1-188/2

1-188/2

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

6 DECEMBER 1995


Wetsontwerp houdende sociale bepalingen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

Art. 23

Dit artikel te doen vervallen.

Verantwoording

Dit artikel voorziet in een forfaitaire vergoeding van 20 000 frank voor geaccrediteerde huisartsen. In een periode waar voor iedereen een loonstop geldt ontvangen geaccrediteerde huisartsen niet alleen een hoger ereloon, maar krijgen ze ook nog een forfaitair bedrag van 20 000 frank per jaar. Deze vergoeding lijkt veel op een vergoeding van administratiekosten. De V.L.D. vindt het onverantwoord dat de arts een bijzondere vergoeding krijgt voor het uitvoeren van een opdracht die altijd al tot zijn taak heeft behoord, nl. informatie uitwisselen met zijn collega-specialisten.

Nr. 2 VAN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

Art. 36

Dit artikel te vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 36. ­ Artikel 34, 5º, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt vervangen door de volgende bepaling :

« 5º het verstrekken van geneesmiddelen welke omvatten :

a) de magistrale bereidingen;

b) de oorspronkelijke farmaceutische specialiteiten,

­ die in België beschermd zijn, of niet meer zijn, door een octrooi of een certificaat ter aanvulling van de bescherming van het octrooi;

c) de geneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten die niet oorspronkelijk zijn,

­ die in België niet beschermd zijn door een octrooi of een certificaat ter aanvulling van de bescherming van het octrooi;

­ en die overeenkomstig artikel 2, 8º, a), 2e en 3e streepje alsook alle leden opgesomd na artikel 2, 8º, b), van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie, als generisch geneesmiddel beschouwd worden, in wezen gelijkwaardig aan een oorspronkelijk geneesmiddel, en als dusdanig geregistreerd. »

Verantwoording

Dit amendement wil een onderscheid maken tussen de oorspronkelijke geneesmiddelen die door de op research gerichte ondernemingen worden uitgevonden of verbeterd, enerzijds, en diezelfde geneesmiddelen die door andere ondernemingen werden gecopieerd, na het verstrijken van het octrooi of het aanvullend beschermingscertificaat, anderzijds.

Dit moet het de ondernemingen mogelijk maken hun research te compenseren en toekomstige research te kunnen voortzetten.

Nr. 3 VAN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

Art. 37

In het voorgestelde artikel 35, § 1, tweede lid, laatste zin, de woorden « voornaamste werkzaam bestanddeel » te vervangen door de woorden « geneesmiddel of de farmaceutische specialiteit, hun oorspronkelijk karakter ».

Nr. 4 VAN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

Art. 38

In het voorgestelde artikel 72bis de woorden « en om de eventuele bescherming van het voornaamste werkzaam bestanddeel via een octrooi of aanvullend certificaat tot bescherming van het octrooi te kunnen evalueren » te vervangen door de volgende woorden « om de eventuele bescherming van het geneesmiddel of de farmaceutische specialiteit via een octrooi of een aanvullend certificaat tot bescherming van het octrooi alsook van hun oorspronkelijk karakter te kunnen evalueren ».

Verantwoording

De V.L.D. wil de woorden « voornaamste werkzaam bestanddeel » vervangen door de woorden « geneesmiddel of farmaceutische specialiteit » omdat de bescherming van het octrooi op het voornaamste werkzaam bestanddeel te eng is gelet op het feit dat vele geneesmiddelen ook beschermd zijn door een octrooi op de fabricagemethode of op een nieuwe therapeutische indicatie.

Nr. 5 VAN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

Art. 49

Dit artikel te doen vervallen.

Verantwoording

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op artikel 50 dat ertoe strekt de voorgestelde § 3bis te doen vervallen.

Nr. 6 VAN MEVROUW NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

Art. 50

Dit artikel te doen vervallen.

Verantwoording

De V.L.D. heeft heel wat juridische bezwaren tegen dit artikel. Zij verwijst hierbij naar het advies van de juridische dienst van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het R.I.Z.I.V. Deze dienst wijst op de ongeschiktheid van de overeenkomstencommissie om misbruiken vast te stellen, zowel op het vlak van hun samenstelling als op het vlak van de eerbiediging van de wetgeving op het gebruik van talen.

Hierbij kan verwezen worden naar het arrest nr. 35060 van 7 juni 1990 van de Raad van State, waaruit voortvloeit dat de leden van de erkenningsraad voor kinesitherapeuten de taal moeten beheersen van de persoon die voor de erkenningsraad verschijnt, om zodoende zonder tussenkomst van een vertaler de betrokkene te verstaan. Net zoals de erkenningsraad is de overeenkomstencommissie een centrale dienst waarop de wetten inzake het gebruik der talen in bestuurszaken van toepassing zijn.

De politiek gekleurde samenstelling van de overeenkomstencommissie houdt bovendien gevaar in dat zij zich schuldig maakt aan machtsmisbruik. Het is niet denkbeeldig dat een politiek en filosofisch anders geïnspireerde zorgverlener of instelling hiervan het slachtoffer wordt. Om dit te vermijden stelt de V.L.D. voor het artikel te schrappen.

Nr. 7 VAN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

Art. 57

Dit artikel te doen vervallen.

Verantwoording

Dezelfde verantwoording als bij het amendement op artikel 50.

Nr. 8 VAN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

Art. 79

Dit artikel te doen vervallen.

Verantwoording

De sociale programmawet van 29 december 1990 voorzag in de vaststelling van de rijkstoelage op 192 miljard voor de periode 1991-1995. De uitbreiding van deze bepaling tot het jaar 1997 lijkt ons niet helemaal correct. Sinds de invoering van de alternatieve financiering in 1994 moet de rijkstoelage eigenlijk verhoogd worden met 93,5 miljard, de geraamde opbrengst van de alternatieve financiering voor het begrotingsjaar 1996. Aangezien de alternatieve financiering bestaat uit financieringsbronnen die eigenlijk de staatskas toebehoren, wil de V.L.D. het onderscheid tussen de staatstoelage en de alternatieve financiering opheffen. Zij stelt dan ook voor artikel 79 op te heffen.

Nr. 9 VAN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

Art. 80

Dit artikel te doen vervallen.

Verantwoording

Onder het mon van een herschrijving van de wet wordt eigenlijk de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid verhoogd, wat een verhoging van de parafiscale lasten inhoudt.

Nr. 10 VAN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

Art. 81

Dit artikel te doen vervallen.

Verantwoording

Onder het mon van een herschrijving van de wet wordt eigenlijk de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid verhoogd, wat een verhoging van de parafiscale lasten inhoudt.

Nr. 11 VAN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

Art. 82

Dit artikel te vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 82. ­ Artikel 110, § 1, tweede lid van dezelfde wet, wordt vervangen als volgt :

« Zij int het eventueel saldo dat overblijft na deze aftrek en stort de opbrengst in de rijksmiddelenbegroting. »

Verantwoording

Om een grotere transparantie te bekomen van de belastingmiddelen die terecht komen in de sociale zekerheid, stellen wij voor de opbrengst van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid via de rijkstoelage toe te bedelen aan de sociale zekerheid.

Nr. 12 VAN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

Art. 88

In § 3 van dit artikel, het vijfde en zesde lid te doen vervallen.

Verantwoording

Artikel 88, § 3, vijfde en zesde lid, voorziet in een minimum-drempel waaronder het bedrag aan alternatieve financiering dat wordt toegewezen aan het Fonds voor financieel evenwicht van de sociale zekerheid voor werknemers respectievelijk het Fonds voor financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen, niet kan dalen. Als verantwoording geeft de minister dat hierdoor conjunctuurschokken de sociale zekerheid niet kunnen destabiliseren. Wat gebeurt er echter indien de opbrengst van de alternatieve financiering lager ligt dan de voorziene bedragen ? Zal de staat dan vanuit de algemene middelen het verschil bijpassen ? Dit lijkt ons een verschuiving van de problemen. Gezien de financiële toestand van de staatskas, zal een dergelijke operatie een destabilisatie in de staatskas teweegbrengen.

De V.L.D. stelt dan ook voor lid vijf en zes te schrappen.

Nr. 13 VAN MEVR. NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

Art. 103

In het voorgestelde artikel 20, § 2ter, het zesde lid te doen vervallen.

Verantwoording

Artikel 103 voorziet in een geldboete als sanctie voor een sociale-verzekeringskas die geen of onvoldoende gevolg geeft aan de richtlijnen, nota's of opdrachten van de minister, het Bestuur of het Rijksinstituut of aan de geformuleerde opmerkingen van deze personen of instellingen ten aanzien van een individueel geval. Het artikel specifieert bovendien dat de geldboete moet gefinancierd worden met de opbrengst van de bijdragen die bestemd zijn om de werkingskosten te dekken. Met andere woorden worden de aangeslotenen, die niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de fouten die hun kas begaat, financieel gesanctioneerd. De V.L.D. meent dat deze sanctie dan ook niet efficiënt kan zijn.

Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE.
Luc COENE.

Nr. 14 VAN DE HEREN DESTEXHE EN HAZETTE

Art. 6

Het 1º van dit artikel te vervangen als volgt :

« 1º het punt 14º wordt vervangen als volgt :

« 14º balneotherapie en hydrotherapie verstrekt in een daartoe erkende instelling; »

Verantwoording

De opheffing van artikel 34, 14º, van dezelfde gecoördineerde wet strekt ertoe de bijdrage van de ziekte- en invaliditeitsverzekering in bronkuren te schrappen.

Het is evenwel wenselijk rekening te houden met het belang van de balneotherapie en de hydrotherapie, medische zorgverstrekkingen waarvan de doeltreffendheid wetenschappelijk vaststaat bij indicaties van functionele revalidatie, traumatologie en micro-traumatologie van het bewegingsapparaat, degeneratieve aandoeningen van de gewrichten. Dankzij die thermale zorg hoeven minder geneesmiddelen te worden gebruikt en kan de duur van de ziekenhuisopname worden beperkt, wat kostenbesparend werkt.

Nr. 15 VAN DE HEREN DESTEXHE EN HAZETTE

Art. 7

Dit artikel aan te vullen met een 3º, luidende :

« 3º in § 1, vierde lid, worden de woorden « 11º, 12º en 13º » vervangen door de woorden « 11º, 12º, 13º en 14º. »

Verantwoording

Het amendement strekt ertoe de Koning de mogelijkheid te bieden te bepalen voor welke verstrekkingen inzake balneotherapie en hydrotherapie en in welke omstandigheden de ziekteverzekering een deel van de kosten terugbetaalt.

Nr. 16 VAN DE HEREN DESTEXHE EN HAZETTE

Art. 8

Het 1º van dit artikel te doen vervallen.

Verantwoording

Gelet op de amendementen die op de artikelen 6 en 7 zijn ingediend, is het nodig te voorzien in de terugbetaling voor balneotherapie en hydrotherapie.

Nr. 17 VAN DE HEREN DESTEXHE EN HAZETTE

Art. 8

In het 2º, het tweede en het derde lid van de voorgestelde § 14ter te doen vervallen.

Verantwoording

Vooral zieken met een ernstige of chronische aandoening doen een beroep op die regelingen. Een beperking van de terugbetaling ervan kan de zieke misschien in financiële moeilijkheden brengen. Het tweede en derde lid lijken derhalve ongepast.

Nr. 18 VAN DE HEREN DESTEXHE EN HAZETTE

Art. 30

In dit artikel het 3º te doen vervallen.

Verantwoording

Het gaat om een heffing die aanvankelijk een in wezen tijdelijk karakter had. Dat is thans niet meer het geval en de farmaceutische sector wordt erdoor benadeeld. Het bedrag van de heffing zou kunnen worden aangewend voor onderzoek en ontwikkeling, op initiatief van de farmaceutische nijverheid waarbij deze verplichtingen op zich neemt die door de Regering worden gecontroleerd.

Nr. 19 VAN DE HEREN DESTEXHE EN HAZETTE

Art. 44

In het 1º van het artikel, de voorgestelde tekst aan te vullen als volgt :

« Het verstrekken van de in dit artikel bedoelde inlichtingen en bescheiden mag in geen geval gepaard gaan met het verplaatsen van de voor de uitoefening van de controleopdracht nodige stukken. »

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe het verbod op het verplaatsen van de stukken, dat in de huidige wet is opgenomen en bij dit ontwerp wordt opgeheven, opnieuw in te voeren. De zorgverstrekkers moeten immers op ieder ogenblik de stukken met betrekking tot hun patiënten kunnen raadplegen.

Nr. 20 VAN DE HEREN DESTEXHE EN HAZETTE

Art. 46

De voorgestelde tekst aan te vullen als volgt :

« Het verstrekken van de in dit artikel bedoelde inlichtingen en bescheiden mag in geen geval gepaard gaan met het verplaatsen van de voor de uitoefening van de controleopdracht nodige stukken. »

Verantwoording

Het huidige artikel 163 bevat die formulering en het is niet wenselijk die te schrappen. De zorgverstrekkers moeten op ieder ogenblik de stukken met betrekking tot hun patiënten kunnen raadplegen.

Nr. 21 VAN DE HEREN DESTEXHE EN HAZETTE

Art. 51

Dit artikel te doen vervallen.

Verantwoording

De toevoeging van gevangenisstraffen in artikel 170 van de gecoördineerde wet is een buitensporige maatregel. De bestaande administratieve boetes volstaan om de genoemde overtredingen te bestraffen.

Nr. 22 VAN DE HEREN DESTEXHE EN HAZETTE

Art. 53

Dit artikel te doen vervallen.

Verantwoording

1º De invoering van gevangenisstraffen is een buitensporige maatregel. De bestaande administratieve boetes volstaan om de genoemde overtredingen te bestraffen.

2º De beperking van het recht om het beroepsgeheim in te roepen is onaanvaardbaar. De huidige regeling, waarbij het altijd aan de rechter wordt overgelaten om zich over betwistingen uit te spreken, draagt de voorkeur weg. Artikel 171 van dezelfde gecoördineerde wet moet in de huidige bewoordingen behouden blijven.

Nr. 23 VAN DE HEREN DESTEXHE EN HAZETTE

Art. 78

In dit artikel, het 3º te vervangen als volgt :

« De artikelen 36, 37 en 38 treden, bij een in Ministerraad overlegd besluit, in werking op de door de Koning bepaalde datum. »

Verantwoording

Die artikelen, die betrekking hebben op de toelating tot terugbetaling als farmaceutische specialiteit, moeten geleidelijk in werking treden naar gelang van de erin vervatte behoeften.

Nr. 24 VAN DE HEREN HAZETTE EN DESTEXHE

Art. 80

Dit artikel te doen vervallen.

Verantwoording

Dit artikel wijzigt de regels voor de berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. Aangezien deze bijdrage in deze tijden van stagnatie van het verbruik de inkomens van de gezinnen raakt, is het nu geen geschikt ogenblik om die te verhogen.

Nr. 25 VAN DE HEREN HAZETTE EN DESTEXHE

Art. 81

Dit artikel te doen vervallen.

Verantwoording

Zelfde verantwoording als bij amendement nr. 24 op artikel 80.

Nr. 26 VAN DE HEREN HAZETTE EN DESTEXHE

Art. 83 en 84

Deze artikelen te doen vervallen.

Verantwoording

Zelfde verantwoording als bij amendement nr. 24 op artikel 80.

Nr. 27 VAN DE HEREN HAZETTE EN DESTEXHE

Art. 88

Paragraaf 2 van het voorgestelde artikel 89 te doen vervallen.

Verantwoording

Paragraaf 2 van de voorgestelde bepaling gaat te ver omdat de Koning gemachtigd wordt, zonder verdere precisering of beperking, om een percentage van de B.T.W. te bestemmen voor de alternatieve financiering van de sociale zekerheid. Men zou toch op zijn minst mogen verwachten dat het bedrag van de alternatieve financiering een onderdeel is van een raming van de inkomsten en uitgaven van de sociale zekerheid, die voorkomt op de rijksmiddelenbegroting die aan het Parlement wordt voorgelegd. Op basis van dat bedrag kan de Koning dan gemachtigd worden om, na toepassing van de aftrekken vermeld in § 2, het B.T.W.-percentage vast te stellen dat noodzakelijk is om het tekort van de alternatieve financiering te dekken. Deze verduidelijking zou in de ontwerp-tekst moeten worden opgenomen.

Pierre HAZETTE.
Alain DESTEXHE.