1-98

1-98

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 13 MARS 1997

VERGADERING VAN DONDERDAG 13 MAART 1997

(Vervolg-Suite)

VOORSTEL VAN RESOLUTIE BETREFFENDE DE DELOKALISATIE EN HET VERLIES AAN BANEN BINNEN DE EUROPESE UNIE, MEER BEPAALD INZAKE RENAULT VILVOORDE

Bespreking

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RELATIVE À LA DÉLOCALISATION ET À LA PERTE D'EMPLOIS À L'INTÉRIEUR DE L'UNION EUROPÉENNE, PLUS PARTICULIÈREMENT DANS L'AFFAIRE RENAULT-VILVORDE

Discussion

De voorzitter. ­ Wij vatten de bespreking aan van het voorstel van resolutie betreffende de delokalisatie en het verlies aan banen binnen de Europese Unie, meer bepaald inzake Renault Vilvoorde.

Nous abordons l'examen de la proposition de résolution relative à la délocalisation et à la perte d'emplois à l'intérieur de l'Union européenne, plus particulièrement dans l'affaire Renault-Vilvorde.

Het woord is aan de rapporteur die een mondeling verslag uitbrengt.

Mevrouw Cantillon (CVP), rapporteur. ­ Mijnheer de voorzitter, gezien het dramatisch karakter van de gebeurtenissen bij Renault Vilvoorde heeft de commissie voor de Sociale Aangelegenheden het voorstel van resolutie gisteren bij hoogdringendheid op haar agenda geplaatst. Dit werd trouwens vorige week reeds door de plenaire vergadering gevraagd.

De auteur van de oorspronkelijke tekst, de heer Anciaux, heeft bij zijn toelichting in de commissie gewezen op twee belangrijke ideeën die aan de basis van het voorstel liggen. De eerste idee is dat de ondernemingen belangrijke verantwoordelijkheden hebben op het sociale en het ethische vlak, die evenzeer tot de essentie van hun bestaan behoren. De tweede gedachte is dat de problemen van bedrijfssluitingen, delokalisatie en herlokalisatie geen zaak zijn van ons land alleen of van onze beleidsmakers alleen. Het betreft hier een kwestie die een Europese en internationale aanpak vereist. Daarom is de resolutie niet alleen gericht tot de federale regering, maar evenzeer tot de betrokken internationale instellingen, namelijk de Internationale Arbeidsorganisatie, de OESO en vanzelfsprekend de Europese Unie.

De Europese en internationale organisaties leggen de ondernemingen minimale sociale gedragsregels op. De plicht de werknemers voldoende lang op voorhand in te lichten over belangrijke aangelegenheden die een invloed hebben op de werkgelegenheid is hiervan een van de belangrijkste. De praktijk leert evenwel dat deze bepalingen vaak dode letter blijven, onder meer omdat de sanctiemogelijkheden beperkt zijn. Voorbeelden hiervan zijn helaas terug te vinden in alle regio's van het land en in diverse sectoren van de economie.

Dit probleem kwam pijnlijk onder onze aandacht naar aanleiding van de gebeurtenissen bij Renault Vilvoorde. Het probleem reikt echter veel verder, naar andere sectoren en naar andere regio's. Daarom heeft de commissie geoordeeld dat het niet goed zou zijn geweest om de zaak af te handelen binnen het beperkte bestek van de resolutie alleen. De commissie voor de Sociale Aangelegenheden heeft er zich integendeel toe verbonden om op korte termijn een werkgroep op te richten die de problematiek in haar totaliteit moet onderzoeken om concrete aanbevelingen te kunnen doen.

De herwerkte resolutie, die bij eenparigheid van de elf aanwezige leden werd goedgekeurd, wil een betuiging van solidariteit zijn met allen die rechtstreeks of onrechtstreeks door de sluiting van dit bedrijf worden getroffen. De resolutie is tevens een signaal naar alle verantwoordelijken op alle niveau's en een vraag om zich over deze kwestie te bezinnen.

Wat betreft de tekst van de resolutie heeft het amendement van de heer Hazette onze aandacht gevestigd op enkele tekstuele onnauwkeurigheden. Wij stellen voor alsnog volgende verbeteringen aan te brengen. De titel van de Franstalige versie zou worden : « Proposition de résolution consécutive à la fermeture de Renault-Vilvorde ». In punt 6 van de Nederlandstalige en de Franstalige tekst de woorden « ondernemingen » en « entreprises » te vervangen door « Renault Vilvoorde » en « Renault-Vilvorde ». Als derde tekstcorrectie wordt voorgesteld in punt 6 het woord « questions » te vervangen door « propositions ». (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à M. Hazette.

M. Hazette (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je voudrais tout d'abord préciser que les sénateurs de communauté wallonne ont été invités ce matin au Parlement wallon. Je n'ai donc pu participer à la réunion du groupe de travail de la commission des Affaires sociales et je prie mes collègues de bien vouloir m'en excuser. Dès lors, je suis intervenu dans la rédaction du texte de cette résolution en déposant un amendement.

Je voudrais rappeler à cette tribune notre souci de manifester notre solidarité dans cette pénible affaire de Vilvorde, mais nous ne pouvons le faire dans n'importe quelle condition. La précipitation est certainement mauvaise conseillère en la matière. Ce matin, un texte a été rédigé qui ne pouvait être accepté tel quel, tant les différences entre la version flamande et la version française étaient importantes. Je n'insisterai que sur ce point.

Les corrections que Mme Cantillon vient d'annoncer peuvent nous donner satisfaction à cet égard.

Pour manifester cette solidarité sur laquelle M. Foret reviendra dans un instant, je retire l'amendement que j'ai déposé ce matin. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Merchiers.

Mevrouw Merchiers (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, de plotse mededeling van de sluiting van Renault Vilvoorde en het letterlijk op straat gooien van de arbeiders zijn dermate schokkend dat wij ons als politici met overtuiging aansluiten bij de woede en de gevoelens van onmacht van de 3 100 arbeiders en hun families.

De SP-fractie vraagt de regering met klem alle in haar bereik liggende middelen aan te wenden om deze brutale beslissing van « Renault-France » alsnog te doen intrekken. Creativiteit moet hier zeker aan de dag worden gelegd, aangezien het onaanvaardbaar is dat wij op het ogenblik over geen afdoend juridisch antwoord beschikken om deze sluiting ongedaan te maken. Blijkbaar zijn wij slechts in staat kleine sancties op te leggen die een veel te zwak effect hebben om Renault-France te dwingen op haar beslissing terug te komen. De démarches van de regering zijn gelukkig zeer snel op gang gekomen. Zij moeten tot doel hebben de Europese richtlijnen te versterken, zodat een herhaling van dit sociaal drama onmogelijk wordt. Voor de arbeiders van Renault moeten er echter oplossingen worden uitgedokterd.

Voor de SP is een Europa dat louter op monetaire en economische ontwikkeling gebaseerd is, geen goed Europa. Wij zijn voorstander van meer Europa, maar vooral willen wij vechten voor een sterkere sociale dimensie in het Europa van morgen. Misschien zal de schokgolf die het drama van Renault heeft teweeggebracht de strijd voor een sociaal Europa een beetje vergemakkelijken.

Om deze redenen zal de SP-fractie de ingediende resolutie goedkeuren. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Buelens.

De heer Buelens (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, uiteraard zal het Vlaams blok als een sociaal voelende partij deze resolutie goedkeuren. Zij betreft een bedrijf waarvan iedere bedrijfsleider zou dromen, flexibel, met een grote mogelijkheid tot aanpassing met het oog op de verhoging van de productie. Kortom een florerend, winstgevend bedrijf. Een asociaal potentaat, nochtans afkomstig uit zogenaamde socialistische kringen, zet met één pennetrek meer dan 4 000 arbeiders en hun gezinnen van Renault Vilvoorde en van nevenbedrijven op straat. Dit is een ongezonde, ziekelijk te noemen praktijk. Dit is al even ongezond als het feit dat de eerste minister die een week voor de sluiting van Renault al op de hoogte was van de beslissing, bangelijk zweeg om zijn onkunde en onmacht niet te moeten bekennen. Niettegenstaande in punt d) wordt vermeld dat de loonkost niet het doorslaggevende argument voor het collectieve ontslag vormde, wil ik er de regering op wijzen dat het waarschijnlijk toch een rol heeft gespeeld. Na de reis van president Chirac naar Roemenië lekte uit dat Renault met het Roemeense bedrijf Dacia, waar de arbeiders tegen zeer lage lonen worden tewerkgesteld, zou willen werken en vanuit Roemenië wagens naar West-Europa zou willen uitvoeren.

Het is een zoveelste vingerwijziging in dit sociale debat waar de regering als een kat rond een hete brij blijft draaien.

Het Vlaams Blok kan als gezinspartij niet voorbijgaan aan de sociale nood van de vele getroffen gezinnen en staat daarom geheel achter de resolutie. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à Mme Dardenne.

Mme Dardenne (Écolo). ­ Monsieur le président, les écologistes vont bien évidemment voter cette proposition de résolution, même si au regard de la gravité des événements, elle nous paraît encore très faible. Comment pourrait-il en être autrement, puisque depuis toujours, nous défendons l'idée que l'Union monétaire européenne ne se justifie que si l'on construit une Europe sociale et soucieuse de l'environnement ? De plus, nous avons toujours affirmé qu'une harmonisation fiscale est la condition sine qua non pour renforcer l'unification européenne. Nous avons toujours dénoncé la naïveté ou la pseudo-naïveté qui a amené nos responsables politiques à proclamer avec le ton de la profession de foi « d'abord l'économie, le social voire l'écologique suivront ».

Aujourd'hui, on feint de découvrir que les deux termes de l'axiome ne sont pas liés et que la relation de cause à effet n'est plus une évidence.

Nous avons toujours refusé de voter, sur le plan européen ou international, des décisions dont nous savions que tôt ou tard elles amèneraient la désolation sociale et écologique. Nous ne nous découvrons donc pas aujourd'hui atteints de schizophrénie. Ce qui arrive à Renault-Vilvorde ne nous fait pas tomber des nues. Le phénomène est cette fois très visible parce qu'il touche un grand nombre de travailleurs et qu'il concerne une entreprise performante, y compris dans la flexibilité. Mais nous pensons qu'il s'agit d'une conséquence parmi d'autres de la politique économique des gouvernements nationaux ­ le nôtre y compris ­ et de l'Union européenne, politique économique fondée uniquement sur la libre circulation des biens et des capitaux.

Nous regrettons que la prise de conscience vienne si tardivement, mais nous osons espérer que cet événement jouera le rôle de catalyseur et amènera nos dirigeants à corriger le tir et à prendre des décisions qui enfin donneront la priorité à l'Europe des gens et de l'environnement, par rapport à l'Europe de la monnaie et des marchands.

Quant à nous, pour joindre le geste à la parole, nous déposons à la Chambre et au Sénat une proposition de loi visant à améliorer la protection des travailleurs en cas de licenciement collectif et tendant à dissuader de telles pratiques. C'est d'ores et déjà une petite contribution que nous voulons apporter à l'Europe sociale qu'il faut réinventer. Comme la proposition de résolution emprunte le chemin à suivre nous la voterons bien évidemment.

M. le président. ­ La parole est à Mme Lizin.

Mme Lizin (PS). ­ Monsieur le président, notre groupe votera bien entendu cette résolution qui nous donne l'occasion de rappeler que l'on peut, au sein de l'Europe, défendre les objectifs des travailleurs sans pour autant en revenir à des visées nationalistes. Le problème qui se pose ne peut pas devenir une simple question anti-française.

Nous voulons une Europe fiscale, une Europe sociale. Nous ne l'avons pas et nous le disons depuis des années. C'est pourtant la seule contrepartie acceptable à une série de mesures qui ont privé l'Europe de véritables instruments de politique industrielle.

Il est vrai que nous avons accepté de jouer le jeu de l'Organisation mondiale du commerce. Dès lors, si nous n'avons pas de véritable instrument de politique industrielle, nous perdrons de plus en plus d'occasions d'emplois et d'investissements dans l'Europe développée où nous sommes.

Le secteur particulier de l'automobile ne pourra survivre industriellement que s'il est renforcé, comme l'a été la sidérurgie, par une véritable politique qui vise à concentrer les choix commerciaux, à les revoir et les adapter au niveau de vie des Européens. Il faut opérer des choix quant au nombre et au type de voitures que l'on produit et quant à leur adéquation au marché.

Le problème de la « reprotection » de certains marchés que nous considérons comme importants en Europe devra inévitablement être posé. Il faudra donc, d'une manière ou d'une autre, affronter un jour les règles d'un libéralisme excessif.

Il est vrai que la fermeture de Renault est la goutte qui fait déborder le vase. Pour nous, cette résolution ne représente qu'un moment dans ce combat. Nous pensons qu'il est temps non seulement de reparler d'une Europe différente mais surtout d'agir enfin ensemble avec ceux qui comprennent que les choix libéraux excessifs qui ont été opérés ­ et ici, je ne vise pas un parti plus qu'un autre ­ sont en train de détruire toute perspective d'emploi dans la partie la plus développée de l'Europe. Nous devons en quelque sorte en revenir à ce qui était notre débat initial sur la question européenne et poser des actes.

J'en reviens à ce que nous souhaitons pour la Conférence intergouvernementale et ce n'est pas éloigné du tout du débat sur Renault. Notre souhait est d'arriver à ce que la Belgique utilise d'une façon constructive sa position unique et qu'elle dise « non » à un traité qui n'aura pas le contenu que nous voulons en matière sociale et en matière fiscale. Et croyez-moi, comme il est parti, il ne l'aura pas !

Donc, ne nous contentons pas de prendre une résolution sur Renault mais rappelons-nous aussi, au moment opportun, lorsque nous devrons nous montrer forts dans le débat européen, que Renault ne représente qu'un moment parmi d'autres et que cette Europe à construire nous attend.

De voorzitter . ­ Het woord is aan de heer Boutmans.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, wij zullen dit voorstel van resolutie vanzelfsprekend steunen. Vandaag en in de huidige omstandigheden moet de solidariteit met en de steun aan de werknemers van Renault alles overheersen. Dat belet mij echter niet om twee kanttekeningen te maken.

Ten eerste, onze geestesgenoten hebben dit destijds, bij de debatten over de verdragen aan Maastricht, voorspeld en op dit gevaar gewezen. Wanneer men een vrije circulatie van kapitaal, goederen en personen instelt maar geen sociale en fiscale harmonisering of minimumnormen inbouwt, gaat men automatisch naar een dumping. Dan is de vrijheid van personenverkeer er nog alleen om de PDG van Renault de mogelijkheid te bieden te verklaren dat de arbeiders van Vilvoorde gerust in Frankrijk kunnen komen werken.

Ten tweede moet de arbeidersbeweging zich in de toekomst meer internationaal en Europees organiseren. Zij heeft die verantwoordelijkheid, maar heeft dat tot nu toe te weinig gedaan. Wanneer het kapitaal internationaal wordt georganiseerd, kunnen de vakbonden niet anders dan zich eveneens internationaal te organiseren. (Applaus.)

M. le président . ­ La parole est à M. Jonckheer.

M. Jonckheer (Écolo). ­ Monsieur le président, je ne comptais pas intervenir puisque ma collègue Mme Dardenne s'est exprimée au nom du groupe Écolo et a surtout annoncé ­ ce qui me paraît un point politique important ­ le dépôt d'une proposition de loi visant à renforcer la législation belge en vigueur sur les licenciements collectifs.

Dans ce débat, si l'on ne veut pas seulement se payer de mots et si l'on veut tirer des leçons pour l'avenir, il convient que le législateur belge que nous sommes vérifie si la législation belge en vigueur en la matière est suffisante. De notre point de vue, elle ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de déposer une proposition de loi visant à renforcer les dispositions à respecter en matière de licenciements collectifs.

La déclaration de Mme Lizin me pousse aussi à intervenir à cette tribune. Comme toujours, elle tient des propos « perçants » dans lesquels je peux me retrouver. J'espère qu'elle parle non seulement en son nom mais aussi au nom du groupe socialiste du Sénat et, plus globalement, au nom du parti socialiste tout entier. J'ai retenu de ses déclarations que son parti ne marquerait pas son accord sur la réforme des traités si un certain nombre de points ne figuraient pas dans les conclusions de la négociation.

Par conséquent, vous le savez, nous avons toujours été attentifs au développement de la C.I.G. et nous le serons d'autant plus que l'échéance d'Amsterdam se rapproche.

M. Swaelen prend la présidence de l'assemblée

Il est temps pour tous les partis ­ et donc, aussi pour le vôtre, madame Lizin ­ de préciser le contenu de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas.

Chers collègues, je vous soumets en vrac trois exigences liées à la problématique de Renault. En matière d'harmonisation fiscale, une harmonisation de l'impôt des sociétés s'impose. Le Traité doit contenir une disposition interdisant la concurrence entre les aides publiques nationales, voire européennes. Il faut non seulement intégrer le protocole social dans le Traité, mais encore obtenir un article introduisant la notion de convergence sociale en liaison avec l'article 117 actuel du Traité, lequel prévoit une harmonisation dans le progrès. Le mémorandum présenté par le gouvernement, certes allusif, n'est pas en contradiction avec ces exigences. Il évoque une harmonisation fiscale et une convergence sociale, sans préciser de manière détaillée ­ tel n'est pas son objet ­ la formulation des articles que nous souhaitons.

Si nous voulons passer du discours aux actes, nous devrons, dans nos partis respectifs, mais aussi ensemble, au sein du Parlement, préciser différents concepts, notamment ceux que je viens de mentionner. (Applaudissements.)

De voorzitter . ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, de VU-fractie is tevreden met de zeer snelle afhandeling van de resolutie. Het dossier Renault Vilvoorde is inderdaad weerzinwekkend. Ik denk dat zelfs de felste verdedigers van een ongebreideld vrijemarktsysteem ermee moeten instemmen dat hier de waardigheid van de werknemers op flagrante wijze werd geschonden.

Rond deze tekst die grotendeels gebaseerd is op een voorstel dat werd ingediend door de VU-fractie, meer bepaald door de heer Anciaux zal wellicht een grote consensus ontstaan. Uit de tekst zijn enkele gevoelige passages geschrapt. Ik denk hierbij aan punt 9 dat luidde : « De Senaat verzoekt de Europese autoriteiten en de regeringen van de Lid-Staten doeltreffender op te treden tegen de sociale dumping die een duidelijke vorm van concurrentiedistorsie betekent. »

Ik stel vast dat het volstaat om de Lid-Staten op te roepen tot enige verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een tekst die een beetje kritisch is voor de regering-Dehaene, te wijzigen. Nochtans meen ik dat er genoeg redenen zijn om fundamentele kritiek op de regering te uiten en een aantal bedenkingen te formuleren.

In de eerste plaats menen wij dat deze regering net als de vorige onvoldoende heeft gedaan om het ondernemingsklimaat aantrekkelijker te maken. Ik denk hierbij aan de loonkost en ook aan het algemeen beleid inzake de kleine en middelgrote ondernemingen, de zogenoemde endogene-ontwikkeling, die vooral in Vlaanderen te situeren is en die men totaal uit het oog heeft verloren in tegenstelling tot het beleid dat men voert ten aanzien van een aantal grote ondernemingen.

In de tweede plaats stellen wij vast dat er in bepaalde kringen soms schamper wordt gereageerd op het verankeringsdebat. Renault Vilvoorde toont alleszins aan dat het levensnoodzakelijk is dat eigen mensen in de beslissingsstructuren zetelen.

Ten derde stellen we vast dat er zowel door de huidige meerderheid op federaal niveau als door de Vlaamse regering onvoldoende inspanningen worden gedaan voor de bevordering, zowel op kwalitatief als op kwantitatief gebied, van het wetenschappelijk onderzoek.

Tenslotte zijn wij ontroerd door de hevige roep naar een Europees sociaal luik. Wij stellen echter vast dat de grote socialistische en christen-democratische politieke families, die al jaren tegen vele oproepen in weigeren om een doortastend Europees sociaal luik te realiseren, een verpletterende verantwoordelijkheid dragen. De heer Jonckheer heeft zojuist terecht ingespeeld op de intenties van de PS-fractie. We zullen zien wat er over enkele maanden zal gebeuren.

De VU-fractie zal de resolutie goedkeuren, maar stelt tegelijkertijd dat zij als impuls voor de federale en de regionale regeringen ontoereikend is.

M. le président. ­ La parole est à M. Foret.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, le groupe PRL-FDF votera en faveur de la proposition de résolution soumise à notre examen. Nous remercions Mme Cantillon ainsi que les membres de la commission d'avoir accepté les amendements déposés ­ quelque peu tardivement mais pour de bonnes raisons ­ par M. Hazette. En effet, ceux-ci améliorent sensiblement le texte, auquel ils confèrent une meilleure lisibilité.

Il ne m'appartient pas ­ pas plus d'ailleurs qu'à quiconque d'entre nous ­ de m'immiscer dans le choix et les décisions stratégiques du groupe Renault ou de toute autre groupe industriel. J'ignore les données industrielles, économiques et budgétaires qui sont à la base de la décision de fermeture du site de Vilvorde.

De manière générale, nous n'avons pas le droit ­ ce ne serait pas sain ­ de nous substituer aux chefs d'entreprise dans la sphère de compétence qui est la leur. Mon rôle est politique. C'est à ce titre que je voudrais formuler quelques réflexions.

Tout d'abord, sur le plan de la procédure, j'ai été choqué, ainsi que tous les membres de mon groupe, par la manière « barbare » dont la direction française a communiqué sa décision à son personnel. Cette attitude est d'autant plus inacceptable qu'elle contrevient gravement à plusieurs dispositions nationales et européennes. Ces éléments justifiaient déjà à eux seuls notre adhésion à la résolution. Nous tenons à témoigner notre soutien aux travailleurs concernés. Nous avons été horrifiés et très déçus par cette décision du groupe Renault.

Sur le plan économique, je voudrais que nous retenions la leçon, notamment dans le cadre de nos comportements vis-à-vis des autres multinationales établies sur notre territoire. N'oublions pas que les plus importantes d'entre elles emploient, en Belgique, plus de 70 000 personnes et réalisent un chiffre d'affaires de 1 000 milliards, soit presque 15 % de l'économie globale de notre pays. Bayer, Alcatel et Philips représentent chacune plus de deux fois et demie la dimension de Renault du point de vue du personnel; cette proportion est de trois fois et demie en ce qui concerne Ford.

Il ne faudrait pas que l'exemple se répète car cela pourrait entraîner un véritable séisme pour notre économie. La meilleure façon d'éviter de tels échecs est de renforcer le dialogue avec les reponsables de toutes ces sociétés. Nous devons, une fois pour toutes, cesser de considérer les entreprises et leurs dirigeants comme des adversaires et adopter davantage un comportement de partenaires.

Ce n'est pas sans inquiétude que j'ai observé, ces derniers mois, le climat d'affrontement social qui sévissait ­ voire sévit toujours ­ dans des entreprises comme Volkswagen, à Forest, et Caterpillar, à Charleroi, pour prendre des exemples en région wallonne comme en région bruxelloise. Là, comme dans les entreprises situées en Flandre, nous devons trouver des points de rencontre et de dialogue. Essayons de chasser cet esprit d'opposition qui implique des relations difficiles avec les chefs d'entreprise. La meilleure façon de prévenir le risque et d'éviter la répétition de telles catastrophes est certainement d'améliorer le dialogue.

Sur le plan de la construction européenne, au moment où la Conférence intergouvernementale aborde des étapes décisives, il me plaît de souligner la nécessité de mettre en place toutes les conditions de l'Europe sociale. La plupart des orateurs qui m'ont précédé à cette tribune ont insisté sur ce point, notamment Mme Lizin, et ce avec beaucoup de détermination et de conviction. Je m'en réjouis.

Je voudrais cependant rappeler que malgré huit années de présidence de la Commission européenne par le socialiste Jacques Delors, malgré l'existence d'un axe franco-allemand qui a été véritablement « cornaqué » pendant quatorze ans par le président socialiste François Mitterrand, malgré la composition du Parlement européen qui est pratiquement deux tiers de parlementaires socialistes et sociaux-chrétiens, et ce depuis plus de vingt ans, c'est finalement l'ancien chef de cabinet de M. Laurent Fabius, M. Schweitzer, qui a adopté les comportements les plus répréhensibles de l'ultra-libéralisme économique ou, plus exactement, de ce que Mme Lizin appelait tout à l'heure du libéralisme excessif. Je laisse évidemment à Mme Lizin la responsabilité de ses propos, mais force est de constater cependant que bon nombre de ses amis ont été responsables de la répétition de tels comportements.

Pendant ce temps, en Belgique, qu'ont fait M. Van Miert et M. Di Rupo ? Qu'a fait M. Van den Brande qui n'est toutefois pas socialiste, j'en conviens ? Qu'a fait M. Collignon, qu'a fait M. Dehaene, qui a pourtant été averti dix jours avant la prise de la décision, et enfin, qu'a fait Mme Smet ? Finalement, vous avez beau évoquer sans cesse le libéralisme excessif ­ peu importe le nom que vous lui donnez ­, son contenu et sa mise en oeuvre sont le fait essentiellement des socialistes, d'ici ou d'ailleurs.

Enfin, sur le plan politique, permettez-moi de souligner, pour m'en étonner, les discriminations positives ­ le terme est à la mode ­ qu'un certain nombre de membres du gouvernement ont adoptées en la circonstance. Il me semble notamment que le Premier ministre a retrouvé une tonicité qu'on ne lui connaissait plus guère. Serait-ce parce qu'il s'agit d'une entreprise établie dans son jardin ? Serait-ce parce que Vilvorde est la commune dans laquelle son épouse est conseillère communale ? J'estime que M. Dehaene a fort bien plaidé à la télévision française, devant l'opinion publique française mais aussi devant l'opinion publique belge, toutes les raisons pour lesquelles il lui apparaît qu'il ne faut pas fermer l'usine Renault de Vilvorde. Par contre, M. Dehaene a été beaucoup plus silencieux lorsqu'il s'est agi de défendre la société Boston Scientifics, établie sur les hauteurs de Verviers, ou la société Michelin, et je regrette ce silence.

On peut se demander également où était M. Van Miert lorsqu'il s'agissait de parler de Clabecq. Il était bien présent lorsqu'il fut question de couper des subsides ou de fermer Renault en Espagne. Mais quand le sort de Maribel, en Belgique, ou celui de Clabecq est en jeu, M. Van Miert se montre lui aussi très silencieux, et je le déplore tout autant.

Ces dernières considérations doivent, plus que jamais, nous rendre conscients que les drames économiques et les drames sociaux sont toujours très difficiles à vivre par ceux qui en sont victimes. Je suis heureux qu'aujourd'hui, nous nous trouvions probablement unis à travers cette résolution qui souligne le drame des travailleurs de l'usine de Vilvorde et que tous, à l'unisson, nous réclamions que l'Europe sociale soit plus active et, notamment, que des solutions puissent être trouvées pour Renault à Vilvorde. J'espère qu'à l'avenir, dans d'autres dossiers, qui n'auront pas nécessairement de lien avec la Région flamande, la même unanimité se fera jour sur ces bancs pour faire en sorte que l'Europe sociale ne soit pas un vain mot. (Applaudissements.)

M. le président. ­ La parole est Mme Delcourt.

Mme Delcourt-Pêtre (PSC). ­ Monsieur le président, nous avons constaté une fois de plus ­ nous avons l'habitude en Wallonie de ce type de restructuration sauvage et je pense notamment au cas ancien de l'usine B.M.C. de Seneffe ­ qu'une entreprise à dimension internationale, afin de répondre à une logique de compétitivité, a négligé gravement les droits des travailleurs dans ses choix de restructuration.

Devant une telle attitude, il faut constater l'impuissance du pouvoir politique fédéral à imposer des règles encadrant le marché. Nous savons que c'est au plan européen, dans une uniformisation fiscale et la construction d'une Europe sociale, notamment par l'introduction dans le Traité du protocole social, que pourront s'ébaucher des dispositions rétablissant pour l'avenir la primauté de l'homme sur l'économie.

Nous avons une histoire sociale longue et féconde. Lorsque, dans le passé, il a fallu définir les règles sociales des droits des travailleurs, nous avons été, devant le développement du capitalisme industriel à l'échelon national, capables d'accomplir cette mission.

Dans la mondialisation de l'économie, nous sommes appelés à une tâche identique, mais celle-ci est loin d'être achevée.

C'est dans cet esprit que le groupe PSC votera en faveur de la résolution. (Applaudissements.)

M. le président. ­ La parole est à Mme Lizin.

Mme Lizin (PS). ­ Monsieur le président, M. Jonckheer a formulé une question assez directe dont la portée a été précisée dans la suite du débat.

Indépendamment de la présente résolution, la démarche sur la Conférence intergouvernementale pourra être affinée à partir du moment où nous disposerons de ses conclusions en matière de fiscalité et de politique sociale.

Une grande partie des propos de M. Jonckheer est proche de ce que nous souhaitons. S'il représente bien le groupe Écolo, il est très intéressant de lui faire savoir que nous souhaitons que le support en faveur d'une attitude ferme de la Belgique soit le plus large possible.

M. le président. ­ La parole est à M. Jonckheer.

M. Jonckheer (Écolo). ­ Monsieur le président, l'attitude de Mme Lizin et la mienne présentent de fortes convergences. Il ne s'agit toutefois pas d'attendre le résultat final de la C.I.G., mais il convient que le Parlement, comme le prévoit l'article 168 de la Constitution, suive de près les négociations et fasse connaître son point de vue au gouvernement en temps utile. Dont acte.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, de VLD-fractie zal deze resolutie goedkeuren omdat zij de brutale manier van optreden van de Renaultdirectie bij de sluiting van de fabriek in Vilvoorde onaanvaardbaar vindt.

In tegenstelling tot wat sommige sprekers hebben gezegd, is het optreden van de Renaultdirectie voor ons geen voorbeeld van wild, ongebreideld kapitalisme of van het gebrek aan een sociale dimensie in Europa. De sluiting van Renault Vilvoorde heeft immers weinig te maken met Europa, maar veeleer met de uitwassen van het staatskapitalisme, zoals de heer Foret duidelijk heeft aangetoond, met de uitwassen van de Franse raison d'État en vooral met de arrogantie van de Franse overheid, die van oordeel is dat de regels die gelden voor privé-ondernemingen niet van toepassing zijn op haar staatsbedrijven.

De Franse overheid is trouwens niet aan haar proefstuk toe. In het verleden werden bij de sluiting van Citroën en Peugeot identiek dezelfde procédés aangewend als in het geval Renault Vilvoorde.

Het is duidelijk dat de redenen van de sluiting minder te maken hebben met economische motieven, maar wel met politieke en nationalistische motieven. Zij zijn dus een negatie van de Europese gedachte.

De regering probeert de schuld natuurlijk af te schuiven op het « gebrek » aan Europa om haar eigen verantwoordelijkheid in deze zaak te verdoezelen. Wij stellen vast dat de eerste minister een aanzienlijk aantal dagen vooraf op de hoogte was van de aankondiging. In de cruciale periode, toen het nog mogelijk was de beslissingen om te buigen zonder al te groot gezichtsverlies voor de Franse directie, is de eerste minister niet tussenbeide gekomen. Hij heeft de Renaultdirectie evenmin gewezen op haar informatieplicht overeenkomstig de Belgische en Europese wetgeving. Hij heeft blijkbaar helemaal niets gedaan om het dossier vooralsnog in goede banen te leiden. Sindsdien speelt de regering in dit dossier paniekvoetbal en dreigt zij in deze zaak het kind met het badwater weg te gooien. Door haar acties en vooral door haar retoriek versterkt zij immers het bedrijfsonvriendelijke klimaat dat in België heerst. Door haar stoer, maar hol woordgebruik schrikt zij potentiële investeerders af om zich in België te vestigen. Eens te meer wordt in dit dossier geïllustreerd dat de coalitie totaal onbekwaam is om een bedrijfsvriendelijk klimaat te creëren, hoewel dit essentieel is indien men effectief werkgelegenheid wil creëren. Een meer positief beleidsklimaat voor bedrijven en de creatie aan werkgelegenheid zijn de beste steun voor de getroffen werknemers en hun gezinnen, een veel betere steun dan holle frasen over solidariteit. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Daar niemand meer het woord vraagt in de algemene beraadslaging verklaar ik ze voor gesloten.

Plus personne ne demandant la parole dans la discussion générale, je la déclare close.

Rekening houdend met de verbeteringen voorgesteld door de rapporteur, luidt de resolutie als volgt :

La résolution, compte tenu des corrections annoncées par la rapporteuse, est ainsi libellée :

Le Sénat,

A. Indigné par la fermeture des établissements Renault à Vilvorde, qui jette 3 100 travailleurs à la rue et supprime plus de 1 000 emplois chez les sous-traitants;

B. Considérant que la direction et les travailleurs des établissements Renault à Vilvorde avaient déjà conclu, en 1993, un accord de flexibilité qui devait permettre d'organiser la production en tenant compte davantage de la demande;

C. Vu les efforts énormes que les travailleurs ont consentis pour atteindre une productivité très élevée et eu égard à leur bonne volonté concernant l'amélioration de la flexibilité;

D. Considérant que l'on justifie la fermeture des établissements Renault à Vilvorde en tirant argument, non pas du niveau des coûts salariaux, qui serait trop élevé, mais de la nécessité de concentrer la production;

E. Considérant que beaucoup de ces décisions sont prises au niveau des sociétés-mères, sans concertation avec les conseils d'administration, les conseils d'entreprise et les travailleurs, ce qui est contraire à l'esprit de la Charte sociale, du protocole social, de la directive 94/45/C.E.E. et des codes de conduite de l'O.C.D.E. et de l'O.I.T.;

F. Considérant que de telles décisions ont aussi été prises dans d'autres secteurs et régions;

1. Exprime son entière solidarité avec les 3 100 travailleurs et leurs familles et tous ceux qui sont touchés par la fermeture de l'entreprise;

2. Juge inacceptable qu'une entreprise transnationale puisse licencier des travailleurs sans concertation préalable;

3. Demande au gouvernement fédéral de mettre tout en oeuvre pour amener Renault à rapporter sa décision;

4. Souhaite que les droits sociaux de base soient inscrits dans les conventions internationales qui sont adoptées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce;

5. Appelle l'Organisation mondiale du travail à accroître ses efforts en vue de la ratification générale des conventions de base et d'un contrôle plus strict de leur respect;

6. Rappelle à Renault-Vilvorde que tant les règles nationales et européennes que celles de l'O.C.D.E. obligent les entreprises à informer leurs travailleurs suffisamment longtemps à l'avance des propositions importantes ayant une incidence sur l'emploi, afin que subsiste une possibilité de concertation avec les travailleurs en vue d'influencer une décision éventuelle;

7. Demande au gouvernement fédéral d'insister auprès de toutes les entreprises qui ont des dimensions européennes et qui exercent leurs activités en Belgique, de renoncer à prendre des décisions qui défavorisent l'emploi sans avoir informé et consulté préalablement les travailleurs conformément à l'esprit de la directive 94/45/C.E.E. susvisée;

8. Invite son président à communiquer la présente résolution au gouvernement fédéral, à la Commission européenne, au Conseil des ministres et aux partenaires sociaux.

De Senaat,

A. Verontwaardigd over de sluiting van de Vilvoordse vestiging van Renault, waar 3 100 werknemers op straat komen te staan en waardoor ook bij toeleveranciers meer dan 1 000 banen sneuvelen;

B. Overwegende dat er in de vestiging van Renault Vilvoorde reeds in 1993 tussen de directie en de werknemers een flexibiliteitsakkoord werd gesloten dat het mogelijk moest maken de productie meer volgens de vraag te organiseren;

C. Gelet op de enorme inspanningen van de werknemers om een zeer hoge productiviteit te bereiken en hun bereidheid tot grotere flexibiliteit;

D. Overwegende dat niet het argument van te hoge loonkosten maar wel dat van de nood aan productieconcentratie wordt aangevoerd voor de beslissing tot het sluiten van de Vilvoordse Renault-vestiging;

E. Overwegende dat een groot aantal van dergelijke beslissingen op het niveau van de moederondernemingen worden genomen, zonder overleg met de raden van bestuur, de ondernemingsraden en de werknemers, hetgeen indruist tegen de strekking van het Sociaal Handvest, het sociaal protocol en de richtlijn 94/45/EG en de gedragscodes van de OESO en de IAO;

F. Overwegende dat zulke beslissingen ook in andere sectoren en regio's werden getroffen;

1. Spreekt zijn volledige solidariteit uit met de 3 100 werknemers en hun gezinnen en allen die getroffen zijn door de sluiting van het bedrijf;

2. Vindt het onaanvaardbaar dat een transnationaal bedrijf werknemers zonder voorafgaand overleg op straat kan zetten;

3. Vraagt de federale regering alles in het werk te stellen om de door Renault genomen beslissing om te keren;

4. Wenst dat in de internationale overeenkomsten gesloten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie de sociale basisrechten worden opgenomen;

5. Roept de Internationale Arbeidsorganisatie op haar inspanningen op te drijven op het vlak van de algemene ratificatie van de basisconventies en van een striktere controle op de naleving ervan;

6. Herinnert aan Renault Vilvoorde dat zowel de nationale, de Europese als de OESO-regels de ondernemingen verplichten over belangrijke aangelegenheden die een impact hebben op de werkgelegenheid hun werknemers voldoende lang op voorhand te informeren zodat er nog ruimte is voor overleg met de werknemers met het oog op de beïnvloeding van een eventuele beslissing;

7. Verzoekt de federale regering er bij alle ondernemingen van Europese omvang, actief in België, op aan te dringen dat zij afzien van besluiten die nadelige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en waarover de werknemers niet van tevoren zijn ingelicht en geraadpleegd overeenkomstig de strekking van bovengenoemde richtlijn 94/45/EG;

8. Verzoekt zijn voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de federale regering, de Europese Commissie, de Raad van ministers en de sociale partners.

De commissie stelt een nieuw opschrift voor dat luidt : Voorstel van resolutie naar aanleiding van de sluiting van Renault Vilvoorde.

La commission propose un nouvel intitulé également corrigé comme annoncé par la rapporteuse qui est ainsi rédigé : Proposition de résolution consécutive à la fermeture de Renault-Vilvorde.

Is de Senaat het met die tekst eens ?

Ce texte rencontre-t-il l'accord de l'assemblée ? (Assentiment.)

Het nieuw opschrift is goedgekeurd.

Le nouvel intitulé est approuvé.

We stemmen zo dadelijk over het voorstel van resolutie.

Il sera procédé tout à l'heure au vote sur la proposition de résolution.