1-783/1

1-783/1

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

14 NOVEMBER 1997


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŰ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993

(Ingediend door de heer CaluwÚ c.s.)


TOELICHTING


Binnen de Belgische havens wordt veel gebruik gemaakt van eenvoudige vervoermiddelen die goederen transporteren op de kade, en sporadisch ook van de ene kade naar de andere kade, daarbij gebruik makend van de openbare weg. Deze voertuigen worden echter voor meer dan drie kwart van de tijd uitsluitend op de kade ingezet, en verlaten nooit het havengebied.

Om die reden moeten zij slechts ÚÚn vierde van de verkeersbelasting betalen en zijn zij niet onderworpen aan de technische controle.

Logischerwijze zouden die voertuigen ook niet onderworpen mogen zijn aan het eurovignet, gelet op artikel 4, 2║, van het Verdrag van 9 februari 1994 dat de lidstaten de mogelijkheid biedt om voertuigen die slechts af en toe deelnemen aan het verkeer op de openbare weg, vrij te stellen.

Die verdragsbepaling werd in Belgische wetgeving omgezet door artikel 5, 2║, van de wet van 27 december 1994.

Omtrent de interpretatie van deze wetsbepaling bestaat, wat betreft de havenvoertuigen, echter onduidelijkheid. Opgemerkt moet verder worden dat dit soort voertuigen in Nederland niet onderhevig is aan de reglementering met betrekking tot het eurovignet, zodat het handhaven van deze verplichting in BelgiŰ ten aanzien van onze havens concurrentievervalsend werkt.

Derhalve stellen wij voor om een 3║ aan dit artikel van de wet toe te voegen. De tekst neemt als definitie van het havengebied de bepaling over die is opgenomen in artikel 15 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.

Ludwig CALUW╔.

WETSVOORSTEL

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 5 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŰ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 wordt aangevuld met een 3║, luidende :

ź 3║ de voertuigen die uitsluitend worden gebruikt binnen de havenomheining, zoals die door de minister van FinanciŰn wordt bepaald. ╗

Ludwig CALUW╔.
Fred ERDMAN.
Hugo COVELIERS.
Jan LOONES.
Leo DELCROIX.
Jacques D'HOOGHE.