1-158

1-158

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 22 JANVIER 1998

VERGADERING VAN DONDERDAG 22 JANUARI 1998

(Vervolg-Suite)

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER LOONES AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN ECONOMIE EN TELECOMMUNICATIE OVER « DE BERGING VAN LAAGRADIOACTIEF KERNAFVAL »

VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW DARDENNE AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN ECONOMIE EN TELECOMMUNICATIE OVER « LAAGRADIOACTIEF AFVAL »

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. LOONES AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SUR « L'ENTREPOSAGE DES DÉCHETS NUCLÉAIRES DE FAIBLE RADIOACTIVITÉ »

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE MME DARDENNE AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SUR « LES DÉCHETS NUCLÉAIRES DE FAIBLE RADIOACTIVITÉ »

De voorzitter. ­ Dames en heren, aan de orde zijn de vragen om uitleg aan de vice-eerste minister en minister van Economische Zaken en Telecommunicatie.

Ik stel voor deze vragen om uitleg samen te voegen.

Je propose de joindre ces demandes d'explications. (Assentiment.)

Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, het debat over de berging van laagradioactief kernafval is de jongste weken in een stroomversnelling terechtgekomen.

Eerst was er de stellingname van vice-eerste minister Vande Lanotte tijdens een debat met jongeren in de Westhoek, waarbij hij aan de gemeenten een soort vetorecht toekende in verband met de berging van kernafval. In antwoord op mondelinge vragen heeft vice-eerste minister Di Rupo vorige week in de Kamer van die stelling afstand genomen. Volgens hem zou daarover nog geen officiële beslissing zijn genomen. De kern van de zaak is dan uiteraard de beslissing van de Ministerraad van 16 januari jongstleden.

Aangezien mijn vraag om uitleg ervoor werd ingediend moet ik ze enigszins aanpassen aan de huidige situatie. Ik citeer bijgevolg uit het persbericht dat naar aanleiding van de Ministerraad werd vrijgegeven : « De Ministerraad heeft de resultaten besproken van de studie over het beheer op lange termijn van laagradioactief en kortlevend afval. Deze studie werd uitgevoerd door de NIRAS.

De Ministerraad heeft in dit verband beslist om te kiezen voor een definitieve oplossing of een oplossing met definitieve bestemming voor de berging van dergelijk afval. Daarnaast bevestigde de Ministerraad dat het noodzakelijk is om zo snel mogelijk een technische en economische keuze te maken tussen de oppervlakteberging en de diepteberging. Niet alleen zullen de nodige veiligheidsvereisten moeten worden gegarandeerd, ook moet de eerbied voor het leefmilieu verzekerd zijn.

Daarom belastte de Ministerraad de NIRAS met de opvolging van de studie. De instelling moet zich bij de prospectie van geschikte terreinen beperken tot bestaande nucleaire zones en tot sites waar plaatselijke autoriteiten belangstelling tonen. De NIRAS zal zo snel mogelijk plannen voor zowel oppervlakteberging als de uitvoerbaarheidsstudies en de bergingskostprijs moeten uitwerken en realiseren. Ook moet het methodes ontwikkelen die dergelijke projecten kunnen integreren op plaatselijk vlak.

Tot slot heeft de Ministerraad erop aangedrongen dat de NIRAS nauw zou samenwerken met de veiligheidsautoriteiten in verband met de veiligheid van de installatie en de bescherming van het leefmilieu. »

Dit zijn de gegevens waarover we tot nu toe beschikken. Mijn oorspronkelijke vraag met betrekking tot het vetorecht laat ik vallen omdat er daarover in de Ministerraad een beslissing is genomen. Toch wens ik nog even het verschil te onderstrepen tussen het standpunt van vice-eerste minister Vande Lanotte die wel degelijk over een vetorecht sprak en dat van de voltallige regering die zegt dat de NIRAS zich bij de prospectie van geschikte terreinen moet beperken tot bestaande nucleaire zones en sites waar de plaatselijke autoriteiten belangstelling tonen.

Wat bedoelt men met het « tonen van belangstelling » ? Wat zijn « plaatselijke autoriteiten » ? Zal men met de gemeenten onderhandelen ? Vraagt men het standpunt van het college van burgemeester en schepenen, van de gemeenteraad, van de bevolking, al dan niet in een referendum ? Wil de regering een openbare consultatieronde organiseren of wacht ze op signalen vanuit bepaalde gemeenten ? Is er sprake van officiële aanvragen ? Wordt de beslissing aan de hand van deze aanvragen genomen ? Kan de vice-eerste minister ons hierover toelichting verschaffen ?

Onze vragen zijn rechtmatig. In de pers, met name in De Morgen van 17 januari 1998, wordt de werkwijze van de regering omschreven als « een ietwat laffe oplossing ». Men maakt geen keuze op basis van geomorfologische en andere wetenschappelijke criteria. Men wacht integendeel op aanbiedingen van gemeenten die al dan niet zijn geïnspireerd door de idee van « goed beheer ». De oplossing van de regering is dus onderhevig aan kritiek. Graag hadden we meer uitleg gekregen over de manier waarop de vice-eerste minister, de regering of de NIRAS zal te werk gaan.

De VU-fractie verwondert zich over de werkwijze van de regering. De regering en de NIRAS zijn afgeweken van het oorspronkelijke schema, alhoewel ze tijdens verschillende interpellaties en vragen herhaaldelijk hebben gesteld zich eraan te zullen houden. Volgens het oorspronkelijke schema zou men eerst een keuze maken tussen de verschillende mogelijke oplossingen : langdurige opslag of berging van het afval gedurende ongeveer 300 jaar. Slechts nadien zou men de verschillende sites evalueren. Hierbij beloofde men tijd te maken voor een parlementair debat. De betrokken gemeenten zouden worden geconsulteerd en de publieke opinie zou worden geïnformeerd. Hiervan hebben we tot nu toe weinig gemerkt. We vragen ons dan ook af of de regering bij haar standpunt blijft. Indien dit niet zo is, wat is dan het nieuwe plan ?

Een aantal gemeenten, die reeds vroeger in de lijst van de NIRAS waren opgenomen, hebben ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat ze zich verzetten tegen elke vorm van berging van radioactief afval. Ieder komt in dit verband op voor zijn eigen regio, ik kom dus op voor de Westhoek. Daar zijn er jaarlijks betogingen en het is duidelijk dat zowel de gemeentebesturen als de bevolking zich tegen elke vorm van opslag verzetten. Er is zelfs een burgerwacht opgericht die moet optreden bij het minste gevaar, bijvoorbeeld als men zelfs maar een bodemmeting wil verrichten op het grondgebied.

Houdt de nieuwe stellingname van de Ministerraad in dat in de gemeenten die zich verzetten geen kernafval zal worden geborgen, of hangt er hen mogelijk toch nog iets boven het hoofd ?

Vervolgens is er de onvermijdelijke communautarisering van het dossier. Volgens een artikel in De Standaard van 13 januari 1998 heeft de vice-eerste minister zelf verklaard dat bepaalde gemeenten in Wallonië reeds hebben laten weten dat ze in een definitieve berging van laagradioactief afval zijn geïnteresseerd. De voorwaarde is echter dat er « boter bij de vis » komt, namelijk dat de instellingen voor onderzoek, de betrokken laboratoria, van de Kempen naar Wallonië worden overgeheveld.

Het is zonder meer duidelijk dat Mol en Dessel, waar Belgoprocess gevestigd is, altijd met de berging van hoogradioactief afval geconfronteerd zullen blijven. Het gevaar bestaat nu dat de Kempen het wetenschappelijk nucleair onderzoek verliest.

Dat vermoeden dat in een krantenartikel van De Standaard van 13 januari 1998 werd geuit, werd in diezelfde krant in een artikel van 17 januari bevestigd. Daarin wordt verwezen naar een artikel in La Libre Belgique van 16 januari : « La Libre Belgique maakte gisteren gewag van één tot drie miljard waarmee men de burgemeester van Beauraing tracht te overtuigen. » Hiermee zou het eerdere vermoeden worden bevestigd dat Wallonië het laagradioactief afval als hefboom wil gebruiken om het in Vlaanderen geconcentreerde nucleair onderzoek beetje bij beetje naar het zuiden van het land over te hevelen. De Morgen van 16 januari heeft het onder de titel « Waalse nucleaire opslagplaats in ruil voor een pretpark » over investeringen tot drie miljard vanaf dit jaar.

Kan de vice-eerste minister ons meedelen of er reeds onderhandelingen in die zin worden gevoerd ? Luidens een studie van de universiteiten van Antwerpen en Luik zou laagradioactieve afvalberging uitsluitend worden aanvaard op voorwaarde dat deze wordt ingebed in positieve en aantrekkelijke sociaal-economische projecten. De Morgen schrijft in dit verband over investeringen in een bos, een pretpark, een wetenschappelijk onderzoekscentrum of een wetenschapsmuseum. Zal het dossier op deze manier worden aangepakt ? Wat zijn de gevolgen hiervan voor het wetenschappelijk onderzoek in de Kempen ?

Het Parlement wil worden betrokken bij de beslissingen die betrekking hebben op dit dossier. De regering heeft vroeger beloften in die zin gedaan. Niet enkel het Parlement, maar de hele bevolking zou rechtstreeks worden geraadpleegd. Dit is niet gebeurd, waardoor het vertrouwen in de regering is geschaad.

Graag kregen we van de vice-eerste minister een aangepast en precies schema omtrent de afhandeling van de berging van laagradioactief afval.

M. le président. ­ La parole est à Mme Dardenne.

Mme Dardenne (Écolo). ­ Monsieur le président, il est heureux que la demande d'explications de M. Loones ait précédé le Conseil des ministres, car cela permet à ma propre demande d'être inscrite à l'ordre du jour de ce jeudi.

Le Conseil des ministres de ce vendredi 16 janvier vient effectivement de communiquer ses décisions en matière de déchets radioactifs de faible activité et de courte durée de vie.

La première décision porte sur le choix d'une solution définitive plutôt que provisoire.

Monsieur le vice-Premier ministre, de vos nombreuses réponses aux questions non moins nombreuses que je vous ai déjà posées à ce sujet, se dégageait une constante : le gouvernement ne prendra pas de décision sans qu'ait eu lieu au préalable un débat parlementaire. Celui-ci sera-t-il tenu et à quel propos ? En effet, le choix entre une solution définitive ou une solution provisoire relevait déjà, à mon sens, d'une discussion qui aurait pu être démocratiquement menée. Vous ne l'avez pas voulu. Peut-on en connaître les motivations ?

Le choix entre le dépôt en surface et le dépôt en profondeur sera-t-il discuté au Parlement ? De quels arguments techniques, économiques et de sûreté disposez-vous actuellement pour chacune de ces options ? Pouvez-vous nous les exposer, ce qui nous permettrait, à l'occasion de cette demande d'explications, d'avoir un minimum de débat au Parlement, ce qui vient de se passer me faisant craindre que vous ignoriez son existence ?

Monsieur le vice-Premier ministre, vous demandez à l'O.N.D.R.A.F. de limiter ses actions de prospection aux zones nucléaires existantes et aux sites où les autorités locales manifestent de l'intérêt. Quelles zones nucléaires existantes considérez-vous ?

Par ailleurs, à ma connaissance, les communes concernées par les sites ont toutes refusé avec fermeté le destin de cimetière nucléaire, que ce soit par voie de motion au conseil communal ou de décision de ce dernier. Vos informations seraient-elles différentes ? Certaines communes auraient-elles manifesté de l'intérêt ? Lesquelles ? Il est vrai que Baronville a été cité assez fréquemment ces derniers temps. Quels moyens avez-vous donc utilisés pour éventuellement les influencer ?

Le 13 novembre 1997, je vous avais interrogé à propos d'une « note d'experts » à traiter confidentiellement et faisant état d'un projet d'intégration du cimetière nucléaire dans un projet de parc à la fois industriel, scientifique et touristique. À l'époque, il était question d'un investissement de l'ordre de 1,2 milliard, qui est maintenant passé à 3 milliards, et de nombreux emplois à la clé. Vous m'aviez répondu, en insistant beaucoup et en utilisant le conditionnel à profusion, qu'il s'agissait d'un non paper , en faisant toutefois état d'une réflexion menée par l'O.N.D.R.A.F. qui avait travaillé en collaboration avec l'Universitaire Instelling Antwerpen et l'Université de Liège, dans le cadre de son rapport de 1994.

Vous aviez ajouté que l'O.N.D.R.A.F. utilisait à ce moment ce document comme base pour la rédaction d'une brochure explicative qui serait rendue publique et dont l'auteur serait alors connu. Évoquez-vous ce même document ou ces mêmes idées lorsque vous déclarez dans le communiqué du Conseil des ministres du 16 janvier : « L'O.N.D.R.A.F. devra aussi développer des méthodes permettant d'intégrer un projet de cette nature au niveau local. Ceci devra comprendre les structures de gestion et de concertation. »

Où en est donc cette brochure explicative de l'O.N.D.R.A.F. dont vous parliez au mois de novembre ? Quel en est le contenu ? Qui en sont les auteurs ? Est-ce dans ce document que nous découvrirons par quels moyens vous voulez faire éventuellement changer d'avis certaines autorités communales ?

Je rappelle que les populations desdites communes sont toutes extrêmement opposées à ce projet de cimetière nucléaire. Je pense que vous savez cela aussi bien que moi, puisque vous vous êtes dépêché de supprimer tous les sites militaires possibles dans le Hainaut, sous prétexte qu'ils ne comptaient pas plus de quinze hectares. Or, pour un cimetière nucléaire au sens propre, il faut trois hectares.

M. Di Rupo, vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications. ­ N'ai-je pas eu raison ? (Sourires.)

Mme Dardenne (Écolo). ­ Cela m'amène à penser que le seul critère de capacité de résistance des populations locales prendra le pas, dans la décision, sur les critères géologiques, hydrogéologiques ou autres. Je constate que cette opinion commence à se vérifier.

Je puis en tout cas vous dire, monsieur le vice-Premier ministre, que la manière dont le gouvernement vient de traiter de ce sujet ne relève pas des pratiques démocratiques et n'est pas à mettre au tableau d'honneur de la nouvelle conduite politique. (Protestation de M. Di Rupo.) Le débat parlementaire est escamoté et contourné.

J'aimerais donc savoir, comme je vous l'ai déjà demandé, quand ce débat aura lieu.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Vergote.

De heer Vergote (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, de bezorgdheid voor de aantasting van het milieu en de volksgezondheid door de dreigende berging van laagradioactief afval in de Westhoek en in Vlaanderen werd reeds door verscheidene leden in Kamer en Senaat in vragen en interpellaties verwoord.

Gelukkig is er vooruitgang in dit dossier. De recente uitspraken van vice-Eerste minister Vande Lanotte en de beslissing van 16 januari jongstleden van de Ministerraad hebben een aantal prangende vragen beantwoord, doch niet alle. De keuze van de Ministerraad voor een definitieve oplossing voor de berging van radioactief afval juich ik toe, hoewel ik van oordeel ben dat een ernstig maatschappelijk en parlementair debat aan de beslissing om het afval bovengronds of ondergronds te bergen, moet voorafgaan. De regeringsbeslissing dat de NIRAS zijn prospectie moet beperken tot bestaande nucleaire zones en tot sites waarvoor ook de plaatselijke autoriteiten belangstelling tonen, juich ik eveneens toe.

Volgens bepaalde persberichten, onder meer in De Standaard van 13 januari 1998, zou ook dit dossier een communautair aspect vertonen. Bepaalde Waalse gemeenten zouden geïnteresseerd zijn in de berging van laagradioactief afval op voorwaarde dat er een ruime vergoeding tegenover staat en dat een bepaalde instelling voor onderzoek van de Kempen naar Wallonië wordt overgeheveld.

De Senaat wacht nog steeds op het openbaar debat over de energiesector, specifiek over de rol van kernenergie. Mag ik de vice-eerste minister eraan herinneren dat hij zich reeds in 1996 met dit debat akkoord verklaarde ?

Sta me toe volgende vragen te stellen.

Ten eerste, is de beslissing van 16 januari 1998 een definitieve beslissing, waarop niet meer kan worden teruggekomen ?

Ten tweede, beschikken de gemeenten over een vetorecht ? Zo ja, zal dit vetorecht te allen tijde door de regering en door de NIRAS worden gerespecteerd ?

Ten derde, welke vergoeding zullen de gemeenten die erin toestemmen om laagradioactief afval op hun grondgebied te bergen, krijgen ? Welke vergoeding ontvangen de Vlaamse gemeenten die thans kernafval op hun grondgebied stockeren ?

Ten vierde, zal de regering rekening houden met het rapport van de Tsjernobyl-commissie van 12 juli 1991, dat ondergrondse berging onvoorwaardelijk adviseert ?

Ten vijfde, kan de vice-eerste minister garanderen dat alle activiteiten van het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol in Mol behouden blijven ?

Ten zesde, wanneer wordt er eindelijk een groot energiedebat in het Parlement georganiseerd ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer D'Hooghe.

De heer D'Hooghe (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, als mijn geheugen mij niet in de steek laat volstaat de beschikbare opslagcapaciteit voor laagradioactief kernafval in Mol-Dessel nog voor een duur van vijf jaar.

De principiële beslissing van de regering om alleen de bestaande nucleaire sites of sites in gemeenten die daarvoor expliciet opteren, in aanmerking te nemen, stemt ons uiteraard verheugd. Om aan deze beslissing echter ook effectief uitvoering te kunnen geven, lijkt het ons noodzakelijk tijdig alle maatregelen te nemen om de beschikbare opslagcapaciteit uit te breiden. Vijf jaar zijn snel voorbij. Als er openbare aanbestedingen moeten worden uitgeschreven voor studie- en bouwopdrachten, kan dat heel wat tijd in beslag nemen. Met de veiligheid van de bevolking voor ogen wil ik er bij de vice-eerste minister dus op aandringen om terzake enige spoed aan de dag te leggen.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Goris.

De heer Goris (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, bepaalde sites in de gemeenten Kortenaken en Halen in Oost-Brabant, onder andere de site van het Petanenbos, werden veelvuldig genoemd als potentiële opslagplaatsen voor laagradioactief kernafval. Daardoor is er overigens heel wat ongerustheid bij de plaatselijke bevolking ontstaan.

Kan de vice-eerste minister concrete informatie verschaffen over de stand van zaken in deze dossiers ?

M. le président. ­ La parole est à M. Di Rupo, vice-Premier ministre.

M. Di Rupo, vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications. ­ Monsieur le président, je tiens à remercier les intervenants d'avoir abordé une nouvelle fois un sujet d'une extrême importance. Cependant, je m'étonne des propos tenus par Mme Dardenne car elle devrait savoir que je n'ai jamais promis d'organiser un débat parlementaire en ce qui concerne cette problématique, sans pour autant l'exclure. En tout état de cause, le gouvernement, fonctionnant de manière démocratique, détient une responsabilité politique et morale quant aux décisions à prendre en la matière. Nous débattons de manière quasi permanente de ces questions à propos desquelles nous sommes par ailleurs régulièrement interpellés tant à la Chambre qu'au Sénat. Par conséquent, j'entends résolument avancer dans ce domaine en respectant la transparence voulue par le contrôle parlementaire.

L'O.N.D.R.A.F. m'a transmis à la fin du mois de juin 1997 un rapport intitulé « Comparaison des diverses options pour la gestion à long terme des déchets radioactifs de faible activité et de courte durée de vie ­ Aspects sûreté et différences de coûts ».

Monsieur le président, vous savez que j'ai été interrogé à maintes reprises sur les suites que je me proposais de donner à ce rapport. Dès lors, vous comprendrez quelle est ma surprise quand je constate que certains s'étonnent aujourd'hui du fait que j'agis !

Ce rapport, accompagné d'un avis circonstancié émis par le Conseil d'administration de l'O.N.D.R.A.F., formulait trois recommandations principales.

Tout d'abord, il préconisait une solution à caractère définitif afin de dissiper les incertitudes et cesser de reporter le problème sur les générations futures.

Ensuite, il demandait aux autorités de prendre leur décision dans une perspective dynamique compte tenu de différentes périodes clés car la capacité d'entreposage sera saturée vers 2005 alors que, par ailleurs, les solutions devront devenir définitives vers 2050.

Enfin, il suggère la poursuite cohérente du programme de gestion à long terme des déchets de faible activité et de courte durée, ce qui nécessite la prise d'une décision dans un délai raisonnable quant aux orientations à prendre.

Les spécialistes que vous êtes savent que les déchets radioactifs sont classés en trois catégories appelées A, B et C. Seuls les déchets A ­ c'est-à-dire de faible et de moyenne activités et de courte durée de vie ­ ont fait l'objet d'une décision du Conseil des ministres. Après quelques siècles, la radioactivité de ces déchets est, par décroissance naturelle, ramenée à une fraction faible de radioactivité naturelle et représente dès lors un risque non significatif du point de vue de la santé publique.

Sur la base de ce rapport, le gouvernement a décidé ­ dans un souci permanent de sécurité optimale ­ d'opter pour une solution définitive, progressive, flexible et réversible. En réalité, il a estimé que, durant toute une période, les améliorations technologiques pourraient permettre de modifier les techniques mises en oeuvre alors que, par ailleurs, une certaine souplesse de gestion, conforme à l'intérêt de la population, résulterait du fait que les sites ne seraient pas fermés dans l'immédiat.

Le gouvernement confirme la nécessité d'effectuer, dans les meilleurs délais, un choix technique et économique entre le dépôt en profondeur et le dépôt de surface, à des conditions de sécurité comparables et dans le meilleur respect de l'environnement.

J'ai été par ailleurs chargé par le gouvernement de demander à l'O.N.D.R.A.F. d'entamer des prospections sur le terrain et de limiter celles-ci aux zones nucléaires existantes et aux sites pour lesquels les autorités locales manifesteront de l'intérêt. Je demanderai aussi à l'O.N.D.R.A.F. de conclure ses travaux sur l'alternative dépôt de surface ­ dépôt en profondeur, et de me présenter un plan d'accompagnement du projet qui permette d'intégrer celui-ci harmonieusement au niveau local, comme c'est aujourd'hui le cas en ce qui concerne Geel, Dessel et Mol.

Après cette introduction qui m'a permis d'éclaircir la logique de la prise de décision du Conseil des ministres, je répondrai à quelques questions plus précises.

Tout d'abord, je voudrais attirer l'attention de l'assemblée sur le fait qu'à ce jour, aucune décision n'a été prise en ce qui concerne un site d'implantation. Certes, l'O.N.D.R.A.F. élabore, avec des spécialistes, une méthodologie qui permettrait de tenir compte des préoccupations des populations concernées. Dialogues et négociations doivent pouvoir mener à une solution acceptable pour toutes les parties. Lorsque l'O.N.D.R.A.F. aura mis au point une telle méthodologie, elle nous en fera rapport.

Le gouvernement est conscient de la sensibilité du dossier. Il a pris vendredi dernier une décision importante, notamment en assumant ses responsabilités à l'égard des générations actuelles et futures. Le fait que dorénavant, l'O.N.D.R.A.F. limitera ses recherches aux zones existantes et à certaines communes où un intérêt est manifesté, nous permettra d'avoir un débat plus rationnel et moins chargé sur le plan émotionnel. Les déchets radioactifs sont là, c'est un fait. Ils sont traités et stockés dans des circonstances sûres. Nous devons cependant prendre des décisions en ce qui concerne l'avenir.

L'O.N.D.R.A.F. doit maintenant poursuivre et terminer ses études sur les déchets A en toute sérénité, pour que notre pays, comme la plupart de ses voisins, puisse mettre en oeuvre une solution définitive. Ce défi important permettra de démontrer, je l'espère, que la Belgique est capable d'assumer ses responsabilités de société.

Le principe de la comparaison de la sécurité que présentent toutes les solutions repose sur la nécessité d'aboutir, dans tous les cas, au même résultat : la protection de l'homme et de l'environnement contre les nuisances générées par les déchets radioactifs doit être assurée aussi longtemps que cela est nécessaire. Dans le cas de l'attente prolongée, l'obligation de résultat aurait été reportée essentiellement sur les générations futures. Il aurait donc été nécessaire de transférer à celles-ci les moyens scientifiques, techniques et financiers nécessaires. En revanche, le système de dépôt définitif permet à l'horizon de quelques dizaines d'années d'atteindre le résultat souhaité, à savoir protéger l'homme et l'environnement contre toutes les nuisances.

Comme vous le savez, environ 10 000 mètres cubes de déchets de catégorie A sont entreposés actuellement sur le site 1 de Belgoprocess à Dessel. Il s'agit d'un entreposage d'attente. Au rythme de production actuel de 600 mètres cubes par an, la capacité encore disponible sera saturée vers 2005. Ces déchets proviennent non seulement des centrales nucléaires et des installations du cycle du combustible, mais aussi de la recherche scientifique, de la production d'isotopes, des applications médicales et industrielles ainsi que des programmes d'assainissement en cours.

Une forte diminution de la production des déchets, liée aux activités actuelles, est attendue pour 2030 si la politique énergétique reste inchangée. Le volume de déchets atteindra alors 30 000 mètres cubes à l'horizon 2060. Il s'y ajoutera environ 30 000 mètres cubes supplémentaires lors du démantèlement des installations actuelles. Il s'agit là d'une estimation sujette à variation.

L'entreposage d'attente actuel ne peut donc se prolonger indéfiniment. Le choix à effectuer portait sur une solution définitive ou sur une situation d'attente prolongée de cent ans, par exemple.

Il est à noter que la mise en oeuvre du dépôt définitif s'étend sur plus d'un demi-siècle et permet donc aussi une mise en oeuvre progressive, en s'appuyant sur les aspects de réversibilité et de flexibilité.

Pendant toute la phase de préparation, de réalisation et de remplissage du dépôt, le processus décisionnel restera réversible et donc ouvert. Il permettra de consulter à chaque étape toutes les parties concernées et d'intégrer les éventuels progrès de la recherche.

Toutefois, le dépôt en surface sera d'emblée établi sur un site présentant des caractéristiques naturelles qui permettront d'en assurer la sûreté à long terme, sans devoir déplacer une nouvelle fois les déchets; on évitera ainsi les déchets supplémentaires et les coûts liés au démantèlement des entrepôts provisoires.

Les éléments de comparaison entre l'évacuation de surface et l'évacuation géologique actuellement disponibles ont fait l'objet d'un rapport de l'O.N.D.R.A.F., largement diffusé, notamment parmi les parlementaires. Le gouvernement n'a pas tranché en cette matière et a décidé de demander à l'O.N.D.R.A.F. de compléter les études en prenant comme hypothèse des conditions de sûreté comparables.

Les zones nucléaires existantes sont Doel, Fleurus, Mol-Dessel et Tihange. Il n'est pas exclu, a priori, que d'autres communes marquent de l'intérêt à partir du moment où une méthode transparente de concertation et d'accompagnement sera développée et mise en place. Des exemples à l'étranger, en France et en Espagne, montrent qu'à partir du moment où dans la clarté, dans la transparence, dans un débat honnête et objectif, on associe concrètement les populations et les autorités locales au projet, celles-ci sont prêtes à en discuter d'une manière rationnelle.

Cette méthodologie sera approfondie par l'O.N.D.R.A.F. Dans ce cadre, une brochure de présentation permettra de lancer la discussion au départ de projets d'accompagnement concrets adaptés aux desiderata des régions concernées. La décision du gouvernement demande clairement à l'O.N.D.R.A.F. de privilégier ce type d'approche.

Par ailleurs, contrairement à vos craintes, la décision du gouvernement permettra justement d'engager le débat d'une manière ciblée, de faire en sorte que l'O.N.D.R.A.F. effectue ses recherches sur la base des sites existants et des lieux où un intérêt est manifesté.

Pour le centre de recherches du C.E.N./S.C.K., il n'y a aucune crainte à avoir. Je n'ai pas les chiffres en tête mais j'ai passé une journée entière dans cette région et je peux vous affirmer que nous avons apporté toutes les garanties concernant les charges de travail et le volume des recherches scientifiques. D'après le ministère de l'Intérieur, la sécurité des sites est largement garantie. Le ministre Vande Lanotte a l'intention d'établir un dialogue encore plus intensif avec toutes les autorités locales afin de refaire le point sur l'ensemble des dispositifs de sécurité.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, ik dank de vice-eerste minister voor het uitgebreide antwoord, dat ons jammer genoeg opnieuw niet veel heeft bijgebracht. We hebben duiding gekregen bij de beslissing van de Ministerraad, maar kregen weinig precieze antwoorden op onze vragen. Ik vind het een beetje ontmoedigend dat we opnieuw met het klassieke kluitje in het riet worden gestuurd. Eigenlijk praten we naast elkaar en wellicht zou het beter zijn dit soort vragen om uitleg, waarmee men tot een dialoog wil komen, in de commissie te stellen, zodat er plaats is voor woord en wederwoord.

Ik zal de vragen waarop de vice-eerste minister niet antwoordde, niet herhalen, want ik ga ervan uit dat hij het wenselijk vindt op het ogenblik geen antwoord te geven. Toch maak ik voor één punt een uitzondering. De minister heeft een aantal sites opgesomd, namelijk de bestaande nucleaire zones. Verder heeft hij gezegd dat zijn collega, vice-eerste minister Vande Lanotte, die eigenlijk de hele zaak heeft aangezwengeld ­ want ik denk dat het niet de bedoeling was zo snel een beslissing te nemen ­ een uitgebreider gesprek met de plaatselijke autoriteiten zou voeren. Mijn vraag aan vice-eerste minister Di Rupo is dan ook of vice-eerste minister Vande Lanotte op het terrein met de gemeenten zal gaan onderhandelen over het al dan niet opslaan van laagradioactief afval. Of komen de gemeenten die hun veto hebben uitgesproken, voor deze stockeringen niet meer in aanmerking ?

M. le président. ­ La parole est à Mme Dardenne.

Mme Dardenne (Écolo). ­ Monsieur le président, je remercie le vice-Premier ministre de sa réponse même s'il a oublié de revenir sur une série de questions que je lui avais déjà posées précédemment et auxquelles il ne m'avait pas répondu d'une façon satisfaisante.

Cela dit, monsieur le vice-Premier ministre, même si vous avez l'art de faire des pirouettes et de pratiquer le conditionnel a posteriori en disant que vous n'aviez rien promis mais que vous organiseriez éventuellement un débat, je pense néanmoins que vos propos contiennent des points positifs puisque le concept de réversibilité semble enfin acquis, ce qui n'a pas été sans mal.

Vous proposez une solution définitive qui ne l'est cependant pas tout à fait. Je partage néanmoins votre avis quand vous dites qu'il faut trouver un endroit où entreposer ces déchets sans devoir les déplacer par la suite.

Vous aviez toujours affirmé que le débat serait entamé à la suite du rapport méthodologique de l'O.N.D.R.A.F.; nous attendons la réalisation de vos promesses.

En ce qui concerne la quantité des déchets ­ sujet que je n'ai pas abordé dans mon intervention ­, si l'on parle des sites nucléaires existants, un débat doit avoir lieu sur la question du démantèlement. Celui-ci augmente d'autant la quantité de déchets. En effet, il existe 30 000 mètres cubes de déchets sans démantèlement, et 60 000 mètres cubes démantèlement compris. Si le choix se porte sur un site nucléaire existant, un débat sur le démantèlement doit avoir lieu dans cette assemblée, préalablement à toute autre décision.

J'aimerais également obtenir une réponse à toutes mes autres interrogations.

M. le président. ­ La parole est à M. Di Rupo, vice-Premier ministre.

M. Di Rupo, vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications. ­ Monsieur le président, je pense que ma réponse a été très complète. Je précise que ni mon collègue M. Vande Lanotte ni moi-même ne négocierons. C'est l'O.N.D.R.A.F. qui mènera les recherches et les discussions.

Quant au Westhoek, la question ne se pose pas, pas plus que pour les deux autres localités évoquées. Ces zones ne sont pas des sites nucléaires et il n'y a donc rien à négocier. Je n'ai d'ailleurs pas décelé le moindre signe d'un intérêt local pour la question.

Enfin, madame Dardenne, le dialogue constructif se poursuivra au sein de cette assemblée sur cette matière et nous reviendrons sur ces sujets extrêmement importants, notamment sur le démantèlement de certaines installations.

De voorzitter. ­ Tot besluit van deze vragen om uitleg heb ik twee moties ontvangen.

De eerste, ingediend door de heer D'Hooghe, de dames Maximus en Lizin, luidt :

« De Senaat,

Gehoord de vragen om uitleg van de heer Loones en mevrouw Dardenne omtrent de berging van het laagradioactief afval;

Instemmend met de vraag dat een parlementair debat hieromtrent noodzakelijk is;

Overwegend dat er nu wel evolutie komt in deze zaak en een aantal hoopvolle beslissingen zijn getroffen door de regering;

Overwegende dat de indieners de wens te kennen geven geïnformeerd te willen worden over de evolutie;

Gehoord het antwoord van vice-eerste minister Di Rupo,

Gaat over tot de orde van de dag. »

De tweede, ingediend door mevrouw Dardenne, de heren Loones en Vergote, luidt :

« De Senaat,

Gehoord de vragen om uitleg van de heer Loones en mevrouw Dardenne betreffende de berging van laagradioactief kernafval en het antwoord van vice-eerste minister Di Rupo;

Gezien het voorstel van resolutie ondertekend door senatoren van meerderheid en minderheid, van 21 januari 1997,

Herhaalt en bevestigt de vraag om de resultaten van de onderzoeken over de uitvoerbaarheid van de berging van de totaliteit van het laag actief kernafval voor te leggen aan het Parlement alvorens een eindbeslissig te nemen. »

Wij stemmen later over de moties.

Nous procéderons ultérieurement au vote sur les motions.

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

Mevrouw Maximus treedt als voorzitter op

(artikel 16.2 van het reglement)