1-161

1-161

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 29 JANVIER 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 29 JANUARI 1998

(Vervolg-Suite)

WETSVOORSTEL ­ PROPOSITION DE LOI

Inoverwegingneming ­ Prise en considération

Stemming ­ Vote

De voorzitter. ­ Zoals werd gevraagd bij het begin van de vergadering, moeten we ons nu uitspreken over de inoverwegingneming van het wetsvoorstel tot interpretatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, ingediend door mevrouw Milquet.

Comme il a été demandé au début de la séance, nous devons nous prononcer maintenant sur la prise en considération de la proposition de loi interprétative des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 de Mme Milquet.

Het woord is aan de heer Van Hauthem.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, we zijn in principe nooit gekant tegen de inoverwegingneming van welk voorstel dan ook omdat we van mening zijn dat er in het Parlement over alles moet kunnen worden gediscussieerd.

Voor dit voorstel hebben we wel een naamstemming gevraagd, niet omdat we zullen tegenstemmen, want we zullen ons onthouden, maar wel om de aandacht te vestigen op een aantal belangrijke elementen.

Het gaat om een wetsvoorstel dat een interpretatie wil geven aan een bestaande wetgeving. Die bepaalde wetgeving kan echter alleen maar worden gewijzigd, afgeschaft of aangevuld met een bijzondere wet en een tweederde meerderheid. Een wetsvoorstel dat met een gewone meerderheid wordt goedgekeurd, kan volgens mij dus geen interpretatie geven aan een bestaande wetgeving die slechts met een bijzondere meerderheid kan worden gewijzigd.

Artikel 84 van de Grondwet bepaalt dat een wet alleen in een wet kan worden geïnterpreteerd. Ik neem aan dat dit grondwetsartikel nooit voor herziening vatbaar is verklaard. Het stond al in de Grondwet vooraleer we met bijzondere wetten te maken hadden.

De wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken kunnen dus enkel via een voorstel van bijzondere wet en niet via een gewoon wetsvoorstel worden geïnterpreteerd.

Verder wil ik ook de Vlaamse partijen waarschuwen. Men wil hier namelijk een interpretatie in de wet invoegen die de interpretatie van de Vlaamse regering van de faciliteitenregeling compleet onmogelijk maakt.

Mijnheer de voorzitter, kunt u mij zeggen of het mogelijk is met een gewoon wetsvoorstel een interpretatie te geven aan een wet die alleen maar met een tweederde meerderheid kan worden gewijzigd.

Indien het voorstel wel in overweging wordt genomen, vraag ik u gebruik te maken van artikel 63 van het reglement dat u de bevoegdheid geeft het advies te vragen van de Raad van State over om het even welk wetsvoorstel.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, ook de Volksunie zal zich uitspreken voor de inoverwegingneming van het wetsvoorstel. We zijn van oordeel dat een parlement het zich niet kan veroorloven gelijk welk voorstel af te wijzen zonder bespreking.

De Volksunie wil dat dit voorstel wordt besproken. We zijn het eens met een aantal argumenten van de heer Van Hauthem. Ik ben vooral benieuwd te zien welke houding de Vlaamse meerderheidspartijen zullen aannemen. Ze zullen opnieuw kunnen bewijzen dat hun standpunt in het federale Parlement niet altijd overeenkomt met de stelling die ze in het Vlaams Parlement verdedigen. Het wordt tijd dat we dit eens kunnen ontmaskeren.

M. le président. ­ La parole est à Mme Milquet.

Mme Milquet (PSC). ­ Monsieur le président, je voudrais souligner qu'une loi interprétative n'est pas une loi qui modifie. Elle n'est donc en rien une loi à majorité spéciale. Juridiquement, il est admis et confirmé qu'il s'agit alors d'une loi à majorité simple. Dès lors, il n'y a aucune raison de remettre en cause la prise en considération.

De voorzitter . ­ Het woord is aan de heer Coveliers.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, alhoewel mevrouw Milquet juridische nonsens vertelt, zal de VLD-fractie de inoverwegingneming steunen. Wanneer een wet een gekwalificeerde meerderheid vereist, is het vanzelfsprekend dat ook een interpretatieve wet over deze wet met een gekwalificeerde meerderheid moet worden goedgekeurd. De VLD-fractie is zowel tegen de vorm als tegen de inhoud van het wetsvoorstel van mevrouw Milquet. Uit democratische overwegingen menen we echter dat iedereen, zelfs een senator, het recht heeft om juridisch onzinnige voorstellen in te dienen. We zullen ze dan op de daartoe bestemde plaats bestrijden.

De voorzitter . ­ Het woord is aan de heer Boutmans.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, deze discussie heeft weinig zin, omdat er blijkbaar geen verzet is tegen de inoverwegingneming van dit voorstel. Alle opmerkingen die hier werden gemaakt, horen volgens mij thuis bij de besprekingen in de commissie. Het verheugt me echter dat dergelijke problemen worden opgelost op de plaats waar ze thuishoren, namelijk in het daartoe bevoegde Parlement. Na onderzoek zal blijken welke meerderheid vereist is. Ik vind dit geen goed voorstel, maar we vinden het positief dat een dergelijk voorstel in de Senaat wordt ingediend.

De voorzitter . ­ Het woord is aan de heer Erdman.

De heer Erdman (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, we kunnen dit voorstel best in overweging nemen. Na rijp beraad kunnen we dan oordelen of een gekwalificeerde meerderheid nodig is. In tegenstelling tot de heer Coveliers meen ik dat we het voorstel niet op voorhand mogen afschieten. Ik heb altijd geleerd dat men een dossier grondig moet onderzoeken. De commissie zal in eerste instantie moeten nagaan wat de juridische draagwijdte van het voorstel is. Daarna pas kan eventueel op u een beroep worden gedaan om artikel 63 van het reglement toe te passen. Laten we echter niet op de zaken vooruitlopen, maar laten we dit voorstel rustig in overweging nemen. Later zullen we zien welk lot het is beschoren. Het zou niet het eerste wetsvoorstel zijn dat in overweging is genomen, maar niet tot een wet heeft geleid.

De voorzitter . ­ Het woord is aan de heer Van Hauthem.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, ik herhaal nogmaals dat het Vlaams Blok niet tegen de inoverwegingneming zal stemmen. Elk voorstel moet kunnen worden besproken. We zullen ons onthouden.

Mijn vraag ging over de ontvankelijkheid van het wetsvoorstel. De heer Coveliers sloot zich aan bij mijn stelling dat men een wet die bij bijzondere meerderheid moet worden gewijzigd, niet kan interpreteren door een wetsvoorstel waarvoor enkel een gewone meerderheid is vereist.

Dit is dus een prejudiciële vraag voor u, mijnheer de voorzitter. Het Vlaams Blok wilde bij voorbaat de aandacht op dit probleem vestigen.

Ten tweede vragen we ons af of u bereid bent artikel 63 van het reglement te volgen en een advies aan de Raad van State te vragen als dit wetsvoorstel in overweging wordt genomen.

De voorzitter . ­ Mijnheer Van Hauthem, ik zal eerst afwachten of het voorstel in overweging wordt genomen. Als dit het geval is, zal ik mij beraden over de noodzaak advies aan de Raad van State te vragen.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, het gaat om de inoverwegingneming van een voorstel. U moet toch in staat zijn een antwoord te geven op mijn formele vraag.

De voorzitter . ­ Ik wens deze vraag niet onmiddellijk te beantwoorden.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Wanneer zult u mijn vraag dan beantwoorden ?

De voorzitter . ­ Zeer binnenkort.

We gaan thans over tot de stemming over de inoverwegingneming van dit wetsvoorstel.

Nous passons au vote sur la prise en considération de cette proposition de loi.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, ik vraag de naamstemming.

De voorzitter . ­ De stemming begint.

Le vote commence.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

59 leden zijn aanwezig.

59 membres sont présents.

55 stemmen ja.

55 votent oui.

4 onthouden zich.

4 s'abstiennent.

Bijgevolg wordt dit wetsvoorstel in overweging genomen en verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden.

Par conséquent, cette proposition de loi est prise en considération et est envoyée à la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. G. Charlier, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, MM. De Decker, Delcroix, Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Erdman, Foret, Happart, Hazette, Hostekint, Hotyat, Jonckheer, Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Vautmans, Vergote, Verhofstadt, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Buelens, Raes, Van Hauthem et Verreycken.