1-198

1-198

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 18 JUIN 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 18 JUNI 1998

(Vervolg-Suite)

VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET TOT REGELING VAN DE STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN LEDEN VAN EEN GEMEENSCHAPS- OF GEWESTREGERING

Stemming

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE RÉGLANT LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DE GOUVERNEMENT DE COMMUNAUTÉ OU DE RÉGION

Vote

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken, met de meerderheid vereist door artikel 4, laatste lid, van de Grondwet over het geheel van het voorstel van bijzondere wet.

Nous devons nous prononcer maintenant, par un vote à la majorité requise par l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution sur l'ensemble de la proposition de loi spéciale.

Het woord is aan de heer Van Hauthem voor een stemverklaring.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, onze fractie heeft twee goede redenen om tegen dit voorstel van bijzondere wet te stemmen.

Eerst en vooral wordt het probleem van de burgerlijke aansprakelijkheid nog steeds niet geregeld. Voorts, en meer fundamenteel, vinden we dat de regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van ministers die alleen verantwoording verschuldigd zijn ten aanzien van gewest- of gemeenschapsparlementen, uitsluitend tot de bevoegdheid van de betrokken parlementen behoort. Het federale Parlement dient in deze niet te legifereren.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coveliers voor een stemverklaring.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, dit voorstel van bijzondere wet vloeit onmiddellijk voort uit de grondwetswijzigingen die de Senaat vorige week heeft goedgekeurd. Bij de stemming van vorige week heb ik de onthouding van de VLD-fractie uitdrukkelijk gemotiveerd. Wij waren en blijven immers de mening toegedaan dat de voorliggende teksten een aantal mogelijkheden van beïnvloeding openlaten. Om dezelfde redenen zal onze fractie zich weerom onthouden.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, de regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leden van een gewest- of gemeenschapsregering dient ons inziens door de bevoegde gemeenschappen of gewesten te worden uitgewerkt. Voorts betreuren we dat de burgerlijke aansprakelijkheid nog steeds niet is geregeld. Bovendien sluit deze wet de bemoeienissen van de wetgevende organen in het gerechtelijk onderzoek in onvoldoende mate uit.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

34 leden van de Nederlandse taalgroep zijn aanwezig.

34 membres du groupe linguistique néerlandais sont présents.

21 stemmen ja.

21 votent oui.

5 stemmen neen.

5 votent non.

8 onthouden zich.

8 s'abstiennent.

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Le quorum des présences et la majorité simple sont atteints.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Bourgeois, Boutmans, Caluwé, Mmes Cantillon, de Bethune, M. Delcroix, Mme Dua, MM. Erdman, Hostekint, Mme Maximus, MM. Moens, Olivier, Pinoie, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, M. Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Goethem et Weyts.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Anciaux, Buelens, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Coene, Coveliers, Devolder, Goovaerts, Goris, Mme Leduc, MM. Vautmans et Vergote.

27 leden van de Franse taalgroep zijn aanwezig.

27 membres du groupe linguistique français sont présents.

Allen stemmen ja.

Tous votent oui.

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Le quorum des présences et la majorité simple sont atteints.

Aan de stemming hebben deelgenomen :

Ont pris part au vote :

MM. Bock, G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mme Dardenne, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Desmedt, Destexhe, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, MM. Jonckheer, Lallemand, Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Milquet, MM. Nothomb, Poty, Santkin, Urbain et Mme Willame-Boonen.

In totaal, hebben 48 leden van de Senaat ja gestemd; 5 leden hebben neen gestemd; 8 leden hebben zich onthouden.

Au total, 48 membres du Sénat ont voté oui; 5 membres ont voté non; 8 membres se sont abstenus.

De tweederdemeerderheid is dus bereikt.

La majorité des deux tiers est donc atteinte.

Derhalve is het voorstel van bijzondere wet aangenomen.

En conséquence la proposition de loi spéciale est adoptée.

Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Elle sera transmise à la Chambre des représentants.

De heer Chantraine heeft eveneens ja gestemd.

M. Chantraine a également voté oui.