1-679/4

1-679/4

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

5 MEI 1998


Wetsvoorstel tot regeling van de exploitatie van zonnecentra


AMENDEMENTEN


Nr. 16 VAN DE HEER PH. CHARLIER

Art. 6

In dit artikel na het woord « minderjarigen » de woorden « beneden de leeftijd van vijftien jaar » invoegen.

Verantwoording

Deze toevoeging sluit aan bij het standpunt van de specialisten ter zake, die hebben gewezen op de gevaren van blootstelling aan ultravioletstralen op zeer jonge leeftijd en is in overeenstemming met de leeftijdsnorm die op Europees niveau wordt gehanteerd voor de bescherming van kinderen in het algemeen.

Nr. 17 VAN DE HEER PH. CHARLIER

Art. 6

In dit artikel de woorden « en zwangere vrouwen » doen vervallen.

Verantwoording

Het verbod voor zwangere vrouwen om zich bloot te stellen aan ultravioletstralen in zonnecentra kan moeilijk worden toegepast. Hoe kan een exploitant immers zien of een vrouw al dan niet zwanger is, vooral bij het begin van de zwangerschap ?

Philippe CHARLIER.

Nr. 18 VAN DE HEREN PH. CHARLIER EN D'HOOGHE

Art. 7

De op het bord aan te brengen tekst aanvullen met een tweede lid, luidende :

« Blootstelling aan kunstmatige ultravioletstralen is ten zeerste af te raden voor minderjarigen van meer dan vijftien jaar en voor zwangere vrouwen. »

Verantwoording

Het staat vast dat zonnebanken gevaarlijk zijn voor deze categorieėn van personen, die daarvan op de hoogte moeten worden gebracht.

Philippe CHARLIER.
Jacques D'HOOGHE.

Nr. 19 VAN MEVROUW MERCHIERS

Art. 6bis

Een artikel 6bis invoegen, luidend als volgt :

« Het verbod zoals bepaald in artikel 6 moet duidelijk leesbaar aan de ingang van het centrum uitgehangen worden. »

Nadia MERCHIERS.

Nr. 20 VAN MEVROUW NELIS-VAN LIEDEKERKE

(Subsidiair op amendement nr. 5)

Art. 8

Dit artikel vervangen als volgt :

« Iedereen die instaat voor het dagelijks beheer van de zonnebank, zou de klant moeten informeren over de gevaren van blootstelling aan ultravioletstraling.

Hij kan dit mondeling doen en tevens een tekst overhandigen met de inhoud vermeld op het bord in het centrum. »

Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE.

Nr. 21 VAN DE HEER PH. CHARLIER

Art. 8

Het tweede lid van de te overhandigen tekst vervangen als volgt :

« Blootstelling aan kunstmatige ultravioletstralen is verboden voor minderjarigen beneden de leeftijd van vijftien jaar en ten zeerste af te raden voor de andere minderjarigen en voor zwangere vrouwen. »

Philippe CHARLIER.

Nr. 22 VAN MEVROUW NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

Art. 14

Dit artikel aanvullen met het volgende lid :

« Voor de exploitanten van de onbemande zonne-centra die bij de inwerkingtreding van deze wet reeds in bedrijf zijn, wordt echter voorzien in een termijn van één jaar, volgend op de datum waarop deze wet in werking is getreden, om te voldoen aan de bepalingen van deze wet. »

Verantwoording

In dit amendement wordt een overgangsperiode voorzien voor de uitbaters van onbemande zonnecentra, om hen de mogelijkheid te bieden op een economisch en financieel haalbare wijze, tegemoet te komen aan de bepalingen van deze wet.

Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE.
Luc COENE.

Nr. 23 VAN MEVROUW CANTILLON C.S.

Art. 12

In dit artikel de woorden « met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en » en de woorden « of met een van beide straffen alleen » doen vervallen.

Bea CANTILLON.
Philippe CHARLIER.
Nadia MERCHIERS.
Jacques D'HOOGHE.

Nr. 24 VAN MEVROUW NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

(Subsidiair op amendement nr. 6)

Art. 9

Paragraaf 1, tweede lid, van dit artikel wijzigen als volgt :

« Zij kunnen in alle zonnecentra binnentreden tijdens de openingsuren, zonder evenwel de normale werking van de zonnecentra te verstoren. »

Verantwoording

Dit amendement heeft tot doel de, in artikel 9, § 1, opgesomde, personen die toezien op de uitvoering van deze wet en van de besluiten ter uitvoering ervan, toe te laten deze controles op een correcte manier uit te voeren.

Deze controles dienen op een behoorlijke wijze te worden uitgevoerd met respect voor de privacy van de cliėnten. De normale werking van het zonnecentrum mag niet worden verstoord : dit betekent met andere woorden dat een zonnebankbeurt niet mag worden onderbroken voor een controle. De controle dient plaats te vinden nadat de cliėnt zijn zonnebankbeurt heeft beėindigd.

Nr. 25 VAN MEVROUW NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

(Subsidiair op amendement nr. 6)

Art. 9

Het laatste lid van dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Deze bepalingen zijn niet op hun plaats in dit artikel, in het licht van de nieuw geconcipieerde artikelen 10, 12 en 13.

Nr. 26 VAN MEVROUW NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

(Subsidiair op amendement nr. 7)

Art. 10

Het eerste lid van dit artikel vervangen als volgt :

« Wanneer een in artikel 13 bedoelde overtreding of een overtreding van een van de besluiten ter uitvoering van deze wet wordt vastgesteld, geeft de door de Koning overeenkomstig artikel 9 van deze wet aangestelde ambtenaar de overtreder een waarschuwing waarin deze wordt aangemaand binnen dertig dagen na het sturen van deze waarschuwing een einde te maken aan die overtreding. »

Verantwoording

Door de wijzigingen van de artikelen 10, 12 en 13 wordt een getrapt systeem van sanctionering ingevoerd. Eerst wordt er een waarschuwing gegeven. Wanneer daaraan geen gevolg wordt gegeven volgt een administratieve boete en wanneer hier op zijn beurt geen gevolg aan wordt gegeven, wordt het dossier overgezonden aan de procureur des Konings. In dit systeem worden telkens redelijk haalbare en menselijke termijnen gehanteerd, waarin de overtreder de kans krijgt om zich in regel te stellen.

Nr. 27 VAN MEVROUW NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

(Subsidiair op amendement nr. 7)

Art. 10

In het laatste lid van dit artikel de woorden « en ter kennis kan worden gebracht van de procureur des Konings » doen vervallen.

Verantwoording

Zie verantwoording bij het amendement nr. 26 op artikel 10.

Nr. 28 VAN MEVROUW NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

(Subsidiair op amendement nr. 9)

Art. 12

Dit artikel vervangen als volgt :

« Bij een andere dan de in artikel 11 bedoelde overtreding van de bepalingen van deze wet of van de besluiten ter uitvoering ervan en wanneer aan de waarschuwing geen gevolg gegeven wordt, legt de daartoe door de Koning aangestelde ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid een administratieve boete op.

Het bedrag van de te betalen som mag niet lager zijn dan het minimum noch hoger dan het maximum van de geldboete die op de overtreding is gesteld, zoals bepaald in artikel 13.

De Koning bepaalt de wijze waarop deze boete wordt betaald.

Bij weigering van betaling van de administratieve boete wordt het dossier aan de procureur des Konings doorgezonden. »

Verantwoording

Zie de verantwoording bij het amendement nr. 26 op artikel 10.

Nr. 29 VAN MEVROUW NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

(Subsidiair amendement op nr. 10)

Art. 13

Dit artikel vervangen als volgt :

« Met geldboete van honderd frank tot vijftienduizend frank wordt gestraft, hij die deze wet of de besluiten ter uitvoering ervan overtreedt, met uitzondering van de in artikel 11 bedoelde overtredingen. »

Verantwoording

Zie de verantwoording bij het amendement nr. 26 op artikel 10.

Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE.
Luc COENE.

Nr. 30 VAN DE HEREN D'HOOGHE EN PH. CHARLIER

Art. 14

Dit artikel aanvullen met het volgende lid :

« Voor de exploitanten van de onbemande zonnecentra die bij de inwerkingtreding van deze wet reeds in bedrijf zijn, wordt echter voorzien in een termijn van negen maanden, volgend op de datum waarop deze wet in werking is getreden, om te voldoen aan de beperkingen van deze wet. »

Jacques D'HOOGHE.
Philippe CHARLIER.