1-21

1-21

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 25 JANVIER 1996

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 25 JANUARI 1996

(Vervolg-Suite)

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE MME LIZIN AU SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA SÉCURITÉ ET SÉCRÉTAIRE D'ÉTAT À L'INTÉGRATION SOCIALE ET À L'ENVIRONNEMENT SUR « SES DÉCLARATIONS ET DES MESURES SUGGÉRÉES CONCERNANT LE DÉROULEMENT DES RALLYES »

Renvoi de la motion en commission

VRAAM OM UITLEG VAN MEVROUW LIZIN AAN DE STAATSSECRETARIS VOOR VEILIGHEID EN STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN LEEFMILIEU OVER « ZIJN VERKLARINGEN EN DE VOORGESTELDE MAATREGELEN BETREFFENDE HET VERLOOP VAN RALLY'S »

Terugzending van de motie naar de commissie

M. le Président. ­ Mesdames, messieurs, une motion a été déposée le 17 janvier 1996 en réunion publique de la commission des Finances et des Affaires économiques en conclusion de la demande d'explications de Mme Lizin au secrétaire d'État à la Sécurité et à l'Intégration sociale et à l'Environnement sur « ses déclarations et des mesures suggérées concernant le déroulement des rallyes ».

Dames en heren, een motie werd ingediend op 17 januari 1996 in openbare vergadering van de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden tot besluit van de vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu over « zijn verklaringen en de voorgestelde maatregelen betreffende het verloop van de rally's ».

Cette motion, déposée par Mme Lizin, M. Foret et Mme Bribosia-Picard, est ainsi rédigée :

« Le Sénat,

Ayant entendu la demande d'explications de Mme Lizin, les demandes conjointes de Mme Bribosia-Picard et de M. Foret et la réponse du secrétaire d'État,

Souhaite que ces mesures proposées fassent l'objet d'une étude complémentaire. »

« De Senaat,

Gehoord de vraag om uitleg van mevrouw Lizin, de toegevoegde vragen van mevrouw Bribosia-Picard en de heer Foret en het antwoord van de staatssecretaris,

Wenst dat over de voorgestelde maatregelen een bijkomend onderzoek zou worden uitgevoerd. »

De heren Weyts en D'Hooghe hebben een amendement ingediend op de motie van mevrouw Lizin c.s. Het luidt als volgt :

« Het tweede lid vervangen als volgt :

« ..., onderschrijft de veiligheidsvoorschriften van de staatssecretaris maar wenst dat over de problematiek van de parcours een bijkomend onderzoek zou worden uitgevoerd. »

« Remplacer le second alinéa par ce qui suit :

« ..., souscrit aux prescriptions du secrétaire d'État en matière de sécurité, mais souhaite que les problèmes posés par le parcours fassent l'objet d'une étude complémentaire. »

La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le Président, je ne m'oppose pas à cet amendement.

Je tiens néanmoins à faire remarquer que je présidais la commission lorsque cette demande d'explications a été développée. À deux reprises au moins, j'ai demandé si seule la motion motivée avait été introduite.

Je puis admettre que l'on s'abstienne dorénavant de déposer des motions de confiance pures et simples à l'occasion des débats qui remplacent les interpellations, mais vous conviendrez qu'il s'agit là de l'adoption d'une nouvelle procédure parlementaire.

Il est évident que si cet amendement est adopté, je demanderai le renvoi du texte amendé en commission afin que nous puissions examiner le bien-fondé dudit amendement que la majorité n'a pas eu la présence d'esprit, l'intelligence ou la volonté de déposer en séance de commission. (Applaudissements.)

M. le Président. ­ La proposition de M. Hatry me paraît judicieuse. Le Sénat est-il d'accord de renvoyer cet amendement en commission ?

Mme Lizin (PS). ­ Monsieur le Président, nous n'avons aucune objection à formuler à cet égard. Il serait cependant peut-être opportun que M. le secrétaire d'État, qui nous a fait le plaisir d'être présent, précise d'abord quelles sont ses intentions en la matière afin de clarifier la situation.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik begrijp dat de meerderheid deze materie graag zou terugverwijzen naar de commissie.

Er werd toch wel een eigenaardig spelletje gespeeld. Van de aanwezigheid van de staatssecretaris maak ik dan ook gebruik om uitleg te vragen over zijn standpunt. In tegenstelling tot het standpunt dat hij onmiddellijk na het dramatisch ongeval heeft ingenomen, antwoordt hij nu te hebben gekozen voor de gulden middenweg en voorstander te zijn van de gecontroleerde organisatie van rally's. Het zou er nog aan mankeren dat rally's niet worden gecontroleerd !

Dat de burgemeester van Ieper behoort tot een meerderheidspartij, zal wel mede aan de basis liggen van de spanning en de wederzijdse verwijten tussen de coalitiepartners.

Er werd een poging gedaan te profileren, maar het resultaat is mager. We kunnen niet instemmen met de toch wel heel « povere » moties die bovendien erg onduidelijk zijn. Waar aanvankelijk een bijkomend onderzoek werd gevraagd, wordt nu aangedrongen op een onderzoek naar de problematiek van de parcours, wat dit ook moge betekenen. Deze bewoordingen zijn nietszeggend en tonen aan dat de meerderheid weigert een duidelijk standpunt in te nemen.

M. le Président. ­ La parole est à M. Foret.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Monsieur le Président, comme la plupart de mes collègues, j'apprécie la présence du secrétaire d'État dont j'écouterai les explications avec intérêt.

La presse a révélé l'inexactitude de certains éléments portés à notre connaissance par M. le secrétaire d'État en commission. Sans doute n'était-il pas bien informé et voudra-t-il rectifier ses propos.

Par ailleurs, je prends acte des propositions d'amendement inespérées déposées en dernière minute par certains membres de la majorité. Je ne suis pas obtus et, par conséquent, je les examinerai volontiers. Toutefois, me référant à l'intervention de M. Hatry, je pense qu'il serait plus sage de les renvoyer en commission après avoir entendu le secrétaire d'État, si telle est la volonté de l'assemblée. Néanmoins, je ne pourrai me satisfaire d'une déclaration d'intentions. Il est indispensable que l'objet d'un accord éventuel soit précisé noir sur blanc.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Erdman.

De heer Erdman (SP). ­ Mijnheer de Voorzitter, het is altijd aangenaam om gelijk te krijgen. De Senaat zal zich dit weekend misschien moeten buigen over de wijze waarop gemotiveerde moties worden behandeld. Nu gebeurt het dat moties soms haastig worden opgesteld in een commissievergadering, zodat er achteraf correcties moeten worden aangebracht.

Een belangrijke senaatsfractie heeft thans een amendement ingediend op een motie. De staatssecretaris heeft zich de moeite getroost om hier aanwezig te zijn, wellicht om eventueel een bijkomende verklaring af te leggen.

Aangezien bepaalde fracties zich alsnog willen beraden, kan deze materie best naar de commissie worden terugverwezen. De leden van de commissie kunnen ze daar, eventueel na bijkomende toelichtingen van de staatssecretaris, met kennis van zaken onderzoeken.

Ik wil er wel uw aandacht op vestigen dat, gelet op de beroering die is ontstaan naar aanleiding van recente tragische gebeurtenissen bij het organiseren van rally's, de Senaat een zeer duidelijk standpunt moet innemen, indien hij zou beslissen een gemotiveerde motie goed te keuren. Het komt er niet zozeer op aan of de Senaat akkoord gaat met de houding van de staatssecretaris, dan wel of hij andere voorstellen zou formuleren. Het standpunt moet klaar en duidelijk zijn. De nabestaanden van de slachtoffers verwachten dit van onze politieke instelling.

M. le Président. ­ La parole est à Mme Bribosia.

Mme Bribosia-Picard (PSC). ­ Monsieur le Président, étant donné la tournure de la discussion, nous nous orientons de toute évidence vers un échange plus approfondi, dans lequel nous avons tout à gagner. Le renvoi en commission nous semble dès lors une très bonne solution.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coveliers.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de Voorzitter, onder de vele kenmerken van de oorspronkelijk ingediende motie springt er één in het oog : haar onduidelijkheid. Het amendement blinkt evenmin uit in duidelijkheid.

De motie is het resultaat van een debat in de bevoegde commissie. In ultimo worden nu nog wijzigingen voorgesteld. Het zou goed zijn deze voorstellen in aanwezigheid van de staatssecretaris opnieuw in de commissie te bespreken. Het lijkt me weinig zinvol deze bespreking in plenaire vergadering aan te vatten. Ik apprecieer de aanwezigheid van de staatssecretaris in dit halfrond maar de besprekingen moeten niet hier worden gevoerd. In de commissievergadering kunnen nog bijkomende vragen worden gesteld en kan de stellingname duidelijker worden.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan staatssecretaris Peeters.

De heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken. ­ Mijnheer de Voorzitter, ik heb er geen enkel bezwaar tegen dat er over de motie en over het amendement opnieuw van gedachten wordt gewisseld in de commissievergadering. Toch twijfel ik aan de zin van die werkwijze aangezien de inhoud van de motie volledig gelijklopend is met de doelstellingen die ik nastreef. Zowel bij de voorstelling van het beleidsdocument als tijdens de commissiebesprekingen heb ik verklaard dat de maatregelen pas in werking zouden treden na het nemen van een koninklijk besluit, wat niet vóór het seizoen 1997 zal gebeuren. Voor het seizoen 1996 zullen de aanbevelingen uit het rapport, op basis van de voorbereidende werkzaamheden van de algemene rijkspolitie, worden opgenomen in een omzendbrief aan de provinciegouverneurs en aan de burgemeesters.

Zoals de commissieleden weten, zijn er nog twee belangrijke overlegmomenten nodig met de betrokken partners. Een eerste overleg zal worden georganiseerd met de Gewesten; met bepaalde maatregelen begeven wij ons immers op het terrein van het milieubeheer, een bij uitstek gewestelijke bevoegdheid. Een tweede overleg wil de betrokken gemeentebesturen, de rally-organisatoren en hun koepelorganisaties laten meewerken aan de omzendbrief. Deze overlegvergaderingen zullen volgende week plaatsvinden; de convocaties werden reeds verstuurd.

Deze voorbereidende werkzaamheden staan op generlei wijze in tegenstelling tot de inhoud van de motie. Wat mij betreft kan de commissie dus rustig het debat heropenen. Ik denk evenwel dat ik volledig aan de wensen van de indieners van de motie tegemoet ben gekomen.

De Voorzitter. ­ Dames en heren, ik stel voor de motie ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van mevrouw Lizin en het amendement van de heren Weyts en D'Hooghe naar de bevoegde commissie terug te verwijzen.

Je propose de renvoyer en commission la motion ainsi que l'amendement.

Le Sénat est-il d'accord sur cette proposition ?

Is de Senaat het met dit voorstel eens ? (Instemming.)

Dan is aldus beslist.

Il en est ainsi décidé.