1-15

1-15

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 14 DÉCEMBRE 1995

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 14 DECEMBER 1995

(Vervolg-Suite)

WETSONTWERP HOUDENDE FISCALE,

FINANCIELE EN DIVERSE BEPALINGEN

Algemene beraadslaging

PROJET DE LOI PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES,

FINANCIÈRES ET DIVERSES

Discussion générale

De Voorzitter. ­ Aan de orde is de beraadslaging over het wetsontwerp houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen.

L'ordre du jour appelle l'examen du projet de loi portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

Bespreking van het verslag

uitgebracht namens de commissie voor de Financiën

en de Economische Aangelegenheden

Discussion du rapport

fait au nom de la commission des Finances

et des Affaires économiques

De Voorzitter. ­ Wij bespreken eerst het verslag uitgebracht namens de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden betreffende de artikelen 1 tot 44, 53 tot 63 en 81 tot 104.

Nous abordons tout d'abord l'examen du rapport fait au nom de la commission des Finances et des Affaires économiques au sujet des articles 1er à 44, 53 à 63 et 81 à 104.

Het woord is aan de rapporteur.

De heer Coene (VLD), rapporteur. ­ Mijnheer de Voorzitter, het wetsontwerp houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen dat door de Kamer werd overgezonden, werd op 2 december 1995 door vijftien senatoren van de oppositie geëvoceerd.

In uitvoering van artikel 27 van het Reglement werden reeds op 30 november, nog voor de evocatie, door de betrokken ministers de inleidende uiteenzettingen gehouden over de diverse titels die naar de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden waren verwezen. De ingediende amendementen werden op 6 december door deze commissie besproken.

In de algemene bespreking verklaarde de Vice-Eerste minister en minister van Financiën dat de diverse fiscale maatregelen vervat in dit ontwerp in vier hoofdstukken kunnen worden ingedeeld.

Een eerste hoofdstuk bevat maatregelen die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de begroting 1996. Onder dit hoofdstuk vallen de bepalingen met betrekking tot de verhoging van de roerende voorheffing, de verkoop van aandelen van de Staat, de verhoging van de forfaitaire belasting van de elektriciteitsproducenten, de wijzigingen in het systeem van de verzekeringsbons en de invoering van de accijnscompenserende belasting. De verhoging van de BTW komt in dit hoofdstuk uiteraard niet aan bod omdat dit via een koninklijk besluit kan worden geregeld.

Een tweede hoofdstuk bevat maatregelen voor de herleving van de economische activiteit. Dit hoofdstuk bevat een BTW-verlaging voor de bouw, het invoeren van een nieuw systeem van belastingkrediet voor ondernemingen en vrije beroepen en het begunstigen van het inschrijven van octrooien.

Een derde hoofdstuk bevat maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid. Het grootste deel van de werkgelegenheidsmaatregelen is wel opgenomen in een ander wetsontwerp, namelijk het wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor de werkgelegenheid. Dit derde hoofdstuk gaat vooral over de fiscale aftrek voor bijkomend wetenschappelijk personeel.

Een vierde hoofdstuk bevat maatregelen om de fiscale gevolgen van verschuivingen in betalingen op te vangen. Ik verwijs in dit verband naar de vervroegde uitbetaling door de provincie Brabant vóór haar opheffing en de verschuiving van de betaling van de eindejaarspremie van 1996 naar begin 1997.

Bij de algemene bespreking in commissie bleek dat sommige leden twijfelden aan de doeltreffendheid van een aantal maatregelen, ze vroegen zich ook af of de maatregelen wel voldoende evenwichtig waren, of zij geen nieuwe discriminaties inhielden. Sommige commissieleden betwijfelden dat de invoering van het belastingkrediet voor ondernemingen, dat evenwel wordt gecompenseerd door de afschaffing van de aftrek van interestlasten voor kapitaalleningen door bestuurders en werkende vennoten, het economische draagvlak van de ondernemingen zal versterken. Tegelijkertijd wordt immers een stimulerende maatregel afgeschaft. Ook de accijnscompenserende belasting en de forfaitaire belasting op elektriciteitsproducenten lokten enkele kritische opmerkingen uit.

In zijn inleidende uiteenzetting ging de Vice-Eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie dieper in op de diverse bepalingen die betrekking hebben op de strategische consolidatie van Belgacom en op de omzetting van Europese richtlijnen in het Belgisch recht. Hij wees erop dat het uitblijven van een snelle toepassing van de diverse bepalingen schadelijke gevolgen zou hebben voor de openbare financiën, en dat daarom belangrijke bevoegdheden aan de Koning dienden te worden gedelegeerd. Hij wees er ook op dat, gelet op de snelle en talrijke wijzigingen van de voorwaarden in de telecommunicatiesector door de verorderingen en richtlijnen van de Europese Commissie, het noodzakelijk was beroep te doen op koninklijke besluiten om de aanpassingen snel in de Belgische wetgeving op te kunnen nemen. Hij ging tevens dieper in op de noodzaak van het omschrijven van de universele dienstverlening, om zo de garantie te verstrekken dat een minimum aan diensten wordt verleend.

Bij de algemene bespreking werd duidelijk dat de minister niet iedereen overtuigd had. Er werd verwezen naar de argumenten van de Raad van State die sloegen op het ontbreken van criteria en op de wijze waarop de Regering tot dusver strategische consolidaties heeft geregeld. Ook het argument dat de Europese richtlijnen in het Belgische recht moeten worden ingeschreven overtuigde niet. Sommige sprekers wezen erop dat dit ook moet gebeuren in andere landen en dat deze blijkbaar perfect in staat zijn om dit via de gewone wettelijke procedures te doen zonder dat zij hiervoor behoefte hebben aan het invoeren van bijzondere volmachten. Er werd op gewezen dat deze procedures, waarbij aan de Koning bevoegdheden worden verleend, geenszins bijdragen tot de herwaardering van het Parlement, dat zich zal moeten beperken tot het acte nemen van de uitgevaardigde maatregelen. Sommigen hadden er duidelijk moeite mee dat het Parlement zo gemakkelijk aanvaardt zijn controlebevoegdheid uit handen te geven in een zo gewichtig ­ en vooral toekomstgericht ­ domein als de telecommunicatie.

Tenslotte hield de minister van Vervoer een inleidende uiteenzetting over de bepalingen in hoofdstuk VI, afdeling 3, van het wetsontwerp. Deze betreffen vooral de nieuwe manier van boeken van de overheidsdotaties voor investeringen van de NMBS. In plaats van ze te boeken als kapitaaltransfers, worden ze nu geboekt als een deelname van de Staat in het kapitaal van de NMBS, met het oog op de financiering van de investeringen. Uit de vrij technische discussie die volgde, kon opgemaakt worden dat het om een zuiver boekhoudkundige operatie ging, die voornamelijk tot doel had deze dotaties niet meer te moeten meerekenen in de definitie van het overheidstekort volgens de Maastricht-criteria.

Na deze inleidende uiteenzetting werd de artikelgewijze bespreking aangevat. In totaal werden in de commissie 58 amendementen ingediend. Mijnheer de Voorzitter, gezien het laaiend enthousiasme voor dit debat, kan u gerust zijn dat ik de Senaat de lectuur van al deze amendementen zal besparen.

Discussie in de commissie was er nauwelijks, het bleef dikwijls beperkt tot een woordenwisseling tussen de indieners van de amendementen en de betrokken minister, waarbij de minister stelde, ook al kon hij in sommige gevallen akkoord gaan met de ingediende amendementen, dat de oorspronkelijke tekst gehandhaafd werd omdat deze reeds door de Kamer werd goedgekeurd. De leden van de meerderheid waren opvallend zwijgzaam tijdens het hele debat en beperkten zich tot het opheffen van de arm om de amendementen te verwerpen. Van een grondige discussie was derhalve geen sprake. Alle amendementen werden door de meerderheid verworpen met wisselende cijfers, naargelang de aanwezigheid in de zaal.

Alle artikelen van het wetsontwerp houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen, die in de commissie voor Financiën en de Economische Aangelegenheden, werden besproken, werden in hun geheel aangenomen met zeven stemmen tegen drie.

Mijnheer de Voorzitter, tot zover het verslag van de werkzaamheden van de commissie dat ik, gezien de enorme belangstelling, heb ingeperkt.

Mijnheer de Voorzitter, met uw goedvinden wil ik nu het standpunt van de VLD-fractie over het geëvoceerde wetsontwerp vertolken.

De liberale oppositie heeft het ontwerp van programmawet om drie redenen geëvoceerd.

Ten eerste bevat het wetsontwerp bepalingen die het controlerecht van het Parlement en het evocatierecht van de Senaat aantasten. De Raad van State zegt ook onomwonden in zijn advies dat er zowel met betrekking tot de overdracht van de activa van het rijk als met betrekking tot de telecommunicatie aan de uitvoerende macht veel te ruime bevoegdheden worden gedelegeerd, die niet alleen onvoldoende beperkt zijn in de tijd, maar bovendien niet moeten worden bekrachtigd door de Kamer.

Ten tweede bevat het ontwerp een aantal legistieke onvolmaaktheden en houdt het onvoldoende rekening met de opmerkingen van de Raad van State en het Rekenhof. Het gaat hier om een lange lijst van artikelen, die ik nu niet zal overlopen. Straks zal ik op een aantal ervan dieper ingaan.

Tenslotte grijpt de VLD deze evocatie ook aan om er nogmaals op te wijzen dat dit ontwerp, zoals het ontwerp dat wij gisteren hebben besproken en het ontwerp inzake werkgelegenheid dat volgende week op de agenda staat, geen adequate oplossing biedt voor de actuele problemen van de Belgische economie. In de commissie werd vooral over het derde argument gediscussieerd. Vandaag wil ik het hebben over de eerste twee.

De discussie in de commissie heeft, voor zover dat nog nodig was, overduidelijk aangetoond dat de meerderheid van het evocatierecht een grote klucht maakt. Er bestaan uiteraard meningsverschillen tussen meerderheid en oppositie over het te voeren beleid. In de commissie werd het echter ook duidelijk dat de meerderheid zelfs niet over de brug wil komen wanneer het gaat om zuiver technische amendementen betreffende onze eerste twee argumenten. Ik zal dit illustreren aan de hand van vijf voorbeelden uit de discussie in de commissie.

Een eerste voorbeeld betreft het invoeren van een nieuw stelsel van belastingkrediet voor belastingplichtigen ­ ondernemingen en vrije beroepen ­ om de inbreng van nieuw kapitaal in de ondernemingen aan te moedigen. Om deze nieuwe maatregel te bekostigen wordt een bestaand voordeel dat de inbreng van nieuw kapitaal stimuleert, afgeschaft. Tot nu toe is het immers mogelijk om intrestlasten van leningen aangegaan met het oog op het volstorten van nieuw kapitaal, af te trekken. Dit voordeel is wel beperkt tot bestuurders en werkende vennoten van ondernemingen. De minister haalt als argument voor de afschaffing van dit voordeel begrotingsgronden aan. Toch kan hij geen enkele informatie verschaffen over het effect van dit voordeel op de inkomsten van de Staat. Hij kan niet zeggen hoeveel miljoenen of miljarden er op deze wijze onttrokken worden aan de fiscale inning. Zijn administratie houdt die gegevens niet bij. De kans dat de nieuwe maatregel de oude compenseert, is dus even groot als de kans op succes van een blinde om een ei stuk te slaan. Het begrotingsargument is dus totaal irrelevant.

Uit een eenvoudige berekening blijkt dat het belastingvoordeel dat wordt afgeschaft, voor de betrokkenen, veel groter is dan het nieuwe voordeel. De minister beweert terecht dat meer mensen van het nieuwe voordeel zullen kunnen gebruik maken en dus niet alleen bestuurders en zaakvoerders. Hierbij werd evenwel uit het oog verloren dat bestuurders en zaakvoerders doorgaans nauwer betrokken zijn bij de werking van de onderneming en meer belang hebben bij het verhogen van het kapitaal dan de stille vennoten of minder betrokken aandeelhouders, die de onderneming eerder op grote afstand volgen.

Uit de discussie blijkt dat de maatregel vooral de middelgrote en grote ondernemingen zal begunstigen en de kleine ondernemingen zal penaliseren. Kleine ondernemingen hebben immers doorgaans geen aanzienlijk aandelenbezit en bovendien is de eigenaar in het algemeen bestuurder of zaakvoerder.

Het voordeel van de nieuwe maatregel is derhalve beduidend kleiner voor de kleine ondernemingen. Middelgrote en grote ondernemingen, die gemakkelijker nieuw kapitaal aantrekken, krijgen een bijkomend voordeel.

Het is algemeen bekend dat kleinere ondernemingen doorgaans meer bijdragen in het creëren van tewerkstelling dan de grote mastodonten. Ik kan mij dan ook moeilijk inbeelden dat het NCMV opgetogen zal zijn over deze voorkeursbehandeling van de kleine bedrijven. De vertegenwoordigers van deze organisatie schitteren overigens door hun afwezigheid. Dat de SP, die eveneens afwezig is, het opneemt voor grote bedrijven, is toch wel een merkwaardige vaststelling.

Ik heb de indruk dat een aantal bepalingen snel werden uitgewerkt om de indruk te wekken dat een poging werd gedaan om het economisch draagvlak van de ondernemingen te verbeteren. Met de bekende budgettaire obsessie werd onmiddellijk naar een compensatie gezocht, ook al was het niet duidelijk of die al dan niet voldoende groot zou zijn. Of is het de bedoeling een verborgen maatregel goed te keuren die geld moet opbrengen, aangezien het voordeel dat wordt afgeschaft groter is dan het voordeel dat door de nieuwe maatregel wordt bekomen ?

De indruk van onzorgvuldigheid bij het opstellen van de bepalingen wordt nog versterkt door het feit dat de afgeschafte aftrek kan worden omzeild door niet rechtstreeks in te schrijven op de kapitaalverhoging maar dit te laten gebeuren door derden en nadien de kapitaalverhogingen van deze derden over te nemen.

Ook het Rekenhof heeft de aandacht gevestigd op deze mogelijkheid. De minister antwoordde dat in toepassing van artikel 344 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, een nieuwe kwalificatie kan worden gegeven aan deze transactie. In duidelijke taal betekent dit dat de transactie niet zal worden aanvaard door de fiscale administratie, omdat ze niet beantwoordt aan de economische realiteit.

Sta me toe erop te wijzen dat deze moeilijkheid met een zekere handigheid en geduld kan worden omzeild, door het spreiden in de tijd van beide transacties, zodat de twee voordelen zelfs kunnen worden gecumuleerd.

Men kan dus moeilijk ontsnappen aan de vaststelling dat de artikelen onzorgvuldig zijn samengesteld en de rechtszekerheid niet bevorderen. Het is derhalve beter de aftrek van de intrestlasten niet te schrappen.

Vermits de administratie geen idee heeft van de omvang van deze maatregel, kan men er van uitgaan dat de impact ervan niet groot is. Maar ondanks onze bezwaren wenst de meerderheid de maatregel niet aan te passen. Evenmin heeft ze voorstellen ingediend om ontwijking uit te sluiten, hoewel dat kennelijk toch wel de bedoeling was. De meerderheid heeft dus geen enkele correctie willen aanbrengen aan wetsontwerpen en -bepalingen waarvan kan worden aangetoond dat ze op zijn minst onzorgvuldig zijn uitgewerkt.

Een tweede voorbeeld van onzorgvuldig wetgevend werk is de verhoging van de forfaitaire belasting op de produktie van elektriciteit van 11,5 tot 14 pct. Omdat deze belasting niet wordt geheven op de invoer van elektriciteit zijn elektriciteitsproducenten ertoe geneigd hun elektriciteit uit te voeren en in het buitenland geproduceerde elektriciteit in te voeren zodat ze aan die forfaitaire belasting ontsnappen.

In de commissie heeft de minister het probleem erkend maar een amendement tot uitbreiding van de forfaitaire belasting op de invoer van elektriciteit wenste hij niet te aanvaarden. De Regering zelf heeft in de Kamer nochtans een amendement met dezelfde draagwijdte ingediend.

De minister stelde dat het probleem veel ruimer is. Ik kan begrip opbrengen voor zijn standpunt maar vind hierin geen argument om, in afwachting van een meer globale aanpak, de belasting op de invoer van elektriciteit te verwerpen en zodoende het risico te lopen op het ontstaan van allerhande carrousels. Ook in dit geval verkoos de meerderheid de andere kant uit te kijken en onze technische amendementen te verwerpen.

Een derde voorbeeld is de invoer van een accijnscompenserende belasting en de weerslag ervan op het gebruik van oudere zware voertuigen. Zonder de ellenlange discussie van de Kamer te willen hernemen wil ik toch beklemtonen dat de meerderheid aldaar onder druk van de liberale oppositie ter zake reeds een wetsvoorstel heeft ingediend en goedgekeurd in de kamercommissie. Mijn amendement, dat mits een kleine aanpassing conform het wetsvoorstel was dat door de Kamer werd ingediend, werd in de commissie verworpen. Ook dit illustreert dat de meerderheid onder geen beding een amendement van de oppositie wenste te aanvaarden.

Een vierde voorbeeld is het volgende. Bij artikel 15, dat beoogt zelfstandigen, natuurlijke personen door het toestaan van een belastingkrediet van 150 000 frank aan te moedigen hun investeringen te financieren met eigen middelen, werd een amendement ingediend dat ertoe strekte de omzetting van schulden in kapitaal gelijk te stellen met in geld gestort kapitaal zodat ook hiervoor een belastingkrediet kan worden toegekend. Vooral in deze tijd van veelvuldige faillissementen is dat zeer belangrijk. In kleine ondernemingen zijn de vennoten of zaakvoerders er vaak toe gehouden voorschotten toe te kennen aan de vennootschap. Wanneer deze vorderingen in eigen vermogen worden omgezet moet een belastingkrediet kunnen worden toegekend.

Zoals blijkt uit het verslag heeft de minister in de commissie de gegrondheid van deze argumentatie niet betwist. Toch heeft hij gevraagd het amendement te verwerpen omdat het ook in de Kamer werd verworpen. In het verslag van de bespreking in de Kamer wordt noch van de discussie hieromtrent, noch van enige argumentatie ter zake melding gemaakt. Ten gronde is de minister het dus eens met ons amendement maar hij verwerpt het omdat de Kamer er niet mee akkoord ging. Door het argument van de minister te aanvaarden, heeft de meerderheid de Senaat volkomen ondergeschikt gemaakt aan de Kamer.

Een vijfde voorbeeld van onwil om een amendement in overweging te nemen, vinden we bij artikel 48 dat de minister van Landsverdediging machtigt om overtollig geworden materieel te verkopen en de opbrengst te storten op een thesaurierekening. Die kan dan worden aangewend om investeringsuitgaven te dekken. De grond van de zaak levert geen problemen op. Daarvoor kan iedereen begrip opbrengen. Er rijzen wel problemen in verband met de methode en de procedures om dit alles in de praktijk te regelen. De Raad van State zegt hierover : « Deze bepaling geeft aanleiding tot ernstig voorbehoud in het licht van het begrotingsrecht. Zij schendt bovendien op twee punten de Grondwet. » Bij dit artikel werden amendementen ingediend om de verschillende bezwaren van de Raad van State op te vangen. Zij creëren de mogelijkheid een begrotingsfonds op te richten en de analiteit van de begrotingsverrichtingen te respecteren. Ik maak mij echter weinig illusies dat deze amendementen door de meerderheid aanvaard zullen worden, maar we moeten uiteraard de stemming afwachten.

Ik kan zo nog doorgaan en aantonen dat er op verschillende plaatsen goede technische redenen waren om amendementen aan te nemen die de wettekst verbeteren, ontwijkingen uitsluiten of het geheel van de wetgeving transparanter maken. In al deze gevallen echter heeft de meerderheid, in weerwil van alle argumenten en van de rol van de evocatie, geoordeeld dat zij niet bij machte was en is de nodige correcties te bespreken en aan te brengen. Ik moet dan ook vaststellen dat de collega's van de meerderheid hierdoor de Senaat hebben gedegradeerd tot de vod van de Kamer waarmee naar hartelust de vloer kan worden aangeveegd.

En alsof dit nog niet voldoende was, vond de meerderheid het ook nodig de evocatie zelf uit te hollen door de uitvoerende macht, dus de Regering, buitensporige volmachten te verlenen die niet in verhouding staan tot de urgentie en de complexiteit van de problemen. Deze volledige abdicatie van de meerderheid maakt de toekomst van onze instellingen wel heel erg onzeker. De Raad van State heeft de volmachten nochtans zeer striemend veroordeeld, zowel voor het hoofdstuk over de overdracht van de activa van het rijk, als voor het hoofdstuk over de telecommunicatie.

In verband met de overdracht van de activa van het rijk verklaarde de minister dat de volmachten reeds bij een vorige gelegenheid, namelijk bij de wet van 1993, werden verleend en dat dit dus geen problemen kon opleveren. In duidelijke taal betekent dit dat, aangezien de Senaat geen bezwaar heeft geuit tegen een eerste verkrachting van de democratie, hij ook geen bezwaar kon hebben tegen een volgende. Volgens deze logica van de minister mag men de wet blijven omzeilen, indien men dit reeds een eerste keer heeft gedaan. Dit getuigt van weinig respect voor de democratische regels.

Ook de argumenten van de Vice-Eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie waren alles behalve overtuigend. Het probleem van de omzetting van Europese richtlijnen in een nationale wetgeving is niet uniek in België en, zoals in de ons omringende landen, kan het met de normale wettelijke procedures perfect worden opgelost. Het was overigens de bedoeling van de grondwetsherziening om, door de nieuwe taakverdeling tussen Kamer en Senaat, de tijd beter te gebruiken, dubbele procedures uit te sluiten en zo de wetten sneller tot stand te brengen. Blijkbaar was dat een misverstand, want er blijkt duidelijk dat men zijn toevlucht blijft nemen tot volmachtwetten en dat men die manier van werken in feite nog verder uitbreidt.

Dat een regering met volmachten wil regeren, kan ik nog begrijpen. Ik kan er ook begrip voor opbrengen dat het Parlement dit voor een zeer uitzonderlijke situatie toestaat, maar dan moeten wel sterk beperkende voorwaarden worden opgelegd zowel voor de domeinen die de volmachten bestrijken, als voor het tijdsbestek waarbinnen zij geldig zijn.

In heel wat gevallen zijn de volmachten niet beperkt in de tijd. Bovendien moeten zij bij verstrijken niet door het Parlement bekrachtigd worden, wat toch de normale procedure zou zijn. In sommige gevallen wordt de Senaat zelfs niet vermeld als instelling die geïnformeerd moet worden over de uitoefening van de volmachten.

In de commissie geraakte de meerderheid niet verder dan het formuleren van een vriendelijk verzoek aan de minister hen toch niet te vergeten als hij het Parlement achteraf komt informeren. Deze totale abdicatie van de meerderheid is bedroevend en wekt twijfel over het voortbestaan van de Senaat.

Indien de meerderheid nog de illusie koesterde dat zij de Senaat een zinvolle rol kon laten spelen in het nieuwe wetgevende evenwicht, dan is zij er bij de discussie van deze drie programmawetten goed in geslaagd haar eigen illusies aan diggelen te slaan. In de huidige omstandigheden is evocatie immers totaal zinloos, het is eerder een grote klucht.

Het labiele evenwicht van deze Regering liet blijkbaar geen enkele verstoring toe uit angst dat het kaartenhuisje van de Regering bij de minste zucht, bij de kleinste interne tegenstelling in elkaar zou vallen. Zelfs de belangen van de instellingen moeten hieraan worden opgeofferd. Dit is een bedroevend ogenblik voor onze democratische instellingen.

Wij zullen nogmaals al onze technische amendementen ter bespreking voorleggen in de openbare vergadering, maar we maken ons weinig illusies dat de meerderheid erin zal slagen uit haar lethargie los te komen. (Applaus.)

M. le Président . ­ La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le Président, les mesures soumises aujourd'hui à notre examen font partie de l'attirail destiné à l'exécution de la politique gouvernementale dans les domaines économique et social. Il est dès lors opportun, à ce stade, de rappeler les trois piliers sur lesquels le Gouvernement fonde sa politique en la matière : tout d'abord, la lutte contre le chômage et l'amélioration de l'emploi, ensuite, le sauvetage de la sécurité sociale tout en assurant l'assainissement de celle-ci et, enfin, la réalisation de la troisième phase de l'Union économique et monétaire à l'échelon européen ainsi que l'entrée de la Belgique dans cette Union, dans le cadre d'un premier groupe de pays.

Monsieur le Vice-Premier ministre, mon intervention sera brève en ce qui concerne la sécurité sociale. En effet, si l'on compare habituellement le Premier ministre à un éléphant dans un magasin de porcelaine, il est cette fois, en l'occurrence, en porcelaine lui-même, immobile, entouré de quatre chiens de faïence, personne n'osant faire un pas dans quelque direction que ce soit, de crainte d'ébranler l'édifice fragile de cette coalition qui se prétend pourtant destinée à réaliser le sauvetage de la sécurité sociale. L'opposition est tout autant attachée à cet objectif que les partis de la majorité. Toutefois, le Gouvernement reste passif, en dépit des admonestations récentes du Fonds monétaire international. Nous aurons certainement l'occasion de débattre à nouveau cette question.

Quant au deuxième volet, la lutte contre le chômage et l'amélioration de l'emploi, nous ne sommes nulle part. En effet, notre pays compte toujours environ 500 000 chômeurs complets indemnisés, soit 15 p.c. de la population active, même si l'on enregistre parfois de légères fluctuations. Si nous prenons en considération l'ensemble des personnes émargeant au chômage, ­ chômeurs partiels, chercheurs d'emploi ne touchant pas d'indemnité ou trop âgés ou bénéficiant par exemple d'une prépension ­ le chiffre s'élève à 1,1 million de chômeurs, c'est-à-dire pratiquement 25 p.c. de la population active. La politique du Gouvernement est donc loin d'être un succès.

Malheureusement, les autres éléments macro-économiques qui pourraient constituer une source d'espoir et un encouragement se retournent également contre le Gouvernement. Ce dernier n'est pas le seul responsable de la situation, la conjoncture internationale étant défavorable. Mais en ne réalisant pas le moindre effort pour restaurer un climat de confiance et combattre ainsi l'absence totale de croissance, le Gouvernement commet une erreur. En 1995, la croissance de notre produit intérieur brut devait atteindre 2,2 p.c. Pour 1996, toutes les projections actuelles indiquent que nous n'atteindrons peut-être même pas le chiffre de 1,8 p.c., prévu voici quelques semaines.

Au lieu de s'améliorer, l'encadrement nécessaire pour lutter contre le chômage et promouvoir l'emploi se dégrade donc à vue d'oeil. Le Gouvernement ne fait rien pour rétablir la confiance.

J'en arrive à une troisième observation : l'accélération dramatique du nombre de faillites. Celles-ci s'élèveront à plus de 7 000 en 1995, alors qu'elles atteignaient le nombre de 6 350 l'année passée et de 4 000 environ en 1990. Si au moins, en contrepartie des faillites, on pouvait observer la création de nouvelles entreprises, le lancement de nouvelles activités ! Malheureusement il n'en est rien et l'année 1995 par rapport à 1994 comptera 5 000 créations d'entreprises en moins. Cette constatation nous a été livrée par votre collègue le ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises au cours de la réunion de commission qui s'est tenue hier. En ce moment il n'est donc pas possible de considérer que la destruction d'entreprises est compensée par la création d'autres entreprises; bien au contraire, ici également nous sommes en régression.

Or, monsieur le Vice-Premier ministre, mieux que personne vous savez que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et que les investissements de demain seront les emplois d'après-demain. C'est Helmut Schmidt qui a lancé cette phrase empreinte de bon sens. Or, dans deux domaines où il faut semer aujourd'hui pour récolter demain, la Belgique se situe à l'arrière-garde des pays européens. Je veux parler des investissements publics ainsi que de la recherche et du développement technologique.

Actuellement, la Belgique consacre seulement 1,8 p.c. du PIB à des investissements publics, c'est-à-dire à peine la moitié de ceux de nos voisins directs tels les Pays-Bas, la France, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Inutile de dire que cette situation n'est guère prometteuse ni en résultats pour demain ni en emplois pour après-demain.

En matière de recherche et de développement technique, monsieur le Vice-Premier ministre, lorsque vous étiez à la tête du département de la Politique scientifique, vous aviez donné votre nom à un plan de redressement de l'affectation de fonds à la recherche scientifique et technique. Lorsque la Belgique dépense 100 francs par habitant, les pays voisins lui consacrent jusqu'à 250, 280, voire 300 francs. Il en résulte que nos perspectives d'emplois pour l'avenir sont quasiment nulles et que ce deuxième pilier ­ la lutte contre le chômage et le redressement des perspectives d'emplois ­ ne donne nullement satisfaction. Les mesures que vous allez adopter ne sont, je le crains, que du rafistolage. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'examen du plan pour l'emploi mais, dès à présent, les chiffres vous donnent tort. Vous n'arriverez pas aux résultats escomptés.

J'en arrive au troisième volet qui me paraît le plus important, celui qui regroupe la plupart des mesures dont vous êtes l'auteur dans le cadre du projet de loi dont nous discutons aujourd'hui et qui visent à assurer l'Union économique et monétaire ainsi que l'entrée de la Belgique dans le premier groupe de pays.

Permettez-moi d'abord de rappeler que, dans ce domaine, nous avons connu des années de rage taxatoire ayant conduit la Belgique à se situer aujourd'hui, dans la combinaison des quinze pays membres de l'Union européenne, immédiatement derrière les pays scandinaves dont la réputation en matière de taxation n'est plus à faire. Je rappelle qu'à l'époque où la Suède connaissait des taux confiscatoires de l'impôt, l'émigration était le seul recours de ses habitants.

Selon les données actuelles fournies par la Banque nationale de Belgique, dans notre pays le prélèvement fiscal s'élevait en 1994 à 46,9 p.c. du PIB, ce qui place la Belgique littéralement en tête de toutes les comparaisons internationales. Chez nos trois principaux partenaires, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, le prélèvement fiscal est de 45,4 p.c. Si nous ajoutons à ces principaux partenaires l'Italie et le Royaume-Uni, nous atteignons le niveau de 42,4 p.c. Pour l'Union européenne le taux est de 40,8 p.c. Si nous ajoutons à l'Union européenne les deux grands autres pays industrialisés que sont les États-Unis et le Japon, le prélèvement moyen est de 39,4 p.c. tandis que pour l'OCDE il est de 38,1 p.c.

À l'heure actuelle, dans notre pays, le prélèvement fiscal par rapport au produit intérieur brut est donc de 9 p.c. supérieur à celui des autres pays du monde industrialisé. En 1994, le déficit en matière de finances publiques était supérieur à 4 p.c. du produit intérieur brut. La consommation de la part du produit intérieur brut prélevé par l'État dépasse donc largement 50 p.c.

Voilà où nous en sommes au moment où de nouvelles dispositions fiscales sont prévues, lesquelles devraient aggraver davantage la situation de notre pays en la matière.

Bon nombre de partisans de votre politique, monsieur le Vice-Premier ministre, ­ en particulier, le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, auxiliaire précieux pour vous s'il en est ­ soutiennent que les excédents de la balance commerciale peuvent justifier votre comportement et que, par conséquent, la situation n'est pas catastrophique.

D'aucuns ajoutent, en s'en gargarisant, que le taux d'inflation belge étant parmi les plus bas, le Gouvernement peut aussi être félicité à cet égard.

D'abord, en ce qui concerne les excédents commerciaux, ceux-ci nous coûtent très cher. En effet, étant donné le niveau élevé des rémunérations et des salaires, nous devons favoriser de fortes hausses de productivité afin que certaines entreprises puissent s'épanouir ou continuent à prospérer. Cependant, cette situation entraîne des conséquences négatives : je citerai la liquidation de nombreuses entreprises incapables d'atteindre cette productivité et le taux élevé de chômage, lequel atteint 25 p.c. de la population active.

Ensuite, j'évoquerai le fait que le faible niveau d'inflation repose largement sur des chiffres qui ne reflètent plus correctement le coût de la vie.

En effet, monsieur le Vice-Premier ministre, votre fameux index-santé n'a pas d'autre but que d'éviter l'incorporation de toutes les hausses de coût de type fiscal dans l'index. La plupart des autres pays industrialisés commencent à nous rejoindre dans ce domaine et si le Luxembourg, par exemple, a un index supérieur au nôtre, c'est parce qu'il y a introduit les hausses en matière de TVA. À cet égard, notre pays n'est certainement pas un modèle ou un leader. Il apparaît qu'il se trouve simplement dans un peloton, parmi d'autres pays.

Les rodomontades du gouverneur de la Banque nationale et des membres du Gouvernement belge sont-elles suivies par l'opinion publique nationale ou internationale ? Certains journaux belges, généralement favorables au Gouvernement, ne mâchent pas leurs mots à son égard. Le 21 novembre 1955, De Standaard , qui, d'ordinaire, a tendance à relever les actions positives du Gouvernement, relevait que : « De federale Regering blijft (niet naar een tweede, maar) naar een eerste adem zoeken. » Cela signifie que, cinq mois après la formation du Gouvernement, celui-ci n'a pas encore trouvé son premier souffle pour prendre la moindre initiative en la matière.

La Libre Belgique , qui ne vous est pas défavorable non plus, monsieur le Vice-Premier ministre, et qui constitue un soutien pour votre Gouvernement, surtout en période de crise ­ votre parti, le PSC, en a connu de nombreuses, monsieur le Vice-Premier ministre ­, intitulait un de ses articles comme suit : « Un budget sans corps pour une coalition sans âme. » On ne pourrait mieux traduire la réalité politique de votre Gouvernement !

Les critiques de certains journaux internationaux renommés sont encore plus virulentes à votre égard, monsieur le Vice-premier ministre. Les conférences de presse données par M. Verplaetse ou celles que vous organisez avec le Premier ministre sont commentées sous les titres les plus divers dans la presse. Ainsi, par exemple, la Neue Zürcher Zeitung titre : « Belgiens wunderbare Budgetsanierung » , ce qui signifie : la guérison miraculeuse du budget belge.

Quelque temps après, le même journal publiait les mesures contenues dans la loi dont nous discutons actuellement en les comparant à l'oeuvre d'un cordonnier ­ accompagnée de mesures bureaucratiques ­ ayant pour objectif de tenter de « rafistoler » des chaussures devenues impossibles à porter.

Par ailleurs, le Wall Street Journal publie au moins une fois par mois un éditorial qui fait un sort à vos prétentions en ce qui concerne l'assainissement, monsieur le Vice-Premier ministre.

Enfin, le journal De Standaard a publié le lundi 11 décembre 1995 un élément d'infographie qui mérite d'être médité par ceux qui croient que l'adaptation aux critères de Maastricht entraînera ne fût-ce qu'une modeste atténuation de la pression exercée sur les revenus. En effet, il est clairement indiqué que la Belgique fait partie des pays où les réserves de pensions sont les plus basses par rapport à tous les autres pays industrialisés : ainsi, le Portugal et la Belgique ont tous deux consacré 8 p.c. de leur PIB à la constitution de fonds de pension; l'Allemagne atteint 16 p.c., la Finlande 21 p.c., l'Irlande 32 p.c., la Grande-Bretagne 76 p.c., le Danemark 77 p.c., la Suisse 80 p.c. et les Pays-Bas 124 p.c.

Vous pouvez donc préparer la population à devoir poursuivre son effort, monsieur le Vice-Premier ministre, même quand l'objectif des 60 p.c. fixé par le Traité de Maastricht pour la troisième phase de l'Union économique et monétaire sera atteint. Cette façon de penser se retrouve dans l'opinion internationale en ce qui concerne les données budgétaires et financières de notre pays.

Votre budget est donc mal accepté par l'opinion tant nationale qu'internationale. Même si, d'après vous, il semble atteindre l'objectif des 3 p.c. ­ ce point est d'ailleurs dès à présent contesté par la Commission européenne ­ il comporte tant de mesures one shot que l'on peut déjà prévoir un déficit bien supérieur à 3,1 p.c. en 1997.

La façon de procéder à l'assainissement permet de constater qu'en matière de dépenses, 34 p.c. d'économies sont prévues mais également 66 p.c. de recettes supplémentaires, dont 40 p.c. sont one shot et devront donc faire l'objet d'un correctif pour que le déficit reste au niveau des 3 p.c. requis par le Traité de Maastricht en 1997.

Les jugements internationaux émis à l'égard de la Belgique sont de plus en plus négatifs. En effet, lorsque les objectifs que vous voulez atteindre sont présentés à la communauté internationale, ils suscitent des réactions diverses, notamment celle du commissaire européen M. de Silguy qui indique que la probabilité de voir la Belgique entrer dans l'Union économique et monétaire est faible : elle serait le neuvième pays par ordre de mérite.

Cette Union économique et monétaire se heurte évidemment à toute une série de critiques. Certains reprochent aux critères de convergence un manque de rigueur sociale et économique; d'autres, au contraire, ne les trouvent pas assez rigoureux, d'autres encore estiment que l'approche n'est pas scientifiquement fondée et, par exemple, que la zone monétaire en question n'est ni optimale ni assortie d'une politique économique appropriée pour sous-tendre la monnaie européenne.

Parmi ceux qui regrettent le manque de rigueur, il y a bien sûr l'Allemagne. Comme la France et la Grande-Bretagne perdent leur souveraineté politique, l'Allemagne risque de perdre sa souveraineté monétaire et économique. D'aucuns veulent donner des gages à la population, qui craint cette évolution. Le ministre allemand des Finances veut instaurer un plan de stabilité qui prévoirait des contraintes plus rigoureuses pour les pays qui ne respecteraient pas l'objectif des 3 p.c. Un des buts serait notamment un taux de 1 p.c. de déficit en période de haute conjoncture, assorti de sanctions. Inutile de dire que la Belgique n'atteindra jamais un tel chiffre quels que soient vos efforts, monsieur le Vice-Premier ministre. La Banque fédérale allemande, quant à elle, manifeste aussi de l'inquiétude.

À l'opposé de ce point de vue se situent l'ensemble des pays qui, ne pouvant atteindre les critères de Maastricht, jugent que ceux-ci ne sont pas assez sociaux et ne tiennent pas compte des impératifs politiques. Ils estiment que les critères devraient être atténués.

Si pour l'une ou l'autre de ces raisons, l'Union économique et monétaire devait être remise en cause, vous auriez perdu votre pari, monsieur le Vice-Premier ministre. Personnellement, je vous soutiens totalement quand vous plaidez pour le respect de la date du 1er janvier 1999. Des scientifiques ­ les cinq sages allemands ainsi que des fonctionnaires de divers pays ­ ont une approche différente et voudraient différer cette échéance. J'espère qu'il n'en sera rien.

Je voudrais encore aborder ce point sous un autre aspect. Lors d'une conférence de presse, voici trois semaines, le commissaire de Silguy a énoncé une liste de huit pays qui sont pratiquement sûrs d'atteindre les 3 p.c. Je laisserai le critère de l'accumulation de la dette de côté. Ces huit pays sont le grand-duché de Luxembourg, l'Allemagne, le Danemark, la France, l'Irlande, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la Finlande. Trois autres pays : l'Espagne, la Suède et la Belgique ­ nous ne sommes pas en très bonne compagnie en la matière ­ sont jugés d'un niveau insuffisant pour atteindre 3 p.c. en 1997 sans de nouveaux efforts. La probabilité de l'échec est donc considérable pour nous. Cette conférence de presse a été évoquée à la première page de tous les journaux, monsieur le Vice-Premier ministre.

M. Maystadt, Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur. ­ Je vous communiquerai le texte du rapport qui dit exactement l'inverse, monsieur Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le Vice-Premier ministre, je vous dis ce que j'ai lu dans les journaux, mais peut-être avez-vous une source privilégiée d'information. Les propos tenus en public par le commissaire ne semblent pas les mêmes que ceux qu'il vous communique. Pour ma part, j'attache une certaine importance à ce qui se dit en public.

M. Maystadt, Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur. ­ Je vous transmettrai une copie du document officiel de la Commission européenne, document qui a été transmis à tous les membres du Conseil.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Si je vous entends bien, monsieur le Vice-Premier ministre, le commissaire exprime en public une opinion différente de celle de la Commission. Vous vous inscrivez donc en faux contre ses propos repris par la presse.

M. Maystadt, Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur. ­ Non, j'ai lu la presse comme vous, mais je n'ai pas eu le même sentiment.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Je vous fournirai donc l'article, monsieur le Vice-Premier ministre. Je vous communiquerai la date exacte à laquelle le commissaire de Silguy a placé la Belgique en compagnie de l'Espagne et la Suède parmi le groupe de pays non susceptibles, sans nouveaux efforts, d'atteindre le taux de 3 p.c. en 1997. J'ajoute que votre budget pour 1996 est bien révélateur du risque que nous courons.

À côté de ces données quantitatives et mathématiques, autre chose m'inquiète beaucoup. En effet, à l'heure actuelle, on constate toujours un profond respect envers les six pays fondateurs de l'Union européenne, parmi lesquels figure l'Italie, dont les chances d'atteindre l'objectif de 60 p.c. de dette et le déficit de 3 p.c. par rapport au PIB sont quasi nulles. Je crains que l'Italie ne soit pas le seul pays fondateur qui sera mis provisoirement à l'écart au moment de la création de l'Union économique et monétaire au 1er janvier 1999. Dans ses récentes conférences de presse ­ auxquelles vous avez d'ailleurs assisté, monsieur le Vice-Premier ministre ­, votre collègue luxembourgeois, Jean-Claude Juncker, a indiqué que son pays se préparait à entrer dans cette Union, qu'il espérait qu'il en était de même pour la Belgique, mais qu'il n'hésiterait pas un seul instant à couper le lien entre les deux monnaies si les circonstances l'imposaient. Nous courons donc un certain risque.

Si vous voulez concrétiser votre ambition, monsieur le Vice-Premier ministre ­ je la partage d'ailleurs totalement puisque, depuis des années, notre volonté est d'assainir et celle-ci n'a jamais été aussi forte qu'au moment où nous étions en fonction au Gouvernement ­, vous devrez prendre d'autres mesures à partir du budget de 1997 pour qu'à cette époque on ne puisse plus vous adresser de reproches au sujet des 3 p.c.

Quant à la dette publique accumulée, elle baisse chaque année d'environ 1 p.c. Si le Conseil des ministres juge cette diminution suffisante, tant mieux, mais je me permets d'en douter lorsque je constate les résultats obtenus par l'Irlande, qui a réduit sa dette d'environ 10 p.c.

Quelles mesures comptez-vous prendre ? Il est fréquemment question de la cotisation sociale généralisée. Elle n'a pas encore été acceptée, mais ce sera peut-être le cas prochainement. Vous prévoyez également un assainissement dans le domaine de la sécurité sociale mais vous aurez beaucoup de difficultés à atteindre les buts escomptés. Vous envisagez aussi un impôt sur la fortune, mais je suis sûr que vous l'auriez déjà adopté s'il avait un impact significatif à court terme. Nous avons déjà un impôt sur la fortune immobilière qui n'est pas négligeable et, s'il est décidé, l'impôt sur la fortune ne donnera des résultats que dans trois ou quatre ans. Dans un premier stade, il n'aboutira qu'à une nouvelle fuite des capitaux et une perte de confiance des investisseurs envers l'État. En instaurant cet impôt ­ ce dont je doute, monsieur le Vice-Premier ministre ­ vous recueilleriez toute l'impopularité de la mesure et vous n'auriez nullement la satisfaction d'en récolter personnellement les fruits, lesquels ne pourront pas être engrangés avant 1998 ou 1999.

Que reste-t-il comme actions ? Des ficelles, des trucs, des initiatives se situant à la limite de l'admissible. Tel est le contenu du projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui. D'ailleurs, certaines des initiatives que vous avez prises précédemment ont notamment été annulées par la Cour d'arbitrage. La Chambre débat actuellement du nouveau texte de loi que vous avez déposé le 5 décembre et qui vise à réformer l'impôt des non-résidents : sociétés, succursales d'entreprises établies à l'étranger et particuliers. Je pense que vous n'avez pas à vous féliciter du fait de voir totalement récusée par la Cour d'arbitrage une législation à laquelle vous vous êtes attaché il y a trois ans à peine et entrée en vigueur en 1992. Par le biais de cette législation, vous avez en effet introduit des injustices et créé un déséquilibre.

Dans d'autres domaines également, vous-même ou certains de vos collègues avez pris des initiatives qui, cette fois, ne sont pas en contradiction avec les règles d'équité dont la Cour d'arbitrage est la gardienne mais avec celles édictées par l'Union européenne.

Quelle était en effet l'opportunité du passeport européen des entreprises que vous avez mis en oeuvre avec votre collègue des Affaires économiques, permettant aux succursales de groupes établis à l'étranger de travailler en Belgique ? Au lieu d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises belges, vous avez cru pouvoir imposer aux succursales de groupes étrangers les règles applicables à nos entreprises. À cet égard, je signale que j'avais introduit un amendement concernant une des transpositions de directive en lois belges, visant à alléger les contraintes pesant sur les entreprises belges. Une plainte déposée devant la Commission européenne et un avis motivé au Gouvernement belge ont constitué la conséquence de cette initiative malencontreuse de transposition. Actuellement, le Gouvernement est obligé d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises, mesure qu'il avait précédemment refusée à l'opposition. Pourquoi ne pas vous fier, dès le début, aux avis motivés rendus par des experts en la matière ? Cette méthode vous aurait évité de perdre la face aujourd'hui.

Le rapporteur nous a livré, dans son excellent rapport, de façon détaillée, les réflexions qu'appellent les propositions contenues dans ce projet de loi, ce qui m'évitera des redites. Je crains que ces mesures ne vous confrontent une fois de plus à des réactions allant à l'encontre de vos objectifs, à des recours introduits devant la Cour d'arbitrage ou la Commission européenne et à l'obligation de devoir faire marche arrière dans un an ou deux.

Je ne m'étendrai pas sur les mesures contenues dans ce projet de loi. Certaines d'entre elles nous semblent simplement être animées par le désir d'augmenter les recettes. Elles n'encouragent donc pas la confiance envers le Gouvernement. Je pense notamment à l'augmentation du précompte mobilier. Faire et défaire, c'est toujours travailler ! Cette mesure est un symbole supplémentaire de la rage taxatoire. Vous avez agi de la même manière dans le domaine de la fiscalité applicable aux SICAV, de l'indexation des barèmes fiscaux ­ qui a été supprimée ­ et de l'épargne-pension, matière dans laquelle vous avez renié certains engagements. En d'autres termes, vous établissez une mesure au début d'une législature et, celle-ci n'étant pas encore terminée, vous prenez déjà une décision allant en sens inverse. Vous subissez en outre l'inconvénient de la longueur de votre mandat. Vous êtes parfois obligé de défaire ce que vous avez été contraint de faire sous un précédent Gouvernement. Vos coalisés ne sont cependant pas différents. Je pense par conséquent que vous devriez être plus attentif à votre cohérence personnelle.

Je reviendrai ultérieurement aux achats et ventes d'actions pour qualifier globalement la politique gouvernementale en la matière.

L'impôt forfaitaire touchant les producteurs d'électricité est un impôt de répartition digne du Moyen Âge. Une politique mettant tous les secteurs sur un même pied permettrait d'éviter l'écueil de formules totalement spécifiques qui, en fait, ne s'expliquent aucunement par l'équité. Vous n'osez pas atteindre les communes; façon de voir que je peux partager. Mais alors, de grâce, revoyez fondamentalement la fiscalité frappant l'ensemble des producteurs d'électricité. Si vous voulez traiter l'électricité comme les autres secteurs, il existe d'autres techniques que l'impôt de répartition.

Le bon d'assurance : c'est de nouveau le combat de la lance et du bouclier !

En ce qui concerne la taxe compensatoire des accises, je trouve passablement scandaleux que, pendant que nous étions engagés dans un débat et que nous introduisions des propositions allant dans le sens de celles déposées par le chef du groupe CVP, M. Tant, à la Chambre, vous rejetiez nos propositions. Or, en lisant le bulletin relatant les travaux de la Chambre du mardi 12 ­ c'est-à-dire précisément au moment où nous nous penchions sur cette matière en commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat ­, je constate que le Gouvernement accepte de la Chambre ce qu'il refuse au Sénat ! Votre refus d'accepter notre amendement sous prétexte d'éviter la navette est la meilleure façon de démonétiser notre structure politique en ravalant le Sénat au rang de « Parlement croupion ».

Le nouveau régime en matière de crédit d'impôt pour les entreprises crée une autre injustice. Vous retirez en effet aux administrateurs et aux actionnaires des sociétés quelque chose dont ils ont bénéficié pendant une dizaine d'années. Votre crédit d'impôt, d'ailleurs singulièrement limité dans le temps, est assorti de contraintes ne faisant pas toujours nécessairement le bonheur d'entreprises croyant pouvoir se fonder sur les propositions à première vue intéressantes. L'examen attentif de ces propositions et de tout ce qui s'y rattache montre que même les entreprises des classes moyennes les mieux organisées feraient bien d'être prudentes avant de chercher à tirer parti de telles mesures.

Je vous concède cependant une ou deux mesures intéressantes comme celles relatives aux brevets, les mesures en faveur de l'emploi ­ notamment à propos du personnel supplémentaire en matière scientifique ­ ainsi que le régime fiscal accordé au secteur du logement qui, avec un taux de 12 p.c., laisse espérer un redressement dans le domaine de la construction.

Voilà les quelques commentaires que j'entendais consacrer au contenu de ce projet de loi qui est, une fois de plus, un patchwork composé d'une multitude de mesures dépourvues de logique globale, mise à part celle esquissée au début de mon intervention. Pour illustrer mon propos, j'évoquerai les déclarations récentes de deux éminentes personnalités.

Un spécialiste de la fiscalité, professeur à l'Ichec ­ institution que vous connaissez bien et dont la réputation est excellente en matière fiscale ­, le professeur Kleynen, considère que toutes les mesures adoptées au cours des dernières années constituent une jungle d'incohérence et que leur traduction dans le Code des impôts sur les revenus a pour conséquence que plus personne ne s'y retrouve.

Ce professeur préconise exactement l'inverse des mesures que vous recommandez : nettoyer notre législation de toutes les inepties introduites ­ notamment en matière de pertes, de fusions, de provisions pour pertes, de revenus déjà taxés ­ au travers des projets de loi que vous nous soumettez depuis 1988.

Ce même professeur conseille d'introduire dans notre législation le principe de la taxation consolidée des groupes de sociétés, ce à quoi aspirent tous les groupes belges, encore confrontés à la nécessité de faire appel à toutes sortes d'artifices pour que les pertes d'une filiale puissent, dans une certaine mesure, être compensées par des résultats positifs dans l'autre.

Il est invraisemblable de taxer les bénéfices d'entités juridiques distinctes sans prendre le moins du monde en considération les pertes réalisées au sein d'autres entités du même groupe.

Il est également insensé d'empêcher le regroupement de sociétés interdépendantes lorsque l'une d'elles dispose de pertes récupérables ou de réserves immunisées.

En outre, il faudrait également veiller à ce que les créances, en pratique totalement perdues, puissent enfin être amorties dans la comptabilité, en particulier lorsqu'il s'agit d'établissements financiers ou de crédit. Actuellement encore, selon votre administration, pour qu'une créance soit perdue, le débiteur doit être déclaré en faillite, celle-ci doit être clôturée et il doit apparaître clairement que rien n'est récupérable. Or, pendant ce temps, les établissements financiers ou de crédit continuent à être taxés. Cette situation ridicule qui correspond à une fiction tout à fait inadmissible n'existant dans aucun autre pays européen doit cesser.

Le professeur Kleynen recommande également de supprimer autant que possible la discrimination qui favorise aujourd'hui outrancièrement les placements sans risque par rapport au capital à risque, aux revenus de l'immobilier et du travail. Vous avez déclaré que la mesure consistant à réduire à 15 p.c. le taux s'élevant aujourd'hui à 25,75 p.c. représente un coût de 7 milliards. Toutefois, si vous ne prenez pas cette décision, vous risquez à brève échéance d'être, comme en 1980, confronté à l'impérative nécessité de refinancer nos entreprises. Un pays dans lequel le capital à risque a disparu est à la merci de toutes les crises et de toutes les faillites. Nous devrons bientôt prendre des mesures corrigeant le fait que le capital sans risque est taxé à raison de 15 p.c. alors que le capital à risque l'est à concurrence de 60 p.c. sur le résultat distribué. Jamais la discrimination n'a été aussi importante entre ces deux catégories. Vous y contribuez largement.

Il conviendrait enfin de bannir une fois pour toutes de nos moeurs politiques la pratique de la modification rétroactive de règles fiscales.

Je voudrais maintenant citer une autre personnalité, encore plus proche du Sénat et des partis de la majorité : notre ancien collègue, le sénateur honoraire Étienne Cooreman, devenu président de la Bourse, ce qui n'a apparemment pas affecté son franc-parler puisque, dans un article publié le 2 décembre, il recommande une série de mesures se situant vraiment aux antipodes des dispositions que vous préconisez.

M. Cooreman ne manque d'ailleurs pas d'humour ni d'allure en intitulant son interview « Suggestions à un Gouvernement intelligent ». Il a ajouté d'ailleurs que, par définition, les ministres sont tous intelligents mais qu'ils font souvent un certain nombre de choses stupides.

Permettez-moi de vous dire, monsieur le Vice-Premier ministre, que vous êtes probablement un des ministres les plus intelligents de ce Gouvernement. J'en veux pour preuve le fait que vous ayez survécu aux conditions difficiles dans lesquelles vous avez dû travailler depuis 1988. Aussi, j'ose espérer que vous aurez à coeur de restaurer la confiance dans ce pays, condition sine qua non pour qu'un redressement durable intervienne, comme vous avez pu le constater avec les libéraux à partir de 1981. Pour restaurer cette confiance, je souhaite que vous teniez compte d'un certain nombre de suggestions que vous trouverez dans les publications signées par notre ancien collègue Cooreman et par le professeur Kleynen. Le jour où vous déposerez des projets de loi inspirés par ces suggestions-là, nous pourrons vous approuver et le pays s'en portera beaucoup mieux. (Applaudissements.)

M. le Président. ­ La parole est à M. Hotyat.

M. Hotyat (PS). ­ Monsieur le Président, dans un contexte socio-économique particulièrement difficile où les marges de manoeuvre du Gouvernement sont sans cesse restreintes, la réalisation du budget 1996 a été particulièrement ardue. Le Gouvernement a dû faire, dans un esprit de compromis, des arbitrages difficiles. Aussi, je souhaite souligner les raisons majeures qui justifient le soutien du groupe socialiste au projet de loi-programme dont nous débattons.

S'il n'y a pas lieu de se réjouir des contraintes liées à la rigueur budgétaire, les mesures principales proposées par le Gouvernement rencontrent toutefois notre souci d'équité et de justice sociale.

Je soulignerai d'abord les dispositions fiscales proposées qui constituent un pas vers une redistribution plus solidaire des revenus du pays et leur affectation à des finalités sociales.

Depuis 1994, certaines recettes fiscales ont été affectées à la sécurité sociale. L'extension de ce financement alternatif par l'augmentation du précompte mobilier à 15 p.c. tend à une meilleure répartition de l'effort fiscal entre les différents types de revenus. Cette ressource supplémentaire sera en effet affectée au financement de la sécurité sociale, comme s'y est engagé le Gouvernement. Elle contribuera à hauteur de 6,1 milliards à l'augmentation du financement alternatif d'un montant de 10,1 milliards, acquis à la sécurité sociale.

Au moment où s'engage le débat sur l'avenir de notre système de protection sociale, il nous paraît essentiel d'affirmer que celui-ci ne saurait plus être supporté par les seuls revenus du travail. Nous nous réjouissons donc de la mise en oeuvre de ces nouvelles mesures de financement alternatif.

Cette mesure contribue également à l'harmonisation fiscale telle que prévue par les directives européennes. Faut-il rappeler que le parti socialiste est favorable à une telle harmonisation des prélèvements fiscaux, condition substantielle à la construction d'une Europe à dimension sociale ?

Il est juste que les secteurs économiques en situation privilégiée dans ces moments difficiles soient sollicités pour participer à l'effort fiscal. Aussi, l'impôt forfaitaire sur les producteurs d'électricité sera augmenté de 1,4 milliard.

Il convient également de se réjouir de la décision du Gouvernement d'intensifier sa lutte contre la fraude fiscale qui pervertit et mine la recherche du consensus social. Il s'est, en effet, engagé à briser le mécanisme de déduction par les entreprises des intérêts afférents au financement par l'emprunt de certaines actions qui conduisait en fait à des doubles déductions par les entreprises, et ce par une utilisation abusive du régime des revenus définitivement taxés.

Le projet de loi que nous examinons contient aussi des mesures à caractère incitatif en faveur des secteurs en difficulté. La diminution du taux de TVA devrait favoriser la relance du secteur de la construction, grand utilisateur de main-d'oeuvre.

Nous constatons que, dans le soutien accordé à ce secteur, la dimension sociale a été prise en compte. En effet, en ce qui concerne les logements sociaux institutionnels, le taux actuel de 12 p.c. est ramené à 6 p.c. pour une période de deux ans prenant cours le 1er janvier 1996. Selon nous, il serait opportun que cette mesure soit confirmée à l'issue de la période transitoire imposée par les contingences européennes. La baisse des taux devrait encourager la construction de logements sociaux institutionnels, mais il est évident que deux années ne suffiront pas à combler l'énorme distorsion entre l'offre et la demande à ce niveau.

Une autre mesure incitative est le fait que le taux de TVA appliqué au logement social privé sera ramené à 12 p.c. pour la première tranche de travaux de deux millions.

Enfin, la diminution de la durée d'occupation nécessaire pour bénéficier du taux de TVA de 6 p.c. sur les travaux de rénovation ­ durée qui, de vingt ans, passe à quinze ans ­ est également un incitant non négligeable pour le secteur concerné.

Dans le même esprit, un soutien substantiel est accordé aux PME sous forme d'un report de crédit d'impôt, cette mesure visant à l'accroissement de leurs fonds propres.

La majoration de la déduction pour investissement accordée pour l'obtention de brevets est une mesure incitative favorable à la fois à l'extension des entreprises et au développement de la recherche dans notre pays. Pas ailleurs, tandis que le régime actuellement en vigueur réservait l'avantage de la déduction aux seules recherches réalisées au sein de l'entreprise, les mesures proposées permettent aux PME de déduire les investissements résultant de l'acquisition de brevets. Par l'adoption de cette mesure, le Gouvernement s'inscrit dans les objectifs, formulés dans sa déclaration, d'incitation à l'accès à la recherche appliquée pour les PME.

De même, je tiens à souligner le geste positif en faveur de la recherche scientifique dans les entreprises que constituent les mesures incitatives en matière d'emploi : une augmentation substantielle de l'exemption fiscale de bénéfices pour le recrutement de personnel supplémentaire affecté à ce secteur, ainsi qu'un assouplissement de la définition de cette affectation, à préciser ultérieurement par arrêté royal.

Monsieur le Président, les mesures que je viens rapidement d'évoquer témoignent des préoccupations sociales du Gouvernement qui, en rejetant toute démagogie facile en matière de fiscalité, a été à même de dégager une marge de manoeuvre pour favoriser des domaines sensibles tant de notre économie que de notre système social.

Mais il apparaît aussi dans ce texte aride une notion essentielle à nos yeux que je ne peux manquer de souligner : il s'agit de la première mention légale du service universel en matière de téléphonie. Elle garantit à tout usager le bénéfice d'un service minimum en matière de téléphonie, quel que soit son lieu d'habitation. Ce service sera financé par le truchement d'un fonds alimenté par les personnes offrant au public des infrastructures et des services de télécommunication ainsi que par les éditeurs d'annuaires.

Nous resterons, bien sûr, très vigilants quant à la nécessité de renforcer ce concept et d'en assurer la permanence.

Voilà donc passées en revue les principales raisons de notre soutien au projet de loi tel qu'il nous a été transmis par la Chambre.

Enfin, j'ajoute que nous ne partageons pas le catastrophisme de l'orateur du VLD qui m'a précédé à cette tribune et qui a évoqué l'insuccès de la procédure d'évocation.

Il est compréhensible que l'opposition libérale ressente un certain dépit lorsqu'une évocation sollicitée par elle n'aboutit pas. Cependant, cela ne justifie pas les propos exagérés que nous avons entendus.

Le moment viendra où sera démontrée l'utilité réelle de cette procédure à laquelle nous avons l'intention de recourir lorsque nous le jugerons opportun. (Applaudissements.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer D'Hooghe.

De heer D'Hooghe (CVP). ­ Mijnheer de Voorzitter, in het hoofdstuk « Overdracht van activa van het rijk » van dit ontwerp van programmawet wordt de overdracht voorbereid van een aantal kredietinstellingen aan de particuliere sector. Ook in het hoofdstuk « Telecommunicatie » wordt een minderheidsparticipatie in Belgacom te koop aangeboden.

Eén en ander gebeurt best snel ten einde de commerciële waarde van de participaties op peil te houden, maar ook ­ en dit geldt zeker op het vlak van de telecommunicatie ­ om tijdig te kunnen inspelen op de liberalisering van de markt die vanaf 1 januari 1998 ten volle haar beslag zal krijgen. In dit ontwerp van programmawet neemt de Regering dan ook het initiatief om via koninklijke besluiten de machtiging te krijgen, al dan niet beperkt in tijd, om in te spelen op deze evolutie. Een andere houding zou nefast zijn, zowel voor de openbare financiën, voor het efficiënt beheer, voor de financiële waarde van de betrokken instellingen en niet in het minst voor de dienstverlening die in de komende jaren aan de bevolking kan worden aangeboden en die op het vlak van infrastructuur en nutsvoorzieningen een belangrijke invloed zal hebben op de aantrekkingskracht van ons land op investeerders in diverse sectoren. Dit ontwerp heeft dus te maken met de belangen van de betrokken instellingen, maar ook met de economie en de tewerkstelling van België in het algemeen en met de dienstverlening aan de bevolking in het bijzonder. Daarom waarderen wij ook de maatregelen vervat in deze programmawet en het adequate handelen van de Regering.

Toch rijst de vraag of het ogenblik niet is aangebroken om, via overleg tussen deze assemblée ­ of de bevoegde commissie ­ en de verantwoordelijke ministers, een debat op gang te brengen over de te volgen procedure inzake de overdracht van activa. Ook de overdracht van financiële middelen van instellingen, bijvoorbeeld in het kader van de aanpassing van de dienstverlening, naar een nieuw op te richten rechtspersoon moet via dat overleg worden geregeld. Ik uit deze bedenking vanuit economische en sociale overwegingen, maar ook in het licht van de rol van bezinningskamer die de nieuwe Senaat moet kunnen spelen. Bovendien zou dit de transparantie van de operaties bevorderen en de vertrouwensrelatie tussen de overheid en de burger ten goede komen.

Als elementen die in een gesprek over de procedure van de overdracht van activa aan de particuliere sector ter sprake kunnen komen denk ik onder meer aan het uittekenen van een profiel waaraan overnemers of nieuwe instellingen moeten voldoen of aan de ruimte die via de Beurs voor het publiek wordt geschapen, aan het precies omschrijven van de doelstellingen die met de transactie moeten worden bereikt, aan de termijnen waarbinnen de resultaten moeten worden bekomen, aan het duidelijk omschrijven van het dienstenpakket dat door de participatienemer moet worden afgeleverd of aan de verplichting van de investeerder om hierover duidelijk kleur te bekennen, aan het verstrekken door de overheid van een duidelijk overzicht van de activa en de passiva van de ondernemingen waarvan de aandelen worden aangeboden, aan de termijnen waarbinnen de aanbiedingen of de participaties moeten worden afgeleverd alsook aan de vormvoorwaarden en tenslotte aan de omschrijving van de geldigheidsvoorwaarden van de aanbiedingen. Al deze belangrijke elementen kunnen wellicht de basis zijn voor een kaderwetgeving inzake de overdrachtsprocedure van de overheidsactiva.

Naar ons oordeel kunnen hiermee drie doelstellingen worden bereikt.

Men zou ten eerste het parlementaire toezicht op de transacties kunnen verbeteren, zonder evenwel de uitvoering van verrichtingen te storen en zonder de begrijpelijke discretie waarmee een aantal zaken moeten gebeuren, te hinderen. In een kaderwetgeving moet immers niet de gedetailleerde uitwerking worden opgenomen. Daarnaast zou de burger zich goed voelen bij doorzichtige operaties.

Ten tweede zouden er inzake het aan te bieden dienstenpakket betere garanties kunnen worden geboden, zoals ik reeds heb toegelicht. Zo moet in ieder geval aandacht worden besteed aan vragen over bijvoorbeeld het tariefbeleid dat in de dienstverlening kan worden gewaarborgd, de manier waarop de universele dienstverlening kan worden ingevuld en over de technische voorwaarden.

Ten derde zullen er in de particuliere sector meer kandidaten kunnen worden aangetrokken om in te tekenen en mee te werken aan bedoelde participaties, met betere biedingen en een voor de overheid gunstiger financieel resultaat als gevolg. Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de financiële instellingen en de particuliere ondernemingen buitengewoon huiverig zijn om te participeren in projecten waarvan zij het risico moeilijk kunnen inschatten. Hierin klaarheid scheppen zal de publieke financiën ten goede komen.

Er moet een gesprek op gang worden gebracht over de doelstellingen die ik zopas heb geformuleerd. De Senaat kan hierbij haar rol als reflectiekamer vervullen, liefst in overleg met de betrokken administraties.

M. le Président. ­ La parole est à Mme Willame.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Monsieur le Président, le présent projet de loi, tel que discuté en commission des Finances et des Affaires économiques, comporte des mesures fiscales et financières, des mesures relatives aux entreprises publiques et un chapitre concernant les télécommunications, plus particulièrement la privatisation de Belgacom et la définition du cadre légal dicté par l'Union européenne. Je vous expose notre position par rapport aux articles comportant des dispositions fiscales et financières; ma collègue Mme Bribosia vous donnera notre position cet après-midi par rapport à la problématique des télécommunications.

Tout d'abord, nous pensons que les critères d'accès à la monnaie unique inscrits dans le Traité de Maastricht doivent être respectés afin que la Belgique ne se retrouve pas en queue de peloton lors de la mise en oeuvre du système.

Nous pensons qu'il s'agit de quelque chose de fondamental pour notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé de soutenir ce projet de loi.

Le relèvement du précompte mobilier à 15 p.c. est une mesure nécessaire pour atteindre l'objectif budgétaire. Il paraît aussi vraisemblable qu'en cas d'harmonisation européenne, ce taux de 15 p.c. sera adopté. Il ne faut pas non plus oublier que les 3 p.c. de cotisation de crise ont été supprimés, ce qui atténue l'effet de cette mesure.

Il nous semblait aussi important de limiter un usage impropre qui, par achats-ventes d'actions, consistait en une double déduction à l'impôt des sociétés, une première fois au titre de revenus définitivement taxés sur les dividendes perçus et, une seconde fois, au titre d'intérêts sur le prêt finançant cette acquisition. En effet, le seul but que certains recherchaient était fiscal : ils ne montraient aucune volonté de devenir durablement actionnaires.

L'augmentation de l'impôt forfaitaire sur la production d'électricité, même si les producteurs répercutent cette mesure dans les prix au consommateur, pourrait être moins grave que ce que l'on estime actuellement. En effet, le coût de la production devrait diminuer ces prochaines années, notamment grâce à une meilleure gestion de la production; pour plus de détails, je vous renvoie à l'exposé fait en commission des Finances, le 6 décembre, sur le Plan d'équipement d'électricité. On aurait peut-être pu instaurer une taxe sur l'importation d'électricité. Cependant, le Gouvernement avait déposé un amendement à la Chambre, amendement qu'il a retiré afin de disposer d'un délai de réflexion plus long. En effet, la situation n'est pas trop urgente, l'ouverture du marché n'étant pas prévue avant 1998.

La taxe compensatoire des accises sur l'essence, dans un but d'équité entre les automobilistes, nous a semblé tout à fait défendable. De plus, la taxe permet de ne pas pénaliser les transporteurs routiers vis-à-vis de leurs collègues européens. Si certains ont critiqué la taxe sur les voitures au diesel, il ne faut pas oublier que les voitures les plus touchées par cette mesure sont les véhicules diesel de plus de 13 chevaux; or, cette catégorie comprend surtout des véhicules de société, pour lesquels 40 p.c. de la taxe sont récupérés par la déduction fiscale. En ce qui concerne les taxis, s'il est vrai qu'ils sont touchés par la taxe compensatoire d'accises, il ne faut pas oublier, comme je l'ai déjà mentionné pour les voitures de société, qu'il s'agit d'une augmentation des frais professionnels, qui est donc déductible.

Les autres mesures analysées en commission visent au renforcement de l'assise économique. La croissance des fonds propres des entreprises est encouragée dans le projet. Cependant, nous espérons que le problème de la conversion des dettes en capital sera pris en considération par le Gouvernement, afin de favoriser le renforcement des fonds propres. Enfin, la majoration de la déduction pour l'acquisition de brevets est étendue, ce qui, nous l'espérons, encouragera la recherche et la création de nouveaux produits et techniques porteurs pour l'avenir.

Certains ont critiqué l'alourdissement de la fiscalité, ce qui fait fuir le capital à risque. Mais c'est oublier les mesures prises en faveur de ce capital. Nous pensons ici à la diminution du précompte mobilier à 15 p.c. sur les nouvelles actions et à la création des SICAFI, favorisant les investissements dans le logement. De plus, avec la mise en place du crédit d'impôt, l'investissement des PME est encouragé.

Concernant la modification du statut fiscal des bons d'assurance, nous approuvons les mesures prises par le Gouvernement. En effet, certaines personnes ­ physiques ou, ce qui est plus grave encore, morales ­ utilisent ces bons comme un placement permettant d'échapper à la fiscalité.

Je voudrais terminer en insistant sur l'effort fourni en faveur de la construction. Les différentes mesures prises à ce sujet devraient favoriser la construction de logements sociaux privés et institutionnels dont notre pays a tellement besoin. Vu la situation économique de certaines catégories sociales, nous ne pouvons qu'approuver cet effort. (Applaudissements.)

M. le Président. ­ La parole est à M. Jonckheer.

M. Jonckheer (Écolo). ­ Monsieur le Président, dans une intervention relativement brève, je voudrais premièrement aborder le problème de la procédure d'évocation au Sénat. Ensuite, je profiterai de la présence du ministre pour l'interroger sur deux points précis de sa politique macro-économique et sur le calendrier relatif à la monnaie unique. Enfin, je ferai référence au service universel, mais j'aurai l'occasion d'y revenir davantage cet après-midi lors de la discussion des amendements.

Monsieur le Président, la manière dont le droit d'évocation a été utilisé jusqu'ici par le Sénat me rend particulièrement perplexe. Ce fut le cas pour le projet de loi sur les baux à loyer. Le projet a suivi le parcours habituel en commission puis en séance plénière pour retourner à la Chambre sans amendement. Il en sera de même pour le projet qui nous occupe. Nous contraignons aussi le ministre à être présent dans cet hémicycle. En outre, en dépit de l'attitude très active de son président, le débat au sein de la commission des Finances fut extrêmement réduit.

Mon groupe et moi-même considérons que le Sénat perd son temps et se discrédite en agissant de la sorte. J'aurai l'occasion de le redire au Président du Sénat ainsi qu'aux présidents de groupes. Je le répète : Nous n'ajoutons rien au débat et nous perdons notre temps durant trois semaines. Si nous continuons sur cette voie, je pense que, comme aujourd'hui, plus aucun journaliste ne prendra place ni dans les tribunes ni même dans les bureaux qui leur sont réservés. À mes yeux, l'évocation n'a de sens que si des membres de la majorité et de l'opposition parlementaires décident d'évoquer en fonction de principes tels qu'une éventuelle insuffisance juridique importante constatée dans le projet adopté par la Chambre ou pour des dispositions relatives aux droits fondamentaux des personnes directement ou indirectement concernées. Je pense par exemple au futur projet de loi du ministre Vande Lanotte qui risque d'être évoqué au Sénat.

M. Mahoux, vice-président, prend la présidence de l'assemblée

Je voudrais attirer l'attention des quelques membres présents : si nous avons déposé des amendements, ce qui peut paraître contradictoire avec l'opinion de notre groupe en matière d'évocation, c'est parce que ceux-ci portent uniquement sur le chapitre des télécommunications. Comme le Conseil d'État l'a indiqué, ce chapitre devait faire l'objet d'un projet de loi spécifique. Les motifs d'urgence invoqués par le Vice-Premier ministre ne nous ont guère convaincus. Il eut été préférable de disposer d'un projet de loi relative au secteur des télécommunications en tant que tel.

Cela étant dit, monsieur le Vice-Premier ministre, je voudrais vous soumettre deux questions précises à propos de la politique financière et budgétaire du Gouvernement.

La première concerne le pacte de stabilité de votre collègue allemand, Theo Waigel. Considérez-vous l'accord intervenu au dernier Conseil Ecofin comme un engagement politique des quatorze autres collègues par rapport à M. Waigel ou comme un engagement de type quasi juridique ? En d'autres termes, quelle est la conclusion politique de ce Conseil Ecofin ?

J'ai lu vos déclarations dans la presse, mais je voudrais savoir si les quinze gouvernements s'engagent vraiment dès à présent ­ au-delà de l'exercice 1997 ­ à poursuivre la réduction des déficits budgétaires de façon à atteindre 1 voire 0 p.c. comme semble le souhaiter la Communauté européenne. Si tel est le cas, j'aimerais que vous m'expliquiez, sur le plan belge et européen, la théorie économique qui vous pousse à dégager un surplus budgétaire primaire d'une telle importance qui, effectivement, s'il accélère le taux de désendettement de l'État belge et des autres États membres de la Communauté risque, par ailleurs, dans un contexte de croissance très morose, d'entraîner un effet déflatoire inacceptable. Compte tenu des taux d'intérêt et du niveau de la dette en Belgique, le but visé était, je le rappelle, d'atteindre un taux de 3 p.c. pour entraîner un effet boule de neige à l'envers.

Par ailleurs, nous visions un golden ruler correspondant plus ou moins au niveau des investissements publics annuels. En d'autres termes, un déficit budgétaire peut être autorisé dans la mesure où il couvre les investissements engagés par les autorités publiques. Or, nous sommes actuellement confrontés à ce chiffre de 1, voire de 0 p.c. Je comprends les Allemands qui craignent, de la part d'autres États, le manque de rigueur en matière de gestion des finances publiques. Je ne comprends toutefois pas les considérations macro-économiques qui, sur le plan de la croissance européenne, justifient une telle argumentation.

Ma deuxième question est donc la suivante : quels sont, selon vous, les leviers de la croissance pour 1996 et 1997 ? Sous la précédente législature, vous-même et M. Van Rompuy défendiez le schéma classique et orthodoxe suivant : niveau d'exportations élevé ­ ce fut le cas ­ relayé par des dépenses d'investissement accompagnées d'un relèvement de la consommation. Je ne dispose pas de toutes les statistiques mais il me semble que si les premier et deuxième leviers ont effectivement fonctionné, le troisième est resté en l'état. J'ai pris connaissance du rapport des prévisions pour 1995, établi pour dix mois. Considérez-vous aujourd'hui que ces prévisions seront atteintes comme le prévoyait le scénario établi par le Gouvernement ? Estimez-vous que vos prévisions pour 1996 restent correctes ?

À cet égard, j'ai pris connaissance de certains commentaires émis par des instituts de conjoncture belges et étrangers. Ils ont tendance à considérer que les taux et les hypothèses macro-économiques choisis pour l'établissement du budget 1996 sont peut-être trop élevés. Ces considérations ne me réjouissent pas. Je les lie cependant à la première question que je vous posais concernant le pacte de stabilité : n'entrons-nous pas dans un phénomène de croissance très lente, certes assortie d'un taux d'inflation très réduit ? La politique budgétaire qui doit nous permettre de nous aligner sur les critères de Maastricht induit l'installation de cette lente croissance. Partant, pour autant qu'il existe encore un lien solide entre croissance et emploi, nous évoluons vers une situation de création d'emplois totalement insuffisante.

Ces deux questions auraient évidemment pu faire l'objet d'une demande d'explications. Néanmoins comme les orateurs précédents, je souhaitais contribuer quelque peu à la qualité de ce débat. (Applaudissements.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Moens.

De heer Moens (SP). ­ Mijnheer de Voorzitter, eerst wil ik de heer Coene feliciteren en danken voor zijn uitstekend rapport. Het geeft mij de mogelijkheid en de « munitie » om te antwoorden op de meeste van de opmerkingen die hij hier als VLD-spreker heeft geformuleerd, en om in te gaan op de amendementen die hij met zijn collega's heeft ingediend.

Ik wil het in mijn betoog hebben over de relativiteit van alle dingen en dit aan de hand van de bespreking van ten eerste, de inhoud van de maatregelen die voorgesteld worden in dit ontwerp; ten tweede, de zogenaamde exorbitante volmachten die in het ontwerp vervat zouden zijn; ten derde, de waarde van het evocatierecht van de Senaat.

Naar de inhoud kunnen we in dit ontwerp enerzijds maatregelen onderscheiden die over het algemeen worden beschouwd als zijnde positief en derhalve op juichkreten worden onthaald. Nochtans kunnen ze ook worden bekritiseerd. Anderzijds zijn er maatregelen die negatief worden ervaren. Meestal gaat het dan over belastingverhogingen. Ik zal aantonen dat deze nochtans ook positieve kanten hebben. In alle kwaad schuilt immers iets goeds.

Tot de zogenaamde positieve maatregelen, behoort de verlaging van de BTW op de bouw. Deze maatregel is weliswaar het voorwerp van koninklijke besluiten, maar wordt toch ook in dit ontwerp vermeld. Het is een positieve maatregel onder andere voor de institutionele bouwheren van sociale woningen, maar de bouwheren die traditioneel aan de institutionele sociale woningbouw gebonden zijn, zoals de initiatiefnemers voor de bouw van woningen voor geplaatste kinderen, klagen. Zij kunnen het voordeel van de vermindering niet genieten. Niet iedereen is dus tevreden.

Een tweede maatregel betreft het belastingkrediet bij kapitaalverhoging voor KMO's en zelfstandigen. Ook dit wordt positief onthaald omdat de Regering de autofinanciering van deze bedrijven dringend moet stimuleren. De bestuurders en zaakvoerders verliezen wel het voordeel van de aftrek van de intrestlasten die betrekking hebben op de financiering van deze aandelen. Ook hier dus een negatief punt. Alles is relatief.

Ook de verhoogde aftrek voor bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek en voor het verwerven van octrooien roept vragen op. Er is verwarring over de definitie van « wetenschappelijk personeel ». Het is niet duidelijk over welke octrooien het gaat en wat « verwerven » betekent. De vreugde is niet onverdeeld.

De afschaffing van de belasting op de inverkeerstelling van wagens van minder dan 6 maanden oud, is op het eerste gezicht alleen positief. Degenen die deze belasting vroeger wel hebben moeten betalen, vinden het echter schandalig dat dit van nu af aan niet meer moet gebeuren.

Blijkbaar is niemand echt gelukkig, al moeten we toch toegeven dat er wel « iets zit » in deze maatregelen.

Dan komen we aan de « negatieve » maatregelen. Hier hebben we eerst en vooral het afschaffen van de mogelijkheid om de definitief belaste inkomsten op de dividenden ­ een goede maatregel voor vennootschappen die aandelen verwerven ­ te cumuleren met de aftrek van de intresten van de daartoe aangegane leningen. Deze maatregel zal dus pijnlijk zijn voor de vennootschappen. Het zijn echter juist deze vennootschappen die er vooral van zullen profiteren dat wij, onder andere door deze maatregel, de 3 pct.-norm van Maastricht zullen halen. In die zin moeten wij het nadeel dus enigszins milderen.

Een andere zogezegd negatieve maatregel is de accijnsverhoging op benzine. Die maatregel is toch niet echt negatief, want de accijnzen op benzine benaderen hierdoor het Europees gemiddelde. Wij richten ons dus meer op de ons omringende landen.

En dan is er de verhoging van de roerende voorheffing van 13 naar 15 pct., maar ook dat is een norm die in Europa waarschijnlijk zal worden veralgemeend.

Dieselrijders worden natuurlijk getroffen door een belasting die de accijnsverhoging op benzine moet compenseren. Zij mogen zich echter gelukkig prijzen, want zij worden nog altijd minder getroffen dan benzinerijders.

De elektriciteitsproducenten zullen inderdaad 1,4 miljard moeten ophoesten. Zij mogen echter niet klagen. Zoals de heer Hatry aantoonde, zijn ze met hun forfaitaire belasting immers nog altijd beter af dan indien ze gewoon vennootschapsbelasting zouden moeten betalen.

Deze maatregelen zijn dus weldoordacht. Sommigen verafschuwen ze en anderen bezingen ze. Het is echter het ene noch het andere : « Jean qui pleure et Jean qui rit. »

Dit geldt trouwens ook voor de overdracht van activa van het rijk. We dachten dat die maatregel geen kritiek zou oproepen, omdat de Regering hierdoor de financiële instellingen die nog moeten worden verkocht, zo optimaal mogelijk op de markt kan brengen. De heer D'Hooghe heeft ons echter zonet uitgelegd dat dit toch met een korreltje zout moet worden genomen. Ook de vergoeding door de gemeenten van prestaties die worden geleverd door de rijkswacht, wordt natuurlijk door de rijkswacht op gejuich onthaald, maar de gemeenten die zullen moeten betalen, zullen minder gelukkig zijn.

Het leger mag de opbrengst van de verkoop van materiaal voor zich houden. Dat geld komt dus niet bij de algemene middelen terecht. De andere ministers hadden evenwel misschien liever gezien dat van die opbrengst ook een stukje voor hen zou zijn.

En dan is er de strategische consolidatie van Belgacom. We horen hierover ook zowel positieve als negatieve klanken. Er worden in dit verband misschien maatregelen genomen waardoor de Staat in optimale omstandigheden zal kunnen verkopen, maar die maatregelen zijn dan weer nadelig voor de toekomstige aandeelhouders. Ook het personeel is niet zo gelukkig met de eventueel te nemen maatregelen.

M. Maystadt, Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur. ­ Monsieur le Président, je voudrais communiquer une information importante au Sénat. Le Conseil des ministres de ce matin a approuvé la cession de 50 p.c. ­ moins une action ­ du capital de Belgacom à un consortium composé de Ameritech, Tele Danmark et Singapore Telecom. Cette cession se fera au prix de 73 milliards, ce qui constitue une évaluation, pour la totalité de Belgacom, située du côté élevé de la fourchette. L'offre de ce consortium était la plus intéressante non seulement au point de vue financier, mais également au point de vue stratégique en ce qui concerne l'avenir de Belgacom.

À propos de la situation du personnel, l'offre prévoit l'absence de licenciements, même si des formules négociées de prépensions ou de départs volontaires sont évoquées. Toutefois, ces dispositions n'interviendraient pas avant 1998. Par ailleurs, le plan établi par le consortium prévoit une augmentation de la masse salariale.

L'offre retenue est par conséquent particulièrement intéressante dans l'optique d'une authentique consolidation stratégique à long terme de Belgacom.

De heer Moens (SP). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik dank de Vice-Eerste minister voor deze bijzonder belangrijke mededeling. We kunnen nu in elk geval niet beweren dat de Kamer altijd eerder wordt ingelicht dan de Senaat.

Maar hier is toch ook weer hetzelfde liedje van toepassing : « Jean qui pleure et Jean qui rit. » De prijs voor Belgacom is heel wat hoger dan verwacht en de Belgische Staat zal een goede zaak doen, maar de Nederlanders en de Zwitsers die naast de prijzen grepen zullen minder gelukkig zijn.

Het tweede deel van mijn uiteenzetting betreft de volmachten.

De Raad van State heeft als nooit tevoren scherp geprotesteerd tegen de manier waarop het Parlement zijn taken overdraagt aan de uitvoerende macht, en in zekere mate zelfs abdiceert. Het woord « buitensporig » wordt wel erg vaak gebruikt in het advies.

Ik wil ook dit echter relativeren. Zowel in de Kamer als in de commissie van de Senaat heeft de Regering argumenten aangebracht en opmerkingen gemaakt, waaruit blijkt dat de appreciatie van de Raad van State dikwijls geen oog heeft voor een aantal bedenkingen die de volmachten in feite inperken.

Het antwoord van de Regering was blijkbaar afdoende voor een groot aantal opmerkingen van de Raad van State, want de oppositie diende de desbetreffende amendementen niet meer in de plenaire vergadering in. Andere amendementen, geïnspireerd door het advies van de Raad van State, houdt de oppositie blijkbaar wel aan en dient ze ook in de plenaire vergadering in. Zal zij volharden in de boosheid ? Dat zou dan moeten worden bestraft, want zoals u weet, is perseverare diabolicum, hoewel errare humane est.

Ik zal de artikelen waarover het gaat bondig bespreken.

De artikelen 36 en 39 hebben betrekking op de overdracht van de activa van de Staat, meer in het bijzonder het Centraal Bureau voor hypothecair krediet.

De Raad van State maakte drie opmerkingen.

Ten eerste, het is onmogelijk bij volmachtbesluit, en dus bij koninklijk besluit, nieuwe waarborgen op te leggen aan de Staat. De Regering heeft deze opmerking ter harte genomen, en dat gedeelte uit de tekst geschrapt.

Een tweede opmerking wees erop dat men de markt van het hypothecair krediet toch niet zo maar bij volmachtbesluit kan regelen. Uit de discussie bleek echter dat er alleen maar regelend mag worden opgetreden in zover dit noodzakelijk is voor de voorbereiding van de overdracht van het Centraal Bureau. In artikel 36 staat : « De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, en teneinde de markt van het hypothecaire krediet op een meer efficiënte wijze te organiseren en de overdracht van het Centraal Bureau voor hypothecair krediet voor te bereiden, ... » Het woordje « en » tussen het gedeelte van de zin « op een meer efficiënte wijze te organiseren » en het gedeelte « de overdracht van het Centraal Bureau » is inclusief. Dit betekent dat beide gedeelten samen moeten worden gelezen, waardoor de volmacht zeer beperkt is.

Artikel 39 betreft de minimale vorm waaraan het verslag van de Regering aan de Kamer zou moeten voldoen. De minister heeft beloofd dat hij alle informatie zal verstrekken, en de volledige tekst van de koninklijke besluiten aan de Kamer zal voorleggen. Hij beloofde dat ook te zullen doen aan de Senaat, hoewel dat niet wordt opgelegd door de tekst. De minister wees er wel op dat hij de koninklijke besluiten niet kan laten bekrachtigen, omdat het in feite contracten zijn. Wat zou er gebeuren indien een van de assemblées een wijziging zou aanbrengen ? Dit is de reden waarom de minister de volmacht wenst te behouden, maar ons wel alle informatie wil verschaffen.

Artikel 48 betreft Landsverdediging. De kritiek van de Raad van State gaat over de opbrengst van verkocht materiaal. Deze opbrengsten zouden alleen in een begrotingsfonds mogen worden ingeschreven en dit onder controle van het Rekenhof, en niet normaal in de begroting. Zo'n begrotingsfonds maakt het mogelijk deze opbrengsten van jaar tot jaar over te boeken. De minister van Landsverdediging vindt het bizar dat daarover nu pas opmerkingen worden gemaakt aangezien de voorgestelde werkwijze reeds sinds 1992 wordt toegepast. Parlementaire controle is overigens verzekerd, enerzijds door de discussies over de begroting en anderzijds via vragen om uitleg in de Senaat en interpellaties in de Kamer. Volgens de minister past het dus niet te spreken van een uitgebreide nieuwe volmacht.

Artikel 59 betreffende de wijziging van de statuten van de NMBS, een bevoegdheid van de minister van Vervoer, gaf geen aanleiding tot enige vraag in de Kamer; de volksvertegenwoordigers waren blijkbaar overtuigd van het gelijk van de minister. De senatoren en de Raad van State hadden er echter wel vragen bij. De minister heeft uitgelegd dat deze statutenwijziging enkel een kleine technische ingreep vormt in de voorstelling van de balans van de NMBS. De overheidssubsidies verleend voor het dekken van verliezen, worden voortaan geboekt als provisies voor verliezen en verschijnen dus op de post kapitaal. Voor een dergelijke technische ingreep neemt men gemakkelijkheidshalve zijn toevlucht tot een koninklijk besluit, zij het ditmaal een volmachtsbesluit, omdat in casu een wet wordt gewijzigd.

De opmerkingen van de Raad van State bij de artikelen 81 tot en met 104 betreffende de telecommunicatie klinken heel wat strenger. Omdat haast alle betrokken maatregelen bij volmacht worden genomen vroeg de oppositie de volledige weglating van dit hoofdstuk. De minister heeft geantwoord dat de snelle wijziging van de regelgeving in het Europees recht in deze sector een snellere procedure vereist dan de traditionele parlementaire weg. Ook de onderhandelingen met privé-partners vergen soms hoogdringende maatregelen. De rol van de Staat in deze onderhandelingen moet inderdaad worden versterkt en dit kan natuurlijk makkelijker via besluiten dan via wetten.

Verder belooft de minister een integraal verslag uit te brengen aan het Parlement, de koninklijke besluiten voor te leggen aan de Raad van State en achteraf een gecoördineerde wettekst van alle genomen besluiten op te stellen. Op die wijze wordt het Parlement dus geenszins buiten spel gezet. Eigenlijk geeft de minister slechts uitvoering aan artikel 122 van de wet van 21 maart 1991 dat bepaalt dat behoudens voor de universele dienstverlening de telecommunicatiesector bij volmachtsbesluit kan worden beheerd. De minister overweegt wel de universele dienstverlening in een later stadium in te schuiven in artikel 122 dat nu reeds in een uitbreiding naar de « open netwerken » voorziet.

Het is waar dat de voorgestelde maatregelen eigenlijk bij wet moeten worden genomen, maar de minister heeft gelijk wanneer hij aanstipt dat zij ook in het verleden reeds bij besluit werden genomen.

Een aantal meer concrete ingrepen zijn wel voor kritiek vatbaar. Zo verzet de Raad van State zich formeel tegen artikel 91 betreffende de bijdragen voor het « Fonds voor de universele dienstverlening ». Volgens de Raad van State is dit een belasting en belastingen kunnen alleen bij wet worden geheven. Volgens de minister van Telecommunicatie gaat het hier in genen dele om een belasting, maar om de betaling voor een dienstverlening. De opbrengst hiervan kan uit de Rijksmiddelenbegroting worden gelicht en worden ingeschreven in de begroting van het Fonds voor algemene dienstverlening. De Kamer heeft de modaliteiten bovendien strenger gemaakt en schrijft een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit voor in plaats van een gewoon koninklijk besluit. Dat is een toegeving aan de kritiek op de overdreven machtsconcentratie in handen van de minister, zodat onze kritiek toch kan gemilderd worden.

De Koning zou eveneens de algemene wet op de boekhouding van de vennootschappen kunnen wijzigen, zomaar volgens eigen goeddunken, beweert de Raad van State. Dit is niet juist en de minister heeft uitdrukkelijk verklaard dat een eventuele wijziging alleen voor de sector van de telecommunicatie geldt.

In verband met artikel 97, dat handelt over de contracten die met de operatoren moeten worden gesloten, zegt de Raad van State dat de in de contracten overeen te komen termijnen per volmachtbesluit niet beperkt of uitgebreid kunnen worden. De minister heeft daarop geantwoord dat de vrijheid van contracteren hierdoor helemaal niet beperkt wordt, maar dat alleen het kader waarin deze vrijheid wordt uitgeoefend, veranderd kan worden door het beperken van de termijnen.

Over artikel 102 heb ik het reeds gehad. Het is een gewoon artikel dat het artikel 122 van de vroegere volmachtenwet aanvult. Dit artikel 122 gaf reeds volmachten en eigenlijk had de Raad van State, die zich hierover verwondert, dus beter moeten weten. Er is immers niets nieuws onder de zon.

Artikel 103 is een zeer lang artikel waarme de radio- en teledistributie volledig wordt geregeld bij koninklijk besluit en dus bij volmacht, terwijl eigenlijk wetteksten worden gewijzigd. Wanneer we het artikel echter lezen, moeten wij toegeven dat het zeer gedetailleerd bepaalt wat aan de Koning wordt toegelaten en dat dit hoofdzakelijk technische maatregelen zijn.

Voor dit onderdeel van mijn uiteenzetting concludeer ik dat de grote woorden die in verband met dit ontwerp werden gebruikt ­ het zou de bevoegdheid van onze Senaat in het gedrang brengen omdat wij abdiceren ­ te grote woorden zijn. Als ik het goed begrijp behouden wij wel degelijk ons controlerecht en onze bevoegdheden.

Tot slot ga ik nog kort in op het onderwerp evocatierecht. De Raad van State, daarin gevolgd door de oppositie, zegt uitdrukkelijk dat « de volmachten aan de Koning het evocatierecht van de Senaat dreigen te bemoeilijken ». Al heeft de Raad van State het letterlijk zo gezegd, toch heb ik daar vragen bij. Ik begrijp niet goed wat de Raad van State bedoelt. Wat wij nu doen, bewijst toch het tegendeel. Wij hebben deze artikelen geëvoceerd en we bespreken ze hier. Het evocatierecht als dusdanig is dus niet aangetast. Men zou natuurlijk kunnen zeggen dat de inhoud van de volmachtbesluiten in de toekomst niet meer in de Senaat zullen komen, omdat er dan in deze materies bij koninklijk besluit wordt geregeerd. Dat is echter niet omdat er volmachten zijn, maar omdat ook de Kamer deze zaken niet meer zal bespreken zodat er automatisch niets meer naar de Senaat kan komen. Nihil ex nihilum , uit niets kan niets komen, maar dat heeft dus niets met volmachten te maken. Het komt omdat de Kamer, die deze teksten als eerste heeft besproken, het niet nuttig vindt ook te discussiëren over de uitvoeringsbesluiten, die dus volmachtbesluiten zullen zijn.

Ook wil ik nog even op het evocatierecht in het algemeen ingaan. Ik denk dat wij dit recht op het ogenblik verkeerd begrijpen. Mijns inziens mag het, zowel door de oppositie als door de meerderheid, onder vier voorwaarden worden gebruikt.

Ten eerste, als er na de stemming in de Kamer blijkt dat er nieuwe feiten zijn die het nuttig maken de zaken opnieuw te bekijken.

Ten tweede, als blijkt dat er nieuwe, steekhoudende argumenten zijn aangebracht door meerderheid of oppositie waarmee men geen rekening heeft gehouden in de Kamer. De volgende redenen zijn van politieke aard.

Een derde reden is dus dat het nuttig kan zijn de Regering een tweede keer aan de tand te voelen, als duidelijk blijkt dat er in de Regering geen eensgezindheid is of dat er wrijvingen bestaan over bepaalde maatregelen.

Dit is des te meer het geval ­ en dat is de vierde reden ­ als in de Kamer blijkt dat er in de meerderheid dissidentie bestaat, dat men niet voor honderd procent met de maatregelen akkoord gaat. Ook dan is het nuttig in de Senaat een tweede bespreking te houden.

Buiten dat komt het er alleen op neer dat de Senaat zijn evocatierecht gebruikt om een politiek spelletje te spelen waarbij wij gewoon het werk van de Kamer overdoen zonder er iets aan te veranderen of te vermeerderen. Dat is puur tijdverlies. Op die manier zal de rol van de Senaat zeker niet belangrijker worden, wel integendeel. We moeten ons bovendien goed bewust zijn van de bedoelingen van de grondwetgever in verband met het evocatierecht. Volgens de grondwetgever heeft de Kamer voor optioneel bicamerale materies het eerste woord. De Senaat moet maar adjuvans , als hulp, optreden, als een nauwkeuriger formulering nodig is.

Wanneer de Senaat zonder grond of zonder reden evoceert, doet hij dus zeker geen genoegen aan de grondwetgever. Enig respect tegenover de grondwetgever mag toch van de Senaat worden verwacht.

Mijnheer de Voorzitter, ik besluit met te zeggen dat alle zaken relatief zijn, dus ook het evocatierecht. (Applaus.)

M. le Président. ­ La parole est à M. Maystadt, Vice-Premier ministre.

M. Maystadt, Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur. ­ Monsieur le Président, ma réponse sera assez brève. En effet, peu d'observations ont été formulées sur le projet lui-même et les réponses apportées par Mme Willame, MM. Hotyat, Moens et D'Hooghe sont tout à fait satisfaisantes du point de vue du Gouvernement. Ces orateurs ont souligné les aspects positifs du projet.

Je me limiterai donc aux questions plus générales et commencerai par dresser un rapide panorama de la situation de l'économie belge.

Tout d'abord, sur le plan budgétaire, nous ne disposons bien entendu pas encore des chiffres définitifs relatifs aux besoins de financement pour 1995, mais tout indique jusqu'à présent que nous atteindrons l'objectif, en tout cas en ce qui concerne l'entité I, regroupant le budget de l'État fédéral et la sécurité sociale, et cela, malgré une conjoncture nettement moins favorable que celle annoncée au moment du contrôle budgétaire et en dépit du fait que 1995 a été une année électorale.

Le cap sera donc maintenu en 1995 sur le plan budgétaire, ce qui contribue à renforcer notre crédibilité en ce domaine, soulignée par diverses instances internationales.

Dans le rapport auquel M. Hatry a fait allusion, la Commission européenne confirme que la norme de 3 p.c. devrait être atteinte en 1996. Au début de l'année prochaine, le Gouvernement s'attellera à la modernisation de la sécurité sociale, conformément à l'accord de Gouvernement. Cette modernisation devrait bien entendu avoir un effet durable sur les finances publiques et aider ainsi le Gouvernement à respecter la norme qu'il a lui-même proposée, valable à partir de 1997 et consistant à stabiliser le surplus primaire au niveau particulièrement élevé qui est déjà le nôtre actuellement. Cette mesure devrait contribuer à accélérer progressivement ce que nous pouvons appeler « l'effet boule de neige à l'envers », c'est-à-dire la diminution du rapport de la dette au PIB.

Tout récemment, dans un avis rendu à propos de la Belgique, le Fonds monétaire international soulignait : « The government has achieved considerable credibility in reducing the fiscal policy over the past two years. The federal budget for 1996 responds to the challenge of Maastricht. » On ne peut être plus clair. Le FMI considère donc que la Belgique a retrouvé sa crédibilité, en tout cas dans le domaine budgétaire. Je reconnais d'emblée que l'avis est moins positif en ce qui concerne d'autres aspects, en particulier le fonctionnement du marché de l'emploi.

En outre, l'effet « boule de neige » de la dette publique est incontestablement arrêté. Nous avons entamé ­ très modestement, je l'admets ­ l'effet inverse, mais les conditions sont réunies pour que celui-ci s'accélère dans les prochaines années. Je signale d'ailleurs que, selon les dernières estimations de la Commission européenne, nous ferions partie, en 1995, des trois pays ­ sur quinze ­ qui connaîtront une réduction du rapport de la dette au PIB, les deux autres États étant l'Irlande et le Danemark.

En ce qui concerne les taux d'intérêts, nos taux à court terme figurent parmi les plus bas de l'Union européenne, puisque nous sommes au même niveau que l'Allemagne et les Pays-Bas. Le différentiel d'intérêt existant entre la Belgique et l'Allemagne a donc disparu.

Je rappelle qu'il y a quelques années seulement, ce différentiel atteignait souvent les 2 p.c. Pour ce qui est des taux d'intérêt à long terme, nous nous situons également parmi les pays d'Europe ayant les taux les plus bas. Certes, on peut penser qu'ils sont encore trop élevés pour l'ensemble de l'Union européenne mais, dans le cadre de cette dernière, ils se situent immédiatement après ceux de l'Allemagne et des Pays-Bas, le différentiel étant actuellement de l'ordre 0,6 p.c.

J'ajoute que l'inflation est bien maîtrisée dans notre pays et qu'à la seule exception de la Finlande, c'est en Belgique que l'inflation est actuellement la plus basse pour l'ensemble des pays de l'Union européenne.

Pour ce qui est de la compétitivité de l'économie belge, je voudrais souligner deux faits.

Premièrement, il est incontestable que la rentabilité nette des capitaux propres des entreprises s'est améliorée. D'après les données de la centrale des bilans de la Banque nationale, cette rentabilité a été de 7,5 p.c. pour les grandes entreprises en 1994. Je rappelle qu'au début des années 80, les chiffres étaient négatifs, ce qui me permet de considérer qu'à l'heure actuelle, de manière globale, la situation financière de nos entreprises s'est bien rétablie. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas lieu d'envisager maintenant le même type de mesures que celles qui ont été prises au début des années 80. En effet, à l'époque la situation était totalement différente, à savoir un endettement particulièrement important non seulement de l'État mais aussi des entreprises, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.

Deuxièmement, le surplus courant de la balance des paiements s'élargit encore en 1995 et atteindra vraisemblablement cette année un record historique puisqu'il approchera les 6 p.c. du PIB. Je rappelle qu'en 1994, ce surplus, déjà très élevé, atteignait 5,3 p.c. En comparaison avec le début des années 80, c'est un changement majeur, puisqu'à l'époque la balance des paiements présentait un déficit qui dépassait les 4 p.c. du PIB. Nous sommes donc passés de moins 4 p.c. à plus 5 p.c.

Si j'ai relevé un certain nombre d'éléments positifs, il n'en reste pas moins deux points noirs, le premier étant le chômage. En effet, même si notre pays compte aujourd'hui davantage d'emplois qu'il y a dix ou vingt ans ­ 200 000 emplois de plus en vingt ans ­ il est clair que cette augmentation du nombre d'emplois n'a pas été suffisante pour suivre l'augmentation de la population active. La conséquence en est incontestablement un chômage beaucoup trop élevé, qui est en partie la conséquence d'une croissance qui reste faible.

J'en arrive ainsi au deuxième point noir et à la seconde question posée par M. Jonckheer à propos de la croissance. Il a correctement rappelé la séquence dont nous avions parlé et qui s'est réalisée, du moins pour les deux premières étapes. Incontestablement ­ ce fut très net en 1994 ­ il y a eu une reprise qui a été amorcée par les exportations. L'étape suivante fut la reprise par les investissements. Selon les chiffres en ma possession, le volume des investissements progressera cette année d'environ 8 p.c. Quant à la troisième étape, elle n'est pas encore réalisée puisque l'on ne constate pas encore de reprise au niveau de la consommation. Dans notre pays, celle-ci est pratiquement stagnante, ce qui se traduit notamment dans les recettes de TVA. En effet, si l'on observe une augmentation des recettes brutes de TVA tout à fait convenable, de l'ordre de 7 p.c., les recettes nettes n'augmentent que très faiblement en raison de l'importance des restitutions. Cela confirme que la reprise est, jusqu'à présent, essentiellement tirée par les exportations et les investissements et que le relais n'est pas encore pris sur le plan de la consommation.

D'ailleurs, certains pays voisins connaissent actuellement, non pas une stagnation, mais une véritable diminution du volume de la consommation. C'est la raison pour laquelle, monsieur Jonckheer, nous devons nous montrer prudents pour ce qui concerne les perspectives de 1996. En effet, il n'est pas exclu qu'au moment du contrôle budgétaire, nous soyons amenés à revoir les hypothèses sur lesquelles le Gouvernement s'est fondé en vue de l'élaboration du budget 1996.

Je ne puis aujourd'hui préjuger des résultats qu'engendrera ce réexamen. L'hypothèse de base que nous avons considérée en matière de croissance était raisonnable par rapport aux prévisions effectuées par des institutions spécialisées dans ce domaine. Cependant, il n'est pas impossible, malheureusement, que celle-ci soit revue à la baisse. Cela ne pose pas nécessairement un problème important au niveau du budget 1996. En effet, l'impact négatif d'une croissance plus faible sur le budget pourrait être compensé par un niveau d'intérêt inférieur à celui que nous avons retenu pour l'élaboration de ce budget. Par exemple, pour ce qui concerne les taux d'intérêt à trois mois, l'hypothèse considérée était un taux de 4,5 p.c. Or, comme vous le savez, à l'heure actuelle, ces taux sont inférieurs à 4 p.c.

Je voudrais à présent répondre à votre première question concernant le pacte de stabilité proposé par mon collègue allemand M. Waigel. Aucune décision n'est intervenue à cet égard lors de la dernière réunion du Conseil Ecofin. Le document transmis par M. Waigel à ses collègues n'a pas été approuvé mais il constituait une première base de discussion qui a révélé un large consensus sur deux principes.

Premièrement, la discipline budgétaire doit être maintenue au-delà de l'entrée en vigueur de l'Union monétaire. D'aucuns, notamment dans certains milieux allemands, ont émis des craintes en la matière : certains pays pourraient accomplir un effort exceptionnel et temporaire pour rencontrer en 1997 les critères de convergence fixés par le Traité de Maastricht et puis mener une politique laxiste. Or, les ministres des Finances ont reconnu ­ cet accord devrait être confirmé demain, à Madrid, par le Conseil européen ­ que cela n'aurait aucun sens. Comme prévu dans le Traité de Maastricht, la discipline budgétaire doit se poursuivre au-delà de l'entrée dans l'Union monétaire. La procédure relative aux déficits budgétaires excessifs, réglée par le traité, était d'ailleurs initialement prévue pour la troisième phase. Elle a été avancée à la seconde phase mais restera en vigueur par la suite.

Deuxièmement, un accord a également été dégagé sur un second principe : l'objectif normal en termes de déficit public devrait se situer en dessous de 3 p.c. En effet, une coïncidence entre l'objectif normal du déficit et le maximum prévu par le Traité de Maastricht pourrait nous condamner à mener une politique budgétaire pro-cyclique. Afin de respecter les critères fixés par le traité et ne pas dépasser le plafond des 3 p.c., nous pourrions être amenés à prendre des mesures qui, d'un point de vue économique, seraient contre-indiquées en période de récession.

L'idée de se fixer, en vitesse de croisière, un objectif inférieur à 3 p.c., de manière à disposer d'une certaine marge de manoeuvre en période de récession et à permettre une aggravation du déficit sans qu'il dépasse les 3 p.c., a fait l'objet d'un large consensus. Au-delà de cette idée, aucun accord n'est intervenu sur quelque chiffre que ce soit, et donc pas sur celui de 1 p.c. avancé par M. Waigel qui le présente d'ailleurs comme un objectif et non comme une norme.

Certains estiment que cet objectif est trop bas. D'autres pensent qu'un autre type de norme pourrait être utile ­ surtout pour les pays lourdement endettés ­ comme, par exemple, une norme de stabilisation du surplus primaire. Dans son dernier avis, le Fonds monétaire international a jugé cette solution particulièrement adaptée à la Belgique.

Le débat reste donc ouvert. À ce stade, aucun engagement juridique n'a été pris. Une décision politique est intervenue, qui se retrouve dans le texte relatif au scénario de passage à la monnaie unique et qui est soumis au Conseil européen de Madrid qui l'approuvera vraisemblablement. Après avoir confirmé qu'il convient de maintenir la convergence au-delà de l'entrée dans l'Union monétaire, le texte dit précisément : « Il faudra donc étudier les moyens qui permettront d'assurer une discipline budgétaire parmi les pays faisant partie de la zone à monnaie unique, conformément aux procédures et aux principes posés par le traité. » Seul ce texte a fait l'objet d'un accord des ministres des Finances et doit être confirmé par les chefs d'État et de gouvernement.

La nécessité de maintenir la discipline budgétaire après l'entrée dans l'Union monétaire, et ce, conformément aux procédures et principes posés par le traité, est donc confirmée et c'est ainsi que la stabilité, notamment budgétaire, sera assurée. Il n'est donc nullement question de faire une sorte de Schengen monétaire ni de créer de nouvelles institutions en dehors ou à côté du traité.

Malgré les réserves émises par M. Hatry, qu'il ne prenait d'ailleurs pas nécessairement à son compte, je reste persuadé que, si la Belgique maintient le cap budgétaire ­ notamment grâce aux mesures contenues dans cette loi-programme en discussion ­ et met en oeuvre le budget de 1996 tel qu'il a été déposé au Parlement, elle fera partie du premier groupe de pays qui pourront adhérer à l'Union monétaire européenne. (Applaudissements.)

M. le Président . ­ La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le Président, je voudrais faire une très brève réplique.

J'aborderai d'abord notre solde commercial et notre solde courant. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un solde, de la différence entre un ensemble d'exportations et un ensemble d'importations. Si nous comparons la situation actuelle à celle du début des années 80, les importations ont radicalement changé. Dans les années 80, nous importions 60 p.c. de notre énergie pétrolière à 40 dollars le baril, avec un dollar à 50 francs et parfois même à plus de 60 francs. Aujourd'hui, nous n'importons plus que 40 p.c. de notre consommation de pétrole supposée à peu près identique. Le prix est de 16 dollars le baril, avec un dollar à 30 francs. Ce facteur fait grandir le solde et, pour une bonne part, explique la différence par rapport à la situation d'il y a quinze ans. J'ajouterai cependant que le crowding out des travailleurs sous la pression de coûts salariaux trop lourds se poursuit. Il n'y a malheureusement pas d'amélioration dans ce domaine, à la différence de l'excédent commercial.

En ce qui concerne le résultat des entreprises, monsieur le Vice-Premier ministre, j'ai évoqué tout à l'heure les chiffres dramatiques tant en ce qui concerne la création d'emplois qu'en ce qui concerne les faillites. L'année 1995 ne sera certainement pas comparable à 1994. On peut dire que la détérioration s'opère sous nos yeux : 7 000 faillites au lieu de 6 400; 5 000 créations d'entreprise en moins par rapport à 1994.

Pour ce qui est de l'endettement, je n'ai jamais dit que la situation était exactement la même qu'en 1980, mais l'écart entre le coût du capital à risque et celui du capital emprunté n'a jamais été aussi élevé. Un correctif serait nécessaire. S'il ne coûtait pas aussi cher ­ 7 milliards ­ il aurait déjà été appliqué, mais vous l'estimez trop élevé, monsieur le Vice-Premier ministre. Pourtant, une action doit être entreprise pour corriger la situation. L'on ne peut se contenter de petits remèdes qui compliquent la législation fiscale et n'inspirent pas la confiance parce que continuellement remis en cause, notamment en raison des compensations qui sont demandées et du fait que l'on considère ces solutions comme éphémères en raison de l'absence de continuité dans la politique du Gouvernement.

J'en viens à une dernière observation. Nous avons pour habitude au cours de nos débats de signaler la position de la Belgique par rapport au Forum international de Davos et l'IMEDE. Nous sommes le dix-neuvième pays sur quarante-huit, ce qui n'est pas mal. Nous avons gagné deux places par rapport à 1994. Hélas, la partie qui relève des pouvoirs publics est désastreuse. En ce qui concerne la politique de la dette publique, la Belgique est quarante-septième sur quarante-huit, la dernière place étant occupée par la Russie. En ce qui concerne le contrôle de l'économie par la politique gouvernementale menée en la matière, la Belgique n'est pas au dix-neuvième rang, mais au trente-septième. En ce qui concerne le rôle des pouvoirs publics dans l'ensemble, notre pays est quarante-sixième sur quarante-huit. C'est dire que la partie qui incombe à l'État est jugée de façon très critique.

Par contre, nous avons de très grandes qualités, qui ne sont malheureusement pas dues à l'action de l'État, mais plutôt à ce qu'il ne fait pas. Il s'agit de notre position géographique, de l'internationalisation de notre économie, de l'initiative des dirigeants d'entreprises, de la productivité des travailleurs, de toute une série de facteurs positifs qui, heureusement compensent, en quelque sorte, le rôle négatif de l'État dans notre économie.

De Voorzitter . ­ Het woord is aan de rapporteur.

De heer Coene (VLD), rapporteur. ­ Mijnheer de Voorzitter, ik zal slechts heel kort repliceren, want ik vrees dat wij de minister reeds al te lang hebben beziggehouden.

Iedereen zal het natuurlijk wel eens zijn met de opmerking die ik daarstraks op het spreekgestoelte maakte dat elke maatregel twee kanten heeft. Bij elke maatregel is er immers wel een groep die er wel bij vaart en een andere die erdoor wordt getroffen en er dus negatief tegenover staat. Onder andere daarom heeft de VLD-fractie ervoor gekozen om het in deze plenaire vergadering niet meer over de inhoud zelf van de genomen maatregelen te hebben, maar enkel over de technische aspecten die naar ons gevoelen voor verbetering vatbaar waren. De inhoudelijke discussie is overigens reeds uitgebreid gevoerd in de Kamer en ook in de Senaatscommissie.

Wat de volmachten betreft, hebt u zelf kunnen vaststellen dat de bewoordingen die de Raad van State hierover in zijn advies gebruikt, veel scherper zijn dan degene die hij pleegt te gebruiken. Dat is zeker niet toevallig, tenzij u wilde suggereren dat de Raad van State aan oppositie zou doen. Dat leek mij echter niet uw mening te zijn. Laten we dus maar aannemen dat de Raad van State niet zomaar zonder enige grond noteert dat de uitbreiding van de volmachten zeer opmerkelijk is. U verwijst naar enkele concrete voorbeelden van volmachten in toepassing van de artikelen 36 tot 39 en besluit daaruit dat de volmachten die betrekking hebben op het Centraal Bureau voor hypothecair krediet, sterk worden ingeperkt door het woordje « en ». Ik kan mij moeilijk voorstellen dat de Raad van State in haar adviesformulering dat woordje « en » en de daaruit volgende beperking van de volmachten niet in rekening zou hebben genomen. Uw argument lijkt mij toch wel een beetje aan de zwakke kant.

Wat de bekrachtiging betreft, kan ik erin komen dat een deal met privé-firma's over de overdracht van bepaalde activa als zodanig achteraf niet kan worden bekrachtigd of tenminste dat u de mogelijkheid daarvan betwijfelt. Het gaat hier echter ook over de aanpassing van de wet die daarvoor noodzakelijk is. Die staat daar helemaal los van en moet wel aan het Parlement ter bekrachtiging kunnen worden voorgelegd.

Ook hier doet men dus afstand van de bekrachtiging en geeft men een stuk controlebevoegdheid uit handen.

Bij uw commentaar bij andere artikelen over de volmachten hebt u dan weer gezegd dat de huidige volmachten een voortzetting zijn van een bestaande volmachtenregeling. Blijkbaar is de logica van de meerderheid hier « eens de wet overtreden, mag men haar blijven overtreden ». Dat is toch wel een heel merkwaardige argumentatie.

Eenzelfde eigenaardige redenering volgt u inzake het evocatierecht. U zegt namelijk dat volmachten het evocatierecht en de rol van de Senaat helemaal niet uithollen, omdat de Kamer hierbij geen enkele rol speelt. Het is toch precies door de volmachten dat de Kamer wordt uitgeschakeld. Als de Senaat zijn eigen rol nog maar wil verdedigen, dan moet hij dus zoveel mogelijk verhinderen dat met volmachtenwetten wordt gewerkt. Als wij de Kamer laten doen, dan hollen wij met andere woorden ons eigen evocatierecht uit.

U hebt verder een aantal gevallen opgesomd waarin de evocatie op een zinvolle manier kan gebeuren. Dit kan onder meer wanneer nieuwe feiten of nieuwe ontwikkelingen aan het licht komen. Volgens ons beantwoordt ons voorstel in verband met de accijnscompenserende belasting daar volkomen aan. In de Kamer was tijdens de discussie hieromtrent geleidelijk een consensus gegroeid rond een andere heffing op de oudere zware voertuigen. Overigens gelijkt het amendement dat wij in de Senaat hierover hebben ingediend zeer sterk op wat ondertussen in de Kamer aanvaard werd. Hier is ons amendement echter zonder enige discussie van tafel geveegd.

U zegt ontvankelijk te zijn voor nieuwe steekhoudende argumenten die in de Kamer nog niet aan bod zijn gekomen. Welnu, het omzetten van schuld in kapitaal is een nieuw element, maar ook dat hebt u gewoon van de tafel geveegd. De criteria die u aanhaalt in verband met het evocatierecht voegen niets toe aan het debat en tonen duidelijk aan dat de evocatie hier een ledige oefening is.

Ik richt mij nu tot de Vice-Eerste minister en minister van Financiën met betrekking tot het regeringsbeleid. Het is natuurlijk normaal dat iedereen zich van zijn mooiste kant laat zien. Dat is moeilijk aanvechtbaar. De financiële en monetaire variabelen in België ogen wel mooi, maar ze zijn geen doel op zich. De mens staat centraal in het hele economische gebeuren. Die financiële en monetaire variabelen zijn maar instrumenten die er moeten voor zorgen dat er nieuwe werkgelegenheid komt, dat de economie groeit. Als wij de lei van de Regering op dat vlak bekijken, moeten wij concluderen dat we nergens staan. Het regeringsbeleid is er verantwoordelijk voor dat de economie niet groeit, dat het vertrouwen weg is. De voortdurende golf van nieuwe belastingen en het nemen van eenmalige maatregelen aan de uitgavenzijde ­ die de jaren nadien telkens opnieuw door nieuwe belastingen moeten worden gecompenseerd ­ scheppen geen vertrouwen bij de consument en de producent en doen de werkloosheid alleen maar stijgen.

Ik heb tenslotte nog een opmerking over de herneming van de investeringen die volgens mij toch sterk moet worden gerelativeerd. Na de spectaculaire achteruitgang van de investeringen in 1993 en 1994, is de herneming in 1995, waarover zoveel te doen is, nog erg beperkt. We blijven nog steeds onder het niveau van 1992. Ik meen dus dat er ook hier geen reden is tot hoera-geroep.

De Voorzitter. ­ Daar niemand meer het woord vraagt in de beraadslaging over het hoofdstuk dat betrekking heeft op de materie waarvoor de Vice-Eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel bevoegd is, verklaar ik ze voor gesloten.

Plus personne ne demandant la parole dans la discussion du volet pour lequel M. Maystadt, Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur est compétent, je la déclare close.

Wij zetten onze werkzaamheden voort vanmiddag om 15 uur.

Nous poursuivrons nos travaux cet après-midi à 15 heures.

De vergadering is gesloten.

La séance est levée.

(De vergadering wordt gesloten om 13 uur.)

(La séance est levée à 13 heures.)