1-178

1-178

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 2 AVRIL 1998

VERGADERING VAN DONDERDAG 2 APRIL 1998

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER HOSTEKINT AAN DE STAATSSECRETARIS VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING OVER « DE NGO-FINANCIERING »

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW DARDENNE AAN DE STAATSSECRETARIS VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING OVER « DE NGO-FINANCIERING »

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DESTEXHE AAN DE STAATSSECRETARIS VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING OVER « DE HERVORMING VAN DE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING »

QUESTION ORALE DE M. HOSTEKINT AU SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT SUR « LE FINANCEMENT DES O.N.G. »

QUESTION ORALE DE MME DARDENNE AU SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT SUR « LE FINANCEMENT DES O.N.G. »

QUESTION ORALE DE M. DESTEXHE AU SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT SUR « LA RÉFORME DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT »

De voorzitter. ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Hostekint. Ik stel voor de mondelinge vragen van mevrouw Dardenne en van de heer Destexhe eraan toe te voegen.

Je vous propose de joindre les questions orales de M. Hostekint, de Mme Dardenne et de M. Destexhe.

Het woord is aan de heer Hostekint.

De heer Hostekint (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, de voorbije weken is er grote ongerustheid gerezen in de sector van de niet-gouvernementele organisaties, de NGO's. Aanleiding is de NGO-financiering, die voor het eerst volgens het nieuw koninklijk besluit gebeurde. Er werd een hele procedure gestart om de sector door te lichten op basis van criteria en adviezen van consultancy.

Nu blijkt evenwel dat de aangewende criteria totaal onbekend zijn; het is nogal onduidelijk op welke basis de effectieve verdeling gebeurde. Zelfs de eigen ABOS-administratie, nu de BTC-administratie, kan de soms ingewikkelde adviezen niet lezen. Het gestructureerd overleg met de NGO's was een belangrijk initiatief bij de hervorming. In overleg met de staatssecretaris laten de NGO's zich vertegenwoordigen door hun federaties en, op het politieke vlak, hun koepels. De NGO-sector laat thans uitschijnen dat er wel veel overleg is geweest, maar dat er nauwelijks naar hen werd geluisterd.

Terwijl er nog gediscussieerd wordt over de verdeling van de centen, zijn we inmiddels al april 1998. De staatssecretaris zal moeten toegeven dat hij in overtreding is met zijn eigen koninklijk besluit. Het gevolg daarvan is dat de NGO's, de programma's op het terrein en uiteindelijk de partners in het zuiden voor het tweede opeenvolgende jaar veel te laat hun werkingsmiddelen zullen ontvangen. Het cynisme wil dat de federaties van de NGO's dit hadden voorspeld.

Zal de staatssecretaris het Parlement volledige inzage verschaffen in de criteria en de verdeling van de middelen ? Is het waar dat de quotering of ranking die de NGO's kregen, niet bepalend was voor de verdeling van het geld ? In hoeverre heeft de staatssecretaris rekening gehouden met het advies van de Bijzondere Commissie belast met de opvolging van de problemen van het ABOS van de Kamer over een gefaseerde uitvoering van de hervorming van de NGO-financiering ?

M. le président. ­ La parole est à Mme Dardenne.

Mme Dardenne (Écolo). ­ Monsieur le président, vous savez le rôle joué par la Belgique dans la lutte contre ce fléau que sont les mines antipersonnel. J'ai moi-même eu la chance, en tant que co-auteur de la loi belge, de participer au nom du Sénat, à la Conférence d'Ottawa qui a débouché sur le traité international d'interdiction des mines antipersonnel.

Je peux vous dire combien, lors de cette conférence, on a insisté sur l'aide à apporter aux victimes, sur la nécessité impérieuse de déminage et de l'information aux populations. Or, je constate que dans la répartition des fonds de la coopération que vous venez de proposer, l'action d'Handicap International est fort peu prise en compte : 5 millions attribués, alors que les experts indépendants recommandaient comme un minimum 22,3 millions.

Par ailleurs, Handicap International verra le nombre de ses coopérants sous statuts passer de 40 à une dizaine. Or, ce sont, entre autres, des démineurs, des techniciens orthopédistes ... bien nécessaires dans les montagnes de l'Afghanistan ou en Ouganda.

Je pense qu'Handicap International est une O.N.G. non communautarisée et non étiquetée sous une quelconque obédience. Or, je constate aussi que d'autres O.N.G. sont dans le même cas. D'après mes informations, ce qui est obtenu ne correspond que rarement aux recommandations minimales proposées par les experts « indépendants » avez-vous dit.

Quelques exemples : M.S.F. : 102,2 millions recommandés, 27,9 obtenus, soit 27,3%; Croix Rouge francophone : 10% obtenus, soit 3,5 millions sur 35; Rode Kruis : 58,3% obtenus soit 3,5 millions sur 6; W.S.M : 104,9 millions au lieu de ... zéro. Pour une seule O.N.G. sur 36, le chiffre accordé correspond à 100% de la recommandation : c'est Aaron : 119,8 millions.

Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'État, répondre aux questions suivantes.

Quel est le statut de ces experts puisque leurs recommandations ne sont que peu ou pas suivies ? Quels sont les critères qui, dès lors que ces avis n'étaient pas considérés, ont été pris en considération ? Ne pensez-vous pas qu'en matière de mines antipersonnel, la Belgique devrait continuer à être en pointe du combat ?

M. le président. ­ La parole est à M. Destexhe.

M. Destexhe (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, le secrétaire d'État à la Coopération au Développement a envisagé une réforme de la coopération ayant pour but de réduire le nombre de « petites O.N.G. », de les obliger à se regrouper pour financer des projets communs et de recourir à une meilleure expertise. les O.N.G. ont cru à la philosophie de la réforme et s'y sont d'ailleurs investis.

Mais aujourd'hui, les O.N.G. sont déçues. Il semble en effet que, d'une part, l'augmentation accordée à certaines O.N.G. s'est faite au détriment d'autres. Il apparaît, d'autre part, que l'idée de traiter les O.N.G. de façon équitable n'a pas été respectée et que le déséquilibre dans l'attribution des subsides qui existait avant la réforme entre les O.N.G. francophones et les O.N.G. néerlandophones n'est pas corrigé. Le Soir d'hier mentionne des chiffres : 10 O.N.G., soit 6 flamandes et 4 bilingues, se partagent 70% des moyens disponibles. Les O.N.G. francophones ne disposent plus que de 16% du budget contre 52% aux néerlandophones et 32% aux bilingues.

J'aimerais, monsieur le secrétaire d'État, vous poser deux questions. Les chiffres de 16% pour les O.N.G. francophones, de 52% pour les O.N.G. néerlandophones et de 32% pour les bilingues sont-ils exacts ? Pourriez-vous nous donner des explications sur la clé de répartition des subsides entre les O.N.G. en fonction de leur appartenance linguistique ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan staatssecretaris Moreels.

De heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister. ­ Mijnheer de voorzitter, de jongste weken is er inderdaad enige beroering ontstaan over de goedkeuring van de actieplannen 1998 voor de medefinanciering van de NGO's op basis van het koninklijk besluit van 18 juli 1997. Vele NGO's stellen blijkbaar een kloof vast tussen de verwachte toelage en het werkelijk toegekende bedrag. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om nogmaals te onderstrepen dat het budget voor de NGO-financiering nog nooit zo groot is geweest, namelijk 3,2 miljard. Men vroeg in totaal echter 5,2 miljard, wat budgettair niet haalbaar is. Ik wijs er trouwens op dat ongeveer één derde van de fondsen van ontwikkelingssamenwerking beschikbaar voor de programma's naar de niet-gouvernementele sector gaat. Dit is een maximum.

Mijn hervorming ontsnapt niet aan de kinderziekten die met elke hervorming gepaard gaan. Ik heb vastgesteld dat een aantal beoordelingscriteria en de gebruikte berekeningswijze tot ongewenste en onbedoelde neveneffecten hebben geleid. Ik heb daarom twee weken geleden, na overleg met vertegenwoordigers uit de NGO-sector, maatregelen genomen die de sector in staat moeten stellen om deze effecten tegen te gaan. Ik zal deze week de toezegging die ik vorig jaar heb gedaan om rond de tafel te gaan zitten om de nieuwe reglementering te evalueren en de uitvoeringsbesluiten indien nodig aan te passen, met een officiële uitnodiging voor een vergadering in mei kracht bijzetten. Bovendien heb ik de NGO's voorgesteld om op het einde van het jaar een « staten-generaal » van de niet-gouvernementele sector te organiseren.

Op de eerste vraag van de heer Hostekint kan ik antwoorden dat de criteria voor de kwalitatieve analyse van de programma's en de actieplannen reeds in het begin van de beoordelingsprocedure zijn bekendgemaakt. Deze criteria zijn opgesomd in de verschillende leesschema's die telkens door een groep van twee onafhankelijke experts en een ambtenaar werden opgesteld. Ik heb mijn administratie voorgesteld om twintig experts, tien Nederlandstalige en tien Franstalige, aan te wijzen uit de verschillende segmenten van de samenleving. Er werd op geen enkele wijze rekening gehouden met de politieke, filosofische of religieuze overtuigingen van deze experts bij het aanwijzen van de door hen te beoordelen NGO's.

Ik wijs de heer Hostekint erop dat er geen mathematische adviezen zijn. Op een bepaald moment moest er wel een procedure worden opgesteld om de door de NGO's gevraagde bedragen voor de financiering van hun actieplannen die na een grondige analyse werden goedgekeurd, te verlagen zodat ze overeenstemden met het budget. Hiervoor werd een objectief mathematisch model opgesteld dat op alle NGO's werd toegepast en waarin een aantal criteria en wegingsfactoren werden opgenomen. Dit model kwam er mede na advies van de NGO-federaties.

Zowel de administratie als mijn medewerkers hebben regelmatig met de federaties overleg gepleegd. Ik kan de exacte data mededelen. Ook in de maand maart hebben we nog vergaderd. De beweringen van de federaties, zoals eergisteren op een persconferentie, dat ik sinds vorig jaar geen contact met hen heb gehad, is dus onjuist.

Verscheidene van hun ­ overigens terechte ­ opmerkingen werden gedurende het onderhandelingsproces genoteerd en er werd rekening mee gehouden in de regelgeving en in de concrete toepassing ervan. Het is juist dat ik niet met alle opmerkingen rekening heb kunnen houden. Hieruit mag echter niet worden besloten dat er een dovemansgesprek is gevoerd.

Ik betreur ook dat de termijnen vastgelegd in het koninklijk besluit, niet werden nageleefd. Mijn administratie heeft terzake nochtans voortreffelijk werk geleverd. Ik feliciteer de verantwoordelijke dienst, de NGO-dienst, hiervoor van harte.

Ik ben uiteraard bereid het Parlement volledige inzage te verschaffen in de criteria en de verdeling van de middelen. Ik heb ze reeds meegedeeld aan de federaties op 6 maart 1998, die ik heb uitgenodigd op mijn kabinet om hen hierover te informeren.

Een gefaseerde realisatie van de hervorming van de NGO-financiering werd bestudeerd. Hierbij werd rekening gehouden met het advies van de Bijzondere Commissie belast met de opvolging van de problemen van het ABOS van de Kamer. Uit onze analyse bleek echter dat dit de administratieve beheersbaarheid en de kwaliteit van de hervorming zeker niet ten goede zou zijn gekomen. Alle gefaseerde invoeringsmodaliteiten die mij werden voorgelegd, hielden het gevaar in dat de NGO's op een verschillende wijze zouden worden behandeld. De heer Hostekint heeft er terecht op gewezen dat de NGO's er dit jaar later van op de hoogte worden gebracht of hun programma's en projecten al dan niet zijn goedgekeurd. Deze hervorming heeft precies tot doel dat ze met de programmafinanciering, bij het begin van het jaar reeds zullen weten of hun programma's goedgekeurd zijn en welke middelen zij ter beschikking zullen hebben. Vroeger duurde het vaak twee tot drie jaar alvorens ze wisten of een project was goedgekeurd. De toekenning en de ordonnantie van de kredieten kon nog langer op zich laten wachten.

En ce qui concerne votre question, madame Dardenne, j'ai déjà défini les règles générales dans ma réponse à M. Hostekint. Les actions à retenir dont vous avez parlé étant trop nombreuses, compte tenu des moyens financiers dont je disposais, mon département a dû réduire le subside sur la base de paramètres objectifs.

Je rencontrerai les représentants des O.N.G. dans le courant de ce mois afin de discuter de la correction de certaines incohérences ­ les « maladies infantiles » comme je les appelle ­ de façon à ce que les choses se passent correctement dès la fin de cette année.

Les paramètres étaient les suivants.

Premièrement, la croissance ne peut dépasser une certaine limite par rapport à la moyenne des trois années antérieures.

Deuxièmement, s'agit-il d'un consortium ou d'une O.N.G. individuelle ?

Troisièmement, le programme concerne-t-il davantage les pays les moins avancés ?

Quatrièmement, quel est le volume de projets de l'O.N.G. approuvés dans le passé, qui devront être payés dans le courant de cette année ?

Les chiffres cités au sujet de Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, Handicap International ont trait au financement des programmes. Or, ces O.N.G. bénéficient encore d'autres subsides qui sont importants, notamment l'aide humanitaire, soit 1,3 milliard en plus des 3,2 milliards et lorsque Médecins sans frontières affirme qu'elle perçoit 24 millions, il faut savoir qu'elle bénéficie encore d'une centaine de millions alloués sur la base des projets.

Handicap International a toujours été soutenue sur la base de projets et a, pour la première fois, introduit un programme. Dans le passé, elle ne recevait rien à ce titre et, à l'heure actuelle, elle perçoit une certaine somme.

Il convient encore de tenir compte du financement des projets réalisés sur le terrain et qui doivent être poursuivis. Dans le cadre des 3,2 milliards, il atteint cette année les 800 millions.

Le problème des mines me tient fort à coeur. Notre pays a joué un rôle pilote en cette matière et nous essayerons d'agir de la même façon sur le plan de la lutte contre le trafic d'armes légères. J'ai pris une initiative en ce domaine en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères. Nous soutenons une série de projets par le biais de Handicap International et la Croix-Rouge internationale et, dans ce cadre, je me suis rendu au Laos et en Angola.

Les programmes de déminage s'inscrivent dans les budgets consacrés à la prévention des conflits et à la réhabilitation de la société civile et non dans la ligne budgétaire du financement des programmes et des projets structurels à long terme, même si le déminage constitue une question importante pour la sécurité alimentaire à beaucoup plus long terme.

J'en viens à la question de M. Destexhe. Aucune réglementation légale ne détermine une répartition linguistique entre O.N.G. francophones et néerlandophones, à l'inverse de ce qui se pratique sur le plan des universités et de l'A.P.E.F.E.-V.V.O.B.

Les allocations de base du budget destiné au financement général des O.N.G. et au financement des projets sont distribuées indistinctement à toutes les O.N.G. reconnues. Les subsides sont donc accordés aux O.N.G. en fonction du budget disponible et en tenant compte des engagements pris les années antérieures. l'Inspection des Finances a d'ailleurs souligné l'importance de donner priorité à la clôture des actions et des projets entamés.

Dans le passé, les chiffres de répartition du budget étaient essentiellement calculés au niveau des projets. C'était la seule distinction aisée puisqu'un dossier doit être écrit soit en français soit en néerlandais. Ce fut jusqu'à présent le seul critère de distinction « objectif » même s'il est purement administratif, qui permettait de savoir si le dossier devait être traité par un fonctionnaire néerlandophone ou francophone.

Cette distinction reste cependant très arbitraire car, bien souvent, le dossier provenant d'un pays du sud est introduit en anglais ou en espagnol, et ce n'est que le hasard de l'organigramme de l'O.N.G. qui fait que le dossier est considéré comme francophone ou néerlandophone. Ainsi, on a pu par exemple constater que dans une O.N.G. bilingue, tous les projets concernant l'Amérique latine étaient « néerlandophones » car ils étaient traités par un gestionnaire de projet néerlandophone. Par contre, tous les projets concernant l'Afrique étaient « francophones » parce que dépendant d'un gestionnaire francophone.

Cette distinction est d'ailleurs beaucoup plus difficile à opérer aujourd'hui en ce qui concerne les programmes puisque certaines actions d'éducation se font dans les deux langues et que les actions de partenariat, constituant un ensemble plus vaste, sont traitées par plusieurs membres, de rôles linguistiques différents, appartenant au personnel de ces O.N.G.

La seule distinction valable aujourd'hui repose sur la qualification que les O.N.G. s'attribuent : francophones, néerlandophones ou bilingues. Sur la base de cette répartition, les subsides ont été attribués pour l'année 1998 de la manière suivante : 19,4 % à des O.N.G. unilingues francophones, 37,2 % à des O.N.G. bilingues et 43,4 % à des O.N.G. unilingues néerlandophones.

Ce rapport est comparable à celui des années antérieures. Cela revient à dire qu'en distinguant les dossiers francophones et néerlandophones au sein des O.N.G. bilingues, la répartition des subsides ­ supérieurs depuis trois ans à ceux de mon prédécesseur ­ est la suivante : 39 % au profit des O.N.G. francophones et 61 % au profit des O.N.G. néerlandophones.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Hostekint voor een repliek.

De heer Hostekint (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, ik dank de staatssecretaris voor zijn zeer uitvoerig antwoord. Het is zeker niet mijn bedoeling om met mijn vraag op de communautaire, ideologische of politieke toer te gaan. Ontwikkelingssamenwerking mag uitsluitend het lenigen van de hoogste nood in ontwikkelingslanden tot doel hebben.

Deze middag heb ik, los van deze vraag, een fax ontvangen van Artsen zonder Grenzen, een organisatie die de staatssecretaris zeer goed kent, aangezien hij er zelf nog actief in geweest is. Het is overigens positief dat hij zich vanuit die ervaring kan inzetten voor de ontwikkelingssamenwerking.

Artsen zonder Grenzen maakt twee bemerkingen. Ten eerste ontvangt de organisatie slechts 30% van de middelen die ze normaal zou krijgen op basis van de goedgekeurde projecten. Een aantal projecten in Congo, Ethiopië, Tsjaad en Cambodja komen aldus in het gedrang en moeten misschien zelfs worden stopgezet. Onder meer een project in Congo waarbij aan twee miljoen mensen medische verzorging wordt verstrekt, kan met de nu toegekende middelen, niet worden voortgezet.

We kunnen Artsen zonder Grenzen niet verdenken van ideologische of politieke bedoelingen. Daarom vraag ik de staatssecretaris om nogmaals de betrokken organisatie te horen. Zijn voornemen om in het najaar een « staten-generaal » van de NGO's bijeen te roepen, wordt positief onthaald, maar er moet ook heel dringend een overleg komen met alle betrokken NGO's. We hopen, in het belang van het vele werk dat in de derde wereld wordt gedaan, dat de staatssecretaris zo snel mogelijk recht trekt wat er verkeerd is gelopen bij de toekenning van de subsidies.

M. le président. ­ La parole est à Mme Dardenne pour une réplique.

Mme Dardenne (Écolo). ­ Monsieur le président, j'avoue mon incompréhension quant au raisonnement tenu par M. Moreels. Il invoque l'insuffisance du budget de son département pour expliquer les restrictions auxquelles il a dû procéder. Cet argument ne me paraît pas pertinent car, selon les listes dont je dispose, ce qui était proposé pour les experts tournait autour de 1,420 milliard alors qu'en réalité, c'est un montant supérieur, à savoir 1,494 milliard, qui a été obtenu.

En vérité, monsieur le secrétaire d'État, vous avez réparti les sommes d'une autre manière.

Par ailleurs, le fait de limiter la croissance en fonction de la moyenne des trois années antérieures revient à cautionner tout ce qui a été fait auparavant. Dès lors, il était inopportun de laisser entendre aux O.N.G. que vous alliez changer le système. Je ne vois pas quels sont les nouveaux critères dont vous parlez.

En outre, monsieur le secrétaire d'État, vous avez omis de répondre à la question relative au statut du comité d'experts qui, de toute manière, n'est pas écouté. Je me permets d'insister pour que vous répondiez clairement à cette question.

Quant au financement des projets, il est exact que les O.N.G. reçoivent des dons de la population mais cela ne dispense pas pour autant la Belgique de les soutenir.

Enfin, je suis étonnée d'apprendre que le déminage ne constitue pas un projet structurel à long terme. En effet, les mines antipersonnel stérilisent des régions entières et empêchent leur développement. Cet argument est un peu faible, sachant qu'il faudra des dizaines, voire des centaines d'années, pour venir à bout de ce fléau.

M. le président . ­ La parole est à M. Destexhe pour une réplique.

M. Destexhe (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je voudrais tout d'abord faire remarquer qu'il n'appartient pas aux parlementaires de s'instituer les porte-parole des O.N.G. M. Hostekint place le secrétaire d'État dans une situation intenable en lui reprochant de ne pas avoir alloué des montants suffisants à Médecins sans frontières. En effet, le secrétaire d'État ne pouvait s'exposer au feu de la critique pour avoir favorisé outrageusement cette organisation. Les parlementaires ne doivent pas se prêter au jeu consistant à défendre une O.N.G. en particulier.

En ce qui me concerne, je suis inquiet de la discordance entre les chiffres communiqués par le secrétaire d'État et ceux mentionnés par la presse. J'aimerais obtenir des explications complémentaires à ce sujet.

M. Verhofstadt, vice-président,

prend la présidence de l'assemblée

M. le secrétaire d'État est un partisan convaincu du maintien du budget de la coopération à l'échelon fédéral, point de vue qui est partagé par le PRL-FDF. Or, bon nombre d'O.N.G. francophones, initialement favorables à la fédéralisation, opèrent un revirement à la lumière de la nouvelle clé de répartition et en viennent à penser qu'elles auraient intérêt à ce que la coopération au développement soit régionalisée.

Finalement, monsieur le secrétaire d'État, ne pensez-vous pas que la nouvelle donne risque d'aboutir à un résultat contraire au but que vous poursuivez ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan staatssecretaris Moreels.

De heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister. ­ Mijnheer de voorzitter, er werd met alle NGO's van gedachten gewisseld. Geen enkele organisatie genoot een voorkeursbehandeling. Ik heb zowel met de federaties als met Artsen zonder Grenzen gesproken.

De voortzetting van een aantal projecten in de gezondheidssector in Congo dreigde inderdaad in het gedrang te komen, maar op het ogenblik van de bewuste persconferentie hadden mijn kabinet en mijn administratie hiervoor reeds een oplossing gevonden. Voor de projecten in drie andere landen werd nog naar een oplossing gezocht. Ik heb dan ook niet nagelaten de verantwoordelijken van Artsen zonder Grenzen hiervan telefonisch op de hoogte te brengen. Niettegenstaande dit telefoongesprek heeft deze organisatie hierover op haar persconferentie van eergisteren niet alleen in alle talen gezwegen, ze heeft het ook nodig geacht een regelrechte aanval te lanceren op het staatssecretariaat en op mezelf. Ik vind dat op zijn minst eigenaardig.

Het gaat niet op te beweren dat bijna 2 miljoen mensen niet aan hun trekken zullen komen. Zoals ik reeds heb gezegd, werd voor een aantal projecten in Congo reeds een oplossing gevonden. Bovendien hoeft een probleem van financiering, of liever gezegd van cofinanciering, niet noodzakelijkerwijze een reeks van projecten in gevaar te brengen. Wie met ontwikkelingssamenwerking vertrouwd is, weet dat dergelijke projecten niet alleen afhangen van de Belgische financiering, maar ook een beroep doen op andere staten, op de veel hogere budgetten van de Europese Commissie en op eigen fondsenwerving. Een NGO moet dus haar prioritaire projecten vastleggen in functie van de verschillende bronnen van financiering. Ik ben goed geplaatst om te weten hoe dat systeem in elkaar zit.

Par ailleurs, madame Dardenne, les réformes ne portent pas uniquement sur les plans technique et financier : elles vont bien au-delà.

Une réforme importante portait sur une responsabilisation des O.N.G. Elle se concrétisait par un travail effectué dans le cadre d'un budget global pour toutes les activités de l'O.N.G. et par le passage d'une approche projets à une approche programmes. Cette deuxième approche implique que les O.N.G. seront plus rapidement fixées sur les programmes qu'elles pourront mettre en place pendant l'année.

Je suis d'accord avec vous, madame Dardenne, sur le fait que dans de telles conditions, une période de transition est nécessaire lors de la mise en route d'une opération.

J'en viens au statut des experts. Il est évident que le statut des experts se fonde sur une décision de mon département puisque l'arrêté royal stipule que c'est le ministre qui désigne les experts. Il s'agit donc d'un statut officiel. Bien entendu, la qualité des experts et leurs objectifs devront être régulièrement appréciés notamment lors de l'étude des programmes et des projets de l'année prochaine.

En ce qui concerne les mines antipersonnel, je suis d'accord sur votre analyse sur le plan structurel, madame Dardenne. J'ai d'ailleurs déjà signalé que cet élément était très important. Je pense à la sécurité alimentaire à long terme et aux problèmes médicaux, chirurgicaux et sociaux que ces armes peuvent engendrer. C'est pourquoi nous avons créé une ligne budgétaire spéciale et prioritaire destinée à la prévention des conflits.

J'en viens à la question de M. Destexhe portant sur la régionalisation de la coopération. Selon moi, le fait qu'une telle régionalisation ne repose que sur l'attribution de fonds risquerait de poser un problème sérieux. Cette question relève d'un débat institutionnel dans notre pays. Par ailleurs, comme vous le savez, en ce qui concerne les universités et l'A.P.E.F.E.-V.O.B., il y a une allocation budgétaire distincte selon les communautés ce qui n'est pas le cas au niveau des O.N.G. Pour ma part, et vous connaissez mon opinion quant à la communautarisation de la coopération, je tâche de maintenir un équilibre en la matière. Cependant, je rappelle que nous travaillons sur la base des projets qui sont introduits.

De voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.