1-189/2

1-189/2

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

12 DECEMBER 1995


Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER COENE EN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE

(Hoofdamendement)

Art. 2

In het voorgestelde artikel 47, § 1, het tweede en derde lid te vervangen als volgt :

« Deze vermindering wordt uniform vastgesteld op 10 pct. »

Verantwoording

Een uniforme, belangrijke vermindering van de loonkosten is efficiënter dan een selectieve vermindering, die meer verdringingseffecten heeft.

Nr. 2 VAN DE HEER COENE EN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE

(Subsidiair amendement)

Art. 2

In het voorgestelde artikel 47, § 1, de percentages van « 50 pct., 35 pct., 20 pct. en 10 pct. » te vervangen door respectievelijk « 75 pct., 40 pct., 30 pct. en 20 pct. ».

Verantwoording

De omvang van de vermindering van de werkgeversbijdragen is onvoldoende om een voldoende belangrijk tewerkstellingeffect te bekomen. Daarom werden de verminderingen opgetrokken. De regering zal uiteraard kompenserende uitgavenverminderingen moeten doorvoeren om een neutrale weerslag op de begroting te bekomen.

Nr. 3 VAN DE HEER COENE EN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE

Art. 3

Dit artikel te vervangen door de volgende bepaling :

« Artikel 49 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt :

« Voor de social-profit sector bedoeld in artikel 35 van de wet van ... houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid wordt het genot van de verminderingen bedoeld bij artikel 47, § 1, afhankelijk gemaakt van een bijkomende inspanning voor de tewerkstelling.

De Koning bepaalt wat dient te worden verstaan onder een bijkomende inspanning voor de tewerkstelling. »

Verantwoording

De vermindering in de social-profit sector moet gebonden zijn aan tewerkstellingscreatie.

Nr. 4 VAN DE HEER COENE EN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE

Art. 5

In dit artikel de woorden « of op een vroegere datum bepaald door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit » te doen vervallen.

Verantwoording

Er is geen reden om af te wijken van de vastgestelde datum van inwerking treding, tenzij deze in de wet zou worden vervroegd.

Nr. 5 VAN DE HEER COENE EN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE

Art. 12

De laatste zin van dit artikel te doen vervallen.

Verantwoording

Het is niet zinvol een wetsregel in te voeren en aan de Koning over te laten wanneer hiervan kan worden afgeweken. Criteria voor afwijking dienen in de wet te worden opgenomen.

Nr. 6 VAN DE HEER COENE EN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE

Art. 40, 41 en 42

Deze artikelen te doen vervallen.

Verantwoording

Het is zinloos een nieuwe instelling op te richten voor taken die perfect door de huidige diensten (administratie, R.S.Z., en R.V.A.) kunnen worden uitgevoerd.

Nr. 7 VAN DE HEER COENE EN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE

(Hoofdamendement)

HOOFDSTUK IX Sociale balans

Het hoofdstuk IX, de sociale balans, dat de artikelen 44 tot en met 49 omvat te doen vervallen.

Verantwoording

Hier worden de ondernemingen nogmaals blootgesteld aan een nieuwe reeks administratieve formaliteiten die tijd en geld gaan kosten en op geen enkele manier zullen bijdragen tot tewerkstellingscreatie, integendeel. Heel dit hoofdstuk zal dus een averrechts effect hebben en dient dan ook te worden geschrapt.

Nr. 8 VAN DE HEER COENE EN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE

(Subsidiair amendement bij nr. 7)

Art. 44

Het tweede lid van dit artikel te doen vervallen.

Verantwoording

De uitbreiding van de verplichting dient wettelijk te worden geregeld en niet via een koninklijk besluit.

Nr. 9 VAN DE HEER COENE EN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE

(Subsidiair amendement bij nr. 7)

Art. 45

Het laatste lid van dit artikel te doen vervallen.

Verantwoording

De uitbreiding van de verplichting dient wettelijk te worden geregeld en niet via een koninklijk besluit.

Nr. 10 VAN DE HEER COENE EN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE

(Subsidiair amendement bij nr. 7)

Art. 46

De laatste gedachtenstreep van dit artikel te vervangen als volgt :

« ­ de opdrachten met betrekking tot het beheer van een gegevensbank die aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (R.S.Z.) worden toevertrouwd voor wat de uitvoering van onderhavig hoofdstuk betreft. »

Verantwoording

De R.S.Z. is reeds actief in deze sector en is beter gewapend om deze bijkomende opdracht te vervullen die complementair is aan haar huidige opdracht.

Luc COENE.
Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE.

Nr. 11 VAN DE HEREN HAZETTE EN DESTEXHE

Art. 18bis (nieuw)

Een artikel 18bis (nieuw) in te voegen, luidende :

« Art. 18bis. ­ De bepalingen van artikel 18 worden uitgebreid tot de brugpensioenregelingen waarbij 1/3, 1/4 of 1/5 van de normale volledige tijd gewerkt wordt en die bij collectieve arbeidsovereenkomsten worden ingesteld.

De in het tweede en het derde lid van § 1 van artikel 16 bedoelde vrijstellingen worden niettemin berekend naar verhouding van die waarop die leden betrekking hebben. »

Verantwoording

Alle progressieve pensioneringsvormen dienen te worden bevorderd.

Nr. 12 VAN DE HEREN HAZETTE EN DESTEXHE

HOOFDSTUK IX

Hoofdstuk IX, Sociale balans, bevattende de artikelen 44 tot 49, te doen vervallen.

Verantwoording

Die maatregelen zullen de administratieve verplichtingen van de ondernemingen alleen maar verzwaren.

Overigens beschikt de R.S.Z. reeds over gegevens die de werkgevers hem moeten meedelen en welke door die dienst op optimale wijze moeten worden aangewend om « sociale evaluaties » op te stellen.

Pierre HAZETTE.
Alain DESTEXHE.