1-566/5

1-566/5

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

26 APRIL 1997


Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 3 VAN DE HEER LOONES

Art. 12

Het bepaalde onder letter F doen vervallen.

Verantwoording

Het syndicaal statuut opleggen aan de griffiers is regelrecht in strijd met hun noodzakelijke onafhankelijkheid en ongebondenheid.

Jan LOONES.

Nr. 4 VAN MEVROUW LEDUC EN DE HEER VERGOTE

Art. 12

In letter F het 2 vervangen als volgt :

2 magistraten en griffiers van de rechterlijke orde;

Verantwoording

De rechtsleer verwijst naar de onlosmakelijke verbondenheid van de griffiers met de rechters. De dualiteit van het ambt van griffier bestaat erin dat deze enerzijds fungeert als openbaar ambtenaar belast met gerechtelijke taken en dat hij anderzijds de rechter moet bijstaan in al zijn ambtsverrichtingen, waarbij hij als lid van de rechterlijke orde optreedt als authentificator en als notaris van het gerechtelijk gebeuren.

Het is dus noodzakelijk dat de griffier die naast en met de rechter publiek optreedt voor het publiek de nodige onafhankelijkheid en ongebondenheid bewaart.

Dit amendement strekt ertoe de bepaling van de wet van 19 december 1974, waarbij het syndicaal statuut niet toepasselijk is op de griffiers en de magistraten, te behouden.

Jeannine LEDUC.
Fons VERGOTE.

Nr. 5 VAN DE HEER FORET EN MEVROUW CORNET D'ELZIUS

Art. 12

Het bepaalde onder letter F doen vervallen.

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe de bepaling van de wet van 19 december 1974 volgens welke het syndicaal statuut niet van toepassing is op de griffiers en de magistraten, onverkort te handhaven.

Michel FORET.
Christine CORNET D'ELZIUS.