatschappelijk debat is hier nodig en uiteindelijk moet de democratisch gelegimiteerde wetgever de laatste stem hebben.

Ik steun het vrij onderzoek, maar zoals alle andere vrijheden, moet de wet ook in deze afwegen tegen andere waarden en belangen in de samenleving. Ook wetenschappers wensen dat. Zij beseffen dat hun natuurlijke nieuwsgierigheid hen ertoe kan brengen dat zij voortdurend ethische vragen moeten oplossen en dat, als zij daarover als enigen beslissingsrecht hebben, de kans groot is dat het verheven doel ­ kennis vergaren in het belang van de mensheid ­ zal worden ingeroepen om iedere grens te doen vervallen.

De Europese Conventie voor de Rechten van de Mens en de Bio-Ethiek is dan ook een belangrijke aanleiding voor de politici, die het jarenlang hebben laten afweten, zeker in België, om zich eindelijk grondig bezig te houden met deze problematiek. We doen er goed aan hierbij voortdurend in gedachten te houden dat we feilbaar zijn, maar ook dat wij democratisch gelegitimeerd zijn en dat we ons oordeel altijd opnieuw kunnen overwegen.

Deze conventie stelt heel wat vragen aan de orde, bijvoorbeeld de vraag naar het wetenschappelijk onderzoek op wilsonbekwamen, of de vraag, die in het verdrag uit de weg wordt gegaan, of er niet voor iedere persoon het recht bestaat om zijn afstamming te kennen en eventueel op te sporen. Persoonlijk vind ik dat een zeer belangrijk mensenrecht, maar anderen vinden blijkbaar dat het recht om te weten in dit geval niet opgaat.

Het voorstel van resolutie beperkt zich tot een specifiek onderdeel van de conventie, namelijk artikel 18. Mag ik veronderstellen dat dit op de eerste plaats komt omdat een belangrijke groep wetenschappers in België precies hiermee problemen heeft en dat zij hun invloed hebben aangewend om vooral dit gedeelte ter discussie te stellen en de conventie wat dit punt betreft niet te ratificeren ?

Inzake het onderzoek op embryo's heeft de groene fractie in het Europees Parlement de grens getrokken. Zij zegt dat een menselijk embryo, zijnde in potentie een menselijk wezen, in geen geval als onderzoeksobject mag worden gebruikt. Ik zou mij bij dit standpunt kunnen aansluiten. Het is trouwens in overeenstemming met de bepalingen van het verdrag, die deze kwestie aan de nationale wetgever overlaat. Het is evenwel niet het standpunt dat Agalev als partij voorlopig en voorwaardelijk heeft ingenomen. We aanvaarden dat in bijzondere situaties en met welomschreven oogmerken embryo-onderzoek mogelijk moet zijn. Wie dat niet toestaat, staat immers dicht bij het verwerpen van de IVF-techniek als zodanig. Die is op het ogenblik al zover gevorderd en zo algemeen aanvaard, dat dit standpunt maatschappelijk niet meer te verdedigen is.

Welnu, bij de techniek van in vitro-fertilisatie zullen haast altijd restembryo's ontstaan. Wanneer die bij de vrouw in kwestie niet kunnen worden ingeplant, zijn er niet zoveel andere mogelijkheden. Ze kunnen bij een andere vrouw worden ingeplant of worden vernietigd. In die context is het voor ons aanvaardbaar zeker speurwerk met die embryo's mogelijk te maken. Dat is geen evidente keuze, maar ze is aanvaardbaar onder welbepaalde voorwaarden en met restricties. Ik meen dat het voorstel van resolutie hiervoor een vrij goede omschrijving geeft.

Embryo's aanmaken of kweken, met het oog op speurwerk zonder enig perspectief op inplanting of zwangerschap, gaat voor ons te ver. De wetenschap is hierover verdeeld. In Europa tekent zich een consensus af om dit niet toe te staan. Laten we die consensus proberen te verdedigen, eerder dan de bres die er nu is te vergroten en te bevorderen dat ook deze norm sneuvelt. De wetenschap kan immers perfect leven zonder dit onderzoeksmiddel. Meer nog, als we het uitsluiten, zal ze andere wegen zoeken en waarschijnlijk ook vinden. Dat is immers een van de redenen van de politieke interventie. Door een richting af te sluiten, worden de wetenschappers aangemoedigd om andere richtingen te kiezen. Als we nu toegevingen doen met betrekking tot het onderzoek op aangemaakte embryo's, zal de conventie over vijf jaar waarschijnlijk moeten worden herzien omdat alle andere landen dat ook zullen willen. Verstevigen wij de verdediging van dit verbod dan vraagt over vijf jaar wellicht niemand nog een uitzondering.

Ieder onderzoek is immers ook een keuze. Zo zou de voorkeur kunnen worden gegeven aan andere onderzoeksmiddelen of aan andere onderzoeksterreinen. De resolutie zegt terecht dat de toename van de onvruchtbaarheid een belangrijk onderzoeksobject is. Daarnaar wordt nu onvoldoende onderzoek gedaan. Het vermoeden bestaat dat de onvruchtbaarheid vooral menselijke oorzaken heeft, namelijk de door de mens veroorzaakte aantasting van ons milieu. Dat wordt bevestigd door een beperkt wetenschappelijk onderzoek. Misschien zijn er nog diepere oorzaken en misschien leidt verder onderzoek wel tot de conclusie, die ik niet formuleer als een opvatting, maar als een mogelijk resultaat van onderzoek, dat de vermindering van de vruchtbaarheid een natuurlijke afweer is tegen overbevolking, althans in de zin van overbevraging van het ecologisch draagvlak.

Alle voorrang gaat nu naar het oplossen van individuele fertiliteitsproblemen. Wellicht is dat niet de juiste keuze. Wij hebben vragen bij die gekozen oplossing. We willen er echter geen absoluut strijdpunt van maken en aanvaarden het onderzoek op embryo's met de beperkingen die in de resolutie zijn opgenomen. Nog verder gaan en het kweken van embryo's goedkeuren, kan voor ons niet. Ik ben mij bewust van het precaire van dit standpunt, maar ook van het precaire van alle mogelijke standpunten over dit onderwerp. Iedere grens die we trekken is een precaire grens, maar dat is geen reden om het op te geven. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan minister Ylieff.

De heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid. ­ Mijnheer de voorzitter, het voorstel van resolutie betreffende het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, wat het onderzoek op embryo's in vitro betreft, is het eindpunt van lange en belangrijke debatten in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden. In naam van de regering verheug ik mij over de hoge kwaliteit en het subtiel evenwicht van de debatten. De Senaat heeft een van zijn meest essentiële, zo niet noodzakelijke, taken vervuld : namelijk de reflectie over de grote maatschappelijke problemen in het licht van de ethische vraagstukken. Evenzeer wil ik de openheid van geest en het respect voor bestaande normen en waarden in onze pluralistische maatschappij onderstrepen, waarvan iedere deelnemer aan het debat blijk heeft gegeven.

Cette résolution comporte aussi bien d'autres points positifs. Outre la constatation que les problèmes bioéthiques figurent en ce moment à l'avant-plan de l'agenda politique, elle fait apparaître clairement que dans notre société, s'affirme de plus en plus une volonté profonde de respect, de tolérance et de compréhension des points de vue divergents, voire opposés, mais dont le trait commun est la sincérité dans leur défense et la disponibilité dans la recherche du compromis acceptable par chacun.

La résolution montre encore que, malgré les différences philosophiques, des questions fondamentales dans le domaine bioéthique, comme la recherche sur les embryons, peuvent recevoir, après un débat ouvert « sans a priori stérile », comme l'a dit la corapporteuse, Mme Cantillon, ni préjugé inutile, une réponse acceptable par la toute grande majorité.

Je prends bonne note de l'attitude prudente, mais positive, de la commission des Affaires sociales concernant la recherche sur les embryons. Quand la résolution estime que cette recherche est acceptable, et seulement si une telle recherche peut réellement contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des générations à venir, dans un contexte juridique préalablement bien fixé, en vue d'éviter tous les abus possibles, il me paraît que le point de vue des uns et des autres est parfaitement rencontré dans des conditions équilibrées, qui, bien entendu, doivent être préservées.

C'est pourquoi cette résolution, puisque son contenu est approuvé par la grande majorité, est aussi pour le gouvernement un encouragement, sinon une recommandation, à traiter les nombreux problèmes éthiques de façon à la fois pondérée et dynamique. Je prends aussi acte, en tant que représentant du gouvernement, de l'invitation qui est faite à celui-ci à prendre les initiatives nécessaires pour aboutir à une législation satisfaisante concernant la recherche sur les embryons.

Pour conclure, permettez-moi d'ajouter que c'est aussi la volonté du gouvernement et la présente résolution lui sera, à cet égard d'une aide précieuse, pour ne pas dire indispensable. (Applaudissements.)

M. le président . ­ Quelqu'un demande-t-il encore la parole ?

Vraagt nog iemand het woord ?

Het woord is aan de heer Boutmans.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, ik heb een vraag over de wijze van stemmen. Zal er worden gestemd over de resolutie in haar geheel of zal elke paragraaf apart ter stemming worden voorgelegd ? Een dergelijke vraag is hier al ter sprake gebracht.

M. le président . ­ Pour ce qui concerne la procédure de vote, nous aviserons demain. Nous avons connu des précédents en la matière. À l'occasion de la commission d'enquête concernant les événements du Rwanda, notre assemblée s'est prononcée sur une motion. Par ailleurs, dans le cadre du rapport de la commission de l'Intérieur portant sur la réforme des polices, ce sont des recommandations qui ont été soumises au vote.

Dès lors, mesdames, messieurs, je vous suggère de patienter jusqu'à demain : une discussion aura lieu sur la manière dont nous nous prononcerons. La solution la plus efficace serait peut-être de voter sur les recommandations. Cependant, je suis ouvert à toute suggestion en la matière.

Het woord is aan de heer Boutmans.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, ik heb de vraag gesteld omdat sommige leden het niet eens zijn met de resolutie in haar geheel, maar wel met een groot aantal paragrafen ervan. Ik acht het daarom wenselijk een aparte stemming te houden over sommige paragrafen. Ik ben echter bereid de beslissing aan de voorzitter over te laten.

De voorzitter . ­ Het woord is aan mevrouw Cantillon.

Mevrouw Cantillon (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, mevrouw Van der Wildt heeft erop gewezen dat het voorstel van resolutie na een uitgebreid debat is tot stand gekomen. Elk woord werd gewikt en gewogen. Zij heeft de regering opgeroepen de resolutie in haar geheel te behandelen en te vermijden dat sommige gedeelten ervan uit hun verband worden gerukt.

Het verzoek van de heer Boutmans om paragraafsgewijs te stemmen vindt ongetwijfeld zijn oorsprong in het feit dat hij de commissiebesprekingen niet heeft bijgewoond. Deze manier van stemmen zou afbreuk doen aan de filosofie die aan de basis ligt van ons debat. De resolutie moet als een evenwichtig geheel worden bekeken en als dusdanig ter stemming worden voorgelegd.

M. le président . ­ La parole est à M. Jonckheer.

M. Jonckheer (Écolo). ­ Monsieur le président, je voudrais réagir aux propos de Mme Cantillon. À l'évidence, les membres du Sénat qui n'ont pas participé aux débats en commission doivent avoir la possibilité de s'exprimer en séance plénière. Ces sénateurs ne sont pas tenus par une matière où un consensus doit être trouvé dans la formulation d'une proposition de loi ou d'un projet de loi. Dans le cas qui nous occupe, nous avons affaire à une résolution du Sénat. À mes yeux, si un certain nombre de sénateurs souhaitent émettre une réserve sur un passage de ce texte, qui traite d'une matière délicate, je ne vois pas pourquoi ­ certainement pas au nom d'un accord intervenu dans une commission du Sénat ­, cela pourrait leur être interdit.

Je suggère donc au Bureau du Sénat de dégager une formule qui respecte à la fois le travail de la commission et le droit de chaque sénateur de faire connaître son point de vue, éventuellement de façon subtile, sans qu'il ait à se prononcer sur l'ensemble d'une résolution dont il ne partagerait que 90 % du contenu.

Une résolution n'est ni une proposition de loi ni un projet de loi. Pour ces deux derniers, il est possible de demander le vote par division. Je suggère donc au Bureau du Sénat de mettre au point une formule souple de vote qui permette à chacun de s'exprimer en conscience sur cette résolution.

De voorzitter . ­ Het woord is aan de heer Coveliers.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, in de commissie hebben de verschillende groepen standpunten naar voren gebracht die aanvankelijk wel wat van elkaar verschilden. Men is er echter in geslaagd om ze in een vrij samenhangend geheel samen te brengen. Onze fractie hecht sterk aan de coherentie van dit voorstel en is ervan uitgegaan dat die het resultaat is van de reflectie in de eerste plaats van de commissieleden en in de tweede plaats van de fracties. Ik ben de eerste om te zeggen dat iedere senator het recht moet hebben om in alle vrijheid bepaalde zaken al dan niet goed te keuren. Die vrijheid is ook thans gewaarborgd want iedereen heeft de mogelijkheid amendementen in te dienen, ook op een resolutie. Dit is overigens ook in het verleden reeds gebeurd. Indien onze collega's van Agalev en Écolo bepaalde passages uit de tekst willen lichten, dan moeten zij maar een amendement indienen. Wij beschouwen deze resolutie als een geheel. Wij hebben een aantal zaken aanvaard omdat ook andere zaken erin zijn opgenomen. Als er stukken uit de tekst worden weggehaald, komt dat evenwicht in gevaar. Indien men er toch absoluut iets wenst uit te halen, moet men maar een amendement indienen. Iedereen zal dan zijn verantwoordelijkheid op zich nemen. Degenen die de resolutie als een geheel beschouwen, zullen de amendementen verwerpen.

M. le président . ­ La parole est à Mme Delcourt.

Mme Delcourt-Pêtre (PSC). ­ Monsieur le président, le travail que nous avons effectué en commission des Affaires sociales a abouti à un certain nombre de recommandations adressées au gouvernement à propos d'une matière bien précise, celle de la recherche sur l'embryon in vitro. À mes yeux, ces recommandations constituent un tout dont les différents éléments sont équilibrés et ont fait l'objet de nombreux débats au sein de la commission. Aussi j'estimerais regrettable que nous soyons amenés à scinder cet ensemble.

M. le président . ­ S'agissant d'une proposition de résolution, il convient d'en respecter le contenu global et l'esprit des discussions menées en commission. Toutefois, pour qu'il soit tenu compte des droits de chacun, il est toujours possible, pour qui le souhaite, et conformément au Règlement du Sénat, de déposer des amendements.

Het woord is aan de heer Boutmans.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, ik dien samen met mevrouw Dardenne een amendement in tot schrapping van de passage waarin het creëren van embryo's in bepaalde uitzonderlijke gevallen wordt toegestaan. Wij zijn voorstander van een volledig verbod.

De voorzitter . ­ Het amendement van de heer Boutmans en mevrouw Dardenne luidt :

« In de vierde gedachtestreep van het dispositief onder de titel « wat het onderzoek op embryo's in vitro betreft » de woorden « , tenzij er geen mogelijkheid is gebruik te maken van overtallige embryo's » doen vervallen. »

« Au quatrième tiret du dispositif, sous le titre « en ce qui concerne la recherche sur les embryons in vitro », supprimer les mots « sauf s'il n'est pas possible d'utiliser des embryons surnuméraires. »

Aangezien het amendement werd ingediend overeenkomstig het Reglement van de Senaat, maakt het deel uit van de bespreking.

Cet amendement étant régulièrement introduit, il fera donc partie de la discussion.

Daar niemand meer het woord vraagt is de bespreking gesloten.

Plus personne ne demandant la parole, la discussion est close.

We stemmen later over het aangehouden amendement en over het voorstel van resolutie.

Il sera procédé ultérieurement au vote réservé et au vote sur la proposition de résolution.